Přejít k článku

Přejít na obsah

100 let vlády Ježíše Krista – Jaký vliv má na tebe?

100 let vlády Ježíše Krista – Jaký vliv má na tebe?

„Velká a podivuhodná jsou tvá díla, Jehovo Bože, . . . Králi věčnosti.“ (ZJEV. 15:3)

1., 2. Čeho Boží království dosáhne a proč můžeme být pevně přesvědčení, že přijde?

NA JAŘE roku 31 n. l. byl Ježíš Kristus se svými učedníky na jedné hoře poblíž Kafarnaum. Při této příležitosti je učil, aby se modlili: „Ať přijde tvé království.“ (Mat. 6:10) Mnozí lidé dnes pochybují o tom, zda se to vůbec někdy stane. My jsme však pevně přesvědčení, že naše upřímné modlitby o příchod Království Jehova vyslyší.

2 Jeho prostřednictvím splní svůj záměr a sjednotí celou svou nebeskou a pozemskou rodinu. (Iz. 55:10, 11) Jehova se ale v naší době už králem stal. Důkazem toho jsou úžasné události, ke kterým v uplynulých 100 letech došlo. Pro miliony svých věrných poddaných Bůh vykonává velké a podivuhodné skutky. (Zech. 14:9; Zjev. 15:3) To, že se stal králem, však neznamená, že Království už přišlo, jak se o to máme podle Ježíšových slov modlit. V čem se tyto dvě události liší a jak se týkají nás?

JEHOVŮV KRÁL ZAČÍNÁ JEDNAT

3. (a) Kdy a kde se Ježíš stal králem? (b) Jak bys dokázal, že Království bylo zřízeno v roce 1914? (Viz poznámku pod čarou.)

3 Koncem 19. století Jehova osvětlil význam proroctví zapsaného před víc než 2 500 lety v knize Daniel: „Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy  zničeno.“ (Dan. 2:44) Badatelé Bible desítky let předem upozorňovali na to, že rok 1914 bude velmi významný. Mnozí lidé se tehdy dívali do budoucnosti s optimismem. Jeden autor napsal: „Svět roku 1914 byl plný naděje a očekávání.“ Později v tom roce vypukla první světová válka a následovaly hladomory, zemětřesení a epidemie. Těmito i dalšími událostmi se začala splňovat biblická proroctví, která jasně dokazují, že se Ježíš Kristus v roce 1914 ujal v nebi vlády jako král Božího království. * Když Jehova dosadil svého Syna jako mesiášského krále, sám se stal v novém smyslu králem.

4. Co bylo prvním úkolem nebeského krále a ke komu potom obrátil svou pozornost?

4 Prvním úkolem, do kterého se nově ustanovený král pustil, byla válka proti hlavnímu odpůrci jeho Otce. Ježíš se svými anděly svrhl Satana a démony z nebe. V nebi to vedlo k velké radosti, ale na zemi to způsobilo takové těžkosti, jaké svět do té doby nepoznal. (Přečti Zjevení 12:7–9, 12.) Král pak obrátil pozornost ke svým pozemským poddaným. Začal je přečišťovat, vyučovat a organizovat, aby mohli konat Boží vůli. Na to všechno reagovali pozitivně a dali nám tak vzor, který můžeme následovat. Uvažujme o tom jak.

MESIÁŠSKÝ KRÁL SVÉ VĚRNÉ PODDANÉ PŘEČIŠŤUJE

5. Jaké očišťování probíhalo od roku 1914 do počátečního období roku 1919?

5 Co Ježíš dělal potom, co očistil nebe od zhoubného vlivu Satana a démonů? Jehova ho pověřil, aby prozkoumal duchovní stav svých následovníků na zemi a přečistil je, jak o tom psal prorok Malachiáš. (Mal. 3:1–3) Z tehdejších událostí je vidět, že tato duchovní očista probíhala od roku 1914 do počátečního období roku 1919. * Co se z toho můžeme naučit? Jestliže chceme patřit k Jehovově rodině, musíme být svatí, tedy čistí. (1. Petra 1:15, 16) Nesmíme se nijak znečistit falešným náboženstvím ani politikou.

6. Jak dostáváme duchovní pokrm a proč je pro nás tak důležitý?

6 Ježíš pak použil svou královskou moc a ustanovil „věrného a rozvážného otroka“. Ten dostal za úkol pravidelně poskytovat výživný duchovní pokrm „čeledi“, tedy všem, kdo tvoří „jedno stádo“ v Ježíšově péči. (Mat. 24:45–47; Jan 10:16) Od roku 1919 malá skupina pomazaných bratrů tento závažný úkol věrně plní. Jaký z toho máme užitek? Hojnost duchovního pokrmu nám pomáhá růst ve víře. Posiluje nás, abychom byli i nadále rozhodnutí zůstat duchovně, morálně, duševně i tělesně čistí. A prostřednictvím duchovního pokrmu jsme poučováni a vyzbrojováni, abychom se dokázali plně věnovat té nejdůležitější činnosti, jaká dnes na zemi probíhá. Jak využíváš duchovní pokrm ty?

