Přejít k článku

Přejít na obsah

Vítejme Krista, slavného krále!

Vítejme Krista, slavného krále!

„Ve své nádheře postupuj k úspěchu.“ (ŽALM 45:4)

1., 2. Proč by nás měl zajímat 45. žalm?

SLAVNÝ král zahájil tažení, aby porazil své nepřátele, obhájil pravdu a nastolil spravedlnost. Po závěrečné vítězné bitvě uzavře sňatek s krásnou nevěstou. Všechny další generace si tyto události budou připomínat a velebit krále za jeho činy. To je stručný obsah 45. žalmu.

2 Tato píseň však není pouhým napínavým příběhem se šťastným koncem. Popisuje události, které mají velký význam pro každého z nás. Týkají se nejen našeho současného života, ale i naší budoucnosti. Podrobně si tento žalm rozeberme.

„MÉ SRDCE SE ROZECHVĚLO DOBROU ZÁLEŽITOSTÍ“

3., 4. (a) Co je „dobrá záležitost“, o které psal žalmista, a jak působí na naše srdce? (b) Jaké poselství o králi kážeme? (c) Kdy se náš jazyk obrazně stává „rydlem zručného opisovače“?

3 Přečti Žalm 45:1. „Dobrá záležitost“, která rozechvěla žalmistovo srdce, je zpráva o králi. Hebrejské sloveso přeložené jako „rozechvět se“ doslova znamená „překypovat“. Zpráva o králi způsobila, že žalmistovo srdce začalo  překypovat nadšením a jeho jazyk se jakoby stal „rydlem zručného opisovače“.

4 A co my? Dobrá záležitost, která rozechvívá naše srdce, je dobrá zpráva o mesiášském království. Zvlášť dobrou se stala v roce 1914. Od té doby to totiž není zpráva o budoucím Království, ale o vládě, která už panuje v nebi. Právě tuto „dobrou zprávu o království“ kážeme „po celé obydlené zemi na svědectví všem národům“. (Mat. 24:14) Působí dobrá zpráva o Království i na tvé srdce? Překypuješ nadšením a kážeš ji horlivě? Slova „má díla se týkají krále“ by se také dala přeložit jako „má píseň je o králi“. I my obrazně řečeno zpíváme o králi, Ježíši Kristu. Oznamujeme, že byl v nebi dosazen na trůn mesiášského království. Všechny lidi, včetně těch ve vysokém postavení, také vybízíme, aby se Ježíšově autoritě podřídili. (Žalm 2:1, 2, 4–12) A náš jazyk se stává „rydlem zručného opisovače“, když v kazatelské službě co nejvíc používáme Bibli.

S radostí oznamujeme dobrou zprávu o našem králi, Ježíši Kristu.

„PŮVAB BYL VYLIT NA TVÉ RTY“

5. (a) V jakém smyslu byl Ježíš sličný? (b) Co to znamená, že „půvab byl vylit“ na královy rty, a jak ho v tom můžeme napodobovat?

5 Přečti Žalm 45:2. O tom, jak Ježíš vypadal, Bible příliš nemluví. Ale jako dokonalý člověk byl nepochybně krásný. Jeho sličnost však spočívala především v tom, že byl věrně oddaný Jehovovi. „Půvab byl vylit“ na Ježíšovy rty v tom smyslu, že poutavě kázal dobrou zprávu o Království. Používal slova, která působila na srdce posluchačů. (Luk. 4:22; Jan 7:46) Snažíš se ve službě jeho příklad napodobovat? (Kol. 4:6)

6. Co to znamená, že Jehova Ježíšovi „požehnal na neurčitý čas“?

6 Ježíš byl svému Otci věrný a hluboce ho miloval. Jehova proto žehnal jeho pozemské službě a odměnil ho po jeho obětní smrti. Apoštol Pavel napsal: „Když se [Ježíš] nalézal v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až do smrti, ano, smrti na mučednickém kůlu. Právě proto ho také Bůh vyvýšil do nadřazeného postavení a laskavě mu dal jméno, které je nad každým jiným jménem, aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na zemi a těch pod zemskou půdou a aby každý jazyk otevřeně uznával, že Ježíš Kristus je Pánem ke slávě Boha, Otce.“ (Fil. 2:8–11) Jehova Ježíšovi „požehnal na neurčitý čas“ tím, že ho vzkřísil k nesmrtelnému životu. (Řím. 6:9)

BŮH KRÁLE VYVÝŠIL NAD JEHO SPOLEČNÍKY

7. Proč můžeme říct, že Jehova pomazal Ježíše „víc než [jeho] společníky“?

7 Přečti Žalm 45:6, 7. Ježíš ze srdce miloval spravedlnost a nenáviděl všechno, co mohlo jeho Otce zneuctít, a proto byl pomazán za krále mesiášského království. Jehova ho pomazal  „olejem jásání“ víc než jeho „společníky“, neboli judské krále z Davidovy rodové linie. V jakém smyslu? Za prvé, pomazal ho on sám. Za druhé, pomazal ho nejen za krále, ale i za velekněze. (Žalm 2:2; Hebr. 5:5, 6) Za třetí, nepomazal ho doslovným olejem, ale svatým duchem. A za čtvrté, Ježíš nekraluje ze země, ale z nebe.

