Přejít k článku

Přejít na obsah

Vidíš ve svém životě Jehovovu ruku?

Vidíš ve svém životě Jehovovu ruku?

„Jehovovu ruku jistě poznají jeho sluhové.“ (IZ. 66:14)

PÍSNĚ: 65, 26

1., 2. Co si někteří lidé myslí o Bohu?

MNOHO lidí má pocit, že Bohu je jedno, co prožívají. Když v listopadu 2013 zpustošil střední část Filipín supertajfun Haiyan, starosta jednoho velkého města řekl: „Bůh byl asi někde jinde.“

2 Jiní lidé si myslí, že Bůh nevidí, co dělají. (Iz. 26:10, 11; 3. Jana 11) Někteří současníci apoštola Pavla to vnímali stejně. Pavel o nich řekl: „Neschvalovali přidržet se Boha.“ K čemu to vedlo? „Byli naplněni vší nespravedlností, ničemností, chtivostí, špatností.“ (Řím. 1:28, 29)

3. a) Jaké otázky bychom si měli položit? b) Jaký význam často mají biblické zmínky o Boží „ruce“?

3 A co my? Na rozdíl od jiných lidí chápeme, že Jehova vidí všechno, co děláme. Ale uvědomujeme si i to, že se o nás zajímá? Vnímáme ve svém životě jeho pomocnou ruku? Když se v Bibli píše o Boží „ruce“, často se tím myslí moc, kterou Jehova využívá k podpoře svých služebníků a k boji proti svým nepřátelům. (Přečti 5. Mojžíšovu 26:8.) Ježíš řekl, že někteří lidé „uvidí Boha“. (Mat. 5:8)  Patříš mezi ně i ty? Co to vlastně znamená „vidět Boha“? Odpověď získáme, když se zamyslíme nad příkladem lidí, o kterých mluví Bible a kteří ve svém životě viděli, nebo naopak neviděli Boží ruku. Také si ukážeme, jak můžeme Boží ruku ve svém životě vidět my.

NECHTĚLI VIDĚT BOŽÍ RUKU

4. Proč nepřátelé Izraelitů neviděli Boží ruku?

4 V dávných dobách měli mnozí lidé příležitost vidět a slyšet, jak Bůh pomáhá svému lidu. Jehova Izraelity zázračně osvobodil z Egypta a dával jim vítězství nad jedním králem za druhým. (Jozue 9:3, 9, 10) Přestože se skoro všichni králové na západní straně Jordánu doslechli, co Jehova pro svůj lid udělal, „začali [se] všichni společně shromažďovat, aby jednomyslně vedli válku proti Jozuovi a Izraeli“. (Jozue 9:1, 2) Když boj začal, tito králové mohli působení Boží ruky vidět dokonce na vlastní oči. Jehova totiž způsobil, že „slunce . . . zůstalo nehybné a měsíc se opravdu zastavil, dokud se národ nemohl pomstít nepřátelům“. (Jozue 10:13) Jehova ale nechával srdce nepřátel zatvrdit, takže s Izraelity bojovali. (Jozue 11:20) Byli poraženi, protože odmítli uznat, že Bůh bojuje za svůj lid.

5. Co zlý král Achab odmítl uznat?

5 Opakovanou příležitost vidět Boží ruku měl i zlý král Achab. Elijáš mu řekl: „Nenastane ani rosa, ani déšť, jedině z nařízení mého slova!“ (1. Král. 17:1) I když bylo naprosto jasné, že tehdejší katastrofální sucho způsobila Jehovova ruka, Achab tomu odmítl věřit. Později viděl, jak Jehova odpověděl na Elijášovu modlitbu tím, že z nebe poslal oheň, který strávil předloženou oběť. Vzápětí Elijáš Achabovi řekl, že Jehova období sucha ukončí. Prohlásil: „Sejdi, aby tě nezadržel liják!“ (1. Král. 18:22–45) I když to Achab všechno viděl, přesto odmítal uznat, že to jsou úžasné projevy Boží moci. Z uvedených příkladů se můžeme naučit něco velmi důležitého: Je potřeba, abychom si všímali, jak se Boží ruka v našem životě projevuje.

VIDĚLI JEHOVOVU RUKU

6., 7. Co si uvědomovali Gibeoňané a Raab?

6 V předchozích odstavcích jsme mluvili o několika králích, kteří Jehovovu ruku vidět nechtěli. Jiní lidé se sice ocitli v podobné situaci, ale zachovali se odlišně. Patřili k nim Gibeoňané. Na rozdíl od národů, které v době Jozua válčily proti Izraelitům, Gibeoňané uzavřeli s Božím lidem mír. Proč? Řekli: „Tvoji sluhové [přišli] z ohledu na jméno Jehovy, tvého Boha, protože jsme slyšeli o jeho věhlasu a o všem, co učinil.“ (Jozue 9:3, 9, 10) Uvědomovali si, že za Izraelity bojuje pravý Bůh.

