Přejít k článku

Přejít na obsah

I ty můžeš zkrášlovat duchovní ráj

I ty můžeš zkrášlovat duchovní ráj

„Místo svých nohou, to oslavím.“ (IZ. 60:13)

PÍSNĚ: 102, 75

1., 2. Na co se v Hebrejských písmech vztahuje výraz „podnož“?

JEHOVA řekl: „Nebesa jsou můj trůn a země je má podnož.“ (Iz. 66:1) A o své podnoži prohlásil: „Místo svých nohou, to oslavím.“ (Iz. 60:13) Jak to Jehova dělá? A co to znamená pro nás, kdo na tomto místě žijeme?

2 Slovo „podnož“ má v Hebrejských písmech ještě další význam. Označuje chrám, ve kterém Izraelité uctívali Boha. (1. Par. 28:2; Žalm 132:7) Byl střediskem pravého uctívání na zemi, a pro Jehovu byl tedy velmi krásný. Byla to stavba, která skutečně oslavovala místo jeho nohou.

3. Co je Boží velký duchovní chrám a kdy začal existovat?

3 V dnešní době už střediskem pravého uctívání není žádný doslovný chrám, ale duchovní chrám, který Jehovovi přináší větší slávu než jakákoli budova. Je to uspořádání, díky kterému se lidé mohou smířit s Bohem, a to na základě Ježíšovy výkupní oběti a jeho kněžské služby. Tento velký duchovní chrám začal existovat v roce 29 n. l., kdy byl Ježíš pokřtěn a Jehova ho pomazal, aby v něm sloužil jako velekněz. (Hebr. 9:11, 12)

4., 5. a) Po čem podle 99. žalmu upřímně touží Jehovovi služebníci? b) Jakou otázku bychom si měli položit?

 4 Za to, že Jehova vytvořil duchovní chrám, jsme mu velmi vděční. Ukazujeme to tím, že mluvíme o jeho jménu a o tom, jak vzácným darem je výkupné. Je to úžasné, když si uvědomíme, že dnes Jehovu uctívá víc než osm milionů pravých křesťanů. Někteří zbožní lidé si myslí, že budou Boha chválit až potom, co zemřou a odejdou do nebe. Všichni svědkové Jehovovi ale vědí, že chválit Boha je nutné už teď a tady.

5 Snažíme se proto napodobovat příklad Jehovových služebníků, o kterých čteme v Žalmu 99:1–3, 5–7. (Přečti.) Z tohoto žalmu vyplývá, že Mojžíš, Áron a Samuel plně podporovali pravé uctívání. Stejný postoj mají Ježíšovi pomazaní bratři, kteří jsou ještě na zemi. Než odejdou do nebe, aby tam s Ježíšem působili jako kněží, věrně slouží Jehovovi na pozemském nádvoří jeho duchovního chrámu. Podporují je v tom také „jiné ovce“. (Jan 10:16) Přestože tyto dvě skupiny mají odlišné vyhlídky, jednotně uctívají Jehovu na místě jeho nohou. Každý z nás by si ale měl položit osobní otázku: Podporuju pravé uctívání ze všech sil?

POZNÁVACÍ ZNAK TĚCH, KDO SLOUŽÍ V DUCHOVNÍM CHRÁMU

6., 7. Co se stalo nějakou dobu po vzniku křesťanského sboru a čím museli praví křesťané projít před rokem 1919?

6 Od vzniku křesťanského sboru ještě neuplynulo ani sto let, když se začalo šířit předpovězené odpadlictví. (Sk. 20:28–30; 2. Tes. 2:3, 4) Rozeznat ty, kdo opravdu slouží Bohu v jeho duchovním chrámu, bylo od té doby velmi náročné. Jejich totožnost Jehova odhalil až po mnoha staletích. Použil k tomu Ježíše Krista, kterého krátce před tím dosadil na trůn.

