Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pečlivě? Vyzkoušej si, zda umíš odpovědět na následující otázky:

Je kremace vhodná pro křesťany?

Kremace je otázkou osobního rozhodnutí. Bible se k ní sice nikde přímo nevyjadřuje, ale stojí za zmínku, že mrtvá těla krále Saula a jeho syna Jonatana byla před pohřbením spálena. (1. Sam. 31:2, 8–13) (6/15, strana 7)

Proč si můžeme být jistí, že Bůh nepůsobí špatné věci?

Bůh je spravedlivý ve všech svých cestách. Miluje právo a je věrný a přímý. Je také něžný v náklonnosti a milosrdný. (5. Mojž. 32:4; Žalm 145:17; Jak. 5:11) (7/1, strana 4)

S čím musí člověk počítat, když se chce přestěhovat do cizí země, aby sloužil tam, kde je to víc potřeba?

Musí počítat s tím, že si bude muset zvyknout na (1) nižší životní úroveň, (2) stesk po domově a (3) odlišnou kulturu. Ti, kdo se s novou situací vyrovnali, zažili bohaté požehnání. (7/15, strany 4, 5)

Proč se Josefovi bratři obrátili proti němu?

Například proto, že Jákob Josefovi projevil mimořádnou přízeň, když mu daroval krásné roucho. Bratři pak začali na Josefa žárlit a prodali ho do otroctví. (8/1, strany 11–13)

Díky čemu je práce s novými traktáty efektivní a snadná?

Všechny jsou koncipované stejně. Každý traktát nám pomůže přečíst biblický verš a položit oslovenému otázku. Ať odpoví cokoli, můžeme traktát otevřít a ukázat, co říká Bible. A můžeme také vybrat otázku, o které si popovídáme na opětovné návštěvě. (8/15, strany 13, 14)

Co je to syrská Pešita?

Syrština je dialekt aramejštiny a začala být široce používána ve druhém nebo třetím století n. l. Zdá se, že to je první jazyk, do kterého byly přeloženy části Křesťanských řeckých písem. Bible v syrštině je známá jako Pešita. (9/1, strany 13, 14)

Jak se mohou rodiče věnovat svým dětem?

Je důležité dětem naslouchat a tak je lépe poznat. Snažte se je dobře učit o Jehovovi. S láskou jim poskytujte vedení, například když se musejí vypořádat s pochybnostmi o biblických pravdách. (9/15, strany 18–21)

Co bude pod vládou Božího království věcí minulosti?

Nebudou už žádné zdravotní problémy, smrt, nezaměstnanost, války, nedostatek jídla ani chudoba. (10/1, strany 6, 7)

Která smlouva, o níž se píše v Bibli, umožňuje některým lidem, aby vládli s Kristem?

Poté co Ježíš naposledy oslavil s apoštoly Pasach, uzavřel se svými věrnými učedníky smlouvu, kterou lze označit jako smlouvu o Království. (Luk. 22:28–30) Byla pro ně zárukou, že budou s Ježíšem vládnout v nebi. (10/15, strany 16, 17)

Uveď dvě biblické zprávy, které potvrzují, že Satan je skutečný.

V Bibli se říká, že Satan mluvil s Ježíšem, když ho pokoušel. A v době, kdy žil Job, mluvil Satan s Bohem. Tyto zprávy dokládají, že Satan je skutečná osoba. (11/1, strany 4, 5)

Kdo byl „lid pro [Boží] jméno“, o kterém mluvil Jakub podle Skutků 15:14?

Byli to křesťané židovského i nežidovského původu, které Bůh vybral, aby jako vyvolený lid „široko daleko oznamovali znamenitosti“ toho, kdo je povolal. (1. Petra 2:9, 10) (11/15, strany 24, 25)

Kde ležel Timgad a jaký postoj měli někteří jeho obyvatelé?

Timgad bylo velké římské město v severní Africe (dnešním Alžírsku). Jak někteří tamní lidé uvažovali, vyplývá z objeveného nápisu „Lov, lázně, hry a smích – tomu se říká život!“. To se podobá životní filozofii zmíněné v 1. Korinťanům 15:32. (12/1, strany 8–10)