Přejít k článku

Přejít na obsah

Vaše osvobození se přibližuje!

Vaše osvobození se přibližuje!

„Napřimte se a pozvedněte hlavu, protože se přibližuje vaše osvobození.“ (LUK. 21:28)

PÍSNĚ: 133, 43

1. K jakým událostem došlo v roce 66 n. l.? (Viz úvodní obrázek.)

PŘEDSTAV SI, že jsi křesťan žijící v Jeruzalémě. Je rok 66 n. l. a ty jsi svědkem dramatických událostí. Není to tak dávno, co římský prokurátor Florus zabavil a nechal odnést 17 talentů z posvátné chrámové pokladnice. Vzápětí vypukla vzpoura proti Římu. Židé vyvraždili římskou posádku v Jeruzalémě a vyhlásili nezávislost. Odpověď Říma na sebe nenechala dlouho čekat. Za tři měsíce se na scéně objevuje 30 000 římských vojáků vedených syrským místodržitelem Cestiem Gallem. Rychle se zmocňují okrajových částí města a židovští vzbouřenci ustupují do chrámového areálu. Římané právě začínají podkopávat vnější chrámovou hradbu. Pozoruješ, jak se městem šíří panika. Co se ti v tu chvíli honí hlavou?

2. Co museli tehdejší křesťané udělat a díky čemu to bylo možné?

2 Nejspíš se ti vybaví Ježíšova slova: „Až uvidíte Jeruzalém  obklopený utábořenými vojsky, pak vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Ať potom ti, kdo jsou v Judeji, začnou prchat k horám, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať se vzdálí, a ti, kdo jsou na venkově, ať do něho nevstupují.“ (Luk. 21:20, 21) Možná si ale říkáš: Jak mám utéct k horám, když je všude kolem tolik vojáků? Pak se stane něco zcela nečekaného. S údivem sleduješ, jak Římané začínají ustupovat. Přesně jak to předpověděl Ježíš, dny jejich útoku jsou „zkráceny“. (Mat. 24:22) Teď je ta pravá chvíle! Spolu s dalšími křesťany z Jeruzaléma a okolí se okamžitě dáváš na útěk do hor za řeku Jordán. * Později, v roce 70 n. l., se římská armáda vrací a Jeruzalém je srovnán se zemí. To, že jsi poslechl Ježíšův pokyn, ti zachránilo život.

3. V jaké situaci se křesťané brzy ocitnou a o čem budeme uvažovat v tomto článku?

3 Už velmi brzy se v podobné situaci ocitne každý z nás. Ježíšovo varování se totiž netýkalo jen zničení Jeruzaléma. Podle jeho slov jsou tyto události z prvního století paralelou k tomu, co se stane, až znenadání vypukne „velké soužení“. (Mat. 24:3, 21, 29) Dobrou zprávou je, že „velký zástup“ lidí tuto nejnáročnější etapu lidských dějin přežije. (Přečti Zjevení 7:9, 13, 14.) Přejeme si k nim patřit taky, a proto pojďme důkladně prozkoumat, jaké podrobnosti nám Bible o těchto událostech odhaluje.

ZAČÁTEK VELKÉHO SOUŽENÍ

4. Čím začne velké soužení?

4 Čím začne velké soužení? Podle knihy Zjevení bude nejdřív zničen „Velký Babylón“, tedy veškeré falešné náboženství, které je trefně přirovnáno k prostitutce. (Zjev. 17:5–7) Duchovní se zaplétají s politickými představiteli dnešního zkaženého světa. Místo aby podporovali Ježíše a jeho Království, snaží se získat politický vliv, pro který jsou ochotní se zpronevěřovat Božím měřítkům. Rozdíl mezi touto prostitutkou a pomazanými křesťany, kteří připomínají „cudnou pannu“, je opravdu propastný. (2. Kor. 11:2; Jak. 1:27; Zjev. 14:4) Kdo má tuto zvrhlou organizaci zničit? Jehova způsobí, aby „deset rohů“ šarlatového divokého zvířete uskutečnilo „jeho myšlenku“. Šarlatové divoké zvíře symbolizuje Organizaci spojených národů a deset rohů představuje všechny současné politické síly, které tuto organizaci podporují. (Přečti Zjevení 17:3, 16–18.)

