Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Kterým jazykem mluvil Ježíš?

Názory znalců se liší. Ale zdá se, že když byl Ježíš jako člověk na zemi, používal tehdejší hebrejštinu a nějaké aramejské nářečí. Když přišel do Nazaretu v Galileji a vstoupil do tamní synagogy, četl ze svitku Izajášova proroctví, který byl zřejmě napsán hebrejsky. Není zde žádná zmínka, že by Ježíš tuto pasáž překládal do aramejštiny. (Lukáš 4:16–21)

O jazycích, jimiž se za Ježíšova života na zemi mluvilo v Palestině, profesor G. Ernest Wright píše: „Běžně se zřejmě mluvilo řecky a aramejsky . . . Římští vojáci a úředníci asi mezi sebou mluvili latinsky, zatímco ortodoxní Židé snad spolu mluvili pozdní formou hebrejštiny.“ Není divu, že nápis, který dal Pilát umístit na Ježíšův mučednický kůl, byl ve třech jazycích — hebrejsky, latinsky a řecky. (Jan 19:20)

Alan Millard ve své knize Objevy z biblických časů uvádí: „Řecky mluvili určitě při svých každodenních úředních povinnostech římští místodržitelé a Ježíš možná odpovídal na Pilátovy otázky před soudem . . . řecky.“ Bible to sice neříká, ale nezmiňuje se o tom, že by rozhovor byl tlumočen. (Jan 18:28–40)

Profesor Wright píše: „S určitostí nevíme, zda [Ježíš] uměl mluvit řecky nebo latinsky, ale při své učitelské službě obvykle používal aramejštinu nebo lidovou hebrejštinu, která byla aramejštinou silně ovlivněna.“ (Biblical Archaeology, 1962, strana 243)

Jak velké byly chrámové kameny v Jeruzalémě?

Když učedníci mluvili s Ježíšem o jeruzalémském chrámu, jeden z nich řekl: „Učiteli, podívej se, jaké jsou to kameny a jaké budovy!“ (Marek 13:1) Jak velké byly některé z těchto kamenů?

Díky stavební činnosti krále Heroda byl chrámový areál na Chrámové hoře v Ježíšově době dvakrát větší než v době Šalomounově. Měl rozměry 480 metrů na 280 metrů, takže to byla největší lidmi vytvořená plošina starověkého světa. Některé z kamenných kvádrů byly údajně 11 metrů dlouhé, pět metrů široké a tři metry vysoké. Některé tesané kameny vážily přes 50 tun. Jeden z nich dokonce vážil téměř 400 tun a podle vyjádření jistého učence „svými rozměry neměl ve starověkém světě konkurenta“.

Ježíš učedníkovi odpověděl: „Vidíš ty velké budovy? Rozhodně zde nezůstane kámen na kameni, aniž bude svržen.“ (Marek 13:2) Mnohé z těchto obrovských kamenů je stále ještě možné vidět. Leží tam, kam se zřítily, když je v roce 70 n. l. vypáčili a svrhli dolů římští vojáci.

[Obrázek na straně 26]

Chrámové kameny svržené z chrámové hory v Jeruzalémě