Přejít k článku

Přejít na obsah

Kristus – Boží moc

Kristus – Boží moc

„Kážeme Krista . . ., Boží moc.“ (1. KOR. 1:23, 24)

1. Proč mohl Pavel napsat, že Kristus je „Boží moc“?

JEHOVA prostřednictvím Ježíše Krista projevoval úžasným způsobem svou moc. Ježíš vykonal spoustu zázraků. O některých se můžeme dočíst ve čtyřech evangeliích. Když tyto zprávy zkoumáme, posiluje to naši víru. (Mat. 9:35; Luk. 9:11) Vzhledem k tomu, jak velkou moc Bůh Ježíšovi dal, mohl apoštol Pavel oprávněně napsat, že Kristus je „Boží moc“. (1. Kor. 1:24) Co se můžeme z Ježíšových zázraků naučit?

2. Co se můžeme naučit z Ježíšových zázraků?

2 Apoštol Petr řekl, že Ježíšovy zázraky byly „předzvěstmi“. (Sk. 2:22) V jakém smyslu? Můžeme je považovat za ukázku toho, co Ježíš už brzy vykoná po celém světě. Zároveň jsou pro nás úžasnou příležitostí blíž poznat jeho osobnost a osobnost jeho Otce. Až teď budeme některé Ježíšovy zázraky rozebírat, uvažujme o tom, jaký vliv mohou mít na náš život dnes i v budoucnosti.

 ZÁZRAK, KTERÝ JE LEKCÍ ŠTĚDROSTI

3. a) Za jakých okolností Ježíš vykonal svůj první zázrak? b) Jak tehdy Ježíš projevil štědrost?

3 Na svatební hostinu v galilejské Káně možná přišlo víc hostů, než novomanželé čekali. To mohl být důvod, proč najednou došlo víno. Jedním z hostů byla i Ježíšova matka Marie, která na to svého syna upozornila. Proč to udělala? Věřila snad, že se v něm skrývá nějaká síla, která se zatím neprojevila? Marie věděla, že její syn má být nazýván „Syn Nejvyššího“, a určitě celá léta přemýšlela o všech těch proroctvích, která se na něm měla splnit. (Luk. 1:30–32; 2:52) Z událostí v Káně je každopádně vidět, že Marie a Ježíš s novomanžely soucítili a chtěli je ušetřit trapné situace. Ježíš totiž věděl, že postarat se o hosty je považováno za povinnost. A tak zázračně proměnil téměř 400 litrů vody ve „znamenité víno“. (Přečti Jana 2:3, 6–11.) Ježíš tento zázrak provést nemusel. Vykonal ho proto, že mu na druhých záleželo a že napodoboval štědrost svého nebeského Otce.

4., 5. a) Co poznáváme z Ježíšova prvního zázraku? b) Co zázrak v Káně ukazuje vzhledem k novému světu?

4 Ježíš zajistil dost vína pro spoustu lidí. Co z tohoto zázraku poznáváme? Je vidět, že Ježíšovi i jeho Otci záleží na tom, aby se lidé cítili dobře. Nechtějí na nás šetřit. A teď si představ, jaké to bude v novém světě, kdy Jehova štědře použije svou moc, aby „pro všechny národy“ po celé zemi připravil bohatou hostinu. (Přečti Izajáše 25:6.)

5 Blíží se doba, kdy každý člověk bude mít všechno, co potřebuje a po čem přirozeně touží, například kvalitní jídlo a hezké bydlení. Až bude na zemi ráj, Jehova nám dá mnoho dobrých věcí. Máme se opravdu na co těšit!

Když druhým štědře věnujeme svůj čas, napodobujeme tím Ježíše (6. odstavec)

6. V čí prospěch Ježíš využíval svou zázračnou moc a jak ho můžeme napodobovat?

6 Ježíš svou zázračnou moc nikdy nevyužíval pro sebe. Když se ho Ďábel snažil přesvědčit, aby proměnil kameny v chleby, odmítl to. (Mat. 4:2–4) Ve prospěch druhých ji však použít neváhal. Jak můžeme Ježíšův nesobecký zájem o lidi napodobovat? On sám řekl: „Mějte ve zvyku dávat.“ (Luk. 6:38) Mohli bychom projevit štědrost třeba tím, že druhé pozveme na návštěvu, dáme si spolu něco k jídlu a hezky si popovídáme? Mohli bychom po shromáždění věnovat čas někomu, kdo to potřebuje – například si poslechnout bratra, který si chce vyzkoušet úkol? Mohli bychom někomu ze sboru pomoct ve službě? Když  jsme v hmotném i duchovním ohledu tak štědří, jak nám okolnosti umožňují, napodobujeme tím Ježíšův příklad.