5., 6. Proč se domníváme, že při zničení Velkého Babylónu nezemřou všichni jeho členové?

5 Zahynou při zničení Velkého Babylónu všichni jeho členové? Zřejmě ne. Jehova inspiroval proroka Zecharjáše, aby zaznamenal, co budou někteří z těchto lidí říkat, až bude jejich náboženství zničeno: „,Nejsem prorok. Jsem muž obdělávající půdu, protože mě již od mládí získal pozemský člověk.‘ A řekne se mu: ‚Jaká to máš na sobě zranění mezi svýma rukama?‘ A bude muset říci: ‚Ta, jimiž jsem byl  postižen v domě těch, kdo mě vřele milovali.‘“ (Zech. 13:4–6) I někteří bývalí duchovní se budou tvářit jako ateisté a zapírat, že kdy k nějakému náboženství patřili.

6 Co se v tu dobu bude dít s Božími služebníky? Ježíš řekl, že „kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny“. (Mat. 24:22) V roce 66 n. l. „ty dny zkráceny“ byly. To umožnilo „vyvoleným“ – pomazaným křesťanům –, aby utekli z Jeruzaléma a jeho okolí. Podobně bude kvůli vyvoleným zkrácena úvodní část velkého soužení. Jehova nedovolí, aby „deset rohů“ Boží služebníky vyhladilo. Naopak nastane krátké období relativního klidu.

OBDOBÍ ZKOUŠEK A SOUDU

7., 8. a) Jaká příležitost se naskytne po zničení falešného náboženství? b) Čím budou Boží služebníci vynikat?

7 K čemu po zničení falešného náboženství dojde? Bude to příležitost ukázat, jací opravdu jsme. Většina lidí bude hledat bezpečí u různých lidských organizací, které jsou přirovnány ke „skalním masivům“. (Zjev. 6:15–17) Ale Boží služebníci budou obrazně řečeno utíkat do bezpečí k Jehovovi. Během období relativního klidu, které nastalo v roce 66 n. l., nedošlo k nějaké masové konverzi židů ke křesťanství. Byla to chvíle, aby ti, kdo už křesťany byli, prokázali svoji poslušnost. Podobně nemůžeme očekávat, že po zničení falešného náboženství se naše řady dramaticky rozrostou. Bude to spíš příležitost pro pravé křesťany, aby prokázali svoji lásku k Jehovovi a podporovali Kristovy pomazané bratry. (Mat. 25:34–40)

8 I když přesně nevíme, co se během této fáze velkého soužení stane, nejspíš budeme muset něco obětovat. Pokud chtěli křesťané v prvním století přežít, museli opustit svůj majetek a snášet těžkosti. (Mar. 13:15–18) Budeme i my ochotní vzdát se svého majetku? Uděláme, cokoli bude třeba, abychom prokázali svoji oddanost Jehovovi? Dokážeš si představit, jaké to bude, až budeme jako jediní za každou cenu pokračovat v uctívání našeho Boha, tak jako kdysi prorok Daniel? (Dan. 6:10, 11)

9., 10. a) Jaké poselství budeme ve velkém soužení oznamovat? b) Jak na to zareagují naši nepřátelé?

9 Ve velkém soužení už nebudeme kázat dobrou zprávu o Království. Čas vypršel a teď „přijde konec“. (Mat. 24:14) Budeme oznamovat zdrcující poselství o přicházejícím soudu. Jeho obsahem bude možná to, že Satanův svět dospěl ke svému konci a bude zničen. Bible přirovnává toto poselství ke krupobití a říká: „Velké krupobití s kameny, z nichž každý vážil asi talent, sestoupilo z nebe na lidi a lidé se rouhali Bohu pro tu ránu krupobití, protože jeho rána byla neobyčejně velká.“ (Zjev. 16:21)

