Přejít k článku

Přejít na obsah

2 Dobře poznejte Boha

2 Dobře poznejte Boha

 2 Dobře poznejte Boha

„To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu.“ (Jan 17:3)

CO JE NUTNÉ PŘEKONAT? Někteří lidé říkají, že Bůh neexistuje. Jiní ho považují za obrovskou neosobní sílu. Ale i lidé, kteří věří, že Bůh je konkrétní bytost, se zcela rozcházejí v názorech na to, kdo Bůh vlastně je a jaké má vlastnosti.

JAK NA TO? O Bohu se můžeme leccos dozvědět z věcí, které stvořil. Apoštol Pavel řekl: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství.“ (Římanům 1:20) Pokud věnujete pozornost přírodě, můžete toho o moudrosti a moci našeho Stvořitele zjistit mnoho. (Žalm 104:24; Izajáš 40:26)

Chceme-li však dobře poznat Boží osobnost, každý z nás musí osobně prozkoumat Boží Slovo, Bibli. Nedovolte druhým, aby rozhodovali o vašich názorech.  Jednejte naopak podle biblické vybídky: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:2) Zamyslete se například nad následujícími skutečnostmi, které nám Bible o Bohu zjevuje.

Bůh má své jméno. Boží osobní jméno se v Bibli původně vyskytovalo na několika tisíci místech. Mnoho překladů uvádí jeho jméno v Žalmu 83:18, který říká: „Aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“

Jehova Bůh má city a působí na něj to, jak lidé jednají. Poté, co Jehova osvobodil izraelský národ z Egypta, Izraelité opakovaně ignorovali jeho moudré vedení. Jejich vzpurnost mu ubližovala. Svým jednáním „působili bolest dokonce Svatému Izraele“. (Žalm 78:40, 41)

Jehova se o nás zajímá jako o jednotlivce. Ježíš svým učedníkům řekl: „Což se neprodávají dva vrabci za minci malé hodnoty? A přece ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Ale i všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny. Proto nemějte strach: Máte větší cenu než mnoho vrabců.“ (Matouš 10:29–31)

Bůh nestraní žádné rase nebo kultuře. Řekům v Aténách apoštol Pavel sdělil, že Bůh „udělal z jednoho člověka každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu“. Také prohlásil, že Bůh „není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:26, 27) Apoštol Petr řekl: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35)

JAKÝ UŽITEK ZÍSKÁTE? Někteří lidé mají „horlivost pro Boha, ale ne podle přesného poznání“. (Římanům 10:2) Pokud víte, co Bible skutečně učí o Bohu, nenecháte se zmást nesprávnými názory a budete se moci ‚přiblížit k Bohu‘. (Jakub 4:8)

Více informací najdete v knize Co Bible doopravdy říká?, v první kapitole s názvem „Jaká je pravda o Bohu?“. *

[Poznámka pod čarou]

^ 11. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 6]

O Bohu se můžeme leccos dozvědět z věcí, které stvořil