Přejít k článku

Přejít na obsah

Může nás něco „oddělit od Boží lásky“?

Může nás něco „oddělit od Boží lásky“?

 Poznejte Boží přitažlivou osobnost

Může nás něco „oddělit od Boží lásky“?

Římanům 8:38, 39

KDO z nás netouží být milován? Skutečně, když nás členové rodiny a přátelé mají rádi, cítíme se dobře. Je však smutné, že lidské vztahy bývají křehké a nestálé. I milovaní lidé nás možná zraní, opustí, nebo dokonce zavrhnou. Přesto existuje někdo, jehož láska neselhává. Láska, kterou má Jehova Bůh ke svým ctitelům, je nádherně popsána v Římanům 8:38, 39.

,Jsem přesvědčen,‘ říká apoštol Pavel, ,že nás nic nemůže oddělit od Boží lásky.‘ Pavel mluví nejen za sebe, ale i za „nás“ — to znamená za všechny, kdo Bohu věrně slouží. Pavel svou myšlenku dále zdůrazňuje tím, že vyjmenovává celou řadu vlivů, které nemohou zabránit tomu, aby Jehovovi oddaní služebníci pociťovali jeho lásku.

„Ani smrt, ani život.“ Jehovova láska k lidem, kteří mu patří, trvá dál i tehdy, když tito lidé zemřou. Dokladem Boží lásky je, že takové lidi uchovává ve své paměti a vzkřísí je k životu ve spravedlivém novém světě. (Jan 5:28, 29; Zjevení 21:3, 4) A Boží láska k jeho věrným ctitelům zůstává stálá bez ohledu na to, co ještě v tomto systému věcí možná zažijí.

„Ani andělé, ani vlády.“ Lidé mohou snadno podlehnout vlivu mocných jednotlivců nebo autorit, ale Jehova se ovlivnit nedá. Mocní duchovní tvorové — například anděl, který se stal Satanem — nemohou Boha přesvědčit, aby své ctitele přestal milovat. (Zjevení 12:10) Ani vlády, které jsou možná zaměřeny proti pravým křesťanům, nemohou změnit Boží názor na jeho služebníky. (1. Korinťanům 4:13)

„Ani věci nynější, ani věci budoucí.“ Boží láska se během času nevytrácí. Nic z toho, co může postihnout jeho služebníky nyní nebo v budoucnosti, nezpůsobí, aby je Bůh přestal milovat.

„Ani moci.“ Pavel už mluvil o nebeských a pozemských silách — o ‚andělech‘ a o ‚vládách‘ —, ale nyní se zmiňuje o ‚mocech‘. Řecké slovo, které je zde použito, má široký význam. Ale ať už vyjadřuje cokoli, jedno je jisté: Žádná moc v nebesích ani na zemi nemůže Jehovovu lásku zadržet a tak zabránit, aby se dostala k jeho lidu.

„Ani výška, ani hloubka.“ Jehova miluje členy svého lidu bez ohledu na to, zda jsou jejich podmínky příznivé nebo nepříznivé.

„Ani žádné jiné stvoření.“ Těmito slovy, která se týkají celého stvoření, Pavel říká, že Jehovovy věrné ctitele nemůže od jeho lásky oddělit vůbec nic.

Na rozdíl od lásky nějakého člověka, která se může změnit nebo zeslábnout, Boží láska k těm, kdo se k němu stále obracejí ve víře, je neměnná — je trvalá. Tento poznatek nás rozhodně podněcuje, abychom se k Jehovovi přibližovali a snažili se dělat vše, co můžeme, abychom dokázali svoji lásku k němu.