Přejít k článku

Přejít na obsah

Jste srdečně zváni!

Jste srdečně zváni!

MOŽNÁ jste někdy šli kolem sálu Království svědků Jehovových a říkali si, co se uvnitř asi děje. Víte o tom, že na jejich každotýdenní shromáždění má přístup i veřejnost? Návštěvníci jsou srdečně vítáni.

Zajímalo by vás, proč se svědkové Jehovovi scházejí? Co na svých shromážděních dělají? A co o jejich shromážděních řekli ti, kdo do sálu Království přišli, ačkoli svědky Jehovovými nejsou?

„Shromáždi lid“

Už od starověku se lidé scházejí, aby uctívali Boha a učili se o něm. Před téměř 3 500 lety bylo Izraelitům řečeno: „Shromáždi lid, muže a ženy a maličké a svého cizího usedlíka, který je uvnitř tvých bran, aby naslouchali a aby se učili, jelikož se budou bát Jehovy, vašeho Boha, a dbát, aby prováděli všechna slova tohoto zákona.“ (5. Mojžíšova 31:12) Je z toho vidět, že Izraelité, od mladých až po letité, měli Jehovu Boha uctívat a poslouchat.

Když byl o staletí později založen křesťanský sbor, shromáždění zůstala důležitou součástí pravého uctívání. Apoštol Pavel napsal: „Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme naše společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se.“ (Hebrejcům 10:24, 25, Nová smlouva) Stejně jako se upevňují vztahy mezi členy rodiny, když spolu tráví čas, tak se upevňují pouta lásky mezi křesťany, když společně uctívají Boha.

V souladu s těmito biblickými příklady se svědkové Jehovovi dvakrát týdně scházejí ve svých sálech Království. Shromáždění jim pomáhají, aby oceňovali, chápali a uplatňovali biblické zásady. Až na výjimky je program po celém světě jednotný. Každé ze shromáždění sleduje konkrétní cíl. Přítomní se díky příjemným rozhovorům před a po shromáždění těší ze ‚vzájemné výměny povzbuzení‘. (Římanům 1:12) Jak jednotlivá shromáždění probíhají?

Biblická přednáška

Shromáždění, které většina lidí navštíví jako první, je biblická přednáška pro veřejnost. Obvykle se koná o víkendu. Veřejné proslovy měl často i Ježíš Kristus — tím nejznámějším je Kázání na hoře. (Matouš 5:1; 7:28, 29) Také apoštol Pavel mluvil k veřejnosti, například k aténským mužům. (Skutky 17:22–34) Podle tohoto vzoru patří ke shromážděním svědků Jehovových přednáška zvláště určená veřejnosti.

Shromáždění začíná písní ze zpěvníku Chvalte Jehovu zpěvem. * Každý, kdo si přeje, se může postavit a zpívat společně s ostatními. Po krátké modlitbě řečník přednese 30minutový proslov, který je založen na Bibli. (Viz rámeček „ Praktické proslovy určené veřejnosti“.) Řečník často posluchače vybízí, aby si vyhledali příslušné biblické verše a sledovali je ve své Bibli. Proto bude dobré, když si Bibli přinesete s sebou. Pokud ji nemáte, můžete o ni před začátkem programu požádat někoho ze svědků.

Studium Strážné věže

Po veřejné přednášce následuje ve většině sborů svědků Jehovových studium  Strážné věže. Je to hodinový rozbor určitého biblického námětu a probíhá formou otázek a odpovědí. Toto shromáždění přítomným pomáhá, aby napodobovali příklad Beroanů v Pavlově době, kteří „přijali slovo s největší dychtivostí mysli a denně pečlivě zkoumali Písma“. (Skutky 17:11)

Studium Strážné věže začíná písní. Rozebíraná látka a otázky, které vedoucí studia klade, jsou uvedeny ve studijním vydání tohoto časopisu. Výtisk můžete dostat od někoho ze svědků Jehovových. V poslední době se mluvilo mimo jiné o následujících námětech: „Rodiče, vychovávejte své děti láskyplně“, „Nikomu neodplácejte zlé zlým“ a „Veškeré utrpení brzy skončí“. Shromáždění sice probíhá formou otázek a odpovědí, ale je na každém, zda se chce k látce vyjádřit. Komentáře většinou dávají ti, kdo si článek a biblické texty předem přečetli a uvažovali o nich. Studium Strážné věže končí písní a modlitbou. (Matouš 26:30; Efezanům 5:19)

Sborové studium Bible

Jeden večer v týdnu se svědkové Jehovovi opět scházejí v sále Království, a to na programu, který má tři části a trvá celkem 1 hodinu a 45 minut. První částí je 25minutové sborové studium Bible. Účastníkům pomáhá, aby lépe poznali Bibli, upravili své názory a postoje a také se stali lepšími učedníky Krista. (2. Timoteovi 3:16, 17) Na tomto shromáždění, stejně jako na studiu Strážné věže, se určitý biblický námět rozebírá formou otázek a odpovědí. Kdo chce, může se k látce vyjádřit. Biblickou studijní pomůckou bývá některá z knih nebo brožur, jež vydali svědkové Jehovovi.

