Přejít k článku

Přejít na obsah

Starší, jak můžete školit další bratry?

Starší, jak můžete školit další bratry?

„Věci, jež jsi slyšel ode mne . . ., svěřuj věrným lidem.“ (2. TIM. 2:2)

1. a) Co si Boží služebníci vždycky uvědomovali a co z toho vyplývá pro nás? b) O čem budeme mluvit v tomto článku?

BOŽÍ služebníci si vždycky uvědomovali, že školení je klíčem k úspěchu. Patriarcha Abram povolal „své vycvičené muže“, aby zachránili Lota. V bitvě byli úspěšní. (1. Mojž. 14:14–16) V době krále Davida byli někteří muži školení, aby mohli zpěvem chválit Jehovu v jeho domě. (1. Par. 25:7) Jak je to dnes? Vedeme duchovní bitvu proti Satanovi a těm, kdo stojí na jeho straně. (Ef. 6:11–13) A také chválíme Jehovu tím, že o něm ve službě horlivě mluvíme s dalšími lidmi. (Hebr. 13:15, 16) Abychom v tom byli úspěšní, potřebujeme školení stejně jako Boží služebníci v minulosti. Odpovědnost školit křesťany ve sboru Jehova svěřil starším. (2. Tim. 2:2) Jaké metody zkušení starší používají, když školí bratry, aby se mohli starat o sbor?

POMOZ BRATROVI, ABY MĚL BLIŽŠÍ VZTAH K JEHOVOVI

2. Co může starší udělat, než začne bratra učit konkrétním věcem, a proč?

2 Pokud sloužíš jako starší, v určitém smyslu se podobáš zahradníkovi. Než zahradník zaseje semínka, možná  usoudí, že je potřeba nejdřív do půdy přidat živiny, aby byla úrodnější. A stejné je to při školení. Než začneš méně zkušeného bratra učit konkrétním věcem, možná usoudíš, že by bylo dobré nejdřív s ním probrat některé výživné myšlenky z Bible. Díky tomu bude ochotně přijímat a uplatňovat to, co se při školení dozví. (1. Tim. 4:6)

3. a) Jak může starší při rozhovoru s bratrem použít Ježíšova slova z Marka 12:29, 30? b) Jak může na bratra zapůsobit, když se za něj starší pomodlí?

3 Je důležité zjistit, do jaké míry pravda ovlivňuje to, jak školený bratr uvažuje a jedná. Můžeš se ho zeptat: „Když ses zasvětil Jehovovi, jaký vliv to mělo na tvoje další rozhodování?“ Taková otázka může rozproudit zajímavý rozhovor o tom, co to znamená sloužit Jehovovi celou duší. (Přečti Marka 12:29, 30.) Také by ses s bratrem mohl pomodlit a poprosit Jehovu, aby mu dal svatého ducha, díky kterému bude mít ze školení co největší užitek. Když bratr uslyší, jak se za něj upřímně modlíš, může ho to hodně povzbudit.

4. a) Například které biblické zprávy mohou bratrovi pomoct, aby duchovně rostl? b) S jakým cílem by starší měli školit bratry?

4 Na začátku školení si s bratrem popovídej o biblických zprávách, které mu pomohou pochopit, jak je důležité být ochotný, spolehlivý a pokorný. (1. Král. 19:19–21; Neh. 7:2; 13:13; Sk. 18:24–26) Takové vlastnosti mají stejně důležitou funkci jako živiny v půdě. Urychlí duchovní růst. Jean-Claude, starší z Francie, říká: „Při školení je mým hlavním cílem bratrovi pomoct, aby dokázal smýšlet duchovně. Vyberu si konkrétní biblické verše a pak hledám příležitosti, kdy bych si s ním některý z nich mohl přečíst. Snažím se mu ‚odkrýt oči‘, aby viděl ‚podivuhodné věci‘ v Božím Slově.“ (Žalm 119:18) Jakými dalšími způsoby můžeš bratrovi pomoct, aby měl bližší vztah k Jehovovi?

