Přejít k článku

Přejít na obsah

Ráj na zemi je na dosah

Ráj na zemi je na dosah

 Ráj na zemi je na dosah

„Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.“ Matouš 6:9, 10, Ekumenický překlad

TATO velmi známá modlitba, které se říká Otčenáš nebo Pánova modlitba, obsahuje naději pro lidstvo. Proč to můžeme říci?

Z Pánovy modlitby vyplývá, že Boží Království způsobí, aby se na zemi děla Boží vůle, tak jako se již děje v nebi. Boží vůlí je obnovit ráj. (Zjevení 21:1–5) Co přesně je Boží Království a jakým způsobem ráj na zemi obnoví?

Skutečná vláda

Boží Království je skutečná vláda. Má-li vláda fungovat, musí mít vládce, zákony a poddané. Splňuje Boží Království tyto požadavky? To zjistíte, když si přečtete biblické odpovědi na následující tři otázky.

Kdo jsou vládci Božího Království? (Izajáš 33:22) Jehova Bůh pověřil vládou v Božím Království svého Syna, Ježíše Krista. (Matouš 28:18) Pod Jehovovým vedením Ježíš vybral omezený počet lidí z „každého kmene a jazyka a lidu a národa“, aby ‚kralovali nad zemí‘ spolu s ním. (Zjevení 5:9, 10)

Jakými zákony se poddaní Božího Království řídí? Některé zákony nebo přikázání se týkají toho, co poddaní mají dělat. Ježíš ukázal, které z těchto zákonů jsou nejdůležitější. Řekl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ (Matouš 22:37–39)

 Jiné zákony stanovují, co poddaní Božího Království dělat nemají. Bible například obsahuje tento jasný výrok: „Nedejte se zavést na scestí. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí Boží království.“ (1. Korinťanům 6:9, 10)

Kdo jsou poddaní Božího Království? Ježíš je přirovnal k ovcím. Řekl: „Budou naslouchat mému hlasu a stanou se jedním stádem jednoho pastýře.“ (Jan 10:16) Má-li se člověk stát poddaným Božího Království, nestačí, aby pouze říkal, že následuje Znamenitého pastýře Ježíše. Musí také dělat to, co Pastýř přikazuje. Ten varoval: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Poddaní Božího Království používají a ctí Boží jméno Jehova, tak jako to dělal Ježíš. (Jan 17:26) Dodržují Ježíšovo přikázání předávat druhým ‚dobrou zprávu o království‘. (Matouš 24:14; 28:19, 20) A navzájem si projevují skutečnou lásku. (Jan 13:35)

Budou „zničeni ti, kdo ničí zemi“

Podmínky ve světě ukazují, že Boží Království brzy způsobí na zemi dramatické změny. Jak to víme? Před dvěma tisíci lety Ježíš popsal znamení, ze kterého bude patrné, že „Boží království je blízko“. (Lukáš 21:31) Jak jsme si ukázali v předcházejícím článku, jednotlivé rysy tohoto znamení jsou dnes po celém světě jasně vidět.

Co bude následovat? Ježíš uvedl: „Potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:21) To nebude katastrofa, kterou by způsobili lidé. Půjde o Boží zásah, kterým budou „zničeni ti, kdo ničí zemi“. (Zjevení 11:18) Zlí lidé, kvůli jejichž sobeckému jednání hrozí zemi zničení, „budou právě ze země odříznuti“. Ale spravedliví, kteří dělají to, co si Bůh přeje, „na ní zbudou“. (Přísloví 2:21, 22)

Jehova Bůh má na takový radikální zásah právo. Proč? Zamyslete se nad následujícím přirovnáním. Představte si, že vlastníte dům s několika byty, které pronajímáte. Někteří nájemníci jsou spořádaní a ohleduplní. Platí nájem a dobře se o byt starají. Jiní jsou bezohlední a sobečtí. Nájem neplatí a dům ničí. Navzdory opakovaným varováním dál jednají špatně. Co byste udělali? Určitě byste takové nájemníky vystěhovali.

Podobně Jehova Bůh, který je Stvořitelem země a všeho, co je na ní, má právo rozhodnout, komu dovolí, aby na zemi žil. (Zjevení 4:11) Jehova dal na vědomí, že jeho záměrem je odstranit ze země ničemné lidi, kteří nedbají na jeho vůli a zasahují do práv druhých. (Žalm 37:9–11)

Obnovený ráj

Nad zemí bude brzy vládnout Boží Království v rukou Ježíše Krista. Tento nový počátek Ježíš označil za „obnovení všeho“. (Matouš 19:28, Ekumenický překlad) Jaké podmínky na zemi budou? To je vidět z následujících biblických slibů.

Žalm 46:9. „Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země.“

Izajáš 35:1. „Pustina a bezvodý kraj budou jásat a pouštní pláň bude mít radost a rozkvete jako šafrán.“

 Izajáš 65:21–23. „Moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou. Nebudou se lopotit zbytečně ani nebudou rodit pro rozrušení.“

Jan 5:28, 29. „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší [Ježíšův] hlas a vyjdou.“

Zjevení 21:4. „[Bůh jim] setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“

Proč tomu můžeme věřit?

Věříte těmto biblickým slibům? Bible předpověděla, že mnoho lidí jim věřit nebude. Čteme v ní: „V posledních dnech přijdou posměvači . . . a budou postupovat podle svých vlastních tužeb a říkat: ‚Kde je ta jeho slíbená přítomnost? Vždyť ode dne, kdy naši praotcové usnuli ve smrti, všechno pokračuje přesně jako od počátku stvoření.‘“ (2. Petra 3:3, 4) Takoví lidé se však velmi mýlí. Uvažujte o čtyřech důvodech, proč můžete věřit tomu, co Bible říká:

(1) Bůh do pozemských záležitostí zasahoval již v minulosti. Významným příkladem je potopa v Noemových dnech. (2. Petra 3:5–7)

(2) Boží Slovo přesně předpovědělo současné poměry ve světě.

(3) Ne všechno „pokračuje přesně jako od počátku stvoření“. Nikdy v dějinách neprožívalo lidstvo takovou sociální, morální a ekologickou krizi.

(4) „Dobrá zpráva o království“ se nyní káže po celé zemi, což ukazuje, že brzy „přijde konec“. (Matouš 24:14)

Svědkové Jehovovi vás zvou, abyste spolu s nimi studovali Boží Slovo, Bibli, a tak se o naději na věčný život pod vládou Božího Království dozvěděli více. (Jan 17:3) Lidstvo čeká opravdu nádherná budoucnost. Ta nejlepší doba je na dosah. Zažijete ji také?

[Praporek na straně 7]

Ti, kdo říkají, že situace ve světě bude stále stejná, se velmi mýlí

[Obrázek na straně 8]

Zažijete to také?