Přejít k článku

Přejít na obsah

Dobře si vybírej, s kým trávíš čas

Dobře si vybírej, s kým trávíš čas

„Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ (1. KOR. 15:33)

PÍSNĚ: 73, 119

1. V jaké době žijeme?

ŽIJEME ve velmi náročné době. Bible o ní mluví jako o „posledních dnech“. Od roku 1914 lidé zažívají „kritické časy, s nimiž [je] těžké se vyrovnat“ a podmínky ve světě jsou horší než kdykoli předtím. (2. Tim. 3:1–5) Musíme navíc počítat s tím, že situace bude čím dál obtížnější, protože Bible předpověděla, že „ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu“. (2. Tim. 3:13)

2. Čím se vyznačuje dnešní zábava? (Viz úvodní obrázek.)

2 Dnešní zábava je často plná násilí, nemravnosti a spiritismu. Mnoho internetových stránek, televizních pořadů, filmů, knih a časopisů vytváří dojem, že násilí a nemravnost jsou vlastně v pořádku. A věci, které dřív lidé považovali za naprosto nepřijatelné, jsou dnes v některých zemích legální. To ale neznamená, že Bůh takové jednání schvaluje. (Přečti Římanům 1:28–32.)

3. Jak se mnozí lidé dívají na ty, kdo žijí podle biblických zásad?

3 Ježíšovi následovníci v prvním století chtěli žít podle  Božích pokynů, a proto se zkažené zábavě vyhýbali. Kvůli tomu bývali terčem pomluv a pronásledování. Apoštol Petr jim napsal: „Protože s nimi tím směrem dále neběžíte ke stejnému hlubokému bahnu prostopášnosti, jsou zmateni a stále o vás mluví utrhačně.“ (1. Petra 4:4) Dnes je to podobné. Když někdo žije podle biblických zásad, okolí ho často považuje za podivína. Bible říká, že ti, kdo napodobují Ježíše Krista, „budou rovněž pronásledováni“. (2. Tim. 3:12)

„ŠPATNÁ SPOLEČENSTVÍ KAZÍ UŽITEČNÉ NÁVYKY“

4. Proč bychom neměli milovat tento svět?

4 Pokud chceme dělat to, co se Bohu líbí, nesmíme milovat svět ani to, co nabízí. (Přečti 1. Jana 2:15, 16.) Náboženské, politické i obchodní organizace a také média totiž ovlivňuje Satan, „bůh tohoto systému věcí“. (2. Kor. 4:4; 1. Jana 5:19) Musíme si proto dobře vybírat, s kým budeme trávit čas. Boží Slovo jasně říká: „Nedejte se zavést na scestí. Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ (1. Kor. 15:33)

5., 6. S kým bychom se neměli přátelit a proč?

5 Chceme-li si udržet dobrý vztah s Jehovou, nemůžeme se přátelit s nikým, kdo má ve zvyku jednat špatně. To se netýká jen lidí mimo sbor, ale i těch, kdo říkají, že uctívají Jehovu, a přitom úmyslně porušují jeho zákony. Pokud se dopouští vážných hříchů a nekají se, přestaneme se s nimi stýkat. (Řím. 16:17, 18)

6 Kdybychom se přátelili s těmi, kdo neposlouchají Boží zákony, mohli bychom mít sklon dělat to co oni, jen abychom mezi ně zapadli. Pokud bychom například trávili čas s lidmi, kteří žijí nemravně, mohli bychom být v pokušení se také dopustit nemravnosti. Někteří bratři a sestry takovou chybu udělali. Ti z nich, kdo toho nelitovali, museli být vyloučeni ze sboru. (1. Kor. 5:11–13) A v případě, že svůj postoj nezmění, mohou dopadnout tak, jak to popsal apoštol Petr. (Přečti 2. Petra 2:20–22.)

7. S kým bychom se měli přátelit?

7 K lidem, kteří se neřídí Božími zákony, sice chceme být laskaví, ale neměli by být našimi přáteli. Bylo by tedy špatné, kdyby svědek Jehovův začal chodit s někým, kdo není věrným Božím služebníkem a kdo nežije podle biblických zásad. Dělat radost Jehovovi je mnohem důležitější než mít uznání od těch, kdo Jehovu neposlouchají. Přátelit bychom se měli jenom s lidmi, kteří dělají to, co se mu líbí. Ježíš řekl: „Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.“ (Mar. 3:35)

