Přejít k článku

Přejít na obsah

Poslouchej Jehovovy pastýře

Poslouchej Jehovovy pastýře

„Poslouchejte ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, a buďte poddajní, protože oni stále dávají pozor na vaše duše.“ (HEBR. 13:17)

1., 2. Proč Jehova sám sebe přirovnal k pastýři?

JEHOVA sám sebe přirovnal k pastýři. (Ezek. 34:11–14) Toto přirovnání nám pomáhá pochopit, jakým Bohem je. Láskyplný pastýř si uvědomuje, že je plně odpovědný za přežití a blaho ovcí, které mu byly svěřeny do péče. Vodí je na pastviny a k napajedlům. (Žalm 23:1, 2) Dnem i nocí na ně dává pozor. (Luk. 2:8) Chrání je před dravci. (1. Sam. 17:34, 35) Novorozená jehňátka nosí v náručí. (Iz. 40:11) Hledá ovce, které se ztratily, a pečuje o ty, které se zranily. (Ezek. 34:16)

2 Jehovovi starověcí služebníci žili ve společnosti, kde hrálo významnou roli zemědělství a pastevectví. Dobře proto chápali, co měl Jehova na mysli, když se přirovnal k láskyplnému pastýři. Věděli, že ovcím se dobře daří jedině tehdy, když jim pastýř věnuje potřebnou péči a pozornost. Totéž platí o lidech. (Mar. 6:34) Bez duchovního vedení strádají, jsou zranitelní a v morálním ohledu bloudí, podobně jako „ovce, které nemají pastýře“. (1. Král. 22:17) Jehova se však o svůj lid s láskou stará.

3. O čem pojednává tento článek?

3 I my chápeme, co to znamená, že Jehova je Pastýř. Jsme jeho ovce a on o nás pečuje. V tomto článku si ukážeme, jak nás vede a dává nám vše, co potřebujeme. Také budeme uvažovat o tom, jak bychom na jeho láskyplnou péči měli reagovat.

ZNAMENITÝ PASTÝŘ SI OPATŘIL POMOCNÍKY

4. Jakou úlohu v péči o Jehovovy ovce má Ježíš?

4 Jehova jmenoval hlavou křesťanského sboru Ježíše. (Ef. 1:22, 23) Ježíš je „znamenitý pastýř“  a projevuje stejné vlastnosti jako jeho Otec. Miluje ovce a stará se o ně, a dokonce se v jejich prospěch vzdal „své duše“. (Jan 10:11, 15) Kristova výkupní oběť má pro lidstvo nezměrnou hodnotu. (Mat. 20:28) Jehovovým záměrem totiž je, aby „žádný, kdo v [Ježíše] projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život“. (Jan 3:16)

5., 6. (a) Koho Ježíš pověřil péčí o své ovce a za jakých podmínek z ní budeme mít užitek? (b) Co je hlavním důvodem, proč sborové starší ochotně posloucháme?

5 Jak ovce reagují na péči Znamenitého pastýře, Ježíše Krista? On sám prohlásil: „Mé ovce naslouchají mému hlasu a já je znám a ony mě následují.“ (Jan 10:27) Naslouchat hlasu Znamenitého pastýře znamená ve všem se řídit jeho vedením. K tomu patří i to, že spolupracujeme s pastýři, které ustanovil. Už v prvním století pověřil apoštoly a učedníky, aby vyučovali a sytili jeho ovečky. (Mat. 28:20přečti Jana 21:15–17) Jak se dobrá zpráva šířila a počet učedníků rostl, Ježíš zařídil, aby ve sborech sloužili jako pastýři další zkušení muži. (Ef. 4:11, 12)

6 Křesťanské starší z Efezu apoštol Pavel vybídl, aby „pásli Boží sbor“, ve kterém je jako dozorce ustanovil svatý duch. (Sk. 20:28) Totéž platí o sborových starších dnes. Byli totiž jmenováni na základě požadavků zapsaných v Božím inspirovaném Slově. Jestliže křesťanské dozorce posloucháme, dáváme tím najevo úctu k Jehovovi a Ježíšovi, dvěma největším Pastýřům. (Luk. 10:16) To je hlavní důvod, proč se sborovým starším ochotně podřizujeme. Uvažujme ale ještě o dalších důvodech.

