Přejít k článku

Přejít na obsah

Zůstaň v Jehovově ochranném údolí

Zůstaň v Jehovově ochranném údolí

„Jehova . . . bude válčit proti těm národům jako v den svého válčení, v den boje.“ (ZECH. 14:3)

1., 2. Jaká válka se rýsuje na obzoru a co během ní nebudou muset Boží služebníci dělat?

DNE 30. října 1938 miliony lidí ve Spojených státech poslouchaly oblíbený rozhlasový pořad. Ten večer byla na programu adaptace vědeckofantastického románu Válka světů. Herci představovali hlasatele zpráv a informovali o přistání invazních jednotek z Marsu, které měly na naší planetě způsobit zkázu. Ačkoli bylo oznámeno, že jde o rozhlasovou hru, mnozí posluchači si mysleli, že útok je skutečný, a zachvátil je strach. Někteří dokonce podnikli určitá opatření, aby se fiktivním vetřelcům ubránili.

2 Dnes se na obzoru rýsuje skutečná válka, ale lidé na to nereagují. Není předpovězená v nějakém vědeckofantastickém románu, ale v Božím Slově, Bibli. Je to Armagedon — válka, kterou Bůh povede proti tomuto ničemnému systému věcí. (Zjev. 16:14–16) Boží služebníci na zemi se během ní nebudou muset bránit vetřelcům z jiné planety. Přesto budou ohromeni úžasnými událostmi a bázeň vzbuzujícími projevy Boží moci.

3. O kterém proroctví budeme uvažovat a proč by nás mělo zajímat?

3 S armagedonskou válkou přímo souvisí proroctví ze 14. kapitoly Zecharjáše. I když bylo zapsáno asi před 2 500 lety, je pro nás velmi důležité. (Řím. 15:4) Z velké části se vztahuje na situace, které zažívá Boží lid od roku 1914, kdy bylo v nebi zřízeno mesiášské království, a také na úžasné události, které se odehrají v nejbližší budoucnosti. Významnou úlohu v tomto proroctví má „velmi veliké údolí“ a „živé vody“. (Zech. 14:4, 8) V tomto článku se dozvíme, co je toto údolí a jak v něm  Jehovovi služebníci mohou najít ochranu. Také si ukážeme, co jsou živé vody a jaký z nich můžeme mít užitek. Díky tomu si nejen uvědomíme, že je potřebujeme pít, ale také je budeme chtít pít. Věnujme tedy tomuto proroctví soustředěnou pozornost. (2. Petra 1:19, 20)

„PŘICHÁZÍ DEN, KTERÝ PATŘÍ JEHOVOVI“

4. (a) Kdy začal „den, který patří Jehovovi“? (b) Co Jehovovi služebníci oznamovali desetiletí před rokem 1914 a jak na to reagovali světoví vůdci?

4 Proroctví ve 14. kapitole Zecharjáše začíná slovy: „Pohleď, přichází den, který patří Jehovovi.“ (Přečti Zecharjáše 14:1, 2.) Co je tímto dnem? Je to „Pánův den“, který začal, když se „království světa . . . stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista“. (Zjev. 1:10; 11:15) Začal zřízením mesiášského království v roce 1914. Několik desetiletí předtím Jehovovi služebníci oznamovali, že v tom roce skončí „ustanovené časy národů“ a že od té doby budou svět postihovat nebývalé těžkosti. (Luk. 21:24) Jak na to národy reagovaly? Místo aby političtí a náboženští vůdci tomuto varování věnovali pozornost, vysmívali se mu a pronásledovali horlivé pomazané křesťany. Tím se vlastně vysmívali samotnému všemohoucímu Bohu, protože pomazaní vyslanci Království zastupují „nebeský Jeruzalém“ — mesiášské království, jehož jsou součástí. (Hebr. 12:22, 28)

5., 6. (a) Co podnikly národy proti městu a jeho občanům? (b) Kdo byli „zbývající z lidu“?

5 Zecharjáš předpověděl, co národy podniknou: „Město [Jeruzalém] bude skutečně dobyto.“ „Město“ představuje Boží mesiášské království. Na zemi ho zastupují jeho občané, ostatek pomazaných křesťanů. (Fil. 3:20) Během první světové války byli bratři, kteří stáli v čele pozemské části Jehovovy organizace, „dobyti“, neboli zatčeni, a posláni do vězení v Atlantě v americkém státě Georgia. Co znamená, že „domy [byly] vypleněny“? Nepřátelé jednali s těmito i dalšími věrnými křesťany nespravedlivě a krutě, zakázali jejich literaturu a snažili se zastavit kazatelské dílo.