7 Také Raab viděla za tehdejšími událostmi Boží ruku. Potom co se doslechla, jak Jehova vysvobodil svůj lid z Egypta, řekla dvěma izraelským zvědům: „Opravdu vím, že vám Jehova jistě dá zemi.“ I když se tím vystavovala velkému nebezpečí, projevila víru, že Jehova může ji i její rodinu zachránit. (Jozue 2:9–13; 4:23, 24)

8. Jaké přesvědčení dali najevo někteří Izraelité?

8 Když po Elijášově modlitbě sestoupil z nebe oheň, někteří Izraelité v tom na rozdíl od krále Achaba Boží ruku viděli. Vykřikli: „Jehova je pravý Bůh!“  (1. Král. 18:39) Vůbec nepochybovali, že to, co se právě stalo, způsobil Jehova.

9. Jak můžeme vidět Jehovu a jeho ruku?

9 Dobré i špatné příklady, o kterých jsme uvažovali, nám pomáhají pochopit, co to znamená vidět Boha a jeho ruku. Je důležité Jehovu poznávat. Potom totiž očima svého srdce uvidíme, jaký je a co dělá. (Ef. 1:18) Určitě bychom si přáli být jako Boží služebníci, kteří jasně viděli, jak Jehova svůj lid podporuje. Proč si ale můžeme být jistí, že to dělá i v dnešní době?

V ČEM DNES MŮŽEME VIDĚT JEHOVOVU RUKU

10. Z čeho je vidět, že Jehova lidem pomáhá i v dnešní době? (Viz úvodní obrázek.)

10 Máme bezpočet důvodů věřit, že Jehova lidem pomáhá i dnes. Často slýcháme, jak se někdo modlil k Bohu o pomoc a opravdu ji dostal. (Žalm 53:2) Allan se ve službě dům od domu na jednom z malých filipínských ostrovů setkal se ženou, která se během rozhovoru rozplakala. Bratr vypráví: „Zrovna to ráno se modlila k Jehovovi, aby se u ní svědkové zastavili. V dospívání už sice Bibli studovala, ale pak se vdala, přestěhovala se a ztratila se svědky kontakt. Bylo vidět, jak ji dojalo, že Bůh na její modlitbu odpověděl tak rychle.“ Ani ne za rok se ta žena zasvětila Jehovovi.

Všímáš si, jak dnes Jehova podporuje svoje služebníky? (11. až 13. odstavec)

11., 12. a) Jak Jehova pomáhá svým služebníkům? b) Jak pomohl jedné sestře?

11 Mnozí Boží služebníci zažili Jehovovu podporu v době, kdy se snažili přestat kouřit, brát drogy nebo se dívat na pornografii. Někteří vyprávějí, že se těchto návyků chtěli zbavit už dřív, ale nedařilo se jim to. Když se však obrátili na Jehovu, dal jim „moc, která je nad to, co je normální“ a oni svou slabost nakonec překonali. (2. Kor. 4:7; Žalm 37:23, 24)

12 Jehova také pomohl mnoha svým svědkům, kteří se ocitli v nějaké náročné situaci. Například Amy dostala za úkol pomáhat při stavbě sálu Království a misionářského domova na jednom ostrůvku v Tichomoří. Vzpomíná: „Bydleli jsme v malém hotelu a každý den jsme se na staveniště brodili zaplavenými ulicemi.“ Amy se také musela přizpůsobit odlišným zvykům a smířit se s častými výpadky elektřiny a dodávky vody. „A aby toho nebylo málo,“ dodává Amy, „jednou jsem nepříjemně vyjela na sestru, která s námi pracovala. Pak jsem šla domů a cítila se pod psa. V hotelu jsem se potmě modlila k Jehovovi a úpěnlivě ho prosila o pomoc.“ Když elektřina zase naskočila, Amy si vzala Strážnou věž, ve které byl článek o slavnostním zakončení jedné z tříd Gileadu. Pojednával o všech problémech, se kterými bojovala – o odlišné kultuře, stesku po domově a tom, jak se sžít s novými lidmi. Vypráví: „Ten večer jsem cítila, jako by Jehova mluvil přímo ke mně. Dalo mi to sílu, abych ve své práci pokračovala.“ (Žalm 44:25, 26; Iz. 41:10, 13)

13. Z čeho je vidět, že Jehova svůj lid podporuje při „obhajobě a zákonném prosazování dobré zprávy“?

13 Dalším projevem Boží podpory jsou úspěchy, kterých svědkové Jehovovi dosahují při „obhajobě a zákonném prosazování dobré zprávy“. (Fil. 1:7) Když se vlády některých zemí snaží  činnost Božích služebníků zastavit, bráníme se soudní cestou. Dosáhli jsme už nejméně 268 vítězství u nejvyšších soudů. Například u Evropského soudu pro lidská práva jsme od roku 2000 vyhráli 24 sporů. Je z toho vidět, že Boží ruku nemůže zastavit vůbec nikdo. (Iz. 54:17; přečti Izajáše 59:1)