7. Jak ti starší pomáhají, aby sis udržel dobrý vztah k Jehovovi?

7 Jakým způsobem starší poskytují vedení? Povzbuzují své spoluvěřící a dávají jim rady založené buď přímo na Bibli, nebo na biblických zásadách. Jejich cílem není diktovat bratrům a sestrám, jak by měli žít. (2. Kor. 1:24) Jde jim naopak o to, aby spoluvěřícím na základě biblických zásad pomáhali dělat moudrá rozhodnutí. Udržují tak ve sboru pokoj a jednotu. (1. Kor. 14:33, 40) Starší „dávají pozor na . . . duše“ spolukřesťanů v tom smyslu, že chtějí každému z nich pomáhat, aby měl dobrý vztah k Jehovovi. Bez váhání proto nabídnou pomocnou ruku, když si všimnou, že někdo udělal „chybný krok“ nebo k němu směřuje. (Gal. 6:1, 2; Juda 22) Máme tedy pádné důvody, proč se řídit Pavlovou vybídkou: „Poslouchejte ty, kteří mezi vámi poskytují vedení.“ (Přečti Hebrejcům 13:17.)

8. Jakým způsobem starší chrání Boží stádo?

8 Apoštol Pavel jako starostlivý pastýř napsal svým spoluvěřícím v Kolosech: „Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu podle lidské tradice, podle základních věcí světa, a ne podle Krista.“ (Kol. 2:8) Pavlova varovná slova poukazují na další důvod, proč bychom se měli řídit biblickými radami starších. Tito bratři nám pomáhají, abychom se měli na pozoru před lidmi, kteří chtějí zničit naši víru.  Apoštol Petr upozornil, že k nim patří „falešní proroci“ a „falešní učitelé“, kteří „nestálé duše“ lákají k nesprávnému jednání. (2. Petra 2:1, 14) Sboroví starší tedy někdy musí své spoluvěřící otevřeně varovat. Mají bohaté životní zkušenosti a už před svým jmenováním dávali najevo, že dobře znají Bibli a jsou schopní správně vyučovat. (1. Tim. 3:2; Tit. 1:9) Díky zralosti, vyrovnanosti a moudrosti založené na Bibli dokážou stádo dobře vést.

Stejně jako pastýř chrání svoje ovce, starší chrání bratry a sestry svěřené do jejich péče (8. odstavec)

ZNAMENITÝ PASTÝŘ SYTÍ SVÉ OVCE A CHRÁNÍ JE

9. Jakým způsobem dostává křesťanský sbor vedení a duchovní pokrm?

9 Prostřednictvím své organizace Jehova poskytuje hojnost duchovního pokrmu Božímu lidu na celém světě. Mnoho biblických rad dostáváme v našich publikacích. Kromě toho organizace někdy poskytuje pokyny přímo sborovým starším, ať už formou dopisů, nebo na schůzkách s cestujícími dozorci. Všemi těmito způsoby Jehovovy ovce dostávají potřebné vedení.

10. Co je odpovědností starších, když nějaký bratr nebo sestra duchovně zbloudí?

10 Odpovědností starších je chránit a sytit členy sboru a starat se o jejich duchovní zdraví. Zvlášť se věnují těm, jejichž víra zeslábla nebo udělali nějakou vážnou chybu. (Přečti Jakuba 5:14, 15.) Někteří zbloudili od stáda  a přestali chodit na shromáždění a do služby. Jak se zachová starostlivý starší? Jistě udělá vše, co je v jeho silách, aby ztracenou ovci našel a pomohl jí k návratu do sboru. Ježíš řekl: „Není žádoucí v očích mého Otce, který je v nebi, aby zahynul jeden z těchto maličkých.“ (Mat. 18:12–14)

JAK BYCHOM SE MĚLI DÍVAT NA NEDOSTATKY STARŠÍCH?

11. Proč pro někoho může být těžké poslouchat sborové starší?

11 Jehova a Ježíš jsou dokonalými Pastýři. O bratrech, kterým svěřili péči o sbor, to však neplatí. Pro někoho proto může být těžké řídit se jejich vedením. Takový křesťan možná namítne: „Jsou nedokonalí stejně jako já. Proč bych je měl poslouchat?“ Je pravda, že starší jsou nedokonalí, ale k jejich slabostem a nedostatkům bychom měli mít správný postoj.

12., 13. (a) Jakých chyb se dopustili někteří starověcí služebníci, které Bůh pověřil vedením svého lidu? (b) Proč se o chybách odpovědných mužů píše v Bibli?

12 V Bibli se otevřeně mluví o chybách mužů, které Jehova pověřil vedením svého lidu v minulosti. Například David byl králem a vůdcem Izraele, ale přesto podlehl pokušení a dopustil se cizoložství a vraždy. (2. Sam. 12:7–9) Nebo apoštol Petr. V křesťanském sboru v prvním století měl velmi odpovědné postavení, ale i on se dopustil vážných chyb. (Mat. 16:18, 19; Jan 13:38; 18:27; Gal. 2:11–14) S výjimkou Ježíše nebyl od doby Adama a Evy na zemi žádný dokonalý člověk.