NAVRHUJ CÍLE, VYSVĚTLUJ DŮVODY

5. a) Proč je důležité mluvit s bratrem o duchovních cílech? b) Proč by měli starší školit ty, kdo jsou ještě hodně mladí? (Viz poznámku pod čarou.)

5 Zeptej se bratra, jaké má duchovní cíle. Když žádný konkrétní cíl nemá, pomoz mu vybrat si takový, který bude rozumný a dosažitelný. Vyprávěj mu, jaký cíl sis dal kdysi ty, a nadšeně mu popiš, jakou radost jsi měl, když jsi ho dosáhl. Taková metoda může vypadat až moc jednoduše, ale je účinná. Victor, který slouží jako starší a průkopník v Africe, vzpomíná: „Když jsem byl mladý, jeden starší mi položil pár promyšlených otázek, které se týkaly mých cílů. Pomohlo mi to, abych začal o své službě Bohu pořádně přemýšlet.“ Zkušení starší také zdůrazňují, že je důležité začít se školením už v hodně mladém věku. Je dobré chlapcům ve sboru dávat různé úkoly, které jejich věku odpovídají. Může jim to pomoct, aby o duchovní cíle usilovali i v dospívání, kdy budou muset bojovat se spoustou rozptylujících vlivů. (Přečti Žalm 71:5, 17.) *

Vysvětli bratrovi, proč je jeho úkol důležitý, a pochval ho, když se ho snaží plnit (5. až 8. odstavec)

6. Co důležitého Ježíš dělal, když školil druhé?

 6 Jakým dalším způsobem můžeš školeného bratra motivovat, aby chtěl sloužit druhým? Nestačí mu jenom říkat, co má dělat. Musíš mu také vysvětlovat, proč to má dělat. Postupoval tak i Ježíš, ten největší učitel. Dal apoštolům úkol kázat, ale ještě předtím uvedl důvod, proč by ho měli poslechnout. Řekl: „Byla mi dána všechna autorita v nebi a na zemi.“ Teprve potom dodal: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů.“ (Mat. 28:18, 19) Jak můžeš Ježíšův přístup ke školení napodobovat?

7., 8. a) Jak mohou starší napodobovat Ježíšův přístup ke školení? b) Proč je důležité školeného bratra chválit? c) Jaká doporučení mohou starší vyzkoušet, když školí další bratry? (Viz rámeček „ Jak školit druhé“.)

7 Když bratra požádáš, aby něco udělal, na základě Bible mu vysvětli, proč je ta práce důležitá. Tím ho budeš učit, aby o věcech přemýšlel ve světle biblických zásad. Dejme tomu, že ho poprosíš, aby se staral o vchod do sálu Království a udržoval ho čistý a bezpečný. Mohl bys mu přečíst Titovi 2:10 a vysvětlit mu, jak takovou prací zdobí „učení našeho Zachránce, Boha“. Také bys mu mohl říct, ať přemýšlí o starších křesťanech ze sboru a o tom, v čem pro ně bude jeho práce užitečná. Takové rozhovory v rámci školení bratrovi ukážou, že je důležité zaměřovat se na lidi, ne na pravidla. Pak bude mít ze svojí práce radost, protože uvidí, jaký užitek přináší bratrům a sestrám ve sboru.

8 Také určitě nezapomínej bratra chválit za to, jak se snaží tvá doporučení uplatňovat. Proč je to důležité? Stejně jako voda pomáhá rostlince, aby dál sílila, upřímná pochvala bratrovi pomůže, aby měl radost a dělal další pokroky. (Srovnej s Matoušem 3:17.)

JINÉ ÚSKALÍ

9. a) S jakým úskalím se setkávají někteří starší ve vyspělých zemích? b) Proč někteří mladí bratři nikdy neměli službu Jehovovi na prvním místě?

