Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Samuel se držel toho, co je správné

Samuel se držel toho, co je správné

NĚKTEŘÍ lidé dělají špatné věci. Všímáš si toho? — * Něčeho takového si všímal i Samuel. Ke špatnostem docházelo tam, kde Samuel bydlel. Bylo to na místě, kde by to člověk nečekal, a to ve svatostánku, kam lidé chodili uctívat Boha. Přečteme si, jak před více než 3 000 lety došlo k tomu, že Samuel bydlel ve svatostánku, který byl ve městě Šilo.

Než se Samuel narodil, jeho maminka Hana si moc přála děťátko. Když přišla do svatostánku, modlila se k Bohu a říkala mu o svém přání. Modlila se tak úpěnlivě, že se jí rty třásly. Velekněz Eli si proto nejdřív myslel, že je opilá. Když ale pochopil, že je velmi nešťastná, požehnal jí slovy: „Kéž Bůh Izraele vyhoví tvé prosebné žádosti.“ (1. Samuelova 1:17)

Po nějaké době se narodil Samuel. Hana byla tak šťastná, že svému manželovi, který se jmenoval Elkana, řekla: ‚Jakmile přestanu Samuela kojit, přivedu ho do svatostánku, aby tam sloužil Bohu.‘ A to, co řekla, také udělala. Samuelovi tehdy bylo asi čtyři nebo pět let.

Eli zestárl a jeho synové Chofni a Pinechas neuctívali Jehovu správným způsobem. Dokonce měli nemravné styky se ženami, které do svatostánku přišly. Co myslíš, co měl jejich otec udělat? — Ano, měl je ukáznit a nedovolit jim, aby v takových špatných věcech pokračovali.

Samuel v tomto prostředí vyrůstal, a tak asi věděl, co synové Eliho dělají. Napodoboval jejich špatný příklad? — Ne, dál dělal to, co je správné, přesně tak,  jak ho to učili rodiče. Na Eliho se však Jehova právem zlobil. Dokonce poslal jednoho proroka, aby mu řekl, že jeho rodinu, a zvláště jeho ničemné syny, postihne trest. (1. Samuelova 2:22–36)

Samuel dál společně s Elim sloužil ve svatostánku. Jednou v noci, když Samuel spal, uslyšel, jak nějaký hlas volá jeho jméno. Běžel k Elimu, ale ten mu řekl, že ho nevolal. Totéž se opakovalo znovu. Když k tomu došlo potřetí, Eli Samuelovi řekl, aby odpověděl: „Mluv, Jehovo, neboť tvůj sluha naslouchá.“ Samuel to udělal a Jehova k němu začal mluvit. Víš, co mu Jehova řekl? —

Opět prohlásil, že rodinu Eliho potrestá. Ráno se Samuel bál povědět to Elimu. Ten na něj však naléhal: „Netaj to, prosím, přede mnou.“ Nakonec mu Samuel řekl všechno, co chce Jehova udělat, a co už předtím Eli slyšel od proroka. Eli na to řekl: „Ať [Jehova] udělá, co je dobré v jeho očích.“ Dopadlo to tak, že Chofni a Pinechas byli zabiti a Eli zemřel také. (1. Samuelova 3:1–18)

Než k tomu ale došlo, „Samuel dále rostl a sám Jehova se prokazoval být s ním“. Samuel byl tehdy pravděpodobně už náctiletý, začal dospívat, což je důležité období v životě mladého člověka. Myslíš, že pro něj bylo jednoduché jednat správně, i když ostatní jednali špatně? — Ačkoli to bylo těžké, Samuel věrně sloužil Jehovovi až do konce svého života. (1. Samuelova 3:19–21)

A co ty? Až vyrosteš, chceš být jako Samuel? Budeš se držet toho, co je správné? Budeš stále jednat podle toho, co se dozvídáš z Bible a co tě učí rodiče? Pokud ano, Jehovovi i rodičům budeš dělat velkou radost.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.