Přejít k článku

Přejít na obsah

Držíš krok s Jehovovou organizací?

Držíš krok s Jehovovou organizací?

„Jehovovy oči jsou . . . upřeny na spravedlivé.“ (1. PETRA 3:12)

1. Která organizace nahradila odpadlý Izrael? (Viz úvodní obrázek.)

KŘESŤANSKÝ sbor v prvním století začal existovat díky Jehovovi a jemu také patří zásluha za obnovu pravého uctívání v naší době. Jak bylo uvedeno v předchozím článku, organizace tvořená Kristovými prvními následovníky nahradila odpadlý izraelský národ a stala se lidem pro Jehovovo jméno. Jehova této organizaci projevoval svou přízeň, a tak přečkala zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l. (Luk. 21:20, 21) Tyto události z prvního století jsou předzvěstí toho, co Jehovovy služebníky čeká v blízké budoucnosti. Satanův systém věcí bude brzy zničen, ale Boží organizace poslední dny tohoto světa přežije. (2. Tim. 3:1) Proč to můžeme tvrdit s takovou jistotou?

2. Jak Ježíš popsal „velké soužení“ a čím začne?

2 O své neviditelné přítomnosti a závěru systému věcí Ježíš řekl: „Bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Mat. 24:3, 21) Velké soužení začne tím, že Jehova prostřednictvím  politických mocností zničí „Velký Babylón“, světovou říši falešného náboženství. (Zjev. 17:3–5, 16) Co se stane potom?

SATANŮV ÚTOK POVEDE K ARMAGEDONU

3. Co se stane po zničení falešného náboženství?

3 Až bude odstraněno falešné náboženství, Satan společně s různými složkami tohoto světa zaútočí na Boží služebníky. O „Gogovi ze země Magog“ Jehova předpověděl: „Zcela jistě přijdeš. Vejdeš jako bouře. Staneš se podobným oblakům, abys pokryl zemi ty a s tebou všechny tvé tlupy a mnoho národů.“ Svědkové Jehovovi nemají žádné ozbrojené síly a jsou to nejpokojnější lidé na zemi. Budou vypadat jako snadný terč. Nepřátelé ale brzy zjistí, jakou chybu udělali, když na ně zaútočili. (Ezek. 38:1, 2, 9–12)

4., 5. Jak Jehova zareaguje na Satanovu snahu nás zničit?

4 Co Jehova udělá, až se nás Satan pokusí zničit? Využije právo, které má jako Svrchovaný panovník, a v náš prospěch rychle zasáhne. Útok na svůj lid bude považovat za útok na sebe samotného. (Přečti Zecharjáše 2:8.) Naše záchrana bude završena zničením Satanova světa v Armagedonu, „válce velikého dne Boha Všemohoucího“. (Zjev. 16:14, 16)

5 O Armagedonu biblické proroctví říká: „‚Jehova má spor s národy. Osobně se bude soudit se vším tělem. Pokud jde o ničemné, ty musí vydat meči,‘ je Jehovův výrok. Tak řekl Jehova vojsk: ‚Pohleď, od národa k národu vychází neštěstí a velká vichřice bude vzburcována z nejodlehlejších končin země. A pobití od Jehovy budou toho dne jistě z jednoho konce země až na druhý konec země. Nebudou oplakáváni ani nebudou sebráni nebo pohřbeni. Stanou se jakoby hnojem na povrchu zemské půdy.‘“ (Jer. 25:31–33) Armagedonem tento zkažený systém skončí. Satanův svět bude pryč, ale pozemská část Jehovovy organizace bude existovat dál.

JEHOVOVA ORGANIZACE VZKVÉTÁ

6., 7. (a) Kdo tvoří „velký zástup“? (b) K jakému vzrůstu došlo v posledním desetiletí?

6 Pozemské části Boží organizace se daří díky tomu, že jsou v ní lidé, kteří mají Boží schválení. Bible nás ujišťuje: „Jehovovy oči jsou . . . upřeny na spravedlivé a jeho uši k jejich úpěnlivé prosbě.“ (1. Petra 3:12) Ke spravedlivým patří „velký zástup“ těch, kdo mají vyjít „z velkého soužení“. (Zjev. 7:9, 14) Ze slovního spojení „velký zástup“ je vidět, že jde o ohromný počet lidí. Vidíš se mezi nimi, jak vycházíš z velkého soužení?

