Přejít k článku

Přejít na obsah

Přeměňuješ svou mysl?

Přeměňuješ svou mysl?

„Přeměňujte se předěláním své mysli.“ (ŘÍM. 12:2)

1., 2. Jak na nás působí výchova a prostředí, ve kterém žijeme?

NA KAŽDÉHO z nás silně působí výchova a prostředí, ve kterém žijeme, tedy přátelé, lidé v našem okolí a místní kultura. Proto máme rádi určitá jídla a určitým způsobem se oblékáme a chováme.

2 Jídlo a oblečení samozřejmě nejsou v životě to nejdůležitější. V dětství nás například vedli k tomu, abychom určité hodnoty a jednání považovali za správné a jiné za nesprávné. Názory na to, co je přijatelné a co ne, se ale liší. Na rozhodování může mít vliv také svědomí. Bible říká, že i „lidé z národů, kteří nemají zákon, činí přirozeně věci zákona“. (Řím. 2:14) Znamená to tedy, že když se na nějakou situaci nevztahuje konkrétní Boží zákon, můžeme se jednoduše řídit tím, jak nás vychovali doma, nebo tím, co je běžné v naší kultuře?

3. Proč se křesťané nerozhodují na základě měřítek tohoto světa?

3 Křesťané mají přinejmenším dva důvody, proč by to tak neměli dělat. Za prvé, Bible nás varuje: „Existuje cesta, která je před mužem přímá, ale její konec jsou potom cesty smrti.“ (Přísl. 16:25) Jsme nedokonalí, a proto se nedokážeme vždy rozhodovat tak, aby to bylo správné a k našemu užitku. (Přísl. 28:26; Jer. 10:23) Za druhé, Bible ukazuje, že hodnoty a trendy ve světě ovlivňuje Satan, „bůh tohoto systému věcí“. (2. Kor. 4:4; 1. Jana 5:19) Pokud tedy chceme, aby z nás měl Jehova radost a aby nám žehnal, musíme jednat podle vybídky zaznamenané v Římanům 12:2. (Přečti.)

4. O čem budeme uvažovat v tomto článku?

4 V Římanům 12:2 najdeme několik důležitých myšlenek, o kterých bychom měli důkladně  uvažovat: (1) Proč vůbec potřebujeme být přeměněni? (2) Čeho se přeměna týká? (3) Jak přeměna probíhá? Odpovědi na tyto otázky si teď postupně rozebereme.

PROČ POTŘEBUJEME BÝT PŘEMĚNĚNI?

5. Komu Pavel adresoval slova zaznamenaná v Římanům 12:2?

5 Apoštol Pavel napsal dopis do Říma kolem roku 56 n. l. a neadresoval ho nevěřícím obyvatelům, ale pomazaným křesťanům. (Řím. 1:7) Vybídl je: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí.“ Systémem věcí myslel mimo jiné měřítka, zvyky a styl oblékání charakteristické pro tehdejší římskou společnost. Ze slova „přestaňte“ vyplývá, že se někteří tehdejší bratři a sestry stále ještě nechávali tímto systémem ovlivňovat. Jak se to projevovalo?

6., 7. Jak mohlo společenské a náboženské prostředí v Římě působit na křesťany?

6 Dnes si mohou turisté v Římě prohlédnout pozůstatky chrámů, hrobek, památníků, arén, divadel a dalších staveb. Některé z nich pocházejí z prvního století a umožňují nám nahlédnout do tehdejšího společenského a náboženského života. V dějepisných knihách se můžeme dočíst o gladiátorských hrách, závodech dvoukolých vozů a divadelních a hudebních vystoupeních, z nichž některá byla velmi nemravná. Řím byl také prosperujícím střediskem obchodu, takže lidé měli mnoho příležitostí dobře si vydělat. (Řím. 6:21; 1. Petra 4:3, 4)

7 Řím byl plný chrámů, ve kterých lidé uctívali množství bohů, ale přesto se nedá říct, že by ke svým bohům měli blízký vztah. Náboženství pro ně bylo pouhým souborem rituálů, které byly součástí každodenního života. Prováděly se například při narození, sňatku nebo úmrtí. Dokážeš si představit, jak to mohlo na tehdejší křesťany působit? Mnozí z takového prostředí pocházeli, a proto museli projít důkladnou přeměnou, než mohli být pokřtěni. Ale křtem jejich přeměna rozhodně neskončila.

8. Proč je tento svět pro křesťany nebezpečný?

8 A podobně i dnešní svět představuje nebezpečí pro nás. Jak to? Jeho duch se totiž promítá do mnoha oblastí života. (Přečti Efezanům 2:2, 3; 1. Jana 2:16.) Každý den jsme vystaveni touhám, postojům, hodnotám a měřítkům tohoto světa, a proto nám hrozí, že se jím necháme pohltit. Máme tedy dobré důvody jednat podle Pavlovy vybídky: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte  se.“ Co pro to musíme udělat?