8. (a) Proč si můžeme být jistí, že Ježíš bude vládnout spravedlivě? (b) Co to znamená, že „Bůh je [Ježíšovým] trůnem“?

8 Jehova dosadil svého Syna za krále v nebi v roce 1914. „Žezlo [Ježíšova] kralování je žezlo přímosti“, a proto si můžeme být jistí, že bude vždycky vládnout nestranně a spravedlivě. „Bůh je [Ježíšovým] trůnem“, což znamená, že ho na trůn dosadil právě on, a Ježíš má tedy plné právo být králem. Jeho trůn bude navíc trvat „navždy“. Jsi hrdý na to, že můžeš sloužit Jehovovi pod vládou tak mocného krále?

KRÁL SE OPÁSAL MEČEM

9., 10. (a) Kdy se Ježíš opásal mečem a k čemu ho okamžitě použil? (b) Jak Kristus použije svůj meč v budoucnosti?

9 Přečti Žalm 45:3. Jehova dal svému králi pokyn, aby se opásal mečem. To znamená, že ho pověřil, aby vedl válku proti všem odpůrcům Boží vlády a aby je zničil. (Žalm 110:2) Kristus je neporazitelný král, a proto ho Jehova oslovil výrazem „mocný“. Ježíš se opásal mečem v roce 1914. Tehdy zvítězil nad Satanem a jeho démony a svrhl je z nebe na zem. (Zjev. 12:7–9)

10 To byl ale pouze začátek králova vítězného tažení. Své vítězství ještě musí dokončit. (Zjev. 6:2) Jehova rozhodl, že je potřeba vykonat soud nad všemi složkami zkaženého světa a odstranit i Satana a jeho démony. Nejdřív přijde na řadu Velký Babylón, celosvětová říše falešného náboženství. K odstranění této „nevěstky“ Jehova použije politické vládce. (Zjev. 17:16, 17) Potom mesiášský král zničí samotné politické systémy Satanova světa. Kristus, který je také nazván „anděl propasti“, dokončí své vítězství tím, že Satana a jeho démony uvrhne do propasti. (Zjev. 9:1, 11; 20:1–3) Podívejme se, jak 45. žalm tyto dramatické události popisuje.

KRÁL BOJUJE „VE VĚCI PRAVDY“

11. Co to znamená, že Kristus jede „ve věci pravdy“?

11 Přečti Žalm 45:4. Kristus nevede válku proto, aby obsadil nějaké území nebo si podmanil národy. Vede spravedlivou válku, která má vznešený cíl. Bojuje „ve věci pravdy a pokory a spravedlnosti“. Nejdůležitější pravda, kterou je nutné obhájit, se týká Jehovova práva vládnout. Když se Satan proti Jehovově vládě vzbouřil, toto právo zpochybnil. Démoni i lidé dělají totéž. Nyní přišel čas, aby Boží právo vládnout pomazaný král jednou provždy potvrdil.

12. Co to znamená, že Kristus jede „ve věci . . . pokory“?

12 Kristus se při svém válečném tažení zastává také pokory. On sám poskytl ten nejlepší příklad pokory a poslušnosti, protože se vždy věrně podřizoval autoritě svého Otce. (Iz. 50:4, 5; Jan 5:19) Všichni královi věrní  poddaní se musí jeho příkladem řídit a ve všem se Jehovově svrchovanosti pokorně podřizovat. Jedině ti, kdo tak jednají, budou moci žít ve slíbeném novém světě. (Zech. 14:16, 17)

13. Co to znamená, že Kristus jede „ve věci . . . spravedlnosti“?

13 Kristus válčí i „ve věci . . . spravedlnosti“. Zastává se Jehovovy spravedlnosti, tedy jeho měřítek toho, co je správné a co je špatné. (Řím. 3:21; 5. Mojž. 32:4) Izajáš o Ježíšovi prorokoval: „Král bude vládnout pro spravedlnost.“ (Iz. 32:1) Pod jeho vládou budou nastolena slíbená „nová nebesa“ a „nová země“, ve kterých „bude přebývat spravedlnost“. (2. Petra 3:13) Od každého obyvatele nového světa bude Jehova vyžadovat, aby se jeho měřítkům podřizoval. (Iz. 11:1–5)