8. Jaký vliv měla špatná společnost na starověký Izrael?

8 To, jak ničivý vliv může mít špatná společnost, je vidět z příkladu Izraelitů. Když je Jehova vysvobodil z otroctví v Egyptě a vedl je do Zaslíbené země, dal jim ohledně tamních obyvatel následující pokyny: „Nebudeš se klanět jejich bohům ani se nedáš svést, abys jim sloužil, a neuděláš si nic  podobného jejich dílům, ale zcela jistě je shodíš a zcela jistě zboříš jejich posvátné sloupy. A budete sloužit Jehovovi, svému Bohu.“ (2. Mojž. 23:24, 25) Většina Izraelitů se ale těmito pokyny neřídila a nakonec se od Boha odvrátila. (Žalm 106:35–39) Ježíš jim proto později řekl: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Mat. 23:38) Jehova Izrael zavrhl a začal žehnat nově vytvořenému křesťanskému sboru. (Sk. 2:1–4)

DOBŘE SI VYBÍREJ, CO ČTEŠ A NA CO SE DÍVÁŠ

9. V čem mohou být nebezpečná dnešní média a zábavní průmysl?

9 Mnohé z toho, co produkují dnešní média a zábavní průmysl, může ohrozit naše duchovní zdraví. Jejich cílem totiž není upevňovat naši víru v Jehovu a jeho sliby. Spíš se v nich projevují postoje typické pro Satanův svět. Musíme si proto dávat velký pozor, abychom nesledovali, nečetli ani neposlouchali nic, co by v nás mohlo probudit „světské touhy“. (Tit. 2:12)

10. Co se stane s dnešními médii?

10 Tento svět i sdělovací prostředky ovlivňované Satanem budou už brzy věcí minulosti. V Bibli čteme: „Svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17) Podobnou myšlenku vyjádřil i žalmista, když řekl: „Zločinci budou odříznuti, ale ti, kdo doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi . . . a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ Jak dlouho tyto krásné podmínky potrvají? Bible říká: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:9, 11, 29)

11. Jak nás Bůh duchovně posiluje?

11 Jehovova organizace nám na rozdíl od tohoto světa pomáhá jednat tak, abychom získali věčný život. Ježíš se modlil: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Náš nebeský Otec nás prostřednictvím své organizace duchovně posiluje. Máme k dispozici časopisy, brožury, knihy, videa a webové stránky, které nám pomáhají dál věrně sloužit Jehovovi. Boží organizace také zajišťuje, aby se ve víc než 110 000 sborech po celém světě konala pravidelná shromáždění. Biblické myšlenky, které na shromážděních a na sjezdech rozebíráme, posilují naši víru v Boha a jeho sliby. (Hebr. 10:24, 25)

„POUZE V PÁNU“

12. Co znamená pokyn, že máme vstupovat do manželství „pouze v Pánu“?

12 Dobře si vybírat společnost by měli zvlášť svobodní křesťané, kteří si chtějí najít manželského partnera. Boží Slovo dává jasný pokyn: „Nedejte se nerovně spojit jhem s nevěřícími. Vždyť co má společného spravedlnost a nezákonnost? Nebo jaké podílnictví má světlo s tmou?“ (2. Kor. 6:14) Bible ukazuje, že pokud chceš vstoupit do manželství, měl bys to udělat „pouze v Pánu“, tedy vzít si pokřtěného Božího služebníka, který žije podle biblických zásad. (1. Kor.  7:39) Získáš tak životního partnera, který miluje Jehovu a pomůže ti zůstat Bohu věrný.

13. Jaký zákaz dal Jehova Izraelitům?

13 Jehova ví, co je pro nás nejlepší, a jeho postoj k manželství se nezměnil. Vzpomeň si například na jeden zákaz, který dal Izraelitům. V souvislosti se členy okolních národů, kteří uctívali jiné bohy, jim prostřednictvím Mojžíše řekl: „Neuzavřeš s nimi manželský svazek. Svou dceru nedáš jeho synovi a jeho dceru nevezmeš pro svého syna. Odvrátí totiž tvého syna, aby mě nenásledoval, a jistě budou sloužit jiným bohům; a Jehovův hněv vskutku vzplane proti vám, a jistě tě spěšně vyhladí.“ (5. Mojž. 7:3, 4)

14., 15. K čemu vedlo to, že Šalomoun porušil Jehovův zákon?