13 Proč Jehova nechal do Bible zapsat zprávy o selháních mužů, kterým svěřil odpovědné úkoly? Mimo jiné chtěl ukázat, že nedokonalé lidi může používat k tomu, aby vedl své služebníky. Vlastně to tak bylo vždycky. Nedokonalost odpovědných bratrů bychom proto neměli využívat jako záminku k tomu, abychom proti nim reptali a nerespektovali jejich autoritu. Jehova od nás očekává, že k nim budeme mít úctu a budeme je poslouchat. (Přečti 2. Mojžíšovu 16:2, 8.)

14., 15. Co se učíme z toho, jak Jehova komunikoval se svým lidem v minulosti?

14 Poslouchat bratry, kteří poskytují vedení, je dnes mimořádně důležité. Uvažuj o tom, jak Jehova komunikoval se svým lidem v kritických dobách v minulosti. Když měli Izraelité odejít z Egypta, pokyny od Boha dostali prostřednictvím Mojžíše a Árona. Pokud chtěli přežít desátou ránu, museli uposlechnout – připravit zvláštní jídlo a krví zabitého beránka potřít rám dveří svého domu. Tyto konkrétní pokyny jim nepředal hlas z nebe, ale izraelští starší muži, kteří je zase slyšeli od Mojžíše. (2. Mojž. 12:1–7, 21–23, 29) K tomu, aby svému lidu poskytl životodárné informace, Jehova použil Mojžíše a starší muže. Stejně důležitou úlohu dnes mají křesťanští starší.

15 Nejspíš si dokážeš vybavit mnoho dalších situací popsaných v Bibli, kdy Jehova předal svým služebníkům pokyny k záchraně života prostřednictvím lidských nebo andělských zástupců. Ve všech takových případech se rozhodl někoho pověřit, aby mluvil v jeho jménu. Ten pak jeho služebníkům sdělil, co mají dělat, aby přežili.  Můžeme logicky očekávat, že něco podobného Jehova udělá i v Armagedonu. Křesťanské starší dnes Jehova pověřil, aby zastupovali jeho a jeho organizaci, a proto musí každý z nich dávat mimořádně velký pozor, aby svěřenou autoritu nikdy nezneužil.

„JEDNO STÁDO JEDNOHO PASTÝŘE“

16. Co zahrnuje „slovo“, kterému musíme pozorně naslouchat?

16 Jehovovi služebníci jsou „jedním stádem“, které vede „jeden pastýř“, Ježíš Kristus. (Jan 10:16) Ten řekl, že se svými učedníky bude „po všechny dny až do závěru systému věcí“. (Mat. 28:20) Jelikož vládne z nebe jako král, má plně pod kontrolou všechny události, které povedou k vykonání rozsudku nad Satanovým světem. Co musíme dělat, abychom nenarušovali jednotu Božího stáda a zůstali v jeho bezpečí? V Bibli čteme: „Tvé vlastní uši uslyší za tebou slovo, jež říká: ‚To je ta cesta. Choďte po ní.‘“ Toto „slovo“ zahrnuje vše, co se dozvídáme z Božího inspirovaného Slova a co nám Jehova a Ježíš říkají prostřednictvím těch, kterým svěřili úlohu pastýřů. (Přečti Izajáše 30:21; Zjevení 3:22.)

Starší se snaží chránit neúplné rodiny před vlivem špatné společnosti (17. a 18. odstavec)

17., 18. (a) Jaké nebezpečí hrozí stádu, ale na co se můžeme spolehnout? (b) O čem pojednává následující článek?

17 Bible uvádí, že Satan „obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“. (1. Petra 5:8) Chová se jako divoké dravé zvíře, které číhá na neopatrnou nebo zbloudilou ovci. To je další pádný důvod, proč bychom se měli pevně držet křesťanského sboru a Jehovy, „pastýře a dozorce našich duší“. (1. Petra 2:25) Můžeme se spolehnout, že na lidech, kteří přežijí velké soužení, se splní slova ze Zjevení 7:17: „Beránek, [Ježíš,] . . . je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“ Víš snad o nějaké krásnější vyhlídce do budoucnosti?

18 Uvažovali jsme o velmi důležité úloze, jakou plní křesťanští pastýři. V následujícím článku se zamyslíme nad otázkou, kterou by si měl položit každý starší: Jak mají jmenovaní muži s Ježíšovými ovcemi zacházet?