Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova je Bohem lásky

Jehova je Bohem lásky

„Bůh je láska.“ (1. JANA 4:8, 16)

PÍSNĚ: 18, 91

1. Co je Boží nejvýznamnější vlastností a jak to na tebe působí?

V JEHOVOVĚ inspirovaném Slově čteme, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) Co to znamená? Láska není jen jednou z mnoha Jehovových krásných vlastností. Je tou nejvýznamnější. Nejenže Jehova lásku má – on ji přímo zosobňuje. Určitě jsme vděční, že stvořitel vesmíru i všeho živého je Bohem lásky. Tato vlastnost totiž ovlivňuje všechno, co dělá.

2. Čím si díky Boží lásce můžeme být jistí? (Viz úvodní obrázek.)

2 Když víme, jak vřelou lásku Bůh ke svým tvorům má, můžeme si být jistí, že svůj záměr s lidstvem uskuteční tím nejlepším možným způsobem. Všem jeho poslušným poddaným to přinese mnoho dobrého. Jedním z projevů Jehovovy lásky je, že „stanovil . . . den, v němž zamýšlí soudit obydlenou zemi ve spravedlnosti mužem, kterého ustanovil“, Ježíšem Kristem. (Sk. 17:31) Máme naprostou jistotu, že tento den přijde. Poslušní lidé budou posouzeni  příznivě a budou mít před sebou nádherný život, který nikdy neskončí.

CO PROKÁZALY DĚJINY

3. Jaká budoucnost by nás asi čekala, kdyby Bůh lidi nemiloval?

3 Představ si, jaká budoucnost by nás čekala, kdyby Bůh lidi nemiloval. Stačí, když se zamyslíme nad děsivou historií tohoto světa, ve kterém panují lidské vlády ovlivňované jeho krutým a zuřivým bohem Satanem. (2. Kor. 4:4; 1. Jana 5:19; přečti Zjevení 12:9, 12) Kdyby nás Jehova nemiloval, nic dobrého by nás nečekalo.

4. Proč Jehova hned nepotlačil vzpouru proti své vládě?

4 Když se Ďábel vzbouřil proti Jehovovi, přesvědčil první lidi, aby se k němu připojili. Napadl Jehovovo právo vládnout a v podstatě tvrdil, že by lidem vládl lépe než Bůh. (1. Mojž. 3:1–5) Jehova tuto situaci vyřešil moudře. Dal Satanovi omezený čas, aby svoje tvrzení dokázal. Smutná historie lidstva je dokladem toho, že lidé ani Satan dobrou vládu vytvořit nedokážou.

5. Co potvrdila historie lidstva?

5 Jen za uplynulých sto let bylo ve válkách zabito přes 100 milionů lidí. A poměry ve světě se dál zhoršují. Odpovídá to biblickému proroctví, že v „posledních dnech“ budou „ničemové a podvodníci . . . postupovat od špatného k horšímu“. (2. Tim. 3:1, 13) Historie jednoznačně potvrdila i další biblický výrok: „Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jer. 10:23) Ano, Jehova lidem nedal právo ani schopnost vládnout si nezávisle na něm.

6. Jakému účelu poslouží to, že Jehova dočasně připouští zlo?

6 Díky tomu, že Jehova dočasně připouští zlo, se jednou provždy prokáže, že jenom jeho vláda může být úspěšná. Potom co odstraní špatnost i ty, kdo ji působí, už nikdo nebude moct tvrdit, že Jehovův způsob vlády není dobrý. A kdyby to někdo stejně udělal, Bůh bude moct poukázat na to, co se odehrálo v minulosti, a takového vzbouřence okamžitě zničit. Nikdy nedovolí, aby se špatnost znovu rozšířila.

JAK NÁM JEHOVA SVOU LÁSKU PROJEVIL

7., 8. Například jak nám Jehova projevil lásku?

7 Jehova nám svou lásku projevil mnoha způsoby. Uvažuj například o velkolepém vesmíru. Jsou v něm miliardy galaxií a v každé z nich miliardy hvězd a planet. Jednou z hvězd v naší galaxii Mléčná dráha je Slunce, bez kterého by všechny ty rozmanité formy života na Zemi vůbec nemohly existovat. Tyto výtvory svědčí nejen o Boží existenci, ale také o jeho vlastnostech, jako je moc, moudrost a láska. Jak napsal apoštol Pavel, Boží „neviditelné vlastnosti jsou . . . jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí,  dokonce i jeho věčnou moc a Božství“. (Řím. 1:20)

8 Jehova Zemi vytvořil jako krásné místo pro život. Připravil pro lidi nádherný ráj a dal jim dokonalou mysl a tělo. Měli možnost žít věčně. (Přečti Zjevení 4:11.) Kromě toho „dává potravu všemu tělu: vždyť jeho milující laskavost je na neurčitý čas“. (Žalm 136:25)

9. Co je další stránkou Jehovovy osobnosti a jak to víme?

9 Jehova je sice Bohem lásky, ale zároveň nenávidí to, co je špatné. Například v Žalmu 5:4–6 o něm čteme: „Nejsi Bůh, který má potěšení z ničemnosti . . . Nenávidíš přece všechny, kdo konají to, co ubližuje . . . K muži krveprolévání a podvodu má Jehova odpor.“

ZLO UŽ BRZY SKONČÍ

10., 11. a) Co Jehova udělá se zlými lidmi? b) Jak Jehova odmění svoje poslušné služebníky?

