Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pečlivě? Vyzkoušej si, zda umíš odpovědět na následující otázky:

Díky čemu se nám podaří nerozdmýchávat oheň neuváženými slovy?

Měli bychom zkoumat své srdce. Místo abychom o svém bratrovi smýšleli negativně, měli bychom zjistit, jaké pohnutky nás k tomu vedou. Kritizuji ho proto, že chci sám vypadat lepší? Když budeme kritičtí, napjatou situaci jenom zhoršíme. (8/15, strana 21)

Jak se v Zákoně zračil Boží názor na ženy?

Izraelské ženy měly značnou míru svobody a přístup ke vzdělání. Byla jim projevována úcta a byla respektována jejich práva. (9/1, strany 5–7)

Jaké události povedou k zániku tohoto světa?

Bude vyhlášen „mír a bezpečnost“. Národy zaútočí na Velký Babylón a zničí ho. Následně dojde k útoku na Boží lid. Po armagedonské bitvě budou Satan a jeho démoni uvrženi do propasti. (9/15, strana 4)

V čem pro nás může být užitečné, že nevíme, kdy přijde konec?

Díky tomu, že neznáme den ani hodinu, můžeme prokázat, co je v našem srdci. Také máme příležitost dělat radost Jehovovi. Pomáhá nám to žít obětavě a plně se spoléhat na Boha a jeho Slovo. Ve zkouškách je navíc přečišťována naše víra. (9/15, strany 24, 25)

Jak můžeme použít verš z 1. Mojžíšovy 3:19, když mluvíme s člověkem, který věří v peklo?

Tento verš říká, že Adam se při smrti vrátil do zemského prachu, a ne že šel do nějakého ohnivého pekla. (10/1, strana 13)

Koho ve Zjevení 1:16, 20 představuje „sedm hvězd“ v Ježíšově pravici?

Hvězdy představují pomazané starší, ale v širším smyslu i ostatní starší ve sborech. (10/15, strana 14)

Jak se rodina může vypořádat s dluhy?

Manželé by o dluzích měli mluvit otevřeně a v klidu. Pomůže, když zjistí, jaký mají aktuální rozpočet. Mohli by nějak navýšit své příjmy nebo naopak omezit výdaje? Měli by se také rozhodnout, v jakém pořadí dluhy splatí. Možná se s věřiteli mohou domluvit na změně podmínek. Měli by ale být realističtí a dát penězům správné místo v životě. (1. Tim. 6:8) (11/1, strany 19–21)

Jak Ježíš podle slov z Izajáše 50:4, 5 projevoval pokoru?

Tyto verše uvádějí, že ten, kdo má „jazyk poučených“, se neobrátil „opačným směrem“. Ježíš byl pokorný a chtěl se od Jehovy učit. Proto všemu, co od něj slyšel, věnoval bedlivou pozornost. Také se zájmem sledoval, jak jeho Otec pokorně a milosrdně jedná s hříšným lidstvem. (11/15, strana 11)

Jak jedna pamětní poštovní známka vydaná v Estonsku dokládá ryzost svědků Jehovových?

V roce 2007 Státní pošta v Estonsku vydala známku připomínající stalinistickou genocidu tamních obyvatel. Je na ní číslo 382, které odkazuje na počet svědků a jejich dětí deportovaných v roce 1951 do pracovních táborů ve vzdálených částech Ruska. (12/1, strany 27, 28)