Přejít k článku

Přejít na obsah

Na základě čeho se rozhoduješ?

Na základě čeho se rozhoduješ?

„Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění.“ (PŘÍSL. 3:5)

1., 2. (a) Rozhoduješ se rád? (b) Jsi spokojený se všemi svými rozhodnutími?

ROZHODOVÁNÍ. Jaké pocity v tobě toto slovo vyvolává? Někteří lidé si chtějí o všem rozhodovat sami. Považují to za své právo a vůbec si neumí představit, že by někdo rozhodoval za ně nebo jim do toho mluvil. Jiní se naopak děsí situací, ve kterých se musí sami rozhodovat. Často hledají pomoc v příručkách a u různých poradců a někdy kvůli tomu utratí spoustu peněz.

2 Většina z nás se asi pohybuje někde mezi těmito dvěma extrémy. Chápeme, že o některých záležitostech nemáme právo rozhodovat, ale současně jsme rádi, že si v mnoha situacích můžeme zvolit, čemu my osobně dáváme přednost. (Gal. 6:5) Také si uvědomujeme, že ne všechna naše rozhodnutí jsou moudrá či prospěšná.

3. Co nám pomáhá, abychom se správně rozhodovali, ale jaké otázky vznikají?

3 Vážíme si toho, že náš Bůh, Jehova, nám k mnoha důležitým otázkám dává jasné rady. Když se jimi řídíme, naše rozhodnutí dělají Jehovovi radost a my z nich máme užitek. Někdy ale řešíme i situace, ke kterým se Boží Slovo konkrétně nevyjadřuje. Na základě čeho bychom se v nich měli rozhodovat? Například víme, že bychom neměli krást. (Ef. 4:28) Co přesně se ale dá označit za krádež? Závisí to na hodnotě ukradeného předmětu, na pohnutce, se kterou ho člověk vzal, nebo na něčem jiném? Čím bychom se měli řídit, když se rozhodujeme v záležitostech, které patří do takzvané šedé oblasti?

 MĚJ ZDRAVOU MYSL

4. Co nám možná někdo poradí, když stojíme před rozhodnutím?

4 Když se ve sboru zmíníš o tom, že stojíš před závažným rozhodnutím, možná ti někdo připomene biblický verš, který nás povzbuzuje, abychom měli „zdravou mysl“. (Řím. 12:3; 1. Petra 4:7) To je určitě dobrá rada. Boží Slovo totiž varuje před nepromyšlenými kroky. Čteme v něm: „Každý, kdo je ukvapený, jde jistě vstříc nouzi.“ (Přísl. 21:5) Co to ale znamená mít zdravou mysl? Znamená to jen nespěchat, všechno si důkladně promyslet, být rozumný a mít dobrý úsudek? Takový přístup jistě k moudrému rozhodování přispívá, ale zdravá mysl zahrnuje ještě něco víc.

5. Proč nemáme dokonale zdravou mysl?

5 Dokonale zdravou mysl samozřejmě nemá žádný člověk. Důvodem je to, že jsme se všichni narodili hříšní a nedokonalí. (Žalm 51:5; Řím. 3:23) Kromě toho jsme mnozí kdysi byli duchovně zaslepení a neznali jsme ani Jehovu, ani jeho spravedlivá měřítka. (2. Kor. 4:4; Tit. 3:3) Pokud bychom tedy svá rozhodnutí zakládali pouze na tom, co je správné a rozumné podle nás, dělali bychom chyby bez ohledu na to, jak důkladně bychom o svých rozhodnutích předem uvažovali. (Přísl. 14:12)

6. Co nám pomůže, abychom získali zdravou mysl?

6 Jehova, náš nebeský Otec, je dokonalý v každém ohledu. (5. Mojž. 32:4) A nám, nedokonalým lidem, pomáhá, abychom změnili svůj způsob uvažování a díky tomu získali zdravou mysl. (Přečti 2. Timoteovi 1:7.) Právě toho chceme jako křesťané dosáhnout. Musíme ale mít své uvažování a pocity pod kontrolou a Jehovův způsob smýšlení a jednání napodobovat.

7., 8. Z jaké zkušenosti je vidět, že i pod tlakem se člověk může rozhodnout správně?

7 Uvažujme o následujícím příkladu. Mezi některými imigranty je běžné, že když se jim narodí dítě, pošlou ho k příbuzným do své rodné země a sami dál pracují a vydělávají peníze v cizině. * Jedné imigrantce se narodil krásný chlapeček. Přibližně v té době začala studovat Bibli a dělala hezké duchovní pokroky. Přátelé a příbuzní na ni a jejího manžela naléhali, aby chlapečka odvezli domů a nechali ho u prarodičů. Díky studiu Bible si žena uvědomila, že starat se o děti je úkol, který od Boha dostali rodiče. (Žalm 127:3; Ef. 6:4) Bude se řídit zvykem, který mnozí považují za rozumný, nebo bude jednat v souladu s biblickými zásadami, i když to možná povede k finančním potížím a k posměchu ze strany některých lidí? Co bys na jejím místě udělal ty?