„VŠICHNI JEDLI A NASYTILI SE“

7. Jaký problém bude trvat, dokud bude existovat tento zkažený svět?

7 Chudoba není nic nového. Starověkým Izraelitům Jehova řekl, že v jejich zemi stále budou nějací chudí lidé. (5. Mojž. 15:11) O staletí později Ježíš prohlásil: „Chudé máte . . . u sebe vždy.“ (Mat. 26:11) Chtěl tím naznačit, že chudoba ze země nikdy nezmizí? Ne. Měl na mysli, že chudoba bude existovat, dokud bude existovat tento zkažený svět. Je proto velmi příjemné vědět, že Ježíšovy zázraky byly předzvěstí něčeho lepšího – doby, kdy se pod vládou Království budou moct všichni lidé dosyta najíst.

8., 9. a) Proč Ježíš zázračně nasytil tisíce lidí? b) Jak na tebe tento zázrak působí?

8 Žalmista o Jehovovi řekl: „Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ (Žalm 145:16) Kristus svého Otce napodoboval. I on často obrazně řečeno otevíral svou ruku, aby se postaral o potřeby svých následovníků. A nedělal to jen proto, aby ukázal svou moc. Dělal to proto, že mu na druhých upřímně záleželo. Zamysleme se nad slovy z Matouše 14:14–21. (Přečti.) Ježíše následoval zástup lidí z různých měst. (Mat. 14:13) Večer přišli za Ježíšem jeho učedníci, protože si všimli, že lidé jsou unavení a nemají co jíst. Poprosili ho, aby je poslal pryč, ať si jdou koupit nějaké jídlo. Jak Ježíš zareagoval?

9 Pouhými pěti chleby a dvěma rybami nasytil asi 5 000 mužů a mnoho žen a dětí. Proč tento zázrak vykonal? Protože upřímně miloval lidi a velmi mu na nich záleželo. Z toho, že lidé „jedli a nasytili se“, je vidět, že Ježíš jim nedal jenom kousek chleba, ale tolik jídla, že jim to dodalo energii na dlouhou cestu domů. (Luk. 9:10–17) A když sesbírali úlomky, bylo jich dvanáct plných košů.

10. K jaké změně brzy dojde?

10 Vinou chamtivých a zkorumpovaných politiků dnes stovky milionů lidí žijí v chudobě. To platí i o některých našich bratrech, kteří sice neumírají hlady, ale rozhodně nemají tolik jídla, aby se „nasytili“. Blíží se však doba, kdy budou lidé žít ve světě bez korupce a chudoby. Kdybys měl tu moc, určitě bys chudým a hladovým lidem pomohl. Všemohoucí Bůh má jak potřebnou moc, tak i touhu to udělat – a udělá to už brzy. (Přečti Žalm 72:16.)

11. Proč věříš tomu, že Kristus už brzy využije svou moc ve prospěch lidí na celém světě, a k čemu tě to motivuje?

11 Když byl Ježíš na zemi, působil na poměrně malém území a navíc relativně krátkou dobu – tři a půl roku. (Mat. 15:24) Během své tisícileté vlády ale bude pomáhat lidem na celém světě. (Žalm 72:8) Jeho zázraky nám dávají jistotu, že svou autoritu bude využívat k našemu dobru. My sice zázraky dělat neumíme, ale můžeme s nadšením mluvit o biblických proroctvích, která jsou zárukou toho, že je před námi lepší doba. Ti, kdo  se zasvětili Jehovovi a znají tyto krásné sliby, se považují za dlužníky těch, kdo je ještě neznají. Vnímáš to tak i ty osobně? (Řím. 1:14, 15) Když přemýšlíme o tom, co Kristus už brzy udělá, motivuje nás to, abychom si to nenechávali pro sebe. (Žalm 45:1; 49:3)

MOC NAD PŘÍRODNÍMI SILAMI

12. Proč si můžeme být jistí, že Ježíš rozumí přírodním procesům na naší planetě?

12 Když Bůh tvořil zemi, jeho jediný zplozený Syn byl „mistrem v díle“. (Přísl. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15–17) O přírodních procesech na naší planetě proto Ježíš ví naprosto všechno. Rozumí tomu, jak přírodní zdroje dobře využívat, spravovat a rozdělovat.

Co na tebe nejvíc působí, když přemýšlíš o tom, jak Ježíš využíval svou moc? (13. a 14. odstavec)

13., 14. Jak Kristus ukázal, že dokáže ovládat přírodní živly?