KRÁL SVÉ NÁSLEDOVNÍKY VYUČUJE

7. Co Ježíš zahájil, když byl na zemi, a dokdy má tato činnost pokračovat?

7 Na začátku své pozemské služby Ježíš řekl: „Musím oznamovat dobrou zprávu o Božím království také jiným městům, protože k tomu jsem byl vyslán.“ (Luk. 4:43) Po tři a půl roku byla  služba hlavní náplní jeho života. Svým učedníkům přikázal: „Když půjdete, kažte a říkejte: ‚Nebeské království se přiblížilo.‘“ (Mat. 10:7) Po svém vzkříšení předpověděl, že jeho následovníci budou kázat „do nejvzdálenější části země“. (Sk. 1:8) Také jim slíbil, že je v této nejdůležitější činnosti bude osobně podporovat až do konce tohoto systému věcí. (Mat. 28:19, 20)

8. Jak mesiášský král podnítil své pozemské poddané k činnosti?

8 Od roku 1919 „dobrá zpráva o království“ zahrnovala něco nového. (Mat. 24:14) Král už vládl v nebi a shromáždil malou skupinu očištěných pozemských poddaných, kteří pohotově reagovali na jeho burcující pokyn, aby po celé zemi kázali dobrou zprávu o Božím ustanoveném království. (Sk. 10:42) Například v září 1922 se na mezinárodním sjezdu v Cedar Pointu v Ohiu sešlo téměř 20 000 zastánců Království. Představ si jejich nadšení, když bratr Rutherford při proslovu nazvaném „Království“ zvolal: „Pohleďte, Král panuje! Vy jste jeho zvěstovateli. Proto zvěstujte, zvěstujte, zvěstujte Krále a jeho království.“ Na druhý den byla naplánovaná zvláštní kazatelská služba, do které se zapojilo 2 000 delegátů. Navštěvovali domácnosti vzdálené až 70 kilometrů od místa sjezdu. Jeden bratr, který tam tehdy byl, nadšeně prohlásil: „Nikdy nezapomenu na výzvu zvěstovat Království a na to, s jakou horlivostí všichni přítomní reagovali.“ Ostatní účastníci sjezdu jeho pocity sdíleli.

9., 10. (a) Jak nás Ježíš školí? (b) Jaký užitek z takového školení máš ty osobně?

9 V roce 1922 sloužilo v 58 zemích víc než 17 000 hlasatelů Království. Potřebovali však školení. V prvním století dal budoucí král svým učedníkům jasné pokyny, co, kde a jak mají kázat. (Mat. 10:5–7; Luk. 9:1–6; 10:1–11) Podobně i dnes Ježíš dohlíží na to, aby všichni zvěstovatelé dostávali potřebné pokyny a nástroje a mohli kázat působivě. (2. Tim. 3:17) Své poddané školí prostřednictvím křesťanského sboru. Dělá to například pomocí teokratické školy, která probíhá v každém z víc než 111 000 sborů po celém světě. Díky takovému školení dokáže přes sedm milionů zvěstovatelů kázat a vyučovat způsobem, který je přitažlivý pro lidi „všeho druhu“. (Přečti 1. Korinťanům 9:20–23.)

10 Existují i další biblické školy. Jejich účelem je školit sborové starší,  průkopníky, svobodné bratry, manželské páry, členy výborů odboček a jejich manželky, cestující dozorce a jejich manželky a misionáře. * Studenti jedné třídy biblické školy pro manželské páry vyjádřili svou vděčnost slovy: „Zvláštní školení, které jsme dostali, prohloubilo naši lásku k Jehovovi a líp nás vybavilo, abychom mohli pomáhat druhým.“

11. Díky čemu kážeme dobrou zprávu navzdory odporu?

11 Takové rozsáhlé kazatelské a vyučovací dílo samozřejmě nemůže uniknout pozornosti našeho nepřítele Satana. Pomocí otevřených i skrytých útoků namířených proti dobré zprávě a těm, kdo ji oznamují, se snaží naši činnost zastavit. Jeho úsilí je ale odsouzené k nezdaru. Jehova svého Syna vyvýšil „nad každou vládu a autoritu a moc a panství“. (Ef. 1:20–22) Ježíš využívá své královské postavení k tomu, aby nás chránil a vedl, a tak zajištuje, že vůle jeho Otce bude vykonána. * Po celém světě zaznívá dobrá zpráva a miliony upřímných lidí se učí o Jehovovi. Je to velká čest, že se do této činnosti můžeme zapojit!

