Přejít k článku

Přejít na obsah

Co pro nás znamená Ježíšovo vzkříšení

Co pro nás znamená Ježíšovo vzkříšení

„Byl vzbuzen.“ (MAT. 28:6)

1., 2. (a) Co chtěli někteří náboženští vůdci vědět a jak jim Petr odpověděl? (Viz úvodní obrázek.) (b) Kde vzal Petr odvahu?

NĚKOLIK týdnů po Ježíšově smrti stál apoštol Petr před skupinou nepřátelsky naladěných mužů. Šel z nich strach. Byli to vlivní židovští náboženští vůdci, kteří měli na svědomí Ježíšovu smrt. Chtěli vědět, „jakou mocí nebo v čím jménu“ Petr uzdravil muže, který byl od narození chromý. Odvážně jim odpověděl: „Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste přibili na kůl, ale jehož Bůh vzbudil z mrtvých, díky němu zde stojí tento muž před vámi zdravý.“ (Sk. 4:5–10)

2 Nebylo to dlouho, co Petr Ježíše ze strachu třikrát zapřel. (Mar. 14:66–72) Teď už se nebál. Jak to? Určitě mu pomohl svatý duch, ale také pevné přesvědčení, že Ježíš je naživu. Jak si tím mohl být tak jistý? A proč můžeme mít stejnou jistotu i my?

3., 4. (a) K jakým vzkříšením došlo před tím, než se narodili apoštolové? (b) Koho vzkřísil Ježíš?

3 To, že mrtví mohou ožít, nebylo pro Ježíšovy apoštoly nic nového. K několika vzkříšením došlo dávno  před tím, než se narodili. Věděli, že moc křísit dal Bůh prorokům Elijášovi a Elišovi. (1. Král. 17:17–24; 2. Král. 4:32–37) Jeden mrtvý muž dokonce ožil, když bylo jeho tělo vhozeno do hrobu a dotklo se Elišových kostí. (2. Král. 13:20, 21) Křesťané v prvním století těmto zprávám věřili stejně, jako my věříme tomu, že Boží Slovo je pravda.

4 Nejspíš i na tebe hluboce působí, když čteš o tom, jak křísil lidi Ježíš. Představ si, s jakým úžasem se vdova dívá na svého jediného syna, který je opět naživu. (Luk. 7:11–15) Jindy Ježíš vzkřísil 12letou dívku. Když zemřela, její rodiče byli zdrcení žalem, ale teď byli radostí bez sebe. (Luk. 8:49–56) A všichni, kdo viděli, jak Lazar vychází z hrobky, museli být ohromeni! (Jan 11:38–44)

PROČ BYLO JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ JEDINEČNÉ

5. V čem se Ježíšovo vzkříšení lišilo od těch předchozích?

5 Apoštolové věděli, že Ježíšovo vzkříšení se od všech předchozích lišilo. Lidé, kteří ožili, měli fyzické tělo a nakonec zase zemřeli. Ježíš ale dostal duchovní tělo, které nemůže být nikdy zničeno. (Přečti Skutky 13:34.) Petr napsal, že Ježíš „byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu“. Kromě toho „je po Boží pravici, neboť odešel do nebe; a byli mu podřízeni andělé a autority a moci“. (1. Petra 3:18–22) Předchozí vzkříšení byla úžasná a zázračná, ale žádné se s tím Ježíšovým nedalo srovnat.

6. Jaký vliv mělo Ježíšovo vzkříšení na jeho učedníky?

6 Ježíšovo vzkříšení mělo na jeho učedníky silný vliv. Ježíš už nebyl mrtvý, jak si mysleli jeho nepřátelé. Byl mocnou duchovní osobou, které nemohl žádný člověk ublížit. Jeho vzkříšení bylo důkazem toho, že je Boží Syn. Ježíšovi učedníci už nebyli zarmoucení ani ochromení strachem. Byli radostní a odvážní. Pokud by Ježíš nebyl vzkříšen, Boží záměr by se nemohl uskutečnit a nemělo by smysl, aby kázali dobrou zprávu.

7. Co dělá Ježíš dnes a jaké otázky vznikají?

7 Dobře víme, že Ježíš nebyl jen mimořádný člověk. Ježíš žije a řídí celosvětovou kazatelskou činnost. Je král Božího nebeského království, které ze země brzy odstraní veškerou špatnost a přemění ji v ráj, kde budou lidé žít věčně. (Luk. 23:43) Nic z toho by se nemohlo stát, kdyby Ježíš nebyl vzkříšen. Jak si ale můžeme být jistí, že vstal z mrtvých? A co znamená jeho vzkříšení pro nás?

