Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se účastníme Památné slavnosti

Proč se účastníme Památné slavnosti

„Stále to čiňte na mou památku.“ (1. KOR. 11:24)

1., 2. Co Ježíš udělal v noci 14. nisanu roku 33 n. l.? (Viz úvodní obrázek.)

NA JERUZALÉM se snesla noc a město osvětluje měsíc v úplňku. Je 14. nisanu roku 33 n. l. Ježíš se svými apoštoly právě oslavil Pasach. Připomněli si, jak Jehova před 1 500 lety vysvobodil Izraelity z egyptského otroctví. S jedenácti věrnými apoštoly teď Ježíš zavádí slavnost, při které budou jíst zvláštní jídlo. To jim bude připomínat smrt, kterou Ježíš ještě ten den podstoupí. * (Mat. 26:1, 2)

2 Ježíš se pomodlí, podá apoštolům nekvašený chléb a vybídne je: „Vezměte, jezte.“ Potom vezme pohár vína, opět poděkuje Bohu a řekne: „Pijte z něho vy všichni.“ (Mat. 26:26, 27) Tuto významnou noc má svým věrným následovníkům ještě hodně co říct.

3. Které otázky zodpoví tento článek?

3 Ježíš chtěl, aby si učedníci každý rok jeho smrt  připomínali. Takovému setkání se později začalo říkat „Pánova večeře“ nebo Památná slavnost. (1. Kor. 11:20) Někoho možná napadne: Proč bychom si Ježíšovu smrt měli připomínat? Co symbolizuje chléb a víno? Jak se na Památnou slavnost můžeme připravit? Kdo by měl symboly jíst a pít? A jak křesťané reagují na to, co se o jejich naději píše v Bibli?

PROČ SI PŘIPOMÍNÁME JEŽÍŠOVU SMRT

4. Co nám Ježíšova smrt umožnila?

4 Po Adamovi jsme zdědili hřích a smrt. (Řím. 5:12) Žádný nedokonalý člověk nemůže dát Bohu výkupné za svůj život ani za život druhých. (Žalm 49:6–9) Ježíš ale svou smrtí zaplatil jedinou přijatelnou výkupní cenu – své dokonalé tělo a krev. Tím, že Bohu předložil hodnotu výkupného, umožnil, abychom byli osvobozeni od hříchu a smrti a měli naději na věčný život. (Řím. 6:23; 1. Kor. 15:21, 22)

5. a) Jak víme, že Bůh a Kristus milují lidi? b) Proč bychom si měli Ježíšovu smrt připomínat?

5 Výkupné je důkazem toho, že Bůh lidi miluje. (Jan 3:16) I Ježíš nás má rád, a proto za nás položil svůj život. Lidi miloval ještě před tím, než žil na zemi. (Přísl. 8:30, 31) A právě z vděčnosti k Bohu a jeho Synu bychom si Ježíšovu smrt měli připomínat a tak poslouchat příkaz: „Stále to čiňte na mou památku.“ (1. Kor. 11:23–25)

CO SYMBOLIZUJE CHLÉB A VÍNO

6. Za co bychom měli považovat chléb a víno?

6 Při poslední večeři s apoštoly Ježíš zázračně neproměnil chléb a víno ve své doslovné tělo a krev. O chlebu řekl: „To znamená mé tělo.“ A o víně: „To znamená mou ‚krev smlouvy‘, která má být vylita ve prospěch mnohých.“ (Mar. 14:22–24) Je tedy jasné, že chléb a víno bychom měli považovat za symboly.

7. Co při Památné slavnosti symbolizuje chléb?

7 Při této mimořádně významné události Ježíš použil nekvašený chléb, který zbyl z jídla připraveného pro Pasach. (2. Mojž. 12:8) Na některých místech v Bibli je kvas symbolem hříchu nebo něčeho zkaženého. (Mat. 16:6, 11, 12; Luk. 12:1) To, že Ježíš použil nekvašený chléb, tedy mělo svůj význam, protože vhodně představoval jeho bezhříšné tělo. (Hebr. 7:26) Při Památné slavnosti se proto používá nekvašený chléb.

8. Co při Památné slavnosti symbolizuje víno?

8 Víno, které Ježíš použil 14. nisanu, představovalo jeho krev a stejný symbolický význam má při Památné slavnosti dnes. Na Golgotě, místě poblíž Jeruzaléma, byla jeho krev „vylita . . . na odpuštění hříchů“. (Mat. 26:28; 27:33) Protože chléb a víno symbolizují Ježíšovu drahocennou oběť ve prospěch poslušného lidstva a my si tohoto vzácného daru vážíme, každý z nás by se měl na Památnou slavnost připravit.

JAK SE MŮŽEME PŘIPRAVIT

9. a) Proč je důležité číst si úseky z Bible pro období Památné slavnosti? b) Co cítíš, když rozjímáš o výkupném?