14 Krátce po své korunovaci se Davidův syn Šalomoun modlil o moudrost. Jehova tuto modlitbu vyslyšel, a tak se Šalomoun proslavil jako moudrý král vzkvétající říše. Královna ze Šeby byla jeho moudrostí ohromena. Řekla: „Neuvěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla, aby to viděly mé vlastní oči; a pohleď, nepověděli mi ani polovinu. V moudrosti a blahobytu jsi předčil to, co se proslýchá, čemu jsem naslouchala.“ (1. Král. 10:7) Šalomoun ale nedopadl dobře. Stal se smutným příkladem toho, k čemu to vede, když člověk neposlechne Boha a vezme si někoho, kdo Jehovovi neslouží. (Kaz. 4:13)

15 Šalomoun tento zákon porušil navzdory všemu, co pro něj Jehova udělal. „Miloval mnoho cizozemských manželek“ a nakonec jich měl 700 a k tomu ještě 300 konkubín. K čemu to vedlo? Když zestárl, „jeho manželky naklonily jeho srdce, aby následovalo jiné bohy . . . A Šalomoun začal činit to, co bylo špatné v Jehovových očích.“ (1. Král. 11:1–6) Společnost, kterou se obklopil, ho připravila o moudrost a on přestal sloužit Jehovovi. Jeho příklad je pro nás varováním, abychom o manželství s někým, kdo nemiluje Jehovu, ani neuvažovali.

16. Jakou zásadou by se měli řídit křesťané, kteří mají nevěřícího partnera?

16 Co když ale někdo pozná pravdu až po svatbě a jeho partner se k němu nepřipojí? Bible říká: „Vy, manželky, [se] podřizujte svým vlastním manželům, aby někteří, jestliže nejsou poslušni slova, byli získáni beze slova chováním svých manželek.“ (1. Petra 3:1) Apoštol Petr sice tato slova adresoval křesťankám, ale stejná zásada platí i pro bratry, kteří mají nevěřící manželku. Biblická rada je jednoznačná: Buď dobrým partnerem a drž se Božích měřítek pro manželství. Mnozí přijali pravdu díky tomu, že mohli sledovat, jak se jejich partner mění k lepšímu.

PŘÁTELE SI HLEDEJ MEZI TĚMI, KDO MILUJÍ JEHOVU

17., 18. Díky čemu zůstal naživu Noe a křesťané v prvním století?

17 Dobrá společnost nám na rozdíl od té špatné může pomoct, abychom Jehovovi dál věrně sloužili. Vynikajícím příkladem je pro nás Noe. Žil  v době, o které čteme: „Jehova . . . viděl, že špatnost člověka na zemi je hojná a že každý sklon myšlenek jeho srdce je po celou dobu jenom špatný.“ (1. Mojž. 6:5) Bůh se proto rozhodl, že tehdejší zkažený svět zničí potopou. Ale „Noe byl spravedlivý muž. Prokázal se mezi svými současníky jako bezúhonný. Noe chodil s pravým Bohem.“ (1. Mojž. 6:7–9)

18 Mezi lidmi, kteří neposlouchali Jehovu, si Noe přátele nehledal. On, jeho manželka, jeho synové a manželky jeho synů se naplno věnovali úkolu, který od Boha dostali – stavěli archu a Noe zároveň plnil úlohu „kazatele spravedlnosti“. (2. Petra 2:5) Jeden pro druhého byli dobrou společností. Dělali to, co od nich Jehova chtěl, a díky tomu přežili celosvětovou potopu. A protože my všichni jsme jejich potomky, můžeme jim být za jejich poslušnost a postoj ke špatné společnosti opravdu vděční. Dobrý příklad nám dali i křesťané v prvním století. Ani oni se nepřátelili s lidmi, kteří nesloužili Bohu. Uposlechli Jehovův příkaz a díky tomu přežili zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l. (Luk. 21:20–22)

Společnost našich bratrů a sester je ochutnávkou toho, jaký bude život v novém světě (19. odstavec)

19. Co bychom měli dělat?

19 Noema, jeho rodinu a poslušné křesťany v prvním století bychom měli napodobovat. Své přátele si nechceme hledat mezi lidmi, kteří Jehovovi neslouží, ale mezi miliony našich věrných bratrů a sester. Přátelství s těmi, kdo jsou z Božího pohledu moudří, nám totiž pomůže, abychom v této kritické době dokázali stát „pevně ve víře“. (1. Kor. 16:13; Přísl. 13:20) Pokud si dobře vybíráme, s kým trávíme čas, máme naději, že přežijeme konec tohoto zkaženého světa a budeme se radovat ze života na nové zemi.