KRÁL SVÉ PODDANÉ ORGANIZUJE

12. K jakým organizačním úpravám došlo od doby, kdy se Boží království ujalo moci?

12 Ježíšovi následovníci jsou zorganizováni, aby mohli konat vůli jeho Otce. Od zřízení Království v roce 1914 Ježíš způsob jejich organizace postupně upravuje. (Přečti Izajáše 60:17.) V roce 1919 byl v každém sboru jmenován ředitel služby, jehož úkolem bylo poskytovat v kazatelské činnosti vedení. V roce 1927 se začalo s pravidelnou nedělní službou dům od domu. Podnětem k ještě horlivější činnosti bylo to, že jsme v roce 1931 přijali jméno svědkové Jehovovi. (Iz. 43:10–12) Od roku 1938 odpovědní bratři ve sboru nejsou voleni demokraticky, ale jmenováni teokratickým způsobem. Od roku 1972 už dohled nad sborem nemá na starosti jeden dozorce, ale rada starších. Všichni bratři jsou povzbuzovaní k tomu, aby se stali způsobilými a mohli pást Boží stádo. (1. Petra 5:2) A v roce 1976 byl vedoucí sbor zorganizován do šesti výborů, které dohlížejí na dílo Božího lidu po celém světě. Je vidět, že Jehovou dosazený král postupně upravuje  organizaci svých poddaných, aby se všechno dělo teokraticky, tedy Božím způsobem.

13. Jaký vliv na tvůj život má to, co mesiášský král dokázal za prvních 100 let své vlády?

13 Zamysli se nad tím, co všechno mesiášský král dokázal za prvních 100 let své vlády. Očistil lid pro Jehovovo jméno. Řídí kazatelskou činnost ve 239 zemích a miliony lidí poučuje o Jehovových cestách. Sjednotil víc než sedm milionů věrných poddaných, z nichž každý ochotně plní vůli jeho Otce. (Žalm 110:3) Jehova prostřednictvím mesiášského království vykonává opravdu velká a podivuhodná díla. Před námi jsou ale ještě velkolepější události!

BUDOUCÍ POŽEHNÁNÍ

14. (a) O co vlastně prosíme, když se modlíme o příchod Božího království? (b) Jaký je roční text na rok 2014 a proč je to vhodné?

14 Když Jehova v roce 1914 dosadil svého Syna, Ježíše Krista, jako mesiášského krále, ještě tím plně nevyslyšel naši modlitbu: „Ať přijde tvé království.“ (Mat. 6:10) V Bibli bylo totiž předpovězeno, že Ježíš bude nejdřív podmaňovat „uprostřed svých nepřátel“. (Žalm 110:2) Lidské vlády, které má Satan pod kontrolou, Boží vládě stále ještě odporují. Když se modlíme o příchod Božího království, vlastně Jehovu prosíme, aby mesiášský král a jeho spoluvládci přišli a odstranili lidské vlády i všechny své pozemské odpůrce. Až se to stane, splní se slova z Daniela 2:44, že Boží království „rozdrtí a ukončí všechna tato království“. Političtí nepřátelé Boží vlády budou bez výjimky zničeni. (Zjev. 6:1, 2; 13:1–18; 19:11–21) Tento zásah je velmi blízko. Je proto nanejvýš vhodné, že v roce 2014, kdy uběhne 100 let od ustanovení Božího království v nebi, budou ročním textem slova z Matouše 6:10: „Ať přijde tvé království.“

Roční text na rok 2014: „Ať přijde tvé království.“ (Matouš 6:10)

15., 16. (a) Jakých nádherných výsledků dosáhne Království během tisícileté vlády? (b) Co bude posledním krokem, který Ježíš udělá jako mesiášský král, a co se stane s Jehovovým záměrem?

15 Potom co mesiášský král zničí Boží nepřátele, uvrhne Satana a jeho démony na tisíc let do propasti. (Zjev. 20:1–3) Jejich zhoubný vliv bude pryč a král se svými spoluvládci začne ve prospěch lidí uplatňovat hodnotu výkupní oběti a odstraňovat následky Adamova hříchu. Vzkřísí miliony těch, kdo spí ve smrti, a zorganizuje rozsáhlý vzdělávací program, díky kterému se budou učit o Jehovovi. (Zjev. 20:12, 13) Celá země se stane rájem, jako byla zahrada Eden. A všichni věrní lidé získají dokonalost.

16 Na konci tisícileté vlády dosáhne mesiášské království svého cíle. Ježíš pak předá vládu svému Otci. (Přečti 1. Korinťanům 15:24–28.) Už nebude zapotřebí, aby mezi Jehovou a jeho pozemskými dětmi byl nějaký prostředník. Všichni Boží synové v nebi i jeho děti na zemi s ním budou sjednoceni a budou patřit do jeho rodiny.

17. Jak chceš ty sám podpořit Boží království?

17 Úžasné události, ke kterým dochází v průběhu 100 let vlády Ježíše Krista, nás ujišťují, že Jehova má vše pod kontrolou a že se jeho záměr se zemí splní. Dál proto věrně konejme jeho vůli a zvěstujme Krále a jeho království. Plně důvěřujme tomu, že Jehova brzy vyslyší naši upřímnou modlitbu: „Ať přijde tvé království.“

^ 10. odst. Viz Strážnou věž z 15. září 2012, strany 13–17, článek „Teokratické školy – Důkaz Jehovovy lásky“.

^ 11. odst. Informace o právních vítězstvích v různých zemích najdeš například ve Strážné věži z 1. prosince 1998, strany 19–22.