9 Starší, kteří žijí ve vyspělých zemích, se mohou setkat s určitým úskalím. Řeší otázku, jak motivovat pokřtěné bratry kolem dvaceti nebo třiceti let, aby ve sboru dělali víc. Zeptali jsme se zkušených starších z asi 20  západních zemí, proč podle nich někteří mladí bratři nestojí o výsady ve sboru. Jednou z nejčastějších odpovědí bylo, že je v průběhu dospívání nikdo nevedl k tomu, aby usilovali o duchovní cíle. V některých případech to dokonce bylo tak, že si mladí takové cíle chtěli dávat, ale rodiče je povzbuzovali, aby radši šli na vysokou školu nebo udělali kariéru. Tito mladí nikdy neměli službu Jehovovi na prvním místě. (Mat. 10:24)

10., 11. a) Jak může starší postupně pomoct bratrovi, aby změnil svůj postoj k práci ve sboru? b) Které verše si může starší s takovým bratrem přečíst a proč? (Viz poznámku pod čarou.)

10 Když to nevypadá, že by bratr chtěl pro sbor dělat víc, starší budou muset vynaložit hodně úsilí a být trpěliví, aby mu pomohli jeho postoj změnit. Ale je možné toho dosáhnout. Když začne stromek růst nakřivo, zahradník může jeho kmen postupně narovnat. I ty můžeš bratrovi postupně pomoct, aby změnil svůj postoj k práci ve sboru. Ale jak?

11 Věnuj mu čas a spřátel se s ním. Řekni mu, že ho sbor potřebuje. Občas si s ním sedni a popovídej si s ním o biblických verších, které mu pomohou přemýšlet o jeho zasvěcení Jehovovi. (Kaz. 5:4; Iz. 6:8; Mat. 6:24, 33; Luk. 9:57–62; 1. Kor. 15:58; 2. Kor. 5:15; 13:5) Snaž se zapůsobit na jeho srdce otázkami jako: Co jsi slíbil Jehovovi, když jsi mu zasvětil svůj život? Jak se podle tebe Jehova cítil, když ses dal pokřtít? (Přísl. 27:11) Jak se asi cítil Satan? (1. Petra 5:8) Nikdy nepodceňuj, jak velký vliv mohou mít na bratra pečlivě vybrané biblické verše. (Přečti Hebrejcům 4:12.) *

VY, KDO SE ŠKOLÍTE, BUĎTE VĚRNÍ A SPOLEHLIVÍ

12., 13. a) Jaký postoj měl Eliša, když se školil? b) Jak Jehova odměnil Elišu za jeho věrnost?

12 Mladí bratři, sbor potřebuje vaši pomoc. Jaký postoj a vlastnosti vám pomohou, abyste byli ve službě Jehovovi úspěšní? Zamysleme se nad jedním mužem z minulosti, který se také školil.

13 Asi před 3 000 lety řekl prorok Elijáš mladému Elišovi, aby se stal jeho pomocníkem. Eliša jeho nabídku okamžitě přijal a věrně prorokovi sloužil. Jeho práce zahrnovala i obyčejné, zdánlivě podřadné úkoly. (2. Král. 3:11) Elijáš školil Elišu asi šest let. Doba, kdy Elijáš sloužil jako prorok v Izraeli, se chýlila ke konci. Tehdy svému pomocníkovi řekl, aby ho už nenásledoval, ale Eliša mu třikrát odpověděl: „Neopustím tě.“ Byl rozhodnutý zůstat se svým učitelem co možná nejdéle. Jehova ho za jeho věrnost odměnil tak, že mu dovolil vidět Elijáše, jak vystupuje ve větrné bouři k nebi. (2. Král. 2:1–12)

14. a) Jak mohou bratři, kteří se školí, napodobovat Elišu? b) Proč je tak důležité, aby byl školený bratr věrný a spolehlivý?

14 Jak můžeš Elišu napodobovat? Pohotově přijmi jakýkoli úkol, i kdyby šlo o něco obyčejného, zdánlivě podřadného. Staršího, který tě školí, vnímej jako přítele. Řekni mu, že si vážíš toho, co pro tebe dělá. Tím, jak na jeho školení reaguješ, mu jakoby říkáš:  „Neopustím tě.“ A co je nejdůležitější, každý úkol, který dostaneš, věrně plň. Proč? Protože jedině když ukážeš, že jsi věrný a spolehlivý, starší budou mít jistotu, že Jehova ti chce ve sboru svěřit další odpovědnou práci. (Žalm 101:6; přečti 2. Timoteovi 2:2)

MĚJTE ÚCTU K BRATRŮM, KTEŘÍ VÁS ŠKOLÍ

15., 16. a) Jak dal Eliša najevo, že má úctu ke svému učiteli? (Viz úvodní obrázek.) b) Čím si Eliša získal důvěru ostatních proroků?

