Přejít k článku

Přejít na obsah

Radujme se z Beránkovy svatby

Radujme se z Beránkovy svatby

„Radujme se, překypujme radostí . . ., protože přišla Beránkova svatba.“ (ZJEV. 19:7)

1., 2. (a) Čí svatba povede v nebi k velké radosti? (b) O kterých otázkách budeme uvažovat?

PŘIPRAVIT svatbu vždycky zabere spoustu času. Tento článek ale pojednává o královské svatbě, která je zcela výjimečná. Jen si to představ – přípravy na ni probíhají už asi 2 000 let! Chvíle, kdy ženich a nevěsta budou svoji, se však rychle přibližuje. Královský palác se brzy rozezní radostnou hudbou a nebeské zástupy budou zpívat: „Chvalte Jah, protože Jehova, náš Bůh, Všemohoucí, začal kralovat. Radujme se, překypujme radostí a vzdejme mu slávu, protože přišla Beránkova svatba a jeho manželka se připravila.“ (Zjev. 19:6, 7)

2 „Beránek“, jehož svatba povede v nebi k velké radosti, není nikdo jiný než Ježíš Kristus. (Jan 1:29) Jak se na svatbu oblékne? Kdo je vlastně jeho nevěsta? Jakými přípravami na svatbu prošla? Kdy se svatba bude konat? Budou radost ze svatby sdílet i ti, kdo doufají ve věčný život na zemi? Odpovědi na tyto zajímavé otázky se dozvíme při rozboru zbývající části 45. žalmu.

 ŽENICHOVY ODĚVY JSOU PROVONĚNÉ

3., 4. (a) Co 45. žalm říká o ženichových svatebních oděvech a co přispívá k jeho radosti? (b) Kdo je „královská choť“ a kdo jsou „dcery králů“?

3 Přečti Žalm 45:8, 9. Královský ženich, Ježíš Kristus, si oblékne nádherný svatební oděv provoněný nejvybranějšími vonnými látkami, jako je myrha a kasiová skořice. Ty byly také součástí svatého oleje pomazání používaného ve starověkém Izraeli. (2. Mojž. 30:23–25)

4 Blížící se svatbu ženich vyhlíží s radostí. Přispívá k ní i hudba, která naplňuje nebeský palác. Radost s ním sdílí „královská choť“, tedy nebeská část Boží organizace. Patří k ní „dcery králů“ neboli andělé. Hlasy v nebi nadšeně oznamují: „Radujme se, překypujme radostí . . ., protože přišla Beránkova svatba.“

NEVĚSTA JE PŘIPRAVENÁ

5. Kdo tvoří Beránkovu nevěstu?

5 Přečti Žalm 45:10, 11. Už víme, kdo je ženich. Kdo je ale nevěsta? Není to doslovná osoba, ale tvoří ji členové sboru pomazaných křesťanů, jehož hlavou je Ježíš Kristus. (Přečti Efezanům 5:23, 24.) Těchto 144 000 křesťanů bude společně s ním vládnout v Božím království. (Luk. 12:32) Je o nich řečeno, že „neustále následují Beránka, ať jde kamkoli“. (Zjev. 14:1–4) Stanou se jeho manželkou a budou s ním přebývat v nebi. (Zjev. 21:9; Jan 14:2, 3)

6. (a) Proč se o nevěstě mluví jako o „králově dceři“? (b) Proč mají pomazaní křesťané zapomenout „na svůj lid“?

6 O nevěstě se v žalmu mluví nejen jako o dceři, ale také jako o „králově dceři“. (Žalm 45:13) Kdo je tím králem? Je to Jehova, protože pomazané křesťany přijímá za své „děti“. (Řím. 8:15–17) Této obrazné nevěstě je řečeno: „Zapomeň na svůj lid a na dům svého [doslovného] otce.“ Pomazaní křesťané se mají stát nebeskou nevěstou, a proto je nezbytné, aby upínali „svou mysl k věcem nahoře, ne k věcem na zemi“. (Kol. 3:1–4)

7. (a) Jak Kristus připravuje svou nevěstu? (b) Jak nevěsta pohlíží na svého ženicha?

7 Svou nebeskou nevěstu Kristus připravuje na svatbu po celá staletí. Apoštol Pavel napsal, že Kristus „miloval sbor a vydal se za něj, aby jej posvětil tím, že jej očistil vodní koupelí prostřednictvím slova, aby sbor sám sobě představil v jeho nádheře tak, aby neměl skvrnu ani vrásku ani cokoli takového, ale aby byl svatý a bez vady“. (Ef. 5:25–27) Pomazaným křesťanům ve starověkém Korintu Pavel řekl: „Jsem . . . na vás žárlivý bohabojnou žárlivostí, neboť jsem vás osobně zaslíbil k manželství jednomu manželovi, abych vás představil Kristu jako cudnou pannu.“ (2. Kor. 11:2) Ženich, Ježíš Kristus, touží po kráse své nevěsty v tom smyslu, že velmi oceňuje její duchovní krásu. A ona ho považuje za svého pána a klaní se mu jako svému budoucímu manželovi.