JEHOVA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ SMRT

8., 9. (a) Proč židovští náboženští vůdci chtěli, aby byla Ježíšova hrobka zabezpečená? (b) Co se stalo, když k hrobce přišly ženy?

8 Potom co byl Ježíš popraven, přišli přední kněží a farizeové za Pilátem a řekli: „Pane, rozpomněli jsme se, že ten podvodník řekl, když  byl ještě naživu: ‚Po třech dnech mám být vzbuzen.‘ Proto přikaž, aby byl hrob zabezpečen až do třetího dne, aby jeho učedníci nepřišli a neukradli ho a neřekli lidem: ‚Byl vzbuzen z mrtvých!‘, a ten poslední podvod bude horší než ten první.“ Pilát jim odpověděl: „Máte stráž. Jděte a zabezpečte to, jak umíte.“ Přesně to udělali. (Mat. 27:62–66)

9 Ježíš byl pohřben do hrobky vytesané ve skále a vchod do ní byl zatarasen velkým kamenem. Židovští náboženští vůdci chtěli, aby v ní Ježíš zůstal navždy. Jehova to ale viděl úplně jinak. Když třetí den přišly k hrobce Marie Magdaléna a druhá Marie, zjistily, že kámen je odvalený a že na něm sedí anděl. Vybídl je, aby se do hrobky podívaly a přesvědčily se, že je prázdná. Řekl: „Není zde, neboť byl vzbuzen.“ (Mat. 28:1–6) Ježíš byl naživu!

10. Jaké důkazy o Ježíšově vzkříšení poskytl Pavel?

10 Události dalších 40 dnů nenechaly nikoho na pochybách, že Ježíš byl vzkříšen. Apoštol Pavel shrnul důkazy o Ježíšově vzkříšení, když Korinťanům napsal: „Mezi prvními věcmi jsem vám totiž předal, co jsem i já přijal, že Kristus zemřel podle Písem za naše hříchy; a že byl pohřben, ano, že byl třetí den vzbuzen podle Písem; a že se objevil Kéfovi, potom dvanácti. Pak se objevil více než pěti stům bratrů najednou, z nichž většina zůstává do nynějška, ale někteří usnuli ve smrti. Potom se objevil Jakubovi, pak všem apoštolům, ale poslednímu ze všech se objevil také mně, jakoby předčasně narozenému.“ (1. Kor. 15:3–8)

JAK VÍME, ŽE BYL JEŽÍŠ VZKŘÍŠEN

11. Jak bylo Ježíšovo vzkříšení předpovězeno v Božím Slově?

11 Za prvé, k Ježíšovu vzkříšení došlo „podle Písem“. Bylo předpovězeno v Božím Slově. Například David napsal, že Boží „věrně oddaný“ nezůstane v hrobě. (Přečti Žalm 16:10.) O Letnicích roku 33 n. l. apoštol Petr vztáhl tato prorocká slova na Ježíše. Řekl: „[David] viděl dopředu a mluvil o Kristově vzkříšení, že nebyl opuštěn v hádu [hrobě] ani jeho tělo nevidělo porušení.“ (Sk. 2:23–27, 31)

12. Kdo viděl vzkříšeného Ježíše?

12 Za druhé, vzkříšeného Ježíše vidělo mnoho lidí. Během 40 dnů po svém vzkříšení se Ježíš objevil učedníkům v zahradě poblíž hrobky, na cestě do Emauz i jinde. (Luk. 24:13–15) Mluvil s jednotlivci, například s Petrem, i se skupinami lidí. Jednou se dokonce objevil více než 500 lidí. Svědectví tolika očitých svědků se nedá ignorovat.

13. Z čeho je vidět, že učedníci měli jistotu, že Ježíš byl vzkříšen?

13 Za třetí, o Ježíšově vzkříšení učedníci s nadšením mluvili. Byli kvůli tomu pronásledováni, trpěli a umírali. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých a všechno by to byl jen podvod,  proč by Petr riskoval život, aby o jeho vzkříšení mluvil s náboženskými vůdci, kteří Ježíše nenáviděli a zabili? Petr a další učedníci si byli jistí, že Ježíš je naživu a že řídí kazatelskou činnost. Ježíšovo vzkříšení navíc jeho následovníky ujistilo, že i oni budou vzkříšeni. S takovým pevným přesvědčením zemřel například Štěpán. (Sk. 7:55–60)

14. Proč věříš tomu, že Ježíš žije?

14 Za čtvrté, je zřejmé, že Ježíš nyní kraluje a je hlavou křesťanského sboru. Dokladem toho je, že pravé křesťanství se šíří. To by nebylo možné, kdyby byl mrtvý. Asi bychom o něm ani nikdy neslyšeli. Máme ale pádné důvody věřit, že žije a řídí celosvětovou kazatelskou činnost.

