Přejít k článku

Přejít na obsah

„Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“

„Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“

„Druhé [přikázání] je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ (MAT. 22:39)

1., 2. (a) Co je podle Ježíšových slov druhým největším přikázáním v Zákoně? (b) Na které otázky budeme hledat odpověď?

JEDEN farizeus chtěl Ježíše vyzkoušet a položil mu otázku: „Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně?“ Jak jsme četli v předchozím článku, Ježíš mu odpověděl, že „největší a první přikázání“ zní: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ Pak dodal: „To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ (Mat. 22:34–39)

2 Ježíš prohlásil, že musíme milovat svého bližního tak, jako milujeme sami sebe. Jsou tedy na místě otázky: Kdo všechno jsou naši bližní? A jak jim můžeme dávat najevo lásku?

KDO JSOU NAŠI BLIŽNÍ?

3., 4. (a) Ze kterého Ježíšova podobenství poznáváme, kdo je náš bližní? (b) Jak Samaritán pomohl muži, který se stal obětí loupežného přepadení? (Viz úvodní obrázek.)

3 Když se řekne „bližní“, lidé si často představí někoho sobě blízkého. Zamysleme se však, jak na otázku „Kdo je skutečně můj bližní?“ odpověděl sám Ježíš. Vyprávěl podobenství  o milosrdném Samaritánovi. (Přečti Lukáše 10:29–37.) Snad bychom čekali, že se jako bližní zachovají izraelský kněz a Levita a že pomohou nešťastníkovi, který byl oloupen a zbit. Oni kolem něj ale jen prošli a nic pro něj neudělali. Pomoc překvapivě přišla od Samaritána. Samaritáni sice uznávali Mojžíšův zákon, ale většina Židů jimi opovrhovala. (Jan 4:9)

4 Samaritán chtěl oloupenému muži pomoct, aby se zotavil, a tak mu rány ošetřil olejem a vínem. Navíc zařídil, aby se o něj postaral hostinský, kterému za to zaplatil dva denáry, což tehdy byla zhruba dvoudenní mzda. (Mat. 20:2) Není pochyb o tom, kdo se ke zraněnému muži zachoval jako skutečný bližní. Z tohoto podobenství se učíme, že soucit a lásku máme projevovat všem lidem.

Jehovovi služebníci ochotně dávají najevo lásku k bližním (5. odstavec)

5. Jak Jehovovi služebníci projevili lásku k bližnímu po jedné přírodní katastrofě?

5 Lidí, kteří jsou soucitní jako milosrdný Samaritán, v těchto „posledních dnech“ ubývá. Vytrácí se přirozená náklonnost i láska k dobru a lidé se často chovají surově. (2. Tim. 3:1–3) Projevuje se to například při přírodních katastrofách. V říjnu 2012 se přes New York přehnal hurikán Sandy. V jedné těžce zasažené čtvrti obyvatelé strádali kvůli výpadkům elektřiny, přerušeným dodávkám tepla a dalším problémům. A přesto se našli lidé, kteří situaci zneužili a ještě je okrádali. Naproti tomu svědkové Jehovovi v té oblasti zorganizovali pomoc pro své spoluvěřící i další obyvatele. Zachovali se tak právě proto, že mají lásku k bližním. Ta se ale projevuje i mnoha dalšími způsoby. Nad některými z nich se nyní zamyslíme.

JAK MŮŽEME DÁVAT NAJEVO LÁSKU K BLIŽNÍM

6. Jak naše kazatelská činnost souvisí s tím, že milujeme své bližní?

6 Nabízejme lidem duchovní pomoc. Jak to můžeme dělat? Snažíme se je utěšit myšlenkami z Bible. (Řím. 15:4) Předávat druhým biblické pravdy je bezesporu vynikající způsob, jak jim projevovat lásku. (Mat. 24:14) Je pro nás velkou ctí, že můžeme ohlašovat dobrou zprávu od Boha, „který dává naději“. (Řím. 15:13)

7. Co je Zlaté pravidlo a jaký užitek máme z toho, že ho uplatňujeme?

7 Jednejme podle Zlatého pravidla. Tato zásada zazněla z úst Ježíše Krista při Kázání na hoře. Řekl: „Všechno . . ., co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.“ (Mat. 7:12) Když se touto radou řídíme, jednáme v duchu „Zákona“ (1. až 5. Mojžíšovy) a „Proroků“ (prorockých knih v Hebrejských písmech). Z obsahu všech těchto knih vyplývá, že Bůh žehná těm, kdo druhým dávají najevo lásku. Například prostřednictvím Izajáše prohlásil: „Dodržujte právo a čiňte, co je spravedlivé. . . . Šťastný je smrtelný člověk, který to činí.“ (Iz. 56:1, 2) Každý z nás může potvrdit, že pokud milujeme své bližní a řídíme se Zlatým pravidlem, Jehova nám žehná.