6 Mocní nepřátelé sice Boží služebníky početně převyšovali, očerňovali je, stavěli se jim na odpor a pronásledovali je, ale pravé uctívání odstraněno být nemohlo. Byli tu „zbývající z lidu“, tedy členové pomazaného ostatku, kteří loajálně odmítli být „z města odříznuti“.

7. V čem jsou Jehovovi pomazaní svědkové příkladem pro pravé křesťany dnes?

7 Vztahuje se toto proroctví pouze na období první světové války? Ne. Národy měly proti pomazanému ostatku a jeho věrným společníkům s pozemskou nadějí podniknout další útoky. (Zjev. 12:17) K velkému pronásledování došlo například během druhé světové války. To, že pomazaní křesťané zůstali věrní, nás povzbuzuje, abychom vytrvali v jakýchkoli zkouškách, které mohou přijít. Může to být odpor ze strany nevěřících příbuzných, kolegů nebo spolužáků, kteří se nám kvůli naší víře vysmívají. (1. Petra 1:6, 7) Bez ohledu na to, kde žijeme, jsme rozhodnuti zůstat věrní a nebát se nikoho, kdo se nám postaví na odpor.  (Fil. 1:27, 28) Kde ale Jehovův lid najde bezpečí, když se nachází ve světě, který ho nenávidí? (Jan 15:17–19)

JEHOVA TVOŘÍ „VELMI VELIKÉ ÚDOLÍ“

8. (a) Co v Bibli někdy znázorňují hory? (b) Co představuje „hora olivovníků“?

8 Jelikož „město“ je symbolem nebeského Jeruzaléma, „[hora] olivovníků, která je před Jeruzalémem“, musí být také symbolická. Co znázorňuje? Jak „se uprostřed rozpoltí“ a stanou se z ní dvě hory? Proč o nich Jehova mluví jako o svých horách? (Přečti Zecharjáše 14:3–5.) V Bibli hory někdy znázorňují království neboli vlády. Bible také spojuje Boží horu s požehnáním a ochranou. (Žalm 72:3; Iz. 25:6, 7) „Hora olivovníků“, na které Bůh stojí a která je na východ od Jeruzaléma, tedy představuje Jehovovu svrchovanost neboli jeho absolutní vládu nade vším.

9. Co znamená, že se „hora olivovníků“ rozpoltí?

9 Co znamená, že se „hora olivovníků“ rozpoltí? Hora, která je na východ od Jeruzaléma, se rozdělí v tom smyslu, že Jehova vytvoří jinou vládu, která je jeho vládě podřízená. Touto druhotnou vládou je mesiášské království, jehož králem je Ježíš Kristus. Jehova proto mluví o dvou horách, které vzniknou rozdělením „Olivové hory“, jako o svých horách. (Zech. 14:4, ppč.) Obě jsou jeho.

10. Co znázorňuje „velmi veliké údolí“, které je mezi dvěma horami?

10 Když se symbolická hora rozdělí, polovina na sever a polovina na jih, Jehovovy nohy zůstanou na obou horách. Pod jeho nohama vznikne „velmi veliké údolí“. Toto symbolické údolí znázorňuje Boží ochranu. Tak jako jsou lidé chráněni v údolí mezi dvěma horami, Jehovovi služebníci jsou v bezpečí pod Boží svrchovanou vládou a pod vládou jeho Syna. Jehova nikdy nedovolí, aby čisté uctívání zaniklo. Kdy se hora olivovníků rozpoltila? Stalo se to v roce 1914, když bylo na konci časů pohanů zřízeno mesiášské království. Kdy praví Boží služebníci začali do tohoto symbolického údolí prchat?

ÚTĚK DO ÚDOLÍ ZAČÍNÁ!

11., 12. (a) Kdy začal útěk do symbolického údolí? (b) Co je důkazem toho, že Jehova svůj lid chrání?

11 Ježíš své následovníky varoval: „Budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.“ (Mat. 24:9) Během posledních dnů tohoto systému věcí, tedy od roku 1914, je tato nenávist obzvlášť silná. I když nepřátelé v průběhu první světové války krutě pronásledovali pomazaný ostatek, nepodařilo se jim tuto skupinu věrných křesťanů zlikvidovat. V roce 1919 byli vysvobozeni ze spárů Velkého Babylónu, světové říše falešného náboženství. (Zjev. 11:11, 12) * Tehdy začal útěk do údolí mezi Jehovovými horami.