CO PRO NÁS JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ ZNAMENÁ

15. Proč nám Ježíšovo vzkříšení dodává odvahu kázat?

15 Kristovo vzkříšení nám dodává odvahu kázat. Už asi 2 000 let se Boží nepřátelé snaží zastavit kazatelskou činnost a používají k tomu nejrůznější zbraně – odpadlictví, posměch, davové násilí, zákazy, mučení a popravy. Bible ale předpověděla: „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch.“ (Iz. 54:17) Ze Satanových spojenců nemáme strach. Ježíš je s námi a podporuje nás, právě jak slíbil. (Mat. 28:20) Nemáme sebemenší důvod se bát. Ať už naši nepřátelé udělají cokoli, nikdy nás neumlčí!

Ježíšovo vzkříšení nám dodává odvahu kázat (15. odstavec)

16., 17. (a) Jak se Ježíšovým vzkříšením potvrzuje všechno, co učil? (b) Jakou moc dal podle Jana 11:25 Bůh Ježíšovi?

16 Ježíšovým vzkříšením se potvrzuje všechno, co učil. Pavel napsal, že kdyby Kristus nevstal z mrtvých, křesťanská víra a kazatelská činnost by byly marné. Jeden biblický učenec uvedl: „Pokud Kristus nebyl vzbuzen . . ., křesťané jsou naivní hlupáci, kteří naletěli na obrovský podvod.“ Kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, evangelia by byla jenom smutným příběhem o dobrém a moudrém člověku, kterého jeho nepřátelé zabili. Ale Ježíš vstal z mrtvých, a tím se potvrdilo všechno, co učil, včetně toho, co říkal o budoucnosti. (Přečti 1. Korinťanům 15:14, 15, 20.)

17 Prohlásil: „Jsem vzkříšení a život. Kdo projevuje víru ve mne, i když zemře, ožije.“ (Jan 11:25) Tento úžasný slib se rozhodně splní. Jehova dal Ježíšovi moc přivést k životu nejen ty, kdo budou vládnout v nebi, ale také miliardy lidí, kteří budou žít na zemi. Ježíšova oběť a vzkříšení jsou zárukou toho, že už nebude existovat smrt. To nás může posílit, abychom vytrvali v jakékoli zkoušce, a byli odvážní dokonce i tváří v tvář smrti.

18. Čeho je Ježíšovo vzkříšení zárukou?

18 Ježíšovo vzkříšení je zárukou toho, že lidé budou souzeni podle Jehovových láskyplných měřítek. Pavel řekl skupině mužů a žen ve starověkých Aténách: „[Bůh] stanovil . . . den, v němž zamýšlí soudit obydlenou  zemi ve spravedlnosti mužem, kterého ustanovil, a opatřil záruku všem lidem tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“ (Sk. 17:31) Úlohu soudce svěřil Ježíšovi Bůh, a tak si můžeme být jistí, že bude soudit spravedlivě a s láskou. (Přečti Izajáše 11:2–4.)

19. Jak nás ovlivňuje víra v Kristovo vzkříšení?

19 Víra v Ježíšovo vzkříšení nás motivuje jednat podle Boží vůle. Kdyby Ježíš nezemřel a nebyl vzkříšen, byli bychom dál v zajetí hříchu a smrti. (Řím. 5:12; 6:23) Možná bychom žili podle hesla: „Jezme a pijme, neboť zítra máme zemřít.“ (1. Kor. 15:32) Na tělesné požitky se ale nezaměřujeme. Vážíme si naděje na vzkříšení a ve všem ochotně posloucháme Jehovu.

20. Jak Ježíšovo vzkříšení svědčí o tom, že Jehova je mocný?

20 Ježíšovo vzkříšení je výmluvným svědectvím o tom, že Jehova je mocný a že „se stává dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají“. (Hebr. 11:6) Tím, že vzkřísil Ježíše k nesmrtelnému životu v nebi, projevil velkou moc a moudrost. Navíc tím ukázal, že dokáže splnit všechny své sliby. Předpověděl, že zásadní úlohu v řešení sporné otázky svrchovanosti bude mít „semeno“. Aby se tento slib mohl splnit, musel Ježíš zemřít a být vzkříšen. (1. Mojž. 3:15)

21. Co pro tebe znamená naděje na vzkříšení?

21 Za to, že máme naději na vzkříšení, jsme Jehovovi nesmírně vděční. Bible slibuje: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ Tento úžasný slib zapsal apoštol Jan, kterému bylo řečeno: „Piš, protože tato slova jsou věrná a pravá.“ Od koho dostal toto inspirované zjevení? Od vzkříšeného Ježíše Krista! (Zjev. 1:1; 21:3–5)