14. Z čeho dalšího je vidět, že Bůh podporuje svůj lid?

14 Také celosvětová kazatelská činnost může probíhat jedině díky Boží podpoře. (Mat. 24:14; Sk. 1:8) A když k tomu přidáme úžasnou jednotu, která mezi svědky Jehovovými ze všech zemí panuje a která ve světě nemá obdoby, chápeme, proč i někteří nezaujatí pozorovatelé uznávají: „Bůh je skutečně mezi vámi.“ (1. Kor. 14:25) Máme tedy mnoho důkazů, že Jehova svůj lid opravdu podporuje. (Přečti Izajáše 66:14.) Ale co ty osobně? Vidíš Jehovovu ruku i ve svém životě?

VIDÍŠ VE SVÉM ŽIVOTĚ JEHOVOVU RUKU?

15. Proč někdy možná Jehovovu ruku ve svém životě nevidíme?

15 Někdy možná Jehovovu ruku ve svém životě nevidíme. Když se na nás valí jeden problém za druhým, můžeme snadno zapomenout, že nám Jehova v minulosti už mnohokrát pomohl. Stalo se to i Elijášovi. Byl to odvážný prorok, ale když ho královna Jezábel chtěla zabít, dostal strach. Na nějakou dobu zapomněl, jak ho dřív Jehova podporoval. Bible říká, že dokonce „začal prosit, aby jeho duše zemřela“. (1. Král. 19:1–4) Kde mohl najít pomoc a povzbuzení? Musel se obrátit na Jehovu. (1. Král. 19:14–18)

16. Co nám pomůže vidět Jehovu i tehdy, když bojujeme s problémy?

16 Job se nechal tak pohltit svým trápením, že nedokázal vidět věci z Jehovova pohledu. (Job 42:3–6) Nám by se  mohlo stát něco podobného. Co nám pomůže, abychom i přes svoje problémy dokázali vnímat Jehovovu ruku? Když přemýšlíme o biblických zásadách a příkladech, které se týkají naší situace, je to, jako by nás Jehova osobně vedl. Jehova pak pro nás bude ještě skutečnější a zažijeme něco podobného jako Job, který řekl: „Z doslechu jsem o tobě slyšel, ale nyní tě přece vidí mé vlastní oko.“

Pomáháš druhým, aby i oni viděli Boha? (17. a 18. odstavec)

17., 18. a) V jakých situacích můžeš vidět Jehovovu ruku? b) Vyprávěj zážitek, ze kterého je vidět, že Bůh svým služebníkům opravdu pomáhá.

17 V jakých situacích jsi už mohl vidět Jehovovu ruku? Několik příkladů za všechny: Možná cítíš, že Jehova vedl to, jak jsi poznal pravdu. Nebo na shromáždění zazněla nějaká myšlenka a ty sis pomyslel: Tak přesně tohle jsem potřeboval slyšet! Asi už jsi také zažil, jak Jehova vyslyšel tvoji modlitbu. Nebo ses rozhodl, že bys chtěl ve službě dělat víc, a pak ses nestačil divit, jak Jehova některé věci zařídil. Anebo jsi odešel ze zaměstnání, které ti bránilo sloužit Jehovovi naplno, a zažil jsi splnění Božího slibu: „Rozhodně tě neopustím.“ (Hebr. 13:5) Pokud jsme vnímaví, můžeme Jehovovu ruku vidět v mnoha oblastech svého života.

18 Sarah, která žije v Keni, vypráví: „Studovala jsem s jednou paní, ale měla jsem pocit, že ji to moc nebaví. Modlila jsem se k Jehovovi a ptala se ho, jestli mám studium ukončit. Jakmile jsem řekla ‚amen‘, zazvonil mi telefon. Volala ta paní a ptala se, jestli by se mnou mohla jít na shromáždění. Bylo to neskutečné!“ Když budeš všímavý, určitě i ty uvidíš mnoho projevů Boží podpory. Jedna sestra, která žije v Asii a jmenuje se Rhonna, říká: „Než se naučíte rozeznávat, jak vás Jehova v životě vede, chvíli to trvá. Ale když se vám to podaří, úplně žasnete, jak moc se o vás zajímá.“

19. Co dalšího musíme dělat, abychom viděli Boha?

19 Ježíš řekl, že abychom viděli Boha, musíme být „čistí v srdci“. (Mat. 5:8) Co to znamená? Je potřeba, abychom měli čisté myšlenky a nedělali nic špatného. (Přečti 2. Korinťanům 4:2.) Když posilujeme svůj vztah s Jehovou a děláme to, co je správné, můžeme být mezi lidmi, kteří vidí Boha. V příštím článku budeme uvažovat o vlastnosti, která nám pomůže vnímat Jehovovo působení v našem životě ještě jasněji – o víře.