Přejít k článku

Přejít na obsah

Pomozte svému dítěti překonat zármutek

Pomozte svému dítěti překonat zármutek

 Pomozte svému dítěti překonat zármutek

V JEDNOM velkém knihkupectví jistá žena rozzlobeně křičela na prodavačku: „Obchod máte sice plný knih, ale není tu nic, co by pomohlo mému dítěti!“ Tato matka hledala nějakou publikaci, která by jejímu synovi pomohla vyrovnat se s náhlým úmrtím v rodině.

Tato žena měla pádné důvody, proč být znepokojená. Když dítěti zemře někdo, koho milovalo, je to pro něj velmi stresující. Rodina dítěti skýtá dobré zázemí, které ale může být smrtí milovaného člena rodiny narušeno. Co pro svého syna nebo dceru můžete udělat, pokud někdo ve vaší rodině umírá nebo právě zemřel?

Když ztratíte blízkého člověka, zřejmě sami bojujete s nejrůznějšími pocity. Cítíte hluboký zármutek a je pro vás těžké soustředit se na cokoli jiného. Nesmíte však zapomenout, že vaše dítě potřebuje pomoc. V brožuře vydané jedním hospicem v americkém státě Minnesota se píše: „Děti zaslechnou útržky rozhovorů a často něčemu přesně neporozumí nebo si to špatně vyloží.“ Brožura dále uvádí: „Dětem se musí říct pravda.“ Je tedy moudré povědět dětem pravdu, a to tak, aby to vzhledem ke svému věku byly schopné pochopit. To může být náročné, protože schopnost porozumět tomu, co se stalo, je u každého dítěte jiná. (1. Korinťanům 13:11)

Jak dítěti vysvětlit, co se stalo

Někteří odborníci doporučují, aby rodiče dítěti neříkali, že ten, kdo zemřel, „spí“, „ztratil se“ nebo „odjel“. Bez patřičného vysvětlení by takové výroky mohly dítě zmást. Je pravda, že Ježíš přirovnal smrt ke spánku, a v dané situaci to bylo příhodné. Ale uvědomte si, že nemluvil k dětem a své přirovnání navíc vysvětlil. Ježíš tehdy svým následovníkům řekl: „Náš přítel Lazar si šel odpočinout.“ Avšak jeho učedníci, i když byli dospělí, „si představovali, že mluví o odpočinku ve spánku“. Ježíš jim proto otevřeně řekl: „Lazar zemřel.“ (Jan 11:11–14) Jestliže  takové vysvětlení potřebují dospělí, oč více to platí o dětech.

Autoři Mary Ann Emswilerová a James P. Emswiler ve své knize napsali: „Když rodič mluví s dítětem o smrti, možná se snaží svá slova zjemnit. Tím ale dítěti do mysli vštěpuje věci, které tam dřív nebyly a které mu mohou nahánět strach nebo mu ublížit.“ Například pokud rodič řekne, že zemřelý příbuzný jen spí, dítě může mít strach, že když v noci půjde spát, už se neprobudí. Nebo pokud rodič řekne, že zemřelý „odjel“, dítě se může cítit zavržené a opuštěné.

Mnozí rodiče, kteří se snažili svému dítěti vysvětlit, co je smrt, zjistili, že děti snáze pochopí jednoduchá a jasná slova než abstraktní pojmy a eufemismy. (1. Korinťanům 14:9) Podle odborníků by měl rodič dítě povzbuzovat k tomu, aby se na cokoli zeptalo a mluvilo o tom, co ho trápí. Díky častým rozhovorům můžete zjistit, zda vaše dítě něčemu špatně neporozumělo, a také přijít na další způsoby, jak mu pomoci.

Spolehlivý zdroj vedení

V období, kdy dítě prožívá zármutek, u vás bude hledat vedení, podporu a odpovědi na své otázky. Kde tedy můžete najít hodnověrné informace týkající se smrti? Mnoho lidí považuje za spolehlivý zdroj útěchy a naděje Bibli. Tato kniha poskytuje jasné informace o původu smrti, stavu mrtvých a naději pro ně. Jednoduchá pravda, že „[mrtví] si neuvědomují naprosto nic“, by měla vašemu dítěti pomoci pochopit, že zemřelý člen rodiny netrpí. (Kazatel 9:5) V Bibli nám Bůh navíc dává naději, že naše milované opět uvidíme v pozemském ráji. (Jan 5:28, 29)

Budete-li zaměřovat pozornost na Bibli, vaše dítě pochopí, že tato kniha poskytuje spolehlivé vedení a útěchu v každé tíživé situaci. Zároveň uvidí, že v Božím Slově hledáte rady ohledně důležitých věcí v životě. (Přísloví 22:6; 2. Timoteovi 3:15)

Odpovědi na vaše otázky

Když svému dítěti pomáháte vyrovnat se se ztrátou někoho blízkého, můžete se dostat do situací, se kterými si nevíte rady. Co v takovém případě dělat? * Zamysleme se nyní nad několika otázkami, které vás možná napadnou.

