Přejít k článku

Přejít na obsah

Co se můžeme naučit od Joany

Co se můžeme naučit od Joany

MNOZÍ lidé vědí, že Ježíš měl 12 apoštolů. Méně známý je ale fakt, že k jeho učedníkům, kteří ho doprovázeli, patřily také ženy. Jednou z nich byla Joana. (Mat. 27:55; Luk. 8:3)

Jakou úlohu tato žena sehrála v Ježíšově službě? A co se od ní můžeme naučit?

KDO BYLA JOANA?

Joana byla „manželka Herodova pověřence Chuzy“. Chuza pracoval pro Heroda Antipa, možná jako úředník pro vnitřní záležitosti. Joana patřila k několika ženám, které Ježíš uzdravil a které cestovaly společně s ním a jeho apoštoly. (Luk. 8:1–3)

Podle rabínů se ženy neměly stýkat s muži, kteří nebyli jejich příbuznými – natož aby s nimi cestovaly. Od židovských mužů se navíc čekalo, že se ženami budou mluvit jen minimálně. Navzdory těmto zvyklostem Ježíš souhlasil, aby se Joana a další ženy připojily k jeho skupině.

Tím, že se Joana k Ježíšovi a apoštolům přidala, riskovala, že ji tehdejší společnost odsoudí. Všichni, kdo s Ježíšem cestovali, museli navíc ve svém každodenním životě udělat určité změny. O takových následovnících Ježíš řekl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.“ (Luk. 8:19–21; 18:28–30) Není to povzbudivé, jak blízký vztah má Ježíš k těm, kdo jsou ochotní se něčeho vzdát, aby ho mohli následovat?

SLOUŽILA ZE SVÉHO MAJETKU

Joana a mnoho dalších žen sloužily Ježíšovi a jeho apoštolům „ze svého majetku“. (Luk. 8:3) „Lukáš svým čtenářům neříká, že by tyto ženy vařily, umývaly nádobí nebo spravovaly oblečení,“ napsal jeden znalec. „Možná to dělaly . . ., ale Lukáš o tom nemluví.“ Zmíněné ženy zřejmě Ježíše a jeho učedníky podporovaly finančně.

Ani Ježíš, ani apoštolové si při svých kazatelských cestách nijak nevydělávali. Kupovat jídlo a další potřebné věci pro možná dvacetičlennou skupinu by si proto nemohli dovolit. Občas je snad někdo pozval na jídlo, ale to, že u sebe měli pokladničku, naznačuje, že se na  pohostinnost druhých nespoléhali úplně. (Jan 12:6; 13:28, 29) Příspěvky od Joany a dalších žen jim pomáhaly pokrýt nutné výdaje.

Někteří kritici namítají, že židovské ženy běžně žádné finanční prostředky neměly. Z tehdejších pramenů ale vyplývá, že k penězům přijít mohly, a to hned několika způsoby: 1. pokud jejich otec zemřel a neměl syna, mohly majetek zdědit ony; 2. mohly dostat dar; 3. v manželské smlouvě mohl být stanoven obnos, který měly dostat v případě rozvodu; 4. mohly získat něco z manželovy pozůstalosti a 5. mohly si nějaké peníze i samy vydělat.

Ježíšovi následovníci, mezi kterými možná byly i bohaté ženy, určitě přispívali vším, čím mohli. Vzhledem k tomu, že Joana byla manželkou Herodova úředníka, někteří se domnívají, že byla dobře zaopatřená. Bezešvý oděv, který Ježíš nosil, mohl být darem právě od ní nebo od někoho podobně zámožného. Jak totiž uvedla jedna autorka, koupit takový oděv by „si ženy rybářů nikdy nemohly dovolit“. (Jan 19:23, 24)

Bible se konkrétně nezmiňuje o tom, že Joana podporovala Ježíše a apoštoly finančně. V každém případě ale dělala, co mohla. Dala nám tím pěkný příklad. To, jestli Jehovovi něco dáme – a kolik mu toho dáme – je na nás. Pro Jehovu je důležité, abychom pro něj s radostí dělali, co můžeme. (Mat. 6:33; Mar. 14:8; 2. Kor. 9:7)

PO JEŽÍŠOVĚ SMRTI

Joana zřejmě přihlížela Ježíšově popravě, stejně jako jiné ženy, „které ho obvykle doprovázely a sloužily mu, když byl v Galileji, a mnoho dalších žen, jež spolu s ním přišly do Jeruzaléma“. (Mar. 15:41) Když bylo Ježíšovo tělo sňato z kůlu, „ženy, které s ním přišly z Galileje“ se šly podívat „na pamětní hrobku a jak bylo uloženo jeho tělo; a vrátily se, aby připravily koření a vonné oleje“. Tyto ženy – „Marie Magdaléna a Joana a Marie, matka Jakubova“ – přišly po sabatu znovu a uviděly anděly, kteří jim řekli, že byl Ježíš vzkříšen. (Luk. 23:55–24:10)

Joana a další ženy dělaly pro svého Pána všechno, co mohly

Je možné, že stejně jako Ježíšova matka a bratři patřila i Joana k učedníkům, kteří se o Letnicích roku 33 n. l. shromáždili v Jeruzalémě. (Sk. 1:12–14) A protože její manžel působil na královském dvoře, možná právě ona poskytla Lukášovi podrobné informace o Herodu Antipovi. Můžeme to usuzovat i z toho, že Lukáš je jediným evangelistou, který se o Joaně zmiňuje přímo. (Luk. 8:3; 9:7–9; 23:8–12; 24:10)

Příklad Joany pro nás může být inspirací. Pokud mohla svými penězi podporovat Ježíše a jeho učedníky při jejich kazatelských cestách, určitě z toho měla velkou radost. Joana Ježíšovi ze všech sil pomáhala a stála při něm navzdory zkouškám. Pro dnešní sestry je vynikajícím vzorem.