NEVĚSTA JE „PŘIVEDENA KE KRÁLI“

8. Proč je o nevěstě řečeno, že je „celá slavná“?

8 Přečti Žalm 45:13, 14a. To, že je nevěsta „celá slavná“, znamená, že je nepopsatelně nádherná. Ve Zjevení 21:2 je řečeno, že je „ozdobená pro svého manžela“ a je přirovnaná k nebeskému  městu, Novému Jeruzalému. Toto město odráží „Boží slávu“. Třpytem se podobá „nejvzácnějšímu drahokamu“ a je „jako jaspis, který září jako čistý křišťál“. (Zjev. 21:10, 11) V knize Zjevení je krása Nového Jeruzaléma popsaná velmi působivě. (Zjev. 21:18–21) Není divu, že žalmista o nevěstě napsal, že je „celá slavná“. Co bychom také čekali od nevěsty, která se má vdát za krále v nebi?

9. Ke komu je nevěsta přivedena a co si oblékla?

9 Nevěsta bude přivedena k ženichovi, mesiášskému králi. Na tuto událost ji připravil tím, že ji „očistil vodní koupelí prostřednictvím slova“. Jeho nevěsta je svatá a bez vady. (Ef. 5:26, 27) Na svatbu se také vhodně oblékla – „její oblečení je lemováno zlatem“ a přijde v nádherném „tkaném šatě“. V knize Zjevení o jejím oděvu čteme: „Bylo jí dopřáno, aby se oděla do světlého, čistého, jemného plátna, neboť jemné plátno představuje spravedlivé skutky svatých.“ (Zjev. 19:8)

„PŘIŠLA BERÁNKOVA SVATBA“

10. Které události budou Beránkově svatbě předcházet?

10 Přečti Zjevení 19:7. Kdy se bude Beránkova svatba konat? Zpráva v knize Zjevení uvádí, že se „jeho manželka . . . připravila“. Následující verše však nemluví o svatbě, ale barvitě popisují závěrečnou část velkého soužení. (Zjev. 19:11–21) Znamená to, že se svatba bude konat ještě před tím, než král dokončí své vítězství? Ne. Vidění v knize Zjevení totiž nejsou zaznamenaná chronologicky. Ve 45. žalmu čteme, že se král Ježíš Kristus nejdřív opásá mečem, pak porazí své nepřátele a teprve potom se bude konat svatba. (Žalm 45:3, 4)

11. V jakém pořadí budou probíhat události, které povedou ke Kristovu konečnému vítězství?

11 Můžeme tedy dojít k závěru, že události budou probíhat v tomto pořadí: Nejprve bude vykonán rozsudek nad „velkou nevěstkou“ neboli Velkým Babylónem, celosvětovou říší falešného náboženství. (Zjev. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Potom Kristus zničí zbytek Satanova zkaženého systému věcí v Armagedonu, „válce velikého dne Boha Všemohoucího“. (Zjev. 16:14–16; 19:19–21) Nakonec král dokončí své vítězství tím, že Satana a jeho démony uvězní v propasti a tak jim zabrání ovlivňovat lidstvo. (Zjev. 20:1–3)

12., 13. (a) Kdy se bude konat Beránkova svatba? (b) Kdo se z Beránkovy svatby bude radovat v nebi?

12 Pomazaní křesťané, kteří v průběhu Kristovy přítomnosti ve věrnosti umírají, jsou kříšeni k nebeskému životu. Někdy po zničení Velkého Babylónu Ježíš shromáždí zbývající pomazané křesťany do nebe. (1. Tes. 4:16, 17) Všichni, kdo tvoří Beránkovu nevěstu, tedy budou v nebi, ještě než začne armagedonská válka. Po ní už nic nebude bránit tomu, aby se konala svatba. Bude to důvod k obrovské radosti. Zjevení 19:9 uvádí: „Šťastní jsou ti, kdo jsou pozváni k večeři na Beránkově svatbě.“ Ti, kdo tvoří nevěstu, rozhodně šťastní budou. Radovat se bude i ženich, protože bude mít u sebe všechny své spoluvládce, kteří s ním obrazně řečeno budou jíst a pít  u jeho stolu v jeho království. (Luk. 22:18, 28–30) S Beránkem a jeho nevěstou však bude sdílet radost ještě někdo další.

13 Jak jsme už uvedli, nebeské zástupy budou společně zpívat: „Radujme se, překypujme radostí a vzdejme [Jehovovi] slávu, protože přišla Beránkova svatba a jeho manželka se připravila.“ (Zjev. 19:6, 7) A co Jehovovi služebníci na zemi? Budou se i oni radovat z Beránkovy svatby?