10 Co Jehova udělá, až bude sporná otázka svrchovanosti zcela vyřešena? Protože je Bohem lásky a nenávidí špatnost, zbaví zemi i celý vesmír zla. Boží Slovo slibuje: „Zločinci budou odříznuti, ale ti, kdo doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi. A ještě chvilku, a ničemný již nebude . . . Jehovovi nepřátelé . . . dospějí ke svému konci.“ (Žalm 37:9, 10, 20)

11 V Bibli také čteme: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29) Tito lidé „naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. (Žalm 37:11) Jak víme, že to tak opravdu bude? Protože náš milující Bůh vždycky dělá to, co je pro jeho věrné služebníky nejlepší. Bible říká: „Setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjev. 21:4) Nás všechny, kdo Jehovu posloucháme a opravdu si vážíme jeho lásky, čeká nádherná budoucnost.

12. Jak se pozná „bezúhonný“ člověk?

12 Boží Slovo nás vybízí: „Dávej pozor na bezúhonného a měj na očích přímého, neboť budoucnost toho muže bude pokojná. Ale přestupníci budou jistě společně vyhlazeni; budoucnost ničemných lidí bude vskutku odříznuta.“ (Žalm 37:37, 38) „Bezúhonný“ člověk poznává Jehovu a jeho Syna a poslušně dělá to, co si Bůh přeje. (Přečti Jana 17:3.) Zároveň bere vážně slova z 1. Jana 2:17: „Svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ Konec Satanova světa je blízko, a proto je potřeba řídit se touto radou: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty.“ (Žalm 37:34)

NEJVĚTŠÍ PROJEV BOŽÍ LÁSKY

13. Co bylo největším projevem Boží lásky?

13 Jehovu můžeme poslouchat, i když jsme nedokonalí. A díky největšímu projevu jeho lásky dokonce můžeme být jeho přáteli. Tím, že Jehova poslal na zem Ježíše Krista, aby za nás zemřel, umožnil poslušným lidem, aby byli osvobozeni od hříchu  a smrti zděděných po Adamovi. (Přečti Římanům 5:12; 6:23.) Po celé ty věky, kdy žil v nebi, byl Ježíš svému Otci věrný. Jehova mu proto plně důvěřoval. Když potom sledoval, jak krutě lidé s jeho Synem zacházejí, musel prožívat obrovskou citovou bolest. Ježíš důvěru svého Otce nezklamal. Až do konce se zastával jeho práva vládnout a dokázal, že dokonalý člověk může Jehovovi zůstat věrný i v nejnáročnějších situacích.

Bůh s láskou poslal na zem svého Syna (13. odstavec)

14., 15. Jaký užitek mohou lidé mít z Ježíšovy oběti?

14 Ježíš se věrně zastával Boží svrchovanosti i v té nejtěžší zkoušce. Svou smrtí zaplatil výkupné, aby lidé mohli získat věčný život ve slíbeném novém světě. Za to bychom měli být opravdu vděční. Apoštol Pavel zdůraznil, jak velkou lásku nám Jehova a Ježíš projevili: „Kristus vskutku zemřel v ustanovený čas za bezbožné lidi, zatímco jsme ještě byli slabí. Stěží někdo totiž zemře za spravedlivého člověka; ano, za dobrého člověka se snad ještě někdo odváží zemřít. Ale Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku tím, že Kristus za nás zemřel, zatímco jsme byli ještě hříšníky.“ (Řím. 5:6–8)  Apoštol Jan napsal: „Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život. Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a vyslal svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy.“ (1. Jana 4:9, 10)

15 Sám Ježíš o Jehovově lásce k lidem řekl: „Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16) Bůh lidi miluje tak moc, že nelituje žádné oběti pro jejich dobro. Můžeme se spolehnout, že jeho láska k nám nikdy nezeslábne. Pavel napsal: „Jsem totiž přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vlády, ani věci nynější, ani věci budoucí, ani moci, ani výška, ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nás nebudou schopni oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím. 8:38, 39)

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ PANUJE

16. Co je Království a komu ho Jehova svěřil do rukou?

16 Dalším projevem Jehovovy lásky k lidem je jeho království. V jakém smyslu? Jehova tuto vládu svěřil do rukou svého Syna, který lidi také miluje a má pro tuto úlohu ty nejlepší předpoklady. (Přísl. 8:31) Navíc mu vybral 144 000 spoluvládců, kteří si i po svém vzkříšení dobře pamatují, jaké to je být člověkem. (Zjev. 14:1) Boží království bylo tím, o čem Ježíš mluvil nejvíc. Svým učedníkům dal pokyn, aby se modlili: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Mat. 6:9, 10) Až budou tyto modlitby vyslyšeny, přinese to poslušným lidem mnoho dobrého.

17. Jaký je rozdíl mezi Ježíšovou vládou a lidskými vládami?

17 Mezi tím, jak vládne Ježíš a jak lidé, je propastný rozdíl. Lidské vlády mají na svědomí životy milionů těch, kdo zemřeli ve válkách. Náš král Ježíš naproti tomu zrcadlí úžasné vlastnosti svého Otce a o své poddané se s láskou stará. (Zjev. 7:10, 16, 17) Řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“ (Mat. 11:28–30) To je nádherné ujištění!

18. a) Co se děje od roku 1914? b) O čem budeme uvažovat v příštím článku?

18 Z Bible vyplývá, že Boží království začalo v nebi vládnout v roce 1914. Od té doby jsou shromažďováni poslední z Ježíšových spoluvládců a zároveň „velký zástup“ lidí, kteří přežijí konec tohoto systému a dostanou se do nového světa. (Zjev. 7:9, 13, 14) Kolik lidí k tomuto zástupu patří? A co od nich Jehova očekává? Na tyto otázky si odpovíme v příštím článku.