Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova odměňuje ty, kdo ochotně dávají

Jehova odměňuje ty, kdo ochotně dávají

STVOŘITEL dal lidem drahocenný dar – svobodnou vůli. Bohatě odměňuje všechny, kdo ji nesobecky používají k podpoře pravého uctívání a přispívají k posvěcení jeho svatého jména a jeho velkolepého záměru. Nechce, abychom ho poslouchali z donucení nebo z povinnosti. Velmi si váží toho, když mu sloužíme ochotně a motivuje nás k tomu upřímná láska a hluboká vděčnost.

Například když byli Izraelité v pustině Sinaj, Jehova jim dal pokyn, aby postavili svatostánek. Řekl: „Vyberte mezi sebou příspěvek pro Jehovu. Ať jej přinese každý ochotného srdce jako Jehovův příspěvek.“ (2. Mojž. 35:5) Každý Izraelita mohl dát to, co bylo v jeho možnostech. Každý dobrovolný dar, bez ohledu na to, co to bylo nebo kolik toho bylo, mohl být vhodně použitý k danému účelu. Jak Izraelité zareagovali?

„Každý, koho pobízelo jeho srdce“ a „každý, jehož duch ho podněcoval“ přinesl dobrovolný obětní dar. Štědří muži a ženy dávali brože, náušnice, prsteny, zlato, stříbro, měď, modrou přízi, vlnu obarvenou na červenofialovo, červcovou šarlatovou látku, jemné plátno, kozí srst, beraní kůže obarvené na červeno, tulení kůže, akáciové dřevo, drahokamy, balzámový olej a olej. Nakonec bylo všeho „dost na celou práci, která se měla vykonat, a více než dost“. (2. Mojž. 35:21–24, 27–29; 36:7)

Jehova ale neměl tu největší radost z hmotných darů. Nejvíc ho potěšila ochota, s jakou Izraelité podpořili čisté uctívání. Dali k dispozici také svůj čas a energii. Biblická zpráva říká, že „všechny ženy, které měly moudré srdce, ručně předly . . . A všechny ženy, jejichž srdce je pobízelo moudrostí, spřádaly kozí srst.“ (2. Mojž. 35:25, 26) Jehova navíc obdařil Becalela „zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla“. Becalel a Oholiab dostali potřebné schopnosti, aby udělali všechnu svěřenou práci. (2. Mojž. 35:30–35, Bible21)

Když Jehova vyzval Izraelity, aby přinesli dary, pevně důvěřoval tomu, že „každý ochotného srdce“ podpoří pravé uctívání. Štědré dárce zase odměnil tím, že měli užitek z jeho vedení a zažívali velkou radost. Z tohoto příkladu je vidět, že když Jehova žehná svým služebníkům za jejich ochotu, výsledkem je dostatek prostředků a odborných znalostí k uskutečnění jeho vůle. (Žalm 34:9) Když mu nesobecky sloužíš, buď si jistý, že odmění i tebe.