12 Od roku 1919 údolí Boží ochrany poskytuje bezpečí pravým Božím služebníkům po celém světě. V uplynulých desetiletích se v mnoha částech světa vlády snažily zastavit kazatelské dílo svědků Jehovových a zakazovaly jejich literaturu. To se děje v některých  zemích i dnes. I kdyby se však vlády snažily sebevíc, nikdy se jim nepodaří pravé uctívání vymýtit! Jehovova mocná paže bude stále s jeho lidem. (5. Mojž. 11:2)

13. Jak můžeme zůstat v Jehovově ochranném údolí a proč je to dnes důležitější než kdy dřív?

13 Pokud budeme Jehovovi stále věrní, on a jeho Syn, Ježíš Kristus, budou jednat v náš prospěch. Bůh nepřipustí, aby nás kdokoli nebo cokoli uchvátilo z jeho ruky. (Jan 10:28, 29) Je připraven nám poskytnout jakoukoli pomoc, kterou budeme potřebovat, abychom ho mohli poslouchat jako Svrchovaného panovníka a zůstat věrnými poddanými mesiášského království. Je životně důležité zůstat v jeho údolí ochrany, protože bude mít pro Boží služebníky ještě větší význam během rychle se blížícího velkého soužení.

PŘICHÁZÍ „DEN . . . VÁLČENÍ“

14., 15. Jak na tom budou ti, kdo v „den [Božího] válčení“ budou mimo „veliké údolí“?

14 Jak se bude přibližovat konec tohoto systému věcí, Satan zintenzivní útoky na Jehovovy služebníky. Potom v „den svého válčení“ Bůh zakročí proti svým nepřátelům. Postará se o to, aby jeden ze Satanových útoků byl tím posledním. V ten den se vyznamená jako slavný válečník, a to víc než v jakýkoli jiný „den boje“. (Zech. 14:3)

15 Až přijde den Božího válčení, jak na tom budou ti, kdo budou mimo „veliké údolí“ ochrany? Nebude na ně svítit „žádné drahocenné světlo“ Boží přízně. V tomto dni boje kůň, mula, velbloud, osel a domácí zvíře každého druhu, což jsou symboly zbraní a vojenské techniky národů, „ztuhnou“, tedy budou vyřazeny z provozu. Jehova také použije „metlu“, neboli mor. Ať už se to splní doslova, nebo ne, tato metla umlčí děsivé výhružky. V ten den člověku „oči . . . shnijí v důlcích, a jazyk, ten mu shnije“. Znamená to, že nepřátelé budou schopni zaútočit pouze naslepo a jejich vyzývavá řeč bude umlčena. (Zech. 14:6, 7, 12, 15) Bez ohledu na to, kde se budou nacházet, neuniknou zničení. Síly sešikované na Satanově straně budou ohromné. (Zjev. 19:19–21) „Pobití od Jehovy budou toho dne jistě z jednoho konce země až na druhý konec země.“ (Jer. 25:32, 33)

16. Vzhledem k tomu, že se blíží den Božího válčení, o kterých otázkách bychom měli uvažovat a co bude životně důležité?

16 Válka vždycky přináší utrpení, a to i těm, kdo nakonec zvítězí. Může se stát, že nebudeme mít co jíst. Možná přijdeme o majetek. Možná klesne životní úroveň a bude omezena naše osobní svoboda. Pokud nás takové těžkosti postihnou, jak budeme reagovat? Zpanikaříme? Zřekneme se své víry? Ztratíme naději a propadneme zoufalství? Bude životně důležité, abychom si během velkého soužení udrželi víru v Jehovovu zachraňující moc a zůstali v jeho údolí ochrany. (Přečti Habakuka 3:17, 18.)

„VYJDOU ŽIVÉ VODY“

17., 18. (a) Co jsou „živé vody“? (b) Co představuje „východní moře“ a co „západní moře“? (c) Když přemýšlíš o budoucnosti, k čemu jsi rozhodnutý?

17 Po Armagedonu budou od sídla  mesiášského království plynout „živé vody“. Znázorňují Jehovova opatření pro to, aby lidé mohli žít věčně. „Východní moře“ představuje Mrtvé moře a „západní moře“ Středozemní moře. Obě souvisí s lidmi. Mrtvé moře výstižně symbolizuje ty, kdo jsou ve společném hrobě lidstva a budou vzkříšeni. Jelikož Středozemní moře se hemží životem, trefně znázorňuje „velký zástup“, který přežije Armagedon. (Přečti Zecharjáše 14:8, 9; Zjev. 7:9–15) Obě skupiny budou pít „živé vody“ z „řeky vody života“. (Zjev. 22:1, 2) Povede to k tomu, že všichni získají dokonalost a věčný život.

Buď rozhodnutý zůstat v Jehovově ochranném údolí.

18 Díky Jehovově ochraně přežijeme konec tohoto ničemného systému věcí a budeme žít v Božím spravedlivém novém světě. I když jsme předmětem nenávisti všech národů, buďme rozhodnuti zůstat věrnými poddanými Božího království a nikdy neopouštějme Jehovovo ochranné údolí.

^ 11. odst. Viz knihu Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo!, strany 169 a 170.