Přejít k článku

Přejít na obsah

„Dej nám více víry“

„Dej nám více víry“

„Vypomoz mi, kde víru potřebuji!“ (MAR. 9:24)

PÍSNĚ: 81, 135

1. Jak důležité je mít pevnou víru? (Viz úvodní obrázek.)

PŘEMÝŠLEL jsi už někdy, jestli budeš patřit k těm, které Jehova zachrání ve velkém soužení? To, jestli přežiješ, bude samozřejmě záviset na více faktorech, ale jedním z nejdůležitějších bude tvoje víra. Apoštol Pavel napsal: „Bez víry je . . . nemožné líbit se [Bohu].“ (Hebr. 11:6) Možná si říkáš, že na tom není nic složitého, ale faktem je, že „víra není vlastnictvím všech“. (2. Tes. 3:2) Tyto dva biblické texty nám pomáhají pochopit, jak důležité je, abychom svoji víru posilovali.

2., 3. a) Proč je důležité, abychom měli víru? b) O jakých otázkách budeme uvažovat?

2 Důležitost víry zdůraznil i apoštol Petr, když uvedl, že „vyzkoušená jakost“ křesťanovy víry bude „shledána jako příčina ke chvále a slávě a cti při zjevení Ježíše Krista“. (Přečti 1. Petra 1:7.) Vzhledem k tomu, že brzy začne velké soužení, musíme být „takoví, kteří mají víru k zachování duše naživu“. (Hebr. 10:39) Proto na své víře musíme neustále pracovat. Potřebujeme mít stejný postoj jako muž, který prosil Ježíše: „Vypomoz mi, kde víru potřebuji!“  (Mar. 9:24) A stejně jako apoštolové prosme: „Dej nám více víry.“ (Luk. 17:5)

3 V tomto článku si odpovíme na několik důležitých otázek: Jak můžeme získat pevnou víru? Jak se víra projevuje v praxi? A proč můžeme důvěřovat, že Jehova naše prosby o pevnější víru vyslyší?

BŮH SI PŘEJE, ABYCHOM SVOJI VÍRU UPEVŇOVALI

4. Z čí víry si můžeme brát příklad?

4 Vzhledem k tomu, jak důležité je mít víru, nechal Bůh zapsat do Bible mnoho příkladů lidí, kteří pevnou víru měli. Jejich příběhy patří k tomu všemu, co bylo „napsáno pro naše poučení“. (Řím. 15:4) Když uvažujeme o tom, jak projevovali víru Abraham, Sára, Izák, Jákob, Mojžíš, Raab, Gideon a Barak, může nás to podnítit, abychom se zamysleli nad tím, jak pevná je naše víra. (Hebr. 11:32–35) I dnes máme mezi sebou věrné bratry a sestry, jejichž pevná víra nás může povzbudit. *

5. Jak Elijáš prokázal, že má pevnou víru v Jehovu, a k čemu nás jeho příklad motivuje?

5 Jedním z biblických příkladů je prorok Elijáš. Jeho pevná důvěra v Jehovu je vidět z následujících situací: 1. Když řekl králi Achabovi, že Jehova má v úmyslu způsobit sucho, s pevným přesvědčením prohlásil: „Jakože žije Jehova, . . . během těchto let nenastane ani rosa, ani déšť, jedině z nařízení mého slova!“ (1. Král. 17:1) 2. Elijáš věřil, že Jehova se o něj i o ostatní během sucha postará. (1. Král. 17:4, 5, 13, 14) 3. Byl si jistý, že Jehova může vzkřísit mrtvé dítě. (1. Král. 17:21) 4. Nepochyboval, že Jehova sešle oheň na oběť, kterou předložil na hoře Karmel. (1. Král. 18:24, 37) 5. I když ještě nespadla ani kapka, Elijáš s přesvědčením řekl Achabovi: „Vyjdi, jez a pij, neboť se ozývá hlučení lijáku.“ (1. Král. 18:41) Nemotivují nás snad takové zprávy, abychom se zamysleli, jestli i my máme podobně silnou víru?

JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI PEVNOU VÍRU

6. Co od Jehovy potřebujeme, abychom měli pevnou víru?

6 Víru nemůžeme získat jen vlastním úsilím. Patří k ovoci Božího svatého ducha. (Gal. 5:22) Proto je moudré modlit se o to, abychom tohoto ducha dostávali neustále. Ježíš nás ujišťuje, že Jehova „dá . . . svatého ducha těm, kdo ho prosí“. (Luk. 11:13)

7. Díky čemu si můžeme udržet pevnou víru a k čemu se to dá přirovnat?

7 Když už jednou víru získáme, musíme ji dále rozvíjet. Víra se v něčem podobá ohni. Na začátku mohou plameny divoce šlehat do výšky. Pokud se ale do ohně nepřikládá, plameny začnou pohasínat, až zůstanou jen žhavé uhlíky a i ty se nakonec změní v popel. Když ale budeme do ohně pravidelně přikládat, nemusí nikdy zhasnout. I naše víra může zůstat pevná, když budeme pravidelně a svědomitě studovat Bibli. Díky tomu si ji postupně zamilujeme a získáme hlubokou lásku i k jejímu autorovi. Naše víra tak bude moct dále růst.

8. Co dalšího nám pomůže, abychom měli pevnou víru?

 8 Co dalšího můžeš dělat, abys měl pevnou víru? Nespokoj se jen s tím, co ses naučil před svým křtem. (Hebr. 6:1, 2) Zkoumej, jak se splnila biblická proroctví. Můžeš díky tomu najít pro svoji víru spolehlivé podklady. Bible ti také pomůže zjistit, nakolik odpovídáš tomu, jaký by člověk s pevnou vírou měl být. (Přečti Jakuba 1:25; 2:24, 26.)

9., 10. Jak nám pomůže upevnit víru a) dobrá společnost? b) účast na shromážděních? c) kazatelská služba?

9 Apoštol Pavel vybídl spolukřesťany, „aby byla mezi [nimi] vzájemná výměna povzbuzení, aby každý byl povzbuzen vírou druhého“. (Řím. 1:12) Když se scházíme se spolukřesťany, posilujeme víru jedni druhých. Zejména to platí, když jsme s těmi, kteří prokázali „vyzkoušenou jakost“ svojí víry. (Jak. 1:3) V dobré společnosti svoji víru posílíme. Ve špatné o ni přijdeme. (1. Kor. 15:33) To je jeden z důvodů, proč jsme vybízeni, abychom nevynechávali shromáždění, ale abychom jeden druhého povzbuzovali. (Přečti Hebrejcům 10:24, 25.) Dalším důvodem je, že naši víru posiluje samotný program shromáždění. Jak říkal apoštol Pavel, „víra . . . následuje za slyšeným“. (Řím. 10:17) Je pravidelná účast na shromáždění neodmyslitelnou součástí tvého života?

10 Naši víru upevňuje také to, když s druhými mluvíme v kazatelské službě. Tak jako první křesťané, i my se v ní učíme plně důvěřovat Jehovovi a mluvit odvážně za všech okolností. (Sk. 4:17–20; 13:46)

11. Díky čemu měli Kaleb a Jozue pevnou víru a jak můžeme podobnou víru získat my?

11 Když vnímáme, jak nám Jehova v životě pomáhá a jak odpovídá na naše modlitby, naše víra roste. Zažili to i Kaleb a Jozue. Jejich víra se projevila, když vyzvídali v Zaslíbené zemi. Tím to ale neskončilo. Když viděli, jak jim Jehova v životě neustále pomáhá, jejich víra dál rostla. Není divu, že Jozue Izraelitům s takovým přesvědčením řekl: „Neselhalo ani jediné slovo ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh.“ Později prohlásil: „Nyní se bojte Jehovy a služte mu v bezúhonnosti a v pravdě . . . Pokud jde o mne a mou domácnost, my budeme sloužit Jehovovi.“ (Jozue 23:14; 24:14, 15) Když sami na sobě zažíváme Jehovovu dobrotu, posiluje to i naši víru. (Žalm 34:8)

JAK MŮŽEME SVOJI VÍRU PROJEVIT

12. Z čeho se pozná, že máme pevnou víru?

12 Jak se pevná víra projevuje? Odpověď nacházíme ve slovech učedníka Jakuba: „Ukážu svou víru svými skutky.“ (Jak. 2:18) Opravdovost naší víry se pozná z toho, co děláme. Podívejme se na několik příkladů.

Projevem pevné víry je to, když sloužíme naplno (13. odstavec)

13. Proč je to, že se podílíme na kazatelské službě, projevem naší víry?

13 Jedním z nejlepších způsobů, jak projevit svoji víru, je chodit do kazatelské služby. Dáváme tím totiž najevo přesvědčení, že konec je blízko a že se „neopozdí“. (Hab. 2:3) Míra, v jaké se na ní podílíme, je jedním z ukazatelů toho, jak je naše víra silná. Položme si otázky: Věnuju se jí podle svých  možností naplno? Snažím se zařídit si věci tak, abych mohl sloužit ještě víc? (2. Kor. 13:5) Dál projevujme sílu své víry tím, že činíme „veřejné prohlášení k záchraně“. (Přečti Římanům 10:10.)