ČEHO SE PŘEMĚNA TÝKÁ?

9. Jaké změny musí mnozí lidé před křtem udělat?

9 Když člověk začne studovat Bibli a uplatňovat, co se dozvídá, začne si vytvářet vztah k Jehovovi. Opouští falešné náboženství a mění se i v dalších oblastech svého života. Usilovně se snaží oblékat novou osobnost a napodobovat Ježíše Krista. (Ef. 4:22–24) Takové pokroky dělají každý rok desetitisíce lidí a splňují tak potřebné požadavky, aby se mohli zasvětit Jehovovi a dát se pokřtít. Radost z toho máme my i Jehova. (Přísl. 27:11) Vyvstává ale otázka: Jsou to jediné změny, které je nutné udělat?

Ještě mnoho lidí potřebuje vyjít ze Satanova světa a nechat se přeměňovat Božím Slovem (9. odstavec)

10. Proč přeměna znamená víc než se jen v něčem zlepšit?

10 Přeměna v biblickém smyslu zahrnuje víc než jen udělat v něčem pokrok nebo se zlepšit. Znázorněme si to: Výrobek může mít na etiketě napsáno „vylepšeno“, ale jeho podstata se nijak nezmění. Možná jen obsahuje novou přísadu nebo má atraktivnější obal. O výrazu „být přeměněni“ se v jednom slovníku uvádí: „V Řím[anům] 12:2 se poukazuje na rozdíl mezi tím, když je někdo utvářen podle tohoto světa, a tím, když je působením Svatého Ducha přeměňován zevnitř obnovou svých myšlenek.“ (Vine’s Expository Dictionary) Přeměna, kterou musí křesťan prodělat, zahrnuje víc než jen to, že se zbaví škodlivých návyků a přestane mluvit sprostě a jednat nemravně. Takovým věcem se snaží vyhýbat i někteří lidé, kteří Bibli vůbec neznají. Čeho všeho se tedy naše přeměna týká?

11. Co je podle Pavla nutné k tomu, aby se člověk přeměnil?

11 Pavel napsal: „Přeměňujte se předěláním své mysli.“ Mysl označuje nejen naše rozumové schopnosti, ale také myšlenkové sklony a postoje. V úvodu svého dopisu Římanům Pavel popsal lidi, kteří měli „neschválený stav mysli“. Vyznačovali se „nespravedlností, ničemností, chtivostí, špatností“, „byli plní závisti, vraždy, rozepře, klamu“ a měli i další nežádoucí rysy. (Řím. 1:28–31) Zřejmě už chápeme, proč Pavel vybízel Boží služebníky, kteří z takového prostředí pocházeli, aby se přeměnili na základě toho, že předělají svou mysl.

Ať je od vás odňat hněv, zloba, jekot a utrhačná řeč spolu s veškerou špatností. (Ef. 4:31)

12. Jaký názor je dnes velmi rozšířený a proč je pro křesťany nebezpečný?

12 Skutečnost je žel taková, že jsme obklopení lidmi, kteří Pavlovu popisu přesně odpovídají. Mnozí si myslí,  že trvat na určitých měřítkách a zásadách je dnes zastaralé a netolerantní. Učitelé a rodiče dětem často dovolují, aby si dělaly, co chtějí. Učí je, že mají právo se rozhodovat podle svého, protože všechno záleží na úhlu pohledu. Postojem „můžu si dělat, co chci“ se v životě řídí i mnozí věřící. (Žalm 14:1) Takový vliv je pro pravé křesťany velmi nebezpečný. Pokud si nedáme pozor, mohli bychom zvolit podobný přístup i k pokynům, které dostáváme od Boží organizace. Možná se nám nechce podřídit některým sborovým opatřením, a dokonce máme ve zvyku stěžovat si vždycky, když se nám něco nelíbí. Nebo máme výhrady k biblickým radám ohledně výběru zábavy, využívání internetu a snahy získat vyšší vzdělání.

13. Proč bychom se měli upřímně zkoumat?

13 Pokud se už nechceme nechat utvářet tímto světem, musíme také upřímně zkoumat své nejhlubší postoje a pocity, cíle a hodnoty. Druzí lidé do nás nevidí a možná nám říkají, že si vedeme dobře. Ale jen my sami víme, zda jsme se v těchto důležitých oblastech života nechali biblickou pravdou skutečně přeměnit a zda jsme se v tomto procesu někde nezastavili. (Přečti Jakuba 1:23–25.)

JAK PŘEMĚNA PROBÍHÁ?

