Přejít k článku

Přejít na obsah

Co se učíme z podobenství o talentech

Co se učíme z podobenství o talentech

„Jednomu dal pět talentů, jinému dva, ještě jinému jeden.“ (MAT. 25:15)

1., 2. Proč Ježíš vyprávěl podobenství o talentech?

V PODOBENSTVÍ o talentech Ježíš jasně ukázal, jakou odpovědnost mají jeho pomazaní následovníci. Ježíšovo podobenství se ale týká všech pravých křesťanů. Ať už tedy máme naději na život v nebi, nebo na zemi, potřebujeme chápat, jaké je jeho poselství.

2 Kdy Ježíš podobenství vyprávěl? Zahrnul ho do odpovědi na otázku svých učedníků, kteří se ptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (Mat. 24:3) Proto víme, že se podobenství splňuje v dnešní době. Je součástí znamení, že Ježíš vládne jako král.

3. Jaká poučení vyplývají ze čtyř podobenství zaznamenaných ve 24. a 25. kapitole Matouše?

3 Kromě podobenství o talentech najdeme u Matouše 24:45 až 25:46 další tři související podobenství – o věrném a rozvážném otroku, o deseti pannách a o ovcích a kozlech. Stejně jako podobenství o talentech i tato tři jsou součástí odpovědi na otázku, co bude znamením  Ježíšovy přítomnosti. Ve všech čtyřech podobenstvích Ježíš ukazuje, jakými vlastnostmi se v posledních dnech budou vyznačovat jeho následovníci. Podobenství o otroku, o pannách a o talentech jsou určená pomazaným. V podobenství o věrném otroku Ježíš zdůrazňuje, že malá skupina pomazaných, která bude mít v posledních dnech za úkol duchovně sytit jeho čeleď, musí být věrná rozvážná. V podobenství o pannách Ježíš upozorňuje, že všichni pomazaní musí být připravení bdělí, protože nevědí, ve který den a hodinu jejich pán přijde. V podobenství o talentech vyzdvihuje, že pomazaní musí být svědomití v tom, jak plní odpovědnost, kterou jako křesťané mají. Poslední podobenství, o ovcích a kozlech, je určené učedníkům, kteří mají naději na život na zemi. Ježíš v něm ukazuje, že musí být věrní a musí ze všech sil podporovat jeho pomazané bratry. * V tomto článku se zaměříme na podobenství o talentech.

PÁN SVĚŘUJE OTROKŮM SVŮJ MAJETEK

4., 5. a) Koho představuje muž z podobenství? b) Jakou hodnotu má talent? (Viz poznámku pod čarou.)

4 Přečti Matouše 25:14–30. Naše publikace už dlouho uvádějí, že muž z podobenství je Ježíš. Obrazně odjel do ciziny, když v roce 33 n. l. vystoupil do nebe. V jiném podobenství, které vyprávěl o něco dřív, vysvětlil důvod své cesty. Odjel, „aby si zabezpečil královskou moc“. * (Luk. 19:12) Ježíš se ale nestal králem hned po tom, co vystoupil do nebe. Čekal do roku 1914, kdy byli jeho nepřátelé „položeni jako podnož jeho nohám“. (Hebr. 10:12, 13)

5 Muž z podobenství vlastnil osm talentů, což byl v tehdejší době velký majetek. * Než odjel do ciziny, talenty rozdělil mezi své otroky. Čekal, že až bude pryč, otroci budou s talenty obchodovat. Stejně jako ten muž i Ježíš měl něco, co pro něj mělo nesmírnou hodnotu. Co to bylo? Práce, která byla hlavní náplní jeho života na zemi.

6., 7. Co představují talenty?

6 Pro Ježíše byla kazatelská činnost velmi důležitá. Díky jeho úsilí se hodně lidí stalo učedníky. (Přečti Lukáše 4:43.) Ježíš tak připravil pole, které mělo v budoucnu přinést velkou úrodu. Jeho následovníky se mělo stát ještě mnoho dalších upřímných lidí. Už dřív svým učedníkům řekl: „Pozvedněte oči a pohleďte na pole, že se bělají ke žni.“ (Jan 4:35–38) Pole, které je zralé ke žni, by dobrý farmář nikdy nenechal bez péče. A Ježíš měl stejný postoj. Krátce před svým vystoupením  do nebe dal svým následovníkům důležitý úkol. Řekl jim: „Jděte proto a čiňte učedníky.“ (Mat. 28:18–20) Svěřil jim cenný poklad, kterým bylo kázání dobré zprávy. (2. Kor. 4:7)

7 Jak to souvisí s podobenstvím o talentech? Když Ježíš dal svým následovníkům úkol činit učedníky, vlastně jim svěřil „svůj majetek“ – své talenty. (Mat. 25:14) Jednoduše řečeno, talenty z podobenství představují odpovědnost kázat a pomáhat druhým, aby se stali Kristovými učedníky.