 Proč se na tomto shromáždění používá kromě Bible i jiná literatura? Pouhé čtení Božího Slova nestačilo ani v biblických dobách. Zákon „byl objasňován a vkládal se do něj smysl; a stále poskytovali porozumění čteného“. (Nehemjáš 8:8) V nedávné době se studovaly publikace, které rozebírají biblické knihy Izajáš, Daniel a Zjevení, a díky tomu mohli účastníci tohoto shromáždění daným částem Bible lépe porozumět.

Teokratická škola

Po sborovém studiu Bible následuje teokratická škola. Toto 30minutové shromáždění pomáhá křesťanům rozvíjet ‚umění vyučovat‘. (2. Timoteovi 4:2) Stalo se vám například, že jste od svého dítěte nebo známého dostali otázku ohledně Boha nebo Bible a nedokázali na ni uspokojivě odpovědět? V teokratické škole se můžete naučit na obtížné otázky odpovídat pomocí Bible a zároveň tak, aby to posluchače podnítilo k přemýšlení. Díky takovému školení můžeme říci spolu s prorokem Izajášem: „Svrchovaný Pán Jehova mi dal jazyk poučených, abych věděl, jak slovem odpovědět unavenému.“ (Izajáš 50:4)

Teokratická škola začíná proslovem založeným na určitém úseku z Bible, který si posluchači přečetli v průběhu předchozího týdne. Potom řečník vyzve přítomné, aby krátce řekli, co v daném úseku bylo pro ně užitečné. Po tomto rozboru někteří z těch, kdo jsou do školy přihlášeni, předvedou své úkoly.

Tito studenti přečtou na pódiu přidělený úsek z Bible nebo ukážou, jak je možné určitý biblický námět vysvětlit někomu jinému. Po každém úkolu zkušený učitel pochválí studenta za to, co se mu povedlo. Své postřehy zakládá na učebnici Využívej vzdělávání v teokratické škole. Později může dát studentům soukromě radu, v čem se mohou zlepšit.

 Tato rozmanitá část programu má pomoci nejen studentům, ale všem přítomným, kteří se chtějí zdokonalit ve veřejném čtení, řečnictví a vyučování. Po skončení teokratické školy následuje služební shromáždění, které začíná písní založenou na některých biblických verších.

Služební shromáždění

Služební shromáždění tvoří závěrečnou část programu. Z proslovů, demonstrací, interview a komentářů se přítomní učí, jak biblické pravdy vysvětlovat účinně. Než Ježíš vyslal své učedníky kázat, sešel se s nimi a dal jim konkrétní pokyny. (Lukáš 10:1–16) Tak byli na evangelizační činnost dobře připraveni, a měli mnoho zajímavých zážitků. Později podali Ježíšovi zprávu o tom, jak se jim dařilo. (Lukáš 10:17) To, co zažili, si často mezi sebou vyprávěli. (Skutky 4:23; 15:4)

Program služebního shromáždění, které trvá 35 minut, je uveden v měsíčním bulletinu Naše služba Království. V poslední době se rozebíraly náměty jako například „Uctívejme Jehovu jako rodina“, „Proč chodíme za lidmi znovu a znovu“ a „Ve službě napodobujme Krista“. Program je zakončen písní a modlitbou, kterou přednese předem určený člen sboru.

Co řekli ti, kdo na shromáždění přišli

Členové sboru se snaží, aby se v sále Království všichni cítili vítáni. Tento pocit měl například Andrew, který o svědcích Jehovových slyšel mnoho negativního. Když ale poprvé přišel na shromáždění, překvapilo ho, jak hezky ho tam přítomní přivítali. „Líbilo se mi tam,“ vzpomíná. „Nečekal jsem, že ti lidé budou tak přátelští a že si se mnou budou chtít povídat.“ A Ashel, dospívající dívka z Kanady, říká: „Shromáždění bylo opravdu zajímavé. Bylo snadné program sledovat.“

José, který žije v Brazílii, měl ve svém okolí pověst agresivního člověka. Přesto byl pozván na shromáždění do místního sálu Království. „Přivítali mě tam vřele, i když věděli, jakou mám pověst,“ řekl. Atsuši z Japonska vypráví: „Musím přiznat, že když jsem poprvé přišel na shromáždění svědků Jehovových, byl jsem trochu nesvůj. Viděl jsem ale, že ti lidé jsou normální. Opravdu se snažili, abych se tam cítil dobře.“

Jste vítáni!

Jak ukazují uvedené výroky, návštěva shromáždění v sále Království může být velmi obohacující. Dozvíte se tam něco o Bohu a prostřednictvím biblických informací, které tam uslyšíte, vás Jehova Bůh bude poučovat o tom, co je „k [vašemu] prospěchu“. (Izajáš 48:17)

Vstup na shromáždění svědků Jehovových je volný a nekonají se žádné sbírky. Chtěli byste se podívat do sálu Království ve vašem okolí? Jste srdečně zváni!

^ 10. odst. Všechny publikace, o kterých je v tomto článku zmínka, vydali svědkové Jehovovi.