Je nutné svůj zármutek před dítětem skrývat? Jistě chcete své dítě chránit. Je ale něco špatného na tom, že vidí váš zármutek? Podle mnoha rodičů je nejlepší svůj smutek netajit, ale ukázat dítěti, že je přirozené ho projevovat. Někteří si s dětmi povídají o biblických příkladech lidí, kteří svůj smutek dávali otevřeně najevo. Například Ježíš dal průchod slzám, když zemřel jeho drahý přítel Lazar. Své emoce neskrýval. (Jan 11:35)

Mělo by se dítě zúčastnit pohřbu? Jestliže dítě na pohřeb půjde, dopředu mu vysvětlete, proč se koná a co se tam bude dít. V některých případech se rodiče možná rozhodnou, že bude lepší, když se dítě celého pohřbu nebo nějaké jeho části nezúčastní. Děti, které jsou na pohřbu organizovaném svědky Jehovovými, mohou mít užitek  z proslovu založeného na Bibli. Navíc na ně může příznivě zapůsobit a utěšit je to, že si přítomní projevují „něžnou náklonnost“ a lásku. (Římanům 12:10, 15; Jan 13:34, 35)

Mělo by se s dítětem o zemřelém mluvit? Někteří odborníci tvrdí, že pokud se takovým rozhovorům důsledně vyhýbáte, dítě může dojít k závěru, že o zemřelém něco tajíte nebo že se snažíte vymazat jakoukoli vzpomínku na něj. Autorka Julia Rathkeyová uvádí: „Je důležité dítěti pomoci, aby se naučilo žít se vzpomínkami a nemělo kvůli nim výčitky svědomí.“ Když o zemřelém bez zábran hovoříte, například o jeho dobrých vlastnostech a hezkých věcech v jeho životě, může to být pro dítě v tomto těžkém období velkou pomocí. Rodiče, kteří jsou svědky Jehovovými, své děti utěšují biblickou nadějí na vzkříšení do pozemského ráje, kde už nebudou nemoci ani smrt. (Zjevení 21:4)

Jak dítěti pomoci, když prožívá zármutek? V době, kdy se dítě vyrovnává se zármutkem, se může cítit fyzicky špatně, a snad může i onemocnět. Možná je rozzlobené nebo ztrápené, protože zápasí s pocity bezmocnosti. Nebuďte překvapení, pokud vaše dítě trpí pocity viny, je příchylnější nebo propadá panice, když domů přijdete pozdě či onemocníte. Jak mu můžete pomoci? Vaše dítě by si nikdy nemělo myslet, že nevíte, co prožívá. Buďte proto vnímaví a věnujte jeho zármutku pozornost. Snažte se nepodceňovat to, jaký vliv má na vaše dítě smrt blízkého člověka. Pravidelně ho utěšujte a povzbuzujte k otevřené komunikaci a k tomu, aby se na cokoli zeptalo. Jeho i svou naději můžete posilovat „prostřednictvím útěchy z Písem“. (Římanům 15:4)

Kdy se vrátit k zavedeným rodinným zvykům a dalším činnostem? Podle odborníků je dobré dál se držet zavedených zvyků, a to v co největší míře. Nadále se věnovat užitečným činnostem je údajně účinným prostředkem k překonávání zármutku. Mnozí rodiče, kteří jsou svědky Jehovovými, zjistili, že když se drží dobrých duchovních návyků, jako je pravidelné rodinné studium Bible a návštěva shromáždění, přispívá to ke stabilitě a posílení rodiny. (5. Mojžíšova 6:4–9; Hebrejcům 10:24, 25)

Dokud Jehova Bůh neodstraní nemoci a smrt, děti se čas od času budou muset vyrovnávat s tím, že do jejich života zasáhne smrt. (Izajáš 25:8) Avšak vhodné utěšování a podpora jim mohou pomoci, aby zármutek nad ztrátou milovaného člověka dokázaly překonat.

[Poznámka pod čarou]

^ 13. odst. Cílem tohoto článku není stanovit nějaká pravidla. Je třeba vzít v úvahu to, že podmínky a zvyky se v různých zemích a kulturách velmi liší.

[Praporek na straně 19]

Povzbuzujte své dítě k tomu, aby se na cokoli zeptalo a mluvilo o tom, co ho trápí

[Obrázek na straně 20]

Dál se držte zavedených zvyků, včetně rodinného studia Bible