8. Co pán očekával od svých otroků, i když dal každému jiný počet talentů?

8 Muž z podobenství dal jednomu otroku pět talentů, druhému dva talenty a třetímu jeden talent. (Mat. 25:15) I když každý otrok dostal jiný počet talentů, pán ode všech očekával to samé – že je budou používat svědomitě. Stejně tak Ježíš od svých pomazaných následovníků očekával, že budou pro kázání dělat všechno, co bude v jejich silách. (Mat. 22:37; Kol. 3:23) Pomazaní začali s talenty obchodovat o Letnicích roku 33 n. l. A když čteme knihu Skutky, vidíme, jak svědomitě svůj úkol plnili. * (Sk. 6:7; 12:24; 19:20)

 OBCHODOVÁNÍ S TALENTY V ČASE KONCE

9. a) Jak dva věrní otroci naložili s talenty a co to ukazuje? b) Jakou roli hrají v kázání křesťané s pozemskou nadějí?

9 V čase konce, především od roku 1919, věrní pomazaní na zemi obchodují s talenty svého pána. Stejně jako první dva otroci i tito bratři a sestry se snaží využívat to, co mají, tím nejlepším způsobem. Nemá smysl spekulovat o tom, kdo dostal pět talentů a kdo dostal dva talenty. Oba otroci z podobenství zdvojnásobili to, co od pána dostali, takže oba byli stejně svědomití. Jsou ale pomazaní křesťané jediní, kdo se věnují kázání a vyučování? Ne. Důležitou roli v tom hrají křesťané s pozemskou nadějí. Z podobenství o ovcích a kozlech se dozvídáme, že mají Ježíšovy pomazané bratry věrně podporovat. Obě skupiny spolu v náročných posledních dnech spolupracují jako „jedno stádo“ a horlivě plní úkol, který od Ježíše dostaly. (Jan 10:16)

10. Co je výraznou součástí znamení Ježíšovy přítomnosti?

10 Pán od svých otroků právem očekává, že jejich obchodování s talenty přinese výsledky. Jak už jsme si říkali, věrní učedníci v prvním století jeho majetek rozmnožili. A co teď v čase konce, kdy se podobenství o talentech splňuje? Ježíšovi pracovití služebníci vykonávají tu největší kazatelskou a vyučovací činnost v dějinách! Každý rok se dávají pokřtít stovky tisíc lidí, kteří rozšiřují řady kazatelů dobré zprávy. To všechno dělá z kazatelské činnosti výraznou součást znamení, že Ježíš je přítomný jako král. Pán otroků se určitě raduje!

Ježíš svěřil svým služebníkům důležitý úkol kázat dobrou zprávu (10. odstavec)

KDY PÁN PŘIJDE ÚČTOVAT S OTROKY?

11. Jak víme, že Ježíš přijde účtovat s otroky během velkého soužení?

11 Ježíš přijde účtovat s otroky v závěrečné části velkého soužení. Jak to víme? V proroctví zaznamenaném ve 24. a 25. kapitole Matouše Ježíš několikrát mluvil o svém příchodu. Například  řekl, že lidé „uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích“. Myslel tím dobu během velkého soužení, kdy přijde, aby soudil lidi. Své následovníky, kteří budou žít v posledních dnech, upozornil, aby byli bdělí. Varoval je: „Nevíte, který den váš Pán přijde.“ Také řekl: „Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nepomyslíte.“ (Mat. 24:30, 42, 44) Když tedy Ježíš vyprávěl, že „pán těch otroků přišel a účtoval s nimi“, očividně mluvil o době, kdy během velkého soužení přijde, aby soudil lidi a zničil Satanův svět. * (Mat. 25:19)

12., 13. a) Co řekl pán prvním dvěma otrokům a proč? b) Kdy jsou pomazaní s konečnou platností zapečetěni? (Viz také rámeček „ Skládají účty při své smrti“.) c) Jakou odměnu dostanou lidé, které Ježíš posoudí jako ovce?