8 Žena byla pod tlakem a ve velkém stresu, a tak se úpěnlivě modlila k Jehovovi, aby jí ukázal, co má dělat. Se svou situací se svěřila sestře, která s ní studovala, i dalším křesťanům ve sboru. Postupně začala chápat, jaký je Jehovův názor. Také přemýšlela, jaký citový dopad by na jejího chlapečka mělo, kdyby nebyl se svými rodiči právě v době, kdy se formuje jeho osobnost. Když zvážila, co k její situaci říká Bible, došla k závěru, že poslat svého  syna k prarodičům by nebylo správné. Na jejího manžela udělalo velký dojem, jak jim bratři a sestry přispěchali na pomoc, a měl radost, že jeho chlapeček je zdravý a spokojený. Začal studovat Bibli a chodit s manželkou na shromáždění.

9., 10. Jak se projeví, že máme zdravou mysl?

9 Tento příklad ukazuje, že mít zdravou mysl neznamená dělat to, co za rozumné a výhodné považujeme my nebo druzí. Naše nedokonalá mysl a srdce jsou jako hodinky, které se buď předbíhají, nebo zpožďují. Kdybychom se jimi řídili, vedlo by to k problémům. (Jer. 17:9) Svou mysl a srdce musíme seřídit podle spolehlivých Božích měřítek. (Přečti Izajáše 55:8, 9.)

10 V Bibli nacházíme tuto moudrou radu: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísl. 3:5, 6) Za slovy „neopírej se o své vlastní porozumění“ je uvedeno „všímej si [Jehovy]“. Jedině on má dokonale zdravou mysl. Je tedy logické, že kdykoli stojíme před nějakým rozhodnutím, měli bychom otevřít Bibli a snažit se zjistit, co si o dané situaci myslí Jehova. Na tom bychom pak své rozhodnutí měli založit. Ukážeme tak, že zdravou mysl máme i my.

ROZVÍJEJ SVOU VNÍMAVOST

11. Co je zapotřebí k tomu, aby se křesťan naučil moudře rozhodovat?

11 Naučit se moudře rozhodovat a svá rozhodnutí uskutečňovat není snadné. Zvlášť náročné to může být pro ty, kdo jsou pokřtění krátce nebo kdo pravdu teprve začínají poznávat. Bible o takových lidech mluví jako o duchovních nemluvňatech, ale i oni mohou dělat pěkné pokroky. Když se dítě učí chodit, vytrvale dělá malé krůčky. Ti, kdo se chtějí naučit moudře rozhodovat, by měli postupovat podobně. Apoštol Pavel napsal, že duchovně  zralí lidé „používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným“. Slova „používáním cvičili“ poukazují na vytrvalé a opakované úsilí. A to je návod pro ty, kdo se křesťany stali nedávno. (Přečti Hebrejcům 5:13, 14.)

Když se rozhoduješ správně v každodenních záležitostech, rozvíjíš tím svou vnímavost (11. odstavec)

12. Co nám pomůže naučit se správně rozhodovat?

12 Každý den děláme malá i velká rozhodnutí. Podle jedné studie je však víc než 40 procent našich rozhodnutí založeno na zakořeněných zvycích, a ne na rozumové úvaze. Každé ráno si například vybíráš, co si oblékneš. Možná ti to připadá jako maličkost a příliš o tom nepřemýšlíš, zvlášť když spěcháš. Uvědomuješ si ale, že svým vzhledem reprezentuješ Jehovu? (2. Kor. 6:3, 4) A čím se řídíš, když si kupuješ nové oblečení? Záleží ti hlavně na stylu a módě, nebo bereš v úvahu i to, zda je pro křesťana vhodné a kolik bude stát? Když se v takových záležitostech rozhodujeme správně, cvičíme tím svou vnímavost a to nám pomáhá i v případě závažnějších rozhodnutí. (Luk. 16:10; 1. Kor. 10:31)

POSILUJ SVOU VŮLI

13. Co potřebujeme, abychom své rozhodnutí uskutečnili?

13 Správně se rozhodnout je jedna věc, ale svého rozhodnutí se také musíme držet a uskutečnit ho. Mnozí lidé se například rozhodnou, že přestanou kouřit, ale nedaří se jim to, protože nemají potřebnou motivaci. Chybí jim odhodlání dotáhnout své rozhodnutí do konce. Říká se ale, že vůli je možné posilovat podobně jako sval. Čím víc sval používáme, tím je silnější. Pokud ho používáme jen zřídka, zeslábne. Co nám tedy pomůže, abychom měli silnou vůli dělat to, pro co jsme se rozhodli? Musíme hledat pomoc u Jehovy. (Přečti Filipanům 2:13.)