14., 15. a) Jak můžeme projevit víru, když se setkáme s problémy? b) Vyprávěj nějaký zážitek, ze kterého je vidět, jak se projevuje pevná víra.

14 Naše víra se projeví také tehdy, když zápasíme s problémy, které život přináší. Ať už jsou to starosti se zdravím, finanční problémy, zklamání, chudoba, deprese, nebo něco jiného, důvěřujeme, že Jehova a Ježíš nám zajistí „pomoc v pravý čas“. (Hebr. 4:16) Svoji důvěru dáváme najevo tak, že se o tuto pomoc modlíme. Ježíš řekl, že kromě uspokojení duchovních potřeb se můžeme modlit i o to, abychom dostali „náš chléb na den podle denní potřeby“. (Luk. 11:3) Z biblických příkladů vidíme, že Jehova se o nás opravdu postará. Během velkého sucha v Izraeli zajistil pro Elijáše jídlo a vodu. Přesně jak nařídil, „krkavci mu přinášeli chléb a maso ráno, a chléb a maso večer a stále pil z říčního údolí“. (1. Král. 17:3–6) Věříme, že Jehova může zařídit věci tak, abychom i my měli, co potřebujeme.

Víru můžeme dát najevo, když se snažíme zvládat každodenní starosti (14. odstavec)

15 Jsme si jistí, že když budeme uplatňovat biblické zásady, dokážeme se po hmotné stránce postarat o svoji rodinu. Rebecca, která žije v jedné asijské zemi, vzpomíná, jak si to její rodina ověřila v praxi. V souladu se slovy z Matouše 6:33 a Přísloví 10:4 se zaměřovali především na službu Bohu a zároveň pilně pracovali. Rebečin manžel si v jednu chvíli uvědomil, že jeho zaměstnání začíná ohrožovat duchovní stav jeho rodiny, a tak podal výpověď. Museli se ale nějak postarat o svoje čtyři děti. Rebecca vypráví: „Začali jsme vyrábět a prodávat cukrovinky. Tímto  způsobem jsme se živili roky a vždy jsme cítili, že se o nás Jehova stará. Pokaždé jsme měli co jíst.“ Už jsi zažil něco podobného, co posílilo tvoji víru?

16. K čemu to povede, když budeme důvěřovat Bohu?

16 Nesmíme pochybovat, že poslouchat Boha je vždycky k našemu dobru. Pavel jednou citoval Habakuka, když napsal: „Spravedlivý bude žít z víry.“ (Gal. 3:11; Hab. 2:4) Je proto důležité, abychom měli víru v toho, který nám může opravdu pomoct. Pavel nám připomíná, že právě Bůh je ten, „kdo může podle své moci, jež v nás působí, učinit více než přehojně vše, oč prosíme nebo nač pomyslíme“. (Ef. 3:20) Boží služebníci se ze všech sil snaží jednat v souladu s jeho vůlí. Ale protože si uvědomují svá omezení, spoléhají na Jehovu, že jejich úsilí požehná. Jsme mu moc vděční, že nás s láskou podporuje.

JEHOVA VYSLÝCHÁ PROSBY O VÍCE VÍRY

17. a) Jak byla vyslyšena prosba apoštolů o více víry? b) Proč můžeme očekávat, že i naše prosby o více víry budou vyslyšeny?

17 Možná že po prostudování předchozích myšlenek máme podobné pocity jako apoštolové, když Ježíše prosili: „Dej nám více víry.“ (Luk. 17:5) Ježíš jejich prosbu vyslyšel. O Letnicích roku 33 n. l. byli pomazáni svatým duchem a lépe pochopili Boží záměr. (Kol. 1:23) To posílilo jejich víru a oni se pustili do největší kazatelské kampaně, jaká do té doby proběhla. Můžeme i my očekávat, že Jehova vyslyší naše modlitby o více víry? Ano, protože Bible nás ujišťuje, že Bůh „nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle“. (1. Jana 5:14)

18. Co Jehova dělá pro ty, kdo posilují svoji víru?

18 Jehova je šťastný, když mu plně důvěřujeme. Vyslyší naše prosby o více víry. Naše víra bude stále pevnější a my nakonec budeme „uznáni za hodné Božího království“. (2. Tes. 1:3, 5)

^ 4. odst. Viz například životní příběhy Lillian Gobitasové Kloseové (Probuďte se! z 22. července 1993), Felikse Boryse (Probuďte se! z 22. února 1994) a Josephine Eliasové (Probuďte se! ze září 2009).