9 Na Památnou slavnost se můžeme připravit například tak, že si čteme  úseky z Bible podle rozpisu, který máme v brožuře Denně zkoumejme Písmo. Při čtení můžeme rozjímat o tom, co Ježíš dělal před svou smrtí. Pomůže nám to připravit své srdce. * Jedna sestra napsala: „Na Památnou slavnost se moc těšíme. Každý rok je pro nás vzácnější. Vzpomínám si, jak jsem stála ve smuteční síni . . ., dívala se na svého milovaného tatínka a zaplavily mě pocity vděčnosti za výkupné . . . Dobře znám všechny ty biblické verše a taky je umím vysvětlit. Ale až když jsem pocítila tu drsnou realitu smrti, srdce mi poskočilo radostí, protože jsem si uvědomila, na co všechno se můžeme díky drahocennému výkupnému těšit.“ Před Památnou slavností je tedy dobré rozjímat o tom, jak nás Ježíšova oběť osvobodí z pout hříchu a smrti.

Použij pomůcky, díky kterým můžeš připravit své srdce na Památnou slavnost (9. odstavec)

10. Co dalšího můžeme udělat, abychom se na Památnou slavnost připravili?

10 Další způsob, jak se můžeme na Památnou slavnost připravit, je víc chodit do kazatelské služby. V tomto období můžeme sloužit třeba jako pomocní průkopníci. Když zveme zájemce a další lidi na tuto mimořádnou událost, máme radost, že můžeme mluvit o Bohu, jeho Synu a požehnáních, která jsou připravena pro ty, kdo se líbí Jehovovi a chválí ho. (Žalm 148:12, 13)

11. Co neuctivého dělali někteří Korinťané?

11 Při přípravě na Památnou slavnost přemýšlej o tom, co napsal apoštol Pavel křesťanům do Korintu. (Přečti 1. Korinťanům 11:27–34.) Zdůraznil, že ten, kdo jí chléb nebo pije víno nedůstojně, je „vinen vzhledem k tělu a krvi Pána“, Ježíše Krista. Pokud se tedy pomazaný křesťan dopouští nesprávného jednání a při Památné slavnosti přijímá symboly, „jí a pije soud nad sebou“. Mnozí Korinťané se chovali nevhodně, a proto o nich Pavel řekl, že jsou „slabí a churaví a celkem dost jich spí [v duchovní] smrti“. Někteří možná před slavností  nebo během ní jedli a pili příliš, takže pak nebyli duševně ani duchovně bdělí. Takové neuctivé chování mělo za následek Boží neschválení.

12. a) K čemu Pavel přirovnal Památnou slavnost a před čím varoval pomazané křesťany? b) Co by měl udělat ten, kdo přijímá symboly, ale vážně zhřešil?

12 Slavnost na památku Kristovy smrti Pavel přirovnal ke společnému jídlu. Pomazané křesťany varoval: „Nemůžete pít Jehovův pohár a pohár démonů; nemůžete se podílet na ‚Jehovově stole‘ a stole démonů.“ (1. Kor. 10:16–21) Pokud někdo, kdo jí a pije symboly, vážně zhřešil, měl by požádat starší o pomoc. (Přečti Jakuba 5:14–16.) Pokud je z jeho skutků vidět, že svého hříchu upřímně lituje, pak není projevem neúcty k Ježíšově oběti, když při Památné slavnosti jí a pije symboly. (Luk. 3:8)

13. Proč bychom se měli modlit ohledně toho, kterou naději nám Bůh dal?

13 Na Památnou slavnost se můžeme připravit také tak, že se modlíme ohledně toho, kterou naději nám Bůh dal, a hluboce o ní přemýšlíme. Nikdy bychom nechtěli projevit neúctu k Ježíšově oběti. Pokud nemáme jasný důkaz, že patříme k pomazaným, neměli bychom symboly jíst ani pít. Kdo by je tedy měl přijímat?

KDO BY MĚL SYMBOLY JÍST A PÍT?

14. K čemu pomazané křesťany opravňuje to, že jsou zahrnuti do nové smlouvy?

14 Ti, kdo při Památné slavnosti oprávněně jedí a pijí symboly, jsou si absolutně jistí, že jsou zahrnuti do nové smlouvy. Ježíš řekl o víně: „Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve.“ (1. Kor. 11:25) Prostřednictvím proroka Jeremjáše Bůh předpověděl, že uzavře novou smlouvu, která se bude lišit od smlouvy Zákona uzavřené s Izraelity. (Přečti Jeremjáše 31:31–34.) Účastníci nové smlouvy jsou duchovní Izraelité. (Gal. 6:15, 16) Byla potvrzena Kristovou obětí a vstoupila v platnost na základě jeho prolité krve. (Luk. 22:20) Ježíš je jejím prostředníkem a věrní pomazaní, kteří jsou do ní zahrnuti, s ním budou v nebi. (Hebr. 8:6; 9:15)

15. Koho se týká smlouva o Království a jakou výsadu budou mít její účastníci, pokud zůstanou věrní?

15 Pomazaní vědí, že jsou zahrnuti také do smlouvy o Království. (Přečti Lukáše 12:32.) Tato smlouva byla uzavřena mezi Ježíšem a jeho věrnými následovníky, kteří se podíleli „na jeho utrpeních“. (Fil. 3:10) Účastníky této smlouvy jsou i věrní pomazaní křesťané dnes. Navždy budou s Kristem vládnout jako králové v nebi. (Zjev. 22:5) Na to, aby při Pánově večeři jedli a pili symboly, tedy mají nárok.