8. Proč bychom měli milovat své nepřátele a jaké výsledky to může přinést?

8 Milujme své nepřátele. Ježíš prohlásil: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.‘ Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují; abyste se prokázali jako synové svého Otce, který je v nebesích.“ (Mat. 5:43–45) Podobnou  myšlenku vyjádřil apoštol Pavel, když napsal: „Je-li tvůj nepřítel hladový, nakrm ho; je-li žíznivý, dej mu něco napít.“ (Řím. 12:20; Přísl. 25:21) Mojžíšův zákon nařizoval, aby člověk pomohl svému nepříteli vyprostit jeho zvíře, které padlo pod těžkým nákladem. (2. Mojž. 23:5) Díky takové spolupráci se z dřívějších nepřátel mohli stát přátelé. I dnes se stává, že křesťanská láska zapůsobí na naše nepřátele a oni se na nás začnou dívat příznivěji. Když projevíme lásku nepřátelům, dokonce i zatvrzelým pronásledovatelům, a oni pak přijmou pravdu, určitě z toho budeme mít skvělý pocit.

9. Jak máme podle Ježíše postupovat, když se nepohodneme se spoluvěřícím?

9 Usilujme „o pokoj se všemi lidmi“. (Hebr. 12:14) Pokud máme mít pokojné vztahy se všemi lidmi, nemůžeme z toho samozřejmě vyjmout naše bratry. Ježíš řekl: „Jestliže . . . přinášíš svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech svůj dar tam před oltářem a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem a pak, až se vrátíš, obětuj svůj dar.“ (Mat. 5:23, 24) Když se s někým ze sboru nepohodneme, projevem lásky k bližnímu je jít se s ním bez otálení usmířit. Jehovovi tím jistě uděláme radost.

10. Proč bychom neměli na druhých hledat chyby?

10 Nehledejme na druhých chyby. Ježíš nám přikázal: „Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni; a mírou, kterou odměřujete, budou odměřovat vám. Proč se tedy díváš na stéblo slámy v oku svého bratra, ale nebereš v úvahu trám ve svém vlastním oku? Nebo jak můžeš říci svému bratrovi: ‚Dovol mi, abych ti vytáhl stéblo slámy z oka‘, když, pohleď, v tvém vlastním oku je trám? Pokrytče! Vytáhni nejprve trám ze svého vlastního oka a pak jasně uvidíš, jak vytáhnout stéblo slámy z oka svého bratra.“ (Mat. 7:1–5) Touto působivou metaforou nám Ježíš ukázal, že bychom neměli ostatní kritizovat za drobné nedostatky, protože my sami můžeme mít mnohem vážnější chyby.

 JEDINEČNÝ ZPŮSOB, JAK BLIŽNÍM PROJEVUJEME LÁSKU

11., 12. Co je velmi důležitým projevem lásky k bližním?

11 Ježíš nás učí, že tím nejlepším projevem lásky k bližním je kázání dobré zprávy o Království. (Luk. 8:1) Dal svým následovníkům jasné pověření: „Čiňte učedníky z lidí všech národů.“ (Mat. 28:19, 20) Když se této činnosti věnujeme, pomáháme svým bližním opustit širokou a prostornou cestu vedoucí do zničení a přivádíme je na stísněnou cestu, která směřuje do nového světa. (Mat. 7:13, 14) Naše usilovná práce má Jehovovo požehnání.

12 Po vzoru Ježíše pomáháme lidem, aby si uvědomili své duchovní potřeby. (Mat. 5:3) Jakmile někdo projeví zájem, předáme mu „Boží dobrou zprávu“, aby mohl své duchovní potřeby začít uspokojovat. (Řím. 1:1) Když potom přijme pravdu za svou, získá na základě Ježíšovy výkupní oběti Jehovovo schválení a přátelství. (2. Kor. 5:18, 19) Není tedy pochyb, že vydávat druhým svědectví je velmi důležitý projev lásky.

13. Jak se díváš na to, že můžeš druhým oznamovat dobrou zprávu?

13 Když se svědomitě vracíme za lidmi, kteří projevili zájem, a dobře se připravujeme na svá biblická studia, uspokojuje nás vědomí, že lidem pomáháme poslouchat Jehovu. Někteří z nich možná udělají radikální změny ve svém životě. (1. Kor. 6:9–11) Je velmi povzbuzující sledovat, jak těm, kdo jsou „správně nakloněni k věčnému životu“, Jehova pomáhá, aby dělali duchovní pokroky a stali se jeho přáteli. (Sk. 13:48) Mnozí z nich byli dřív zoufalí nebo žili v neustálé úzkosti, zatímco teď jsou šťastní a naučili se spoléhat na svého nebeského Otce. Vážíš si toho, že kázáním dobré zprávy můžeš svým bližním projevovat lásku?

INSPIROVANÝ POPIS LÁSKY

14. Zkus vlastními slovy vyjádřit, jak Pavel popsal lásku.

14 Je velmi moudré řídit se tím, co o lásce napsal apoštol Pavel, protože díky tomu můžeme předejít mnoha problémům, být šťastnější a získat Jehovovu přízeň. (Přečti 1. Korinťanům 13:4–8.) Společně si teď Pavlova slova rozeberme, abychom zjistili, jak je můžeme uplatnit ve vztahu ke svým bližním.