15 Ze zprávy o Elijášovu nástupci, Elišovi, je také vidět, jak mohou bratři dávat najevo úctu ke zkušeným starším, kteří je školí. Poté co se Elijáš a Eliša setkali se skupinou proroků v Jerichu, došli k řece Jordán. Tam „vzal Elijáš svůj úřední oděv a sbalil jej a udeřil vody, a postupně se rozdělily“. Elijáš s Elišou překročili suché říční koryto a potom dál „kráčeli a při chůzi mluvili“. Eliša si očividně nemyslel, že teď už toho ví dost. Až do chvíle, kdy ho Elijáš opustil, pozorně naslouchal každému jeho slovu. Když Elijáš zmizel ve větrné bouři, Eliša se vrátil k Jordánu. Udeřil do vody Elijášovým úředním oděvem a zavolal: „Kde je Jehova, Bůh Elijášův?“ Vody se znovu rozdělily. (2. Král. 2:8–14)

16 Všiml sis, že první zázrak, který Eliša udělal, byl přesnou kopií posledního zázraku, který udělal Elijáš? Proč je to zajímavé? Eliša si nemyslel, že když teď stojí u kormidla, musí hned měnit směr. Používal stejné metody jako Elijáš. Tím dal najevo, že má úctu ke svému učiteli, a získal si důvěru ostatních proroků. (2. Král. 2:15) Eliša sloužil jako prorok 60 let a s Jehovovou pomocí nakonec vykonal mnohem víc zázraků než Elijáš. Pokud se školíš, co se z toho můžeš naučit?

17. a) Jak mohou bratři, kteří se školí, napodobovat Elišův postoj? b) Jak může Jehova v budoucnosti použít věrné vyškolené bratry?

17 Pokud ti byla ve sboru svěřena určitá autorita, neměj pocit, že musíš hned měnit směr a dělat věci úplně jinak, než jak bylo do té doby zvykem. Pamatuj, že změny se nedělají proto, že ty chceš, ale proto, že je to pro sbor praktické nebo k tomu dala pokyny Jehovova organizace. Eliša používal stejné metody jako Elijáš a tím dal najevo, že má ke svému předchůdci úctu, a také si získal důvěru dalších proroků. Když budeš i ty používat stejné biblické metody jako starší, kteří mají zkušenosti, dáš jim najevo úctu a získáš si důvěru svých spoluvěřících. (Přečti 1. Korinťanům 4:17.) Až získáš zkušenosti, určitě budeš pomáhat se zaváděním různých změn, díky kterým bude sbor držet krok s Jehovovou organizací. A stejně jako Elišu i tebe může Jehova časem použít, abys vykonal větší věci než starší, který tě školil. (Jan 14:12)

18. Proč se školení bratrů ve sborech nesmí odkládat?

18 Přejeme si, aby návrhy z tohoto a předchozího článku motivovaly starší k tomu, aby si udělali čas na školení dalších bratrů. A stejně tak si přejeme, aby byli bratři ochotní se školit a aby to, co se naučí, používali při péči o Jehovovy ovečky. Školení bratrů posílí sbory po celém světě a každému z nás pomůže zůstat věrný během dramatických událostí, které jsou před námi.

^ 5. odst. Když je vidět, že je mladý bratr duchovně zralý a pokorný, a když splňuje další biblické požadavky, starší mohou navrhnout, aby byl jmenován služebním pomocníkem, i když mu ještě není 20 let. (1. Tim. 3:8–10, 12) Viz samizdatovou Strážnou věž číslo 25 z roku 1989, strana 28, a Naši službu Království z května 2000, strana 8.

^ 11. odst. Při rozhovorech s bratrem můžeš použít myšlenky, které najdeš ve Strážné věži z 15. dubna 2012, strany 14–16, odstavce 8–13, a v knize „Zachovávejte se v Boží lásce“, 16. kapitola, odstavce 1–3.