7 Velký zástup tvoří lidé ze všech národů. Stali se jeho součástí díky činnosti, kterou Ježíš předpověděl, když mluvil o znamení své přítomnosti. Řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Mat. 24:14) To je hlavní úkol Boží organizace v těchto posledních dnech. Výsledkem kazatelské a vyučovací činnosti, která probíhá po celém světě, je to, že se miliony lidí naučily uctívat Boha „duchem a pravdou“. (Jan 4:23, 24) Například během služebních let 2003 až 2012 se Jehovovi zasvětilo  a dalo se pokřtít víc než 2 707 000 lidí. Po celém světě je dnes přes 7 900 000 svědků Jehovových. Miliony dalších lidí se účastní našich shromáždění, především každoroční Památné slavnosti. Máme z toho velkou radost, i když to nepovažujeme za svou zásluhu. Víme totiž, že je to Bůh, kdo působí vzrůst. (1. Kor. 3:5–7)

8. Díky čemu se pozemská část Jehovovy organizace zvětšuje?

8 Pozoruhodný vzrůst v počtu Božích služebníků je výsledkem toho, že Jehova své svědky podporuje. (Přečti Izajáše 43:10–12.) Prorok Izajáš takový vzrůst předpověděl slovy: „Z maličkého se stane tisíc a z malého mocný národ. Já, Jehova, to urychlím ve svůj čas.“ (Iz. 60:22) Pomazaný ostatek byl kdysi „maličký“, ale pak se začal zvětšovat, protože Jehova do své organizace přiváděl další duchovní Izraelity. (Gal. 6:16) V průběhu let Jehova svému lidu dál žehnal, a tak vzrůst pokračoval – začali být shromažďováni členové velkého zástupu.

CO OD NÁS JEHOVA OČEKÁVÁ

9. Co musíme dělat, abychom mohli zažít splnění Božích slibů?

9 Ať už jsme pomazanými křesťany, nebo členy velkého zástupu, Jehova nám ve svém Slově slibuje nádhernou budoucnost. Musíme však dělat to, co od nás očekává. (Iz. 48:17, 18) Ve starověku Jehova od svých služebníků očekával, že se budou řídit Mojžíšovým zákonem. Jeho účelem mimo jiné bylo chránit Izraelity prostřednictvím předpisů, které se týkaly například sexuálního chování, obchodních záležitostí, péče o děti a jednání s bližními. (2. Mojž. 20:14; 3. Mojž. 19:18, 35–37; 5. Mojž. 6:6–9) Podobné je to dnes. Jestliže se řídíme Božími zákony a zásadami, nejenže nás to chrání, ale také nám to pomáhá, abychom zůstali „zdraví ve víře“. (Tit. 1:13) Jednat v souladu s Boží vůlí nepovažujeme za břemeno. (Přečti 1. Jana 5:3.)

10. Proč je důležité, abychom věnovali čas studiu Bible a rodinnému uctívání?

10 To, že pozemská část Jehovovy organizace postupuje kupředu, se projevuje v mnoha oblastech. Například stále víc rozumíme biblickým pravdám. Je to v souladu se slovy „stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den“. (Přísl. 4:18) Každý z nás by si ale měl položit otázky: Sleduji pozorně všechny úpravy v porozumění biblickým pravdám? Čtu si Bibli denně? Čtu si rád naše publikace? Máme každý týden rodinné uctívání? Asi budeš souhlasit, že nic z toho není příliš obtížné. Často jde jen o to, vyhradit si na takové duchovní činnosti čas. Získávat biblické poznání, žít podle něj a dělat duchovní pokroky je nesmírně důležité, a to zvlášť nyní, kdy je velké soužení tak blízko.

11. Proč se účastníme shromáždění a sjezdů?

11 Jehovova organizace nás v našem vlastním zájmu nabádá, abychom se řídili následujícími slovy apoštola Pavla: „Dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování, jak někteří mají ve zvyku, ale povzbuzujme jeden druhého, a to tím více, když vidíte, že se ten den blíží.“ (Hebr. 10:24, 25) Izraelité se scházeli  ke každoročním svátkům a dalším náboženským shromážděním, aby se duchovně posilovali. Byly to radostné události, jak je vidět například ze zprávy o Svátku chýší v době Nehemjáše. (2. Mojž. 23:15, 16; Neh. 8:9–18) Stejně radostnými událostmi jsou naše shromáždění a sjezdy. Pomáhají nám totiž, abychom byli duchovně zdraví a šťastní. Plně tato opatření využívejme. (Tit. 2:2)

12. Jaký postoj bychom měli mít ke kazatelské činnosti?

12 Máme velkou radost, že se jako členové Boží organizace můžeme věnovat „svatému dílu Boží dobré zprávy“. (Řím. 15:16) Díky tomu se stáváme spolupracovníky svatého Boha. (1. Kor. 3:9; 1. Petra 1:15) Kázání dobré zprávy přispívá k posvěcení Jehovova jména. To, že jsme pověření kázáním „slavné dobré zprávy šťastného Boha“, je obrovská výsada. (1. Tim. 1:11)

13. Na čem závisí naše duchovní zdraví i náš život?

13 Bůh si přeje, abychom byli duchovně zdraví, a proto nás povzbuzuje, abychom si s ním udržovali blízký vztah a podporovali veškerou činnost jeho organizace. Mojžíš řekl Izraelitům: „Dnes proti vám opravdu beru za svědky nebesa a zemi, že jsem ti předložil život a smrt, požehnání a zlořečení; a vyvolíš si život, abys zůstal naživu ty a tvé potomstvo, tím, že budeš milovat Jehovu, svého Boha, tím, že budeš naslouchat jeho hlasu, a tím, že se ho přidržíš; je totiž tvým životem a délkou tvých dnů, abys bydlel na zemské půdě, o níž přísahal Jehova tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“ (5. Mojž. 30:19, 20) I náš život závisí na tom, zda budeme jednat v souladu s Jehovovou vůlí, budeme ho milovat, naslouchat jeho hlasu a pevně se ho držet.