„BUDOU PŘIVEDENY S RADOVÁNÍM“

14. Kdo jsou „panny“ a „družky“ ze 45. žalmu?

14 Přečti Žalm 45:12, 14b, 15. Prorok Zecharjáš předpověděl, že v čase konce se lidé ze všech národů ochotně připojí k ostatku duchovního Izraele. Napsal: „V těch dnech se deset mužů ze všech řečí národů chopí, ano, opravdu se chopí suknice muže, který je Žid, a řeknou: ‚Půjdeme s vámi, neboť jsme slyšeli, že je s vámi Bůh.‘“ (Zech. 8:23) V Žalmu 45:12 se o této skupině mluví jako o „tyrské dceři“ a „bohatých z lidu“. K pomazanému ostatku přicházejí s dary a hledají jeho přízeň a duchovní pomoc. Od roku 1935 členové pomazaného ostatku „přivádějí ke spravedlnosti“ miliony takových lidí. (Dan. 12:3) Věrní společníci pomazaných křesťanů očistili svůj život od falešných nauk, a proto se o nich ve 45. žalmu mluví jako o „pannách“. Tyto nevěstiny „družky“ se zasvětily Jehovovi a věrně se podřizují mesiášskému králi.

15. Jak jiné ovce spolupracují s pomazaným ostatkem?

 15 Členové pomazaného ostatku jsou těmto „pannám“ a „družkám“ vděční zejména za to, že jim po celé obydlené zemi horlivě pomáhají s kázáním dobré zprávy o Království. (Mat. 24:14) V knize Zjevení čteme: „Duch a nevěsta stále říkají: ‚Přijď!‘ A každý, kdo slyší, ať řekne: ‚Přijď!‘“ (Zjev. 22:17) Co tato slova znamenají? „Jiné ovce“ slyší pomazané, jak říkají „Přijď!“, připojují se k nim a se stejnou vybídkou se obracejí na lidi po celé zemi. (Jan 10:16)

16. Co Jehova umožní jiným ovcím?

16 Pomazaní křesťané zde na zemi mají ke svým společníkům hluboký vztah. Jsou šťastní, že Jehova, ženichův Otec, dovolí jiným ovcím, aby se také radovaly z Beránkovy svatby. „Panny“ a „družky“ „budou přivedeny s radováním a radostným pocitem“. Až se bude konat Beránkova svatba, jiné ovce se na zemi budou radovat společně s nebeskými zástupy. Kniha Zjevení říká o „velkém zástupu“, že „stojí před trůnem a před Beránkem“. To znamená, že na pozemském nádvoří duchovního chrámu prokazují Jehovovi posvátnou službu. (Zjev. 7:9, 15)

Z Beránkovy svatby se budou radovat i „družky“ jeho nevěsty (16. odstavec)

„NA MÍSTĚ TVÝCH PRAOTCŮ BUDOU TVOJI SYNOVÉ“

17., 18. (a) Co dobrého vyplyne ze svazku mezi Beránkem a jeho nevěstou? (b) Komu se Kristus stane otcem během své tisícileté vlády?

17 Přečti Žalm 45:16. „Družky“ budou mít další důvod k radosti, až uvidí, k čemu dobrému svazek Krista a jeho nevěsty povede v novém světě. Král obrátí svou pozornost na zem a vzkřísí své „praotce“ neboli předky, ze kterých se tak stanou jeho pozemští „synové“. (Jan 5:25–29; Hebr. 11:35) Některé z nich pak ustanoví jako „knížata po celé zemi“, aby v novém světě poskytovali vedení. Můžeme také očekávat, že za knížata ustanoví i některé z věrných bratrů, kteří dnes slouží jako starší. (Iz. 32:1)

18 Během své tisícileté vlády se Kristus stane otcem i dalších lidí. V jakém smyslu? Všichni, kdo budou žít na zemi, získají věčný život na základě své víry v Ježíšovu výkupní oběť. (Jan 3:16) Tak se Kristus stane jejich „Věčným otcem“. (Iz. 9:6, 7)

OZNAMUJME KRÁLOVO JMÉNO

19., 20. K čemu nás podněcuje zpráva o budoucích událostech zapsaná ve 45. žalmu?

19 Přečti Žalm 45:1, 17. Události zapsané ve 45. žalmu mají velký význam pro každého z nás. Pomazaní, kteří jsou ještě na zemi, jsou nadšení z vyhlídky, že brzy budou v nebi společně se svými bratry a ženichem, Ježíšem Kristem. Jiné ovce tento žalm podněcuje, aby se ještě víc podřizovaly svému slavnému králi a byly vděčné za výsadu, že mohou spolupracovat se zbývajícími z pomazaných. Ani si neumíme představit, jaká nádherná požehnání přinese svazek Krista a jeho nevěsty všem, kdo budou žít na zemi. (Zjev. 7:17; 21:1–4)

20 Těšíme se, až se uskuteční „dobrá záležitost“, tedy až se splní proroctví o mesiášském králi. Podněcuje nás to, abychom lidem oznamovali jeho jméno. Jistě si přejeme být mezi těmi, kdo mu budou přinášet chválu navždy.