10 Našim protivníkům toto poselství samozřejmě neunikne. Prorok Ezekiel předpověděl, co udělá koalice  národů označovaná jako Gog z Magogu: „Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚A v ten den se jistě stane, že ti v srdci vyvstanou věci, a jistě vymyslíš škodící úkladný plán; a řekneš: „Vyjdu proti zemi otevřené venkovské krajiny. Přijdu na ty, kdo nejsou nijak rušeni, kdo bydlí v bezpečí, kdo všichni bydlí beze zdi a nemají ani závoru a dveře.“ Bude to, aby se získala velká kořist a velmi se drancovalo, abys obrátil svou ruku zpět na místa zpustošená a znovu obydlená, a na lid shromážděný z národů, ten, který hromadí jmění a majetek, ty, kdo bydlí ve středu země.‘“ (Ezek. 38:10–12) Boží služebníci se budou od ostatních lidí nápadně odlišovat. Budou tím na sebe poutat takovou pozornost, jako by bydleli „ve středu země“. Ten pohled bude pro naše nepřátele k nevydržení! Na Jehovovy pomazané a na ty, kdo je podporují, budou chtít zuřivě zaútočit.

11. a) Co musíme mít na paměti, pokud jde o časový sled událostí ve velkém soužení? b) Jak to na lidi zapůsobí, až uvidí znamení na nebi?

11 Co bude dál? Bible přesně neodhaluje, v jakém pořadí se budou následující události odehrávat. Je pravděpodobné, že některé z nich se budou překrývat. V proroctví o závěru systému věcí Ježíš řekl: „Budou . . . znamení na slunci a měsíci a hvězdách a na zemi mučivá úzkost národů, které nebudou vědět kudy kam, pro řev moře a jeho rozbouření, zatímco lidé budou omdlévat strachem a očekáváním věcí přicházejících na obydlenou zemi; nebeské moci totiž budou otřeseny. A potom uvidí Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velkou slávou.“ (Luk. 21:25–27; přečti Marka 13:24–26) Znamená to, že se objeví nějaká viditelná znamení na obloze? Na odpověď si musíme počkat. Jisté ale je, že tato znamení naženou Božím nepřátelům hrůzu.

Budeme klidní, protože budeme vědět, že naše záchrana je blízko (12. a 13. odstavec)

12., 13. a) Co se stane, až Ježíš přijde „s mocí a velkou slávou“? b) Co udělají Boží služebníci?

12 Co se stane, až přijde Ježíš „s mocí a velkou slávou“? Věrní budou odměněni, nevěrní potrestáni. (Mat. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28–30) Svoje proroctví o závěru systému věcí Ježíš zakončil podobenstvím o ovcích a kozlech. Řekl: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici.“ (Mat. 25:31–33) Jaký rozsudek si vyslechnou ovce? A jaký kozli? Podobenství končí slovy: „A [kozli] odejdou do věčného odříznutí, ale spravedliví do věčného života.“ (Mat. 25:46)

13 Jak kozli zareagují, až se dozví, že je čeká zničení? Budou se „bít v nářku“. (Mat. 24:30) Ale co udělají Kristovi pomazaní bratři a ti, kdo je věrně podporují? S plnou důvěrou v Jehovu a Ježíše uposlechnou tento pokyn: „Až se to . . . začne dít, napřimte se a pozvedněte hlavu, protože se přibližuje vaše osvobození.“ (Luk. 21:28)  Ano, budeme klidní, protože budeme vědět, že naše záchrana je blízko.

BUDOU ZÁŘIT V KRÁLOVSTVÍ

14., 15. K čemu dojde, až Gog z Magogu zahájí svůj útok, a jak tato událost proběhne?

14 Co se bude dít, až Gog z Magogu zahájí útok na Jehovovy služebníky? Matoušovo i Markovo evangelium shodně uvádí, že Syn člověka „vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř větrů, od nejzazšího konce země až do nejzazšího konce nebe“. (Mar. 13:27; Mat. 24:31) Tímto shromážděním není myšlen úvodní výběr pomazaných křesťanů ani jejich konečné zapečetění. (Mat. 13:37, 38) K tomuto zapečetění totiž dojde už před začátkem velkého soužení. (Zjev. 7:1–4) Co je tím tedy myšleno? Je to chvíle, kdy zbývající pomazaní křesťané dostanou nebeskou odměnu. (1. Tes. 4:15–17; Zjev. 14:1) Stane se to krátce po začátku Gogova útoku. (Ezek. 38:11) Pak se splní toto proroctví: „V tom čase budou spravedliví zářit jasně jako slunce v království svého Otce.“ (Mat. 13:43) *