14. Jak jeden bratr popsal svůj postoj k Boží organizaci?

14 Příkladem pro nás může být bratr Pryce Hughes, který celý svůj život věrně sloužil Jehovovi a držel se jeho organizace. Ve svém životním příběhu napsal: „Jsem nesmírně vděčný, že jsem od těch počátečních dnů před rokem 1914, kdy věci nebyly ještě tak jasné, žil s poznáním Jehovových záměrů . . . Jedna věc pro mě byla ze všeho nejdůležitější – totiž to, abych zůstal v těsném spojení s Jehovovou viditelnou organizací. Ze svých raných zkušeností jsem získal poučení o tom, jak nezdravé je spoléhat se na lidské úvahy. Jakmile jsem měl v této věci jasno, rozhodl jsem se zůstat s touto věrnou organizací. Jak jinak může člověk získat Jehovovu přízeň a jeho požehnání?“

DÁL DRŽME KROK S BOŽÍ ORGANIZACÍ

15. Který biblický příklad ukazuje, jak bychom se měli dívat na úpravy v porozumění biblickým pravdám?

15 Pokud člověk chce mít Boží přízeň a požehnání, musí podporovat jeho organizaci a přijímat úpravy v porozumění biblickým pravdám. Uvažuj o následujícím příkladu: V prvním století tisíce křesťanů židovského původu nechápaly, že platnost Mojžíšova zákona skončila, a stále ho horlivě dodržovaly. (Sk. 21:17–20) Apoštol Pavel jim ve svém dopise vysvětlil, že odpuštění hříchů nezískali prostřednictvím  obětí, „které jsou obětovány podle Zákona“, ale „prostřednictvím obětování těla Ježíše Krista jednou provždy“. (Hebr. 10:5–10) Mnozí z nich bezpochyby přijali to, co jim Pavel napsal, změnili svůj postoj a díky tomu udělali duchovní pokrok. Podobně i my musíme svědomitě studovat Bibli a naše publikace a být přístupní novým myšlenkám, abychom dokázali přijímat úpravy, které se týkají našeho porozumění i kazatelské služby.

16. (a) Jaký bude život v ráji? (b) Na co se těšíš ty osobně?

16 Každý, kdo je věrný Jehovovi a jeho organizaci, nakonec získá svou odměnu. Pomazaní křesťané dostanou úžasné výsady jako spoludědici s Kristem v nebi. (Řím. 8:16, 17) A pokud máš pozemskou naději, představ si, jak krásný bude život v ráji. Všichni, ať máme vyhlídku na život v nebi, nebo na zemi, patříme k Boží organizaci, a tak už teď máme velkou radost, že o slíbeném novém světě můžeme mluvit s druhými. (2. Petra 3:13) Žalm 37:11 říká: „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ Lidé „budou stavět domy a obývat je“ a budou se radovat z „díla svých vlastních rukou“. (Iz. 65:21, 22) Útlak, chudoba a hlad budou věcí minulosti. (Žalm 72:13–16) Velký Babylón bude pryč, a tak už nebude šířit lži o Bohu. (Zjev. 18:8, 21) Mrtví budou vzkříšeni a dostanou příležitost žít věčně. (Iz. 25:8; Sk. 24:15) Je naprosto jasné, že miliony lidí, kteří se zasvětili Jehovovi, mají nádherné vyhlídky. Ten, kdo chce splnění Božích slibů zažít, však musí dělat duchovní pokroky a stále držet krok s Boží organizací.

Vidíš se v ráji? (16. odstavec)

17. Jaký postoj bychom měli mít k uctívání Jehovy a k jeho organizaci?

17 Konec tohoto systému věcí je na dosah. Mějme proto pevnou víru a važme si toho, že můžeme uctívat Jehovu jako členové jeho organizace. Takový postoj měl i žalmista David, který zpíval: „O jednu věc jsem prosil Jehovu – tu budu hledat, abych bydlel v Jehovově domě po všechny dny svého života, abych pohlížel na Jehovovu příjemnost a s oceněním se díval na jeho chrám.“ (Žalm 27:4) Dál si tedy udržujme blízký vztah s Jehovou a postupujme kupředu společně s jeho organizací.