Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Zázračné uzdravování‘ v dnešní době — Je z Boží moci?

‚Zázračné uzdravování‘ v dnešní době — Je z Boží moci?

 ‚Zázračné uzdravování‘ v dnešní době — Je z Boží moci?

DO NĚKTERÝCH zemí přijíždějí poutníci, aby navštívili posvátná místa, kde byli mnozí údajně uzdraveni z nevyléčitelných chorob. V dalších zemích působí šamani, kteří tvrdí, že mají schopnost léčit pomocí nadpřirozených sil. A jinde probíhají silně emocionální náboženská setkání, při kterých se stává, že nemocní vyskočí z invalidního vozíku nebo odhodí berle a prohlásí, že byli uzdraveni.

Takové uzdravování provádějí lidé z různých náboženství a často se stává, že členy jiných církví osočují z toho, že jsou odpadlíci, podvodníci nebo pohané. Vzniká tedy otázka: Koná Bůh zázraky prostřednictvím mnoha vzájemně si odporujících náboženství? Bible přece říká, že „Bůh . . . není Bohem nepořádku, ale pokoje“. (1. Korinťanům 14:33) Jsou taková zázračná uzdravování skutečně od Boha? Někteří léčitelé tvrdí, že moc uzdravovat dostávají od Ježíše. Prozkoumejme tedy, jak lidi léčil Ježíš.

Jak uzdravoval Ježíš

Když uzdravoval Ježíš, bylo to něco úplně jiného, než když uzdravují dnešní léčitelé. Ježíš například vyléčil každého, kdo u něj hledal pomoc. Nestalo se, že by vyléčil jen určité lidi, které si vybral z davu, a pro ostatní by neudělal nic. Navíc uzdravení, která prováděl, byla úplná a většinou okamžitá. Bible říká: „Celý zástup se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a všechny je uzdravovala.“ (Lukáš 6:19)

Na rozdíl od dnešních léčitelů, kteří v případě, že k uzdravení nedojde, nemocného obviňují z nedostatku víry, Ježíš uzdravoval i lidi, kteří v něj nevěřili. Jednou si například všiml slepce, přistoupil k němu a vrátil mu zrak. Později se ho Ježíš zeptal: „Věříš v Syna člověka?“ Muž odpověděl: „Kdo to je, pane, abych v něj uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Je to ten, kdo s tebou mluví.“ (Jan 9:1–7, 35–38)

Pokud v případech, kdy léčil Ježíš, nebyla k uzdravení nutná víra, proč vyléčeným lidem často říkal „tvá víra tě uzdravila“? (Lukáš 8:48; 17:19; 18:42) Ježíš tím zdůrazňoval, že uzdraveni byli ti lidé, které víra podnítila, aby ho vyhledali, kdežto ti, kdo za ním nepřišli, takovou příležitost promeškali. Uzdraveni byli ne díky své víře, ale díky moci od Boha. O Ježíšovi je totiž v Bibli napsáno, že ho „Bůh pomazal svatým duchem a mocí, a procházel zemí, činil dobro a uzdravoval všechny, které utlačoval Ďábel; protože Bůh byl s ním“. (Skutky 10:38)

Při dnešním ‚zázračném uzdravování‘ obvykle hrají velkou roli peníze. Lidé, kteří uzdravují vírou, jsou známi tím, že jsou bohatí. Jeden léčitel, který svou činnost provádí po celém světě, si za jediný rok přišel asi na 89 milionů dolarů. Na poutnících, kteří posvátná místa navštěvují v naději, že budou uzdraveni, vydělávají také náboženské organizace. Ježíš si ale od lidí, které uzdravil, nikdy žádné peníze nebral. Někdy je dokonce ještě nasytil. (Matouš 15:30–38) Když poslal učedníky, aby kázali, řekl jim: „Lečte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Matouš 10:8) Proč to, jak uzdravují dnešní léčitelé, se tak liší od toho, jak uzdravoval Ježíš?

 Z jakého zdroje je ‚uzdravování‘?

V průběhu let někteří odborníci ve zdravotnictví začali o tvrzení náboženských léčitelů pochybovat a prozkoumali je. Co zjistili? Londýnský list Daily Telegraph otiskl slova jednoho lékaře z Anglie, který se výzkumu této problematiky věnoval 20 let. Řekl: „Tvrzení charismatiků o případech zázračného uzdravení nejsou z lékařského hlediska doložena jediným průkazným materiálem.“ Nicméně mnozí lidé tomu, že byli vyléčeni díky relikviím, posvátným místům nebo náboženským léčitelům, upřímně věří. Je možné, že se stali obětí podvodu?

Ve svém slavném Kázání na hoře Ježíš mluvil o tom, že náboženští podvodníci mu řeknou: „Pane, Pane, což jsme . . . v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?“ On jim však odpoví: „Nikdy jsem vás neznal! Jděte ode mne, vy, kdo se dopouštíte nezákonnosti.“ (Matouš 7:22, 23) Pokud jde o zdroj, ze kterého tito lidé údajně čerpají moc, apoštol Pavel varoval: „Přítomnost toho nezákonného je podle Satanova působení s každým mocným skutkem a lživými znameními a předzvěstmi a s každým nespravedlivým podvodem.“ (2. Tesaloničanům 2:9, 10)

Je ještě jeden důvod, proč zdrojem uzdravování spojeného s náboženskými relikviemi, sochami a obrazy nemůže být Bůh. Boží Slovo jasně říká: „Prchejte . . . před modlářstvím“ a „střežte se před modlami.“ (1. Korinťanům 10:14; 1. Jana 5:21) Taková uzdravování jsou součástí Ďáblových lstivých snah odvést lidi od pravého uctívání. V Bibli je uvedeno: „Satan se stále proměňuje v anděla světla.“ (2. Korinťanům 11:14)

Proč uzdravovali Ježíš a apoštolové

Skutečná zázračná uzdravení, o kterých je záznam v Křesťanských řeckých písmech, byla jasným důkazem toho, že Ježíš a jeho apoštolové mají Boží schválení. (Jan 3:2; Hebrejcům 2:3, 4) Zázraky, které prováděl Ježíš, také zesilovaly účinek poselství, jež kázal. „Obcházel celou Galileou a vyučoval v jejich synagógách a kázal dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu.“ (Matouš 4:23) Ježíšovy mocné skutky — k nimž patřilo nejen to, že uzdravoval nemocné, ale i to, že sytil zástupy, ovládal přírodní živly, a dokonce křísil mrtvé — ukázaly, co pro poslušné lidstvo vykoná, až bude vládnout jako Král. To je opravdu úžasná zpráva!

Po smrti Ježíše, apoštolů a těch, kterým dary ducha předali, tyto mocné skutky skončily. Apoštol Pavel napsal: „Jsou-li dary prorokování, budou odstraněny; jsou-li [zázračně získané] jazyky, přestanou; je-li [božsky zjevené] poznání, bude odstraněno.“ (1. Korinťanům 13:8) Proč? Tyto dary už splnily svůj účel — ukázaly, že Ježíš Kristus je slíbený Mesiáš a že křesťanský sbor má Boží přízeň. Mocné skutky včetně uzdravování již nejsou zapotřebí, a proto byly ‚odstraněny‘.

Přesto má pro nás Ježíšovo zázračné uzdravování velký význam. Pokud Ježíšovu poselství o Božím Království věnujeme pozornost a věříme, že je pravdivé, můžeme se těšit na dobu, kdy se jak v duchovním, tak i v tělesném ohledu vyplní inspirované proroctví: „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; 35:5, 6; Zjevení 21:4)