KRÁL VYKONÁ BÁZEŇ VZBUZUJÍCÍ VĚCI

14. Jaký je význam výroku, že Kristova pravice ho „bude poučovat o věcech, jež vzbuzují bázeň“? (Viz úvodní obrázek.)

14 Žalmista uvedl, že král je při svém válečném tažení opásaný mečem. (Žalm 45:3) Přichází však čas, aby meč tasil a držel ho ve své pravici. Čteme o tom: „Tvá pravice tě bude poučovat o věcech, jež vzbuzují bázeň.“ (Žalm 45:4) Tento výrok je také možné přeložit „tvá pravice vykoná bázeň vzbuzující věci“. A přesně to Ježíš Kristus udělá, až bude v Armagedonu ničit Satanův systém věcí. Nevíme, jaké prostředky k tomu použije. V každém případě tyto „věci“ vzbudí děs ve všech lidech, kteří nedbali na varování a jeho vládě se nepodřídili. (Přečti Žalm 2:11, 12.) Ve svém proroctví o čase konce Ježíš řekl: „Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním věcí přicházejících na obydlenou zemi; nebeské moci totiž budou otřeseny.“ A dodal: „Potom uvidí Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velkou slávou.“ (Luk. 21:26, 27)

15., 16. Kdo tvoří „vojska“, která následují Krista do bitvy?

15 Popis toho, jak král přijde vykonat Boží rozsudek „s mocí a velkou slávou“, je uvedený v knize Zjevení. Čteme tam: „Viděl jsem otevřené nebe, a pohleďme, bílý kůň. A ten, kdo na něm seděl, se nazývá Věrný a Pravý, a soudí a vede válku ve spravedlnosti. Také vojska, jež byla v nebi, ho následovala na bílých koních, a byli oblečeni do bílého, čistého, jemného plátna. A z jeho úst vyčnívá ostrý, dlouhý meč, aby jím bil národy, a bude je pást železnou holí. Také šlape vinný lis hněvivé zloby Boha Všemohoucího.“ (Zjev. 19:11, 14, 15)

16 Kdo tvoří nebeská „vojska“, která Krista následují do bitvy? Když se opásal mečem, aby z nebe svrhl Satana a jeho démony, doprovázeli ho „jeho andělé“. (Zjev. 12:7–9) Je tedy logické, že k jeho vojskům budou patřit i v armagedonské bitvě. Bude na Kristově straně bojovat ještě někdo? Svým pomazaným bratrům Ježíš slíbil: „Tomu, kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, dám autoritu nad národy, a jistě bude pást lidi železnou holí, takže budou rozbiti na kusy jako hliněné nádoby, stejně jako jsem [autoritu] přijal já od svého Otce.“ (Zjev.  2:26, 27) Ke Kristovým nebeským vojskům tedy budou patřit i jeho vzkříšení pomazaní spoluvládci. Budou po jeho boku, až bude pást národy železnou holí a vykonávat tak bázeň vzbuzující věci.

KRÁL DOKONČÍ SVÉ VÍTĚZSTVÍ

17. (a) Co představuje bílý kůň? (b) Co symbolizuje meč a luk?

17 Přečti Žalm 45:5. Ve Zjevení 6:2 je napsáno: „Viděl jsem, a pohleďme, bílý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl luk; a byla mu dána koruna, a vyjel vítězící a aby dokončil své vítězství.“ Bílý kůň je symbolem války, která je spravedlivá a kterou Bůh schvaluje. (Zjev. 19:11) Kromě meče má král také luk. Obě zbraně symbolizují prostředky, které použije, aby vykonal rozsudek nad svými nepřáteli.

Ptáci budou svoláni, aby očistili zemi (18. odstavec)

18. Co se bude dít, až Ježíš použije svoje šípy?

18 Žalmista prorokoval, že královy ostré šípy budou probodávat srdce jeho nepřátel a že před ním budou padat národy. Bojištěm bude celá země. Jeremjáš předpověděl: „Pobití od Jehovy budou toho dne jistě z jednoho konce země až na druhý konec země.“ (Jer. 25:33) A kniha Zjevení popisuje stejnou událost takto: „Viděl jsem také anděla, jak stojí ve slunci, a zvolal silným hlasem a řekl všem ptákům, kteří létají středem nebe: ‚Pojďte sem, shromážděte se k velké Boží večeři, abyste jedli masité části králů a masité části vojenských velitelů a masité části silných mužů a masité části koní i těch, kdo na nich sedí, a masité části všech, jak svobodných, tak otroků, a malých i velkých.‘“ (Zjev. 19:17, 18)

19. Jak Kristus dokončí své vítězství?

19 Po zničení zkaženého systému věcí bude Kristus „ve své nádheře [postupovat] k úspěchu“. (Žalm 45:4) Své vítězství úspěšně dokončí tím, že uvrhne Satana a jeho démony do propasti. Tam budou vězněni po celých tisíc let jeho vlády. (Zjev. 20:2, 3) Obyvatelé země budou osvobozeni od démonského vlivu a nic jim nebude bránit, aby se svému vítěznému králi plně podřizovali. Než se ale celá země stane rájem, budou mít ještě další důvod, proč se s králem a jeho nebeskými spoluvládci radovat. O důvodu jejich radosti pojednává následující článek.