15. (a) Proč bychom měli být trpěliví a laskaví? (b) Proč bychom neměli být žárliví a pyšní?

15 „Láska je trpělivá a laskavá.“ Bůh je k nedokonalým lidem trpělivý a laskavý a stejné vlastnosti musíme projevovat i my, když druzí chybují, jednají bezmyšlenkovitě, nebo dokonce záměrně udělají něco špatného. „Láska není žárlivá“, a proto druhým nezávidíme jejich majetek ani výsady ve sboru. Láska se projevuje i tím, že se nechlubíme a nejsme pyšní. Bible nás varuje: „Domýšlivé oči a vyzývavé srdce, lampa ničemných, jsou hříchem.“ (Přísl. 21:4)

16., 17. Jak můžeme v praxi uplatnit myšlenky z 1. Korinťanům 13:5, 6?

16 Pokud milujeme své bližní, nebudeme se k nim chovat neslušně. Nebudeme je obelhávat, okrádat ani jim dělat nic jiného, co odporuje Jehovovým zákonům a zásadám. Láska nám také nedovolí, abychom mysleli jen sami na sebe, ale naopak nás povede k tomu, abychom se zajímali o potřeby druhých. (Fil. 2:4)

17 Pokud máme pravou lásku, nenecháme se jen tak vyprovokovat a nebudeme vypočítávat urážky, jako bychom je měli někde zapsané, abychom na ně nezapomněli. (1. Tes. 5:15) Kdybychom  v sobě živili zášť, vlastně bychom v sobě obrazně udržovali plamínek zloby, který se může kdykoli rozhořet a začít páchat škody. (3. Mojž. 19:18) Láska se raduje z pravdy, ale „neraduje se z nespravedlnosti“, ani když se její obětí stane někdo, kdo nám ublížil. (Přečti Přísloví 24:17, 18.)

18. Co se o lásce učíme z 1. Korinťanům 13:7, 8?

18 Podívejme se, jak Pavlův výčet pokračuje. Apoštol napsal, že láska „všechno snáší“. Když se nás někdo dotkne a pak poprosí, abychom mu to prominuli, láska nás podnítí, abychom mu odpustili. Láska také „všemu věří“, takže věříme všemu, co je zapsané v Božím Slově, a s vděčností přijímáme duchovní pokrm od Boží organizace. Jelikož láska „ve vše doufá“, pevně se držíme biblické naděje a předáváme ji druhým. (1. Petra 3:15) Když procházíme náročným obdobím, s důvěrou se obracíme na Jehovu a neztrácíme naději, že všechno dobře dopadne. Láska také „ve všem vytrvává“, ať už proti nám někdo zhřeší, jsme pronásledovaní nebo se dostaneme do jiné zkoušky. Kromě toho všeho „láska nikdy neselhává“, protože poslušní lidé ji budou projevovat po celou věčnost.

STÁLE MILUJME SVÉ BLIŽNÍ JAKO SAMI SEBE

19., 20. Které biblické přikázání nám připomíná, že láska k bližnímu je nezbytná?

19 Když budeme uplatňovat biblické rady, podaří se nám jednat s druhými s láskou. Ta se neomezuje jen na lidi naší národnosti, protože naším bližním je každý člověk. Mějme také na paměti, že Ježíš přikázal: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Mat. 22:39) Právě to od nás Bůh i Kristus očekávají. Když se dostaneme do situace, kdy přesně nevíme, jak se k někomu zachovat, modleme se k Bohu, aby nás vedl svatým duchem. Tím získáme jeho požehnání a podaří se nám lásku správně projevovat. (Řím. 8:26, 27)

20 Přikázání milovat svého bližního jako sám sebe je v Bibli označeno jako „královský zákon“. (Jak. 2:8) V dopise Římanům se Pavel zmínil o některých přikázáních Mojžíšova zákona a pak dodal: „Jakékoli jiné přikázání, které existuje, je shrnuto v tomto slově, totiž: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘ Láska nepůsobí bližnímu zlo; proto je láska naplněním zákona.“ (Řím. 13:8–10) Bez lásky k bližnímu se tedy neobejdeme.

21., 22. Proč bychom měli milovat Boha i své bližní?

21 Když přemýšlíme o tom, proč bychom měli milovat své bližní, vezměme si za příklad Jehovu. Ježíš o něm řekl, že „působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými, a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé“. (Mat. 5:43–45) Lásku tedy dávejme najevo všem, ať jsou spravedliví, nebo nespravedliví. Jak už bylo v tomto článku uvedeno, takovou lásku projevujeme především tak, že ohlašujeme poselství o Království. Každý, kdo nám bude naslouchat a přijme dobrou zprávu, získá Jehovovo přátelství.

22 Máme bezpočet důvodů, proč z celého srdce milovat Jehovu. A je mnoho způsobů, jak projevovat lásku svým bližním. Když lásku k Bohu a k bližním rozvíjíme, znamená to, že chápeme, co o lásce učil Ježíš. A především tak děláme radost našemu milujícímu nebeskému Otci Jehovovi.