13 To, že Ježíš je opravdu „Boží moc“, se projevilo například tím, že dokázal ovládat přírodní živly. Uvažujme o tom, jak se vypořádal s větrnou bouří, která ohrožovala jeho učedníky. (Přečti Marka 4:37–39.) Jeden znalec Bible napsal: „Řecké slovo [pro „větrnou bouři“ v Markovi 4:37] označuje ničivou vichřici nebo uragán. Nevztahuje se na pouhý poryv větru . . ., ale na bouři doprovázenou černými mračny, zuřivými nárazy větru a prudkým lijákem – bouři, která všechno obrací vzhůru nohama.“

14 Zkus si to představit: Člun je bičován vlnami a sprškami vodní tříště. Kristus je ale tak vyčerpaný z náročné služby, že ho ani rachot bouře a kymácení člunu neprobudí. Vyděšení učedníci na něj volají: „Zahyneme!“ (Mat. 8:25) V tu chvíli se Ježíš probere a přikáže bouři: „Mlč! Buď zticha!“ (Mar. 4:39) Bouře okamžitě ustává. V Bibli čteme, že „nastal velký klid“. Byl to fascinující projev Ježíšovy moci.

15. Jak Jehova ukázal, že dokáže ovládat přírodní síly?

15 Kristova moc pochází od Jehovy, a tak máme jistotu, že i on dokáže plně ovládat přírodní síly. Uveďme si několik příkladů. Před potopou Jehova řekl: „Již za pouhých sedm dnů . . . způsobím, aby pršelo na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.“ (1. Mojž. 7:4) Ve 2. Mojžíšově 14:21 čteme: „Jehova silným východním větrem přiměl moře, aby po celou noc ustupovalo.“ A u Jonáše 1:4 je napsáno: „Jehova vrhl na moře velký vítr a na moři nastala velká vichřice; a pokud jde o loď, té hrozilo ztroskotání.“ To, že Jehova dokáže ovládat živly, nám dodává klid. Budoucnost naší planety je totiž v dobrých rukou.

16. O čem nás ujišťuje ohromná moc našeho Stvořitele a jeho prvorozeného Syna?

16 Ohromná moc našeho Stvořitele a jeho „mistra v díle“ nás naplňuje pocitem jistoty. Až bude nad zemí vládnout Boží království, všichni lidé budou žít v bezpečí. Ničivé pohromy budou věcí minulosti. Lidé se už nebudou muset bát tajfunů, záplav, sopečných erupcí ani zemětřesení. Přírodní síly nebudou ničit ani zabíjet, protože „Boží stan [bude] s lidmi“. (Zjev. 21:3, 4) Nepochybujeme, že během své tisícileté vlády bude mít Kristus díky moci od Boha tyto síly plně pod kontrolou.

 JAK MŮŽEME BOHA A KRISTA NAPODOBOVAT

17. Například jak můžeme napodobovat Boha a Krista?

17 Na rozdíl od Jehovy a Ježíše nedokážeme zabránit přírodním pohromám, ale přesto i my máme určitou moc. Jak ji můžeme využívat? O jednom způsobu se mluví v Příslovích 3:27. (Přečti.) Když naši bratři bojují s nějakými problémy, můžeme pro ně být v praktickém, citovém a duchovním ohledu oporou. (Přísl. 17:17) Můžeme například pomáhat těm, kdo se vzpamatovávají z následků nějaké katastrofy. Jedna vdova, která při hurikánu přišla o střechu nad hlavou, vyjádřila své pocity takto: „Jsem moc šťastná, že patřím k Jehovově organizaci. Bratři mi poskytli nejen hmotnou pomoc, ale i tu duchovní.“ Když jedna svobodná sestra uviděla, jaké škody na jejím domě napáchala bouře, byla bezradná a zoufalá. Potom co dostala potřebnou pomoc, řekla: „Je to nepopsatelné! Slovy ani nedokážu vyjádřit, jak se cítím . . . Děkuju ti, Jehovo!“ Mít kolem sebe bratry a sestry, kteří se jeden o druhého upřímně zajímají, je úžasný pocit. Ještě víc nás ale u srdce hřeje to, že se o nás s láskou zajímají Jehova a Ježíš Kristus.

18. S jakou pohnutkou Ježíš dělal zázraky?

18 Během své služby Ježíš prokázal, že ho lze oprávněně označit za „Boží moc“. Svou moc ale nikdy nevyužíval k tomu, aby na druhé udělal dojem nebo aby z toho sám měl nějaký prospěch. K tomu, aby dělal zázraky, ho vedla hluboká láska k lidem. Právě o tom pojednává následující článek.