14. Jak zjistíme, v čem se máme změnit?

14 Vzhledem k tomu, že přeměna se týká našeho nitra, potřebujeme k ní něco, co pronikne pod povrch a zasáhne naše nejhlubší já. Co je tím prostředkem? Když studujeme Bibli, dozvídáme se, jací bychom podle Jehovy měli být. Z naší reakce na to, co čteme, můžeme zjistit, co je v našem srdci a jaké změny musíme dělat, abychom jednali podle dokonalé „Boží vůle“. (Řím. 12:2; Hebr. 4:12)

15. Co Jehova mění, když nás tvaruje?

15 Přečti Izajáše 64:8. Znázornění, které prorok Izajáš použil, obsahuje důležitou myšlenku. Jehova je jako hrnčíř a my jsme jako hlína v jeho rukou. Když nás tvaruje, nechce vylepšit náš fyzický vzhled, ale změnit to, jakým člověkem jsme uvnitř. Pokud na jeho tvarování reagujeme, přeměňujeme svůj způsob myšlení a své pocity. A přesně to potřebujeme, abychom dokázali odolávat špatnému vlivu tohoto světa. Jak takové tvarování probíhá?

16., 17. (a) Jak musí hrnčíř připravit hlínu, než ji začne tvarovat? (b) Jak nám Boží Slovo pomáhá, aby z nás Jehova mohl vytvarovat drahocennou nádobu?

16 Když chce hrnčíř vyrobit krásnou nádobu, použije vysoce kvalitní hlínu. Předtím ale musí udělat dvě důležité věci. Nejdřív musí hlínu zbavit všech příměsí a nečistot. Pak ji musí smíchat se správným množstvím vody a zpracovat, aby mu pod rukama dobře držela tvar.

17 Všimni si, že hrnčíř používá vodu, jednak když hlínu zbavuje nečistot a jednak když ji zpracovává, aby měla správnou konzistenci a byla poddajná. Pak z ní dokáže vyrobit i tu nejkřehčí nádobu. A přesně tytéž role plní v našem životě Boží Slovo. Pomáhá nám zbavovat se starého způsobu myšlení z doby, kdy jsme ještě neznali Boha, a umožňuje nám, abychom byli  přeměňováni v člověka, který je v Božích očích drahocennou nádobou. (Ef. 5:26) Kolikrát už jsme slyšeli, že máme denně číst Bibli a pravidelně chodit na shromáždění, kde se Bible do hloubky rozebírá? Proč takové vybídky dostáváme? Protože když podle nich jednáme, necháváme se Jehovou tvarovat. (Žalm 1:2; Sk. 17:11; Hebr. 10:24, 25)

Když se necháváš přeměňovat myšlenkami z Bible, dokážeš si s problémy poradit lépe než v minulosti (18. odstavec)

18. (a) Proč se neobejdeme bez rozjímání, pokud chceme, aby nás Boží Slovo přeměňovalo? (b) Jaké otázky si můžeme položit?

18 Jestliže nám má Bible pomáhat k vnitřní přeměně, nestačí si ji jen pravidelně číst a přijímat z ní informace. Možná ses ve službě setkal s lidmi, kteří si ji občas čtou a celkem dobře ji znají. Někteří dokonce umí biblické texty citovat zpaměti. * Na jejich myšlení a život ale Boží Slovo nemá velký vliv. Proč to tak je? Aby mohlo člověka přeměňovat, musí ho nechat působit na svoje srdce. Je proto nutné vyhradit si čas, abychom o myšlenkách z Bible uvažovali. Polož si otázky: Uvědomuji si, že to, co se z Bible dozvídám, není jen teorie? Přesvědčil jsem se sám na sobě, že je to pravda? Vztahuji myšlenky z Bible na sebe, nebo jen učím druhé, aby se jimi řídili? Vnímám Bibli tak, že Jehova mluví ke mně osobně? Jestliže budeme o takových otázkách přemýšlet, přiblížíme se k Jehovovi a naše láska k němu poroste. Když Bible působí na naše srdce, motivuje nás to ke změnám, ze kterých má Jehova radost. (Přísl. 4:23; Luk. 6:45)

19., 20. Které rady můžeme uplatnit a co nám to přinese?

19 Pokud budeme Boží Slovo pravidelně číst a budeme o něm rozjímat, pomůže nám to, abychom dál jednali podle následující vybídky: „Svlékněte starou osobnost s jejími zvyklostmi a oblékněte si novou osobnost, která se obnovuje přesným poznáním.“ (Kol. 3:9, 10) Jestliže pochopíme, co Bible učí, a budeme podle toho žít, bude nás nová osobnost chránit před Satanovými pastmi.

20 Apoštol Petr napsal: „Jako poslušné děti se přestaňte utvářet podle tužeb, které jste měli dříve.“ A dodal: „Staňte se i vy sami svatými v celém svém chování.“ (1. Petra 1:14, 15) Když se necháváme přeměňovat Božím Slovem, to znamená, když se ze všech sil snažíme zbavit dřívějšího způsobu myšlení a postojů, Jehova nám požehná. Víc se o tom dozvíme v příštím článku.

^ 18. odst. Viz Strážnou věž z 1. února 1994, strana 10, odstavec 7.