Přejít k článku

Přejít na obsah

O tom, jak jednat s druhými

O tom, jak jednat s druhými

 Co Ježíš učil

O tom, jak jednat s druhými

Proč být laskavý?

Jste laskaví, i když k vám druzí laskaví nejsou? Chceme-li napodobovat Ježíše, musíme se chovat laskavě i k lidem, kteří nás nenávidí. Ježíš řekl: „Jestliže milujete ty, kdo milují vás, jaká je to pro vás zásluha? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo milují je. . . . Naopak dále milujte své nepřátele . . . a budete syny Nejvyššího, protože je laskavý k nevděčným a ničemným.“ (Lukáš 6:32–36; 10:25–37)

Proč odpouštět?

Když uděláme chybu, chceme, aby nám Bůh odpustil. Ježíš učil, že modlit se o Boží odpuštění je správné. (Matouš 6:12) Také však řekl, že nám Bůh odpustí jen za předpokladu, že my sami jsme ochotni odpustit druhým. Řekl: „Jestliže . . . odpustíte lidem jejich přečiny, odpustí váš nebeský Otec i vám; jestliže však lidem neodpustíte jejich přečiny, ani váš Otec neodpustí vaše přečiny.“ (Matouš 6:14, 15)

 Co dělat pro to, aby rodina byla šťastná?

Ježíš nikdy nebyl ženatý. Přesto se od něj můžeme naučit mnohému, co přispívá ke šťastnému rodinnému životu. Poskytl nám vzor tím, co říkal, i tím, jak jednal. Zamysleme se nad následujícími třemi body:

1. Manžel musí manželku milovat jako své vlastní tělo. Ježíš dal manželům příklad. Svým učedníkům řekl: „Dávám vám nové přikázání, abyste milovali jeden druhého.“ Jak dalece? „Právě jako jsem si já zamiloval vás.“ (Jan 13:34) V Bibli je tato zásada uplatněna na manžely. Jsou jim adresována slova: „Manželé, milujte stále své manželky, právě jako i Kristus miloval sbor a vydal se za něj . . . Takto by měli manželé milovat své manželky jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou manželku, miluje sebe, neboť nikdo nikdy neměl v nenávisti své vlastní tělo; ale živí je a něžně je chová, stejně jako i Kristus něžně chová sbor.“ (Efezanům 5:25, 28, 29)

2. Manžel a manželka si musí být navzájem věrní. Mít pohlavní styky mimo manželství je hříchem proti Bohu a takové jednání ničí rodinu. Ježíš prohlásil: „Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, . . . řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo‘? Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje. . . . Říkám vám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva, a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ (Matouš 19:4–9)

3. Děti se musí podřizovat svým rodičům. Ježíš byl dokonalý, a přesto v dětství poslouchal své nedokonalé rodiče. Bible říká, že když mu bylo dvanáct let, „šel s nimi a přišel do Nazaretu a dále jim byl podřízen“. (Lukáš 2:51; Efezanům 6:1–3)

Proč tyto zásady uplatňovat?

O poučeních, která dal svým učedníkům, Ježíš řekl: „Jestliže to víte, jste šťastní, děláte-li to.“ (Jan 13:17) Jeho radami ohledně jednání s druhými se musí řídit každý, kdo chce být pravým křesťanem. Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35)

Více informací najdete ve 14. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? *

[Poznámka pod čarou]

^ 14. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 16 a 17]

Z Ježíšova podobenství o marnotratném synovi se učíme, že je důležité být laskavý a umět odpouštět (Lukáš 15:11–32)

[Obrázek na straně 17]

Manžel a manželka by si měli být věrní