7 V roce 1919 už bylo jasně patrné, kdo má Jehovovu přízeň a slouží v jeho duchovním chrámu. Tito křesťané předtím museli být duchovně očištěni, aby jejich služba byla pro Jehovu ještě přijatelnější. (Iz. 4:2, 3; Mal. 3:1–4) Právě tehdy začalo v omezeném rozsahu existovat něco, co o staletí dříve spatřil ve vidění apoštol Pavel.

8., 9. Co je ráj, který Pavel spatřil ve vidění?

8 Zprávu o Pavlově vidění nacházíme v 2. Korinťanům 12:1–4. (Přečti.) Jehova mu tehdy zjevil něco, co mělo existovat až v budoucnosti. Co je tím rájem, který Pavel uviděl, když byl „uchvácen do třetího nebe“? Za prvé, je to doslovný ráj, který bude vytvořen na zemi. (Luk. 23:43) Za druhé, je to duchovní ráj, který bude v plné míře existovat v novém světě. A za třetí jsou to nádherné podmínky, které panují „v Božím ráji“ v nebi. (Zjev. 2:7)

9 Proč ale Pavel řekl, že „slyšel nevyslovitelná slova, o kterých není pro člověka zákonné mluvit“? Protože na to, aby ty úžasné věci podrobně popsal, nebyl správný čas. My ale  o všech dobrých věcech, které jako Boží lid zažíváme, s druhými mluvit můžeme.

10. Jaký je rozdíl mezi duchovním rájem a duchovním chrámem?

10 Výraz „duchovní ráj“ se stal běžnou součástí našeho teokratického slovníku. Vyjadřuje jedinečné prostředí, ve kterém se těšíme z pokojného vztahu s Bohem a se spolukřesťany. Duchovní ráj a duchovní chrám tedy nejsou jedno a totéž. Duchovní chrám je uspořádání, které nám umožňuje uctívat Jehovu správným způsobem. A duchovní ráj je prostředí, podle kterého je možné poznat ty, kdo v tomto chrámu slouží. (Mal. 3:18)

11. Čím nás Jehova poctil?

11 Je úžasné, že od roku 1919 Jehova dovoluje nedokonalým lidem, aby s ním spolupracovali na zkrášlování a rozšiřování duchovního ráje. Uvědomuješ si, že i ty máš na této nádherné práci svůj podíl? Motivuje tě to, abys Jehovu dál chválil?

JEHOVA ZKRÁŠLUJE SVOJI ORGANIZACI

12. Jak víme, že se proroctví z Izajáše 60:17 opravdu splňuje? (Viz úvodní obrázek.)

12 V Izajášovi 60:17 bylo předpovězeno, že v pozemské části Jehovovy organizace bude docházet k pozoruhodným změnám. (Přečti.) Mladí nebo relativně krátce pokřtění o těchto změnách čtou nebo slyší od ostatních. Někteří bratři a sestry ale mnohé z nich osobně zažili. Jsou proto pevně přesvědčení, že Bůh prostřednictvím Ježíše vede svou organizaci. Když posloucháme, co zažili, posiluje se tím i naše víra a důvěra v Jehovu.

13. Co podle Žalmu 48:12–14 musíme dělat?

13 Bez ohledu na to, jak dlouho známe pravdu, je potřeba, abychom o Jehovově organizaci vyprávěli dalším. To, že v dnešním zkaženém a krutém světě existuje duchovní ráj, je novodobý zázrak. Určitě máme velkou radost, že o „Sionu“, tedy o Jehovově organizaci, a o našem duchovním ráji můžeme vyprávět „budoucí generaci“. (Přečti Žalm 48:12–14.)

14., 15. Které organizační úpravy proběhly v 70. letech a proč byly prospěšné?

