Přejít k článku

Přejít na obsah

1 Získejte důvěru v Bibli

1 Získejte důvěru v Bibli

 1 Získejte důvěru v Bibli

„Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti.“ (2. Timoteovi 3:16)

CO JE NUTNÉ PŘEKONAT? Mnoho lidí tvrdí, že Bible obsahuje jenom lidskou moudrost. Někteří se domnívají, že není historicky přesná, a jiní považují její rady za nepraktické nebo zastaralé.

JAK NA TO? Lidé, kteří zpochybňují důvěryhodnost nebo užitečnost Bible, tuto záležitost často sami vůbec neprozkoumali. Prostě jen opakují, co slyšeli od ostatních. Bible však varuje: „Kdokoli nezkušený uvěří každému slovu, ale chytrý uvažuje o svých krocích.“ (Přísloví 14:15)

Pokud nechcete bezmyšlenkovitě přijímat to, co říkají ostatní, můžete napodobit příklad křesťanů žijících v prvním století v Beroji, která se nacházela v dnešním severním Řecku. Nespokojili se s tím, že by přejali názory někoho jiného. Měli naopak pověst lidí, kteří „denně pečlivě zkoumali Písma, zda je tomu tak“. (Skutky 17:11) Krátce se zamyslete nad dvěma důvody, které vám mohou dát jistotu, že Bible je inspirované Boží Slovo.

Bible je historicky přesná. Již dlouhou dobu skeptikové zpochybňují přesnost Bible, pokud jde o názvy míst a jména lidí. Znovu a znovu však důkazy odhalují, že názory skeptiků jsou nepodložené a biblický záznam je důvěryhodný.

Učenci například kdysi pochybovali o existenci asyrského krále Sargona, o němž je zmínka v Izajášovi 20:1. Ve čtyřicátých letech 19. století však archeologové objevili jeho palác. Sargon je nyní jedním z nejznámějších asyrských králů.

Kritikové také zpochybňovali existenci Pontského Piláta, římského místodržitele, který nařídil Ježíšovu popravu. (Matouš 27:1, 22–24) V roce 1961 však byl nedaleko izraelského města Cesarea objeven kámen, na  němž bylo vytesáno Pilátovo jméno a údaj o jeho postavení.

V časopise U.S.News & World Report z 25. října 1999 bylo o historické přesnosti Bible uvedeno: „Moderní archeologie velmi přesvědčivě potvrdila, že Starý a Nový zákon stojí na historickém základě — dosvědčila klíčové prvky příběhů z doby izraelských patriarchů, vyjití Židů z Egypta, Davidova panování a také ze života a doby Ježíše.“ I když důvěra v Bibli nezávisí na archeologických nálezech, je zcela namístě očekávat, že kniha inspirovaná Bohem bude historicky přesná.

Praktické rady z Bible jsou užitečné pro lidi z jakéhokoli prostředí. Dávno před tím, než byly objeveny mikroorganismy a jejich úloha při šíření chorob, Bible obsahovala hygienické zásady, které platí i dnes. (3. Mojžíšova 11:32–40; 5. Mojžíšova 23:12, 13) Uplatňování biblických rad pomáhá vytvářet pěkné vztahy v rodině. (Efezanům 5:28–6:4) Člověk, který žije v souladu s biblickými zásadami, se může stát svědomitějším zaměstnancem anebo rozumnějším zaměstnavatelem. (Efezanům 4:28; 6:5–9) Bible nám také pomáhá udržovat si citovou vyrovnanost. (Přísloví 14:30; Efezanům 4:31, 32; Kolosanům 3:8–10) Právě takové praktické rady bychom očekávali od našeho Stvořitele.

JAKÝ UŽITEK ZÍSKÁTE? Biblické rady pomáhají i nezkušeným lidem jednat moudře. (Žalm 19:7) A navíc, když získáme důvěru v Bibli, pomůže nám tak jako žádná jiná kniha udělat druhý krok na cestě k pevné víře.

Více informací najdete v knize Co Bible doopravdy říká?, v druhé kapitole s názvem „Bible je knihou od Boha“. *

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Vydali svědkové Jehovovi.