15 Dá se shromáždění pomazaných do nebe označit za „vytržení“? Řada církví věří, že křesťané budou vytrženi do nebe v hmotném těle a že potom Ježíš znovu viditelně přijde na zem, aby vládl. Nicméně Bible jasně ukazuje, že Ježíš má být při svém příchodu neviditelný. Je to patrné z toho, že  „znamení Syna člověka“ se mají objevit „na nebi“ a že Ježíš přijde „na nebeských oblacích“. (Mat. 24:30) Bible taky říká, že „tělo a krev nemohou zdědit Boží království“. Proto ti, kdo mají být vzati do nebe, musí být nejdřív „přeměněni ve chvíli, v okamžiku, během poslední trubky“. * (Přečti 1. Korinťanům 15:50–53.) Je pravda, že pomazaní budou vzati do nebe v jednom okamžiku. Protože ale slovo „vytržení“ má vazby na nebiblické církevní nauky, tuto událost tak neoznačujeme.

16., 17. Co se musí stát ještě před Beránkovou svatbou?

16 Až bude všech 144 000 pomazaných v nebi, mohou začít závěrečné přípravy Beránkovy svatby. (Zjev. 19:9) Před samotnou svatbou ale musí dojít ještě k jedné události. Jak už bylo řečeno, krátce před tím, než budou poslední z pomazaných vzati do nebe, Gog z Magogu zaútočí na Boží služebníky. (Ezek. 38:16) Ti se budou zdát bezbranní. Jak se zachovají? Budou se řídit pokyny, které byly dány za dnů krále Jehošafata: „V tomto případě nebudete muset bojovat. Zaujměte své postavení, zastavte se a vizte Jehovovu záchranu ve váš prospěch. Judo a Jeruzaléme, nebojte se ani se neděste.“ (2. Par. 20:17) Nebeská vojska ale nebudou jen přihlížet. Až budou všichni pomazaní v nebi, Boží nepřátelé udělají to, co se píše ve Zjevení 17:14: „Povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ Ježíš a jeho 144 000 spoluvládců přijdou Boží služebníky na zemi zachránit.

17 V následné armagedonské bitvě bude vyvýšeno Boží svaté jméno. (Zjev. 16:16) V té době všichni kozli „odejdou do věčného odříznutí“ a na zemi zůstane velký zástup lidí ze všech národů. Ze země zmizí všechno zlo a Beránkova svatba bude moct začít. Proroctví z knihy Zjevení se velkolepým způsobem završí. (Zjev. 21:1–4) * Všichni lidé, kteří přežijí, se budou těšit z Boží přízně a z mnoha projevů jeho lásky. Bude to úžasná svatební hostina. Na ten den se nesmírně těšíme. (Přečti 2. Petra 3:13.)

18. Co by měl každý z nás dělat?

18 Když víme, jaké úžasné události jsou před námi, co by měl každý z nás dělat? Jehova inspiroval apoštola Petra, aby napsal: „Protože se to všechno má takto rozplynout, jakými lidmi byste měli být vy ve svatých činech chování a v skutcích zbožné oddanosti, když očekáváte a pevně chováte v mysli přítomnost Jehovova dne . . . Protože, milovaní, očekáváte tyto věci, vynasnažte se, abyste jím tedy nakonec byli shledáni neposkvrnění a bezvadní a v pokoji.“ (2. Petra 3:11, 12, 14) Buďme tedy rozhodnuti zůstat duchovně čistí a podporovat Knížete pokoje!

^ 15. odst. Pomazaní nebudou vzati do nebe ve svých hmotných tělech. (1. Kor. 15:48, 49) Jejich těla budou nejspíš odstraněna podobným způsobem jako tělo Ježíše.

^ 17. odst. Sled událostí je naznačen i ve 45. žalmu. Král nejdříve vede válku a pak se koná svatba.