16. Stručně vysvětli význam Římanům 8:15–17.

16 Symboly by měli jíst a pít pouze ti, kdo jsou si naprosto jistí, že jsou Božími dětmi. (Přečti Římanům 8:15–17.) Stojí za povšimnutí, že Pavel použil aramejské slovo „Abba“, které znamená „Otče“. Děti tak oslovovaly svého otce, protože tento výraz zahrnuje jak důvěrnost slova „tatínek“, tak důstojnost slova „otec“. Ti, kdo obdrželi „ducha  přijetí za syny“, jsou Božími dětmi zplozenými duchem. Vůbec o tom nepochybují, protože Boží duch vydává svědectví s jejich duchem. Nejde zkrátka o to, že už nemají zájem žít na zemi. Jsou si jistí, že pokud zůstanou věrní až do smrti, budou Ježíšovými spoludědici v nebeském Království. Dnes je na zemi pouze malá skupina ze 144 000 Kristových následovníků, kteří mají „pomazání od svatého“ neboli od Jehovy. (1. Jana 2:20; Zjev. 14:1) Mají k němu tak blízký vztah, že ho oslovují „Abba, Otče“.

JAK REAGUJEŠ NA SVOU NADĚJI

17. Jakou naději mají pomazaní a jak na ni reagují?

17 Pokud jsi pomazaný křesťan, nebeská naděje je důležitým námětem tvých modliteb. Když v Bibli čteš o manželství mezi Kristem a jeho nevěstou, vztáhneš si to na sebe a těšíš se na to, až budeš ke Kristově nevěstě patřit. (2. Kor. 11:2; Jan 3:27–29; Zjev. 21:2, 9–14) Když Bůh ve svém Slově vyjadřuje lásku ke svým duchovním dětem, cítíš, že se to týká tebe. A když čteš o pokynech pro pomazané, svatý duch tě podněcuje, abys je poslouchal. Boží duch a tvůj duch tak společně vydávají svědectví, že máš nebeskou naději.

18. Jakou naději mají „jiné ovce“ a jaké pocity to v tobě vyvolává?

18 Pokud ale patříš k „velkému zástupu“ jiných ovcí, Bůh ti dal pozemskou naději. (Zjev. 7:9; Jan 10:16) Chceš žít navždy v ráji a máš radost, když si v Bibli čteš o tom, jaké to bude na zemi v budoucnosti. Těšíš se, až budeš v pokojných podmínkách žít se svou rodinou a přáteli. Nemůžeš se dočkat doby, kdy už nebude hlad, bída, utrpení, nemoci ani smrt. (Žalm 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Iz. 33:24) Toužíš přivítat ty, kdo budou vzkříšeni a získají vyhlídku na věčný život na zemi. (Jan 5:28, 29) Za to, že máš pozemskou naději, jsi Jehovovi moc vděčný. I když nejíš a nepiješ symboly při Památné slavnosti, účastníš se jí, protože si vážíš výkupní oběti Ježíše Krista.

PŘIJDEŠ?

19., 20. a) Jak můžeš získat věčný život? b) Proč by sis Památnou slavnost neměl nechat ujít?

19 Žít navždy na zemi nebo v nebi můžeš jen za předpokladu, že budeš projevovat víru v Jehovu, v Ježíše Krista a ve výkupné. Když přijdeš na Památnou slavnost, budeš mít příležitost uvažovat o své naději a o tom, co všechno pro nás Ježíšova smrt znamená. Dej si tedy za cíl, že se přidáš k milionům lidí, kteří se v roce 2015 zúčastní Pánovy večeře. Bude se konat v pátek 3. dubna po západu slunce v sálech Království a na jiných místech po celém světě.

20 Památná slavnost ti může pomoci, aby sis ještě víc vážil Ježíšovy výkupní oběti. Když budeš pozorně naslouchat proslovu, může tě to podnítit, abys lidem ve svém okolí dal najevo svou lásku tím, že s nimi budeš mluvit o Jehovově lásce a jeho úžasném záměru s lidmi. (Mat. 22:34–40) Památnou slavnost si rozhodně nenech ujít!

^ 1. odst. Pro Židy den začínal a končil západem slunce.

^ 9. odst. Podívej se do 16. části Pomůcky ke studiu Božího Slova.