14. Co Pavlovi pomáhalo, aby jednal správně?

14 Pavel to znal z vlastní zkušenosti. Jednou s lítostí napsal: „Schopnost přát si totiž u mne je, ale schopnost působit, co je znamenité, tu není.“ Věděl, co chce dělat a co by dělat měl, ale někdy se mu to nedařilo. Přiznal: „Podle člověka, jímž jsem ve svém nitru, mám skutečně potěšení v Božím zákoně, ale ve svých údech spatřuji jiný zákon, jenž válčí proti zákonu mé mysli a vede mě do zajetí zákona hříchu, který je v mých údech.“ Byla jeho situace beznadějná? V žádném případě. Dále napsal: „Díky Bohu prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána!“ (Římanům 7:18, 22–25) Na jiném místě uvedl: „Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.“ (Fil. 4:13)

15. Proč musíme být odhodlaní jednat správně?

15 Pokud chceš dělat Bohu radost, musíš být pevně rozhodnutý jednat správně. Vzpomeň si, co Elijáš řekl Baalovým ctitelům a odpadlým Izraelitům na hoře Karmel. „Jak dlouho budete kulhat mezi dvěma různými názory? Jestliže je pravým Bohem Jehova, následujte jeho; ale jestliže Baal, následujte jeho.“ (1. Král. 18:21) Izraelité věděli, že by měli uctívat pouze Jehovu, ale kulhali „mezi dvěma různými názory“, když se snažili uctívat Jehovu i Baala. Pravým opakem byl Jozue. Mnoho let před událostmi na hoře Karmel řekl Izraelitům: „Jestliže je ve  vašich očích špatné sloužit Jehovovi, vyvolte si dnes, komu budete sloužit . . . Ale pokud jde o mne a mou domácnost, my budeme sloužit Jehovovi.“ (Jozue 24:15) K čemu jeho rozhodnost vedla? On i všichni ti, kdo stáli na jeho straně, vstoupili do Zaslíbené země, která oplývala „mlékem a medem“. (Jozue 5:6)

MOUDŘE SE ROZHODUJ, A JEHOVA TI POŽEHNÁ

16., 17. K čemu může vést to, že jednáme v souladu s Boží vůlí? Uveď příklad.

16 Uvažuj o dalším příkladu ze současnosti. Nově pokřtěný bratr byl ženatý a měl tři malé děti. Jeho spolupracovník mu jednoho dne navrhl, aby začali pracovat v jiné firmě, kde dostanou víc peněz i další výhody. Bratr o tom přemýšlel a modlil se. Ve firmě, kde momentálně pracoval, sice neměl velký plat, ale nastoupil tam proto, že mohl mít volné víkendy a mohl chodit s rodinou na shromáždění a do služby. Uvědomoval si, že pokud by návrh svého kolegy přijal, přinejmenším nějakou dobu by tolik volného času neměl. Jak by ses na jeho místě rozhodl?

17 Když bratr zvážil, jaký dopad by mělo jeho rozhodnutí na jeho vztah k Jehovovi, nabídku odmítl. Myslíš, že toho později litoval? Ne. Pro sebe i pro svou rodinu považoval za důležitější, aby měli blízko k Jehovovi, než aby měli víc peněz. On i jeho manželka měli velkou radost, když jim jejich desetiletá dcera pověděla, že je má moc ráda a že má ráda také bratry a sestry a Jehovu. Řekla, že se chce Jehovovi zasvětit a dát se pokřtít. Velmi jí prospěl příklad tatínka, který dával uctívání Jehovy na první místo ve svém životě.

Díky moudrým rozhodnutím můžeš patřit k Božímu šťastnému lidu (18. odstavec)

18. Proč je důležité, abychom se každý den rozhodovali moudře?

18 Podobně jako Mojžíš vedl Izraelity pustinou, Ježíš Kristus nás už celá desetiletí vede Satanovým systémem věcí. A tak jako Jozue přivedl Izraelity do Zaslíbené země, Ježíš nás přivede do spravedlivého nového světa. (2. Petra 3:13) Teď není čas na to, abychom se vrátili k dřívějšímu způsobu uvažování, zvykům, hodnotám a cílům. Musíme si stále naléhavěji uvědomovat, jak je důležité, abychom žili podle Boží vůle. (Řím. 12:2; 2. Kor. 13:5) Svými rozhodnutími proto dávejme každý den najevo, že si přejeme, aby nám Jehova žehnal po celou věčnost. (Přečti Hebrejcům 10:38, 39.)

^ 7. odst. Tento zvyk také prarodičům umožňuje chlubit se svými vnoučaty před přáteli a příbuznými.