14 Starší bratři a sestry v našich sborech osobně zažili některé organizační úpravy, které přispěly ke kráse pozemské části Jehovovy organizace. Někteří si ještě vzpomínají, že dřív ve sboru nebyla rada starších, ale služebník sboru, že v jednotlivých zemích nepůsobil výbor pobočky, ale služebník pobočky a že pokyny nepřicházely od vedoucího sboru, ale od prezidenta Watch Tower Society. Přestože tito věrní bratři měli své pomocníky, za rozhodování byli odpovědní v podstatě jen oni sami. V 70. letech však proběhly změny, díky kterým se tato odpovědnost přenesla z jednotlivců na skupiny starších.

15 Byly tyto úpravy prospěšné? Ano, a není se čemu divit. Vycházely totiž z toho, že bratři ještě lépe porozuměli  vzoru stanovenému v Bibli. To, že potřebná rozhodnutí už nedělá jednotlivec, ale skupiny starších, přináší Boží organizaci mnoho dobrého. Díky tomu totiž můžeme mít užitek z dobrých vlastností všech starších, které nám Jehova dal. (Přísl. 24:6; Ef. 4:8)

Jehova nabízí lidem po celém světě pomoc, kterou potřebují (16. a 17. odstavec)

16., 17. Za které z nedávných změn jsi zvlášť vděčný a proč?

16 Zamysli se také nad změnami, ke kterým došlo v nedávných letech. Je to třeba vzhled, obsah a způsoby rozšiřování našich publikací. Určitě jsme rádi, že můžeme lidem nabízet atraktivní literaturu, která pojednává o aktuálních námětech. Ke kázání dobré zprávy používáme i moderní technologie. Například díky webovým stránkám jw.org může ještě víc lidí dostat pomoc, kterou potřebují. Ve všech těchto změnách vidíme Jehovův upřímný zájem o lidi a jeho lásku k nim.

17 Dalším praktickým krokem byla úprava našich shromáždění, díky které máme víc času na rodinné uctívání nebo na osobní studium. Jsme vděční i za změny v programu sjezdů. Často říkáme, že jsou rok od roku lepší. A určitě máme radost ze vzdělávání, které dostáváme v různých teokratických školách. Ve všech těchto úpravách je patrná Jehovova ruka. Jehova průběžně zkrášluje svou organizaci i náš duchovní ráj.

 JAK MŮŽEŠ DUCHOVNÍ RÁJ ZKRÁŠLOVAT TY

18., 19. Jak můžeme zkrášlovat náš duchovní ráj?

18 Velmi si vážíme toho, že nám Jehova dovolil, abychom ke kráse duchovního ráje přispívali. Děláme to tak, že horlivě kážeme dobrou zprávu o Království a studujeme se zájemci. Pokaždé když někomu pomůžeme, aby se zasvětil Jehovovi, rozšíříme tím hranice našeho duchovního ráje. (Iz. 26:15; 54:2)

19 Zkrášlovat ho můžeme i tím, že stále pracujeme na své křesťanské osobnosti. Pro druhé pak duchovní ráj může být ještě přitažlivější. Lidi k naší organizaci a následně k Bohu a Kristu často nepřitáhne ani tak to, kolik toho víme o Bibli, ale to, že jsme přátelští a slušní.

Rozšiřovat hranice našeho duchovního ráje můžeš i ty (18. a 19. odstavec)

20. Co bychom podle Přísloví 14:35 měli dělat?

20 Když Jehova a Ježíš pozorují náš nádherný duchovní ráj, určitě z toho mají velkou radost. A radujeme se i my, protože se na zkrášlování tohoto ráje můžeme podílet. Navíc víme, že je to jen ochutnávka toho, co nás čeká v budoucnosti, kdy budeme zemi přeměňovat v doslovný ráj. Pamatujme na slova z Přísloví 14:35: „Král má zalíbení ve sluhovi, který jedná s pochopením.“ Snažme se proto vždy jednat s pochopením a usilovně pracujme na zkrášlování našeho duchovního ráje.