12 Když se muž z podobenství vrátil ze své cesty, zjistil, že první dva otroci zdvojnásobili jeho majetek. Otrok, kterému dal pět talentů, vydělal dalších pět a otrok, kterému dal dva talenty, vydělal další dva. Pán oba otroky pochválil stejně: „Dobře jsi udělal, dobrý a věrný otroku! Byl jsi věrný nad málem. Ustanovím tě nad mnohým.“ (Mat. 25:21, 23) Co Ježíš udělá, až přijde ve velkém soužení?

13 Ježíšovi pracovití pomazaní učedníci (první dva otroci) budou těsně před začátkem velkého soužení s konečnou platností zapečetěni. (Zjev. 7:1–3) Než vypukne Armagedon, Ježíš jim dá slíbenou odměnu, kterou bude život v nebi. A co se stane s učedníky, kteří mají pozemskou naději a kteří podporovali Kristovy bratry v kazatelské činnosti? Ježíš je posoudí jako ovce a dá jim odměnu v podobě věčného života na zemi pod vládou Božího království. (Mat. 25:34)

NIČEMNÝ A LÍNÝ OTROK

14., 15. Chtěl Ježíš naznačit, že budou mnozí jeho pomazaní bratři ničemní a líní? Vysvětli to.

14 Poslední otrok z podobenství se svým jedním talentem neobchodoval ani ho neuložil do banky, aby získal úroky. Místo toho ho zakopal do země. Tento otrok projevil špatný postoj, protože záměrně nepracoval ve prospěch svého pána. Proto o něm pán řekl, že je „ničemný a lenivý“. Vzal mu jeho talent a dal ho otroku, který jich měl deset. Potom nechal ničemného otroka vyhodit ven do tmy. „Tam bude jeho pláč a skřípání zubů.“ (Mat. 25:24–30; Luk. 19:22, 23)

15 Když Ježíš řekl, že jeden ze tří otroků byl ničemný a líný, nechtěl tím  naznačit, že třetina pomazaných bude jednat stejně. Můžeme to vidět, když podobenství o talentech porovnáme s dalšími dvěma. V podobenství o věrném a rozvážném otroku Ježíš mluvil o zlém otroku, který bije své spoluotroky. Tím ale nechtěl předpovědět, že se nějaký zlý otrok objeví. Jenom chtěl věrného otroka varovat, aby se tak nikdy nezačal chovat. Ani podobenstvím o deseti pannách Ježíš nechtěl naznačit, že polovina jeho pomazaných následovníků bude jako pošetilé panny. Jenom chtěl své duchovní bratry upozornit, co by se stalo, kdyby přestali být bdělí a připravení. * V tomto kontextu se tedy zdá logické, že ani podobenstvím o talentech Ježíš nechtěl říct, že mnozí jeho pomazaní bratři budou v posledních dnech ničemní a líní. Chtěl své pomazané následovníky upozornit, že musí vždycky svědomitě obchodovat s talenty a nemají se chovat jako ničemný otrok. (Mat. 25:16)

16. a) Co se učíme z podobenství o talentech? b) Jak tento článek upravil naše porozumění Ježíšovu podobenství o talentech? (Viz rámeček „ Jak rozumíme podobenství o talentech“.)

16 Jaké dvě věci se z podobenství o talentech učíme? Za prvé, Ježíš svěřil svým pomazaným následovníkům něco, co pro něj má nesmírnou hodnotu – úkol kázat dobrou zprávu a činit učedníky. Za druhé, Ježíš od nás všech očekává, že se budeme kázání věnovat svědomitě. Když to budeme dělat, můžeme si být jistí, že nás za naši víru, bdělost a oddanost odmění. (Mat. 25:21, 23, 34)

^ 3. odst. O tom, koho představuje věrný a rozvážný otrok, pojednává Strážná věž z 15. července 2013, strany 21 a 22, odstavce 8–10. Totožnost panen je vysvětlena v předchozím článku tohoto časopisu. Podobenství o ovcích a kozlech rozebírá Strážná věž z 15. října 1995, strany 23–28, a také následující článek v tomto časopise.

^ 5. odst. V Ježíšově době odpovídala hodnota jednoho talentu asi 6 000 denárů. Běžný dělník si vydělal denár za den, takže by musel pracovat asi 20 let, aby získal jeden talent.

^ 8. odst. Po smrti apoštolů Satan vyvolal odpadlictví, které bujelo po mnoho staletí. Během té doby se nijak systematicky nekázalo. To se ale mělo změnit v době „žně“, v posledních dnech. (Mat. 13:24–30, 36–43) Viz Strážnou věž z 15. července 2013, strany 9–12.

^ 15. odst. Viz 13. odstavec článku „Zůstaneš bdělý?“ v tomto čísle.