Přejít k článku

Přejít na obsah

V dnešní náročné době neztrácej odvahu

V dnešní náročné době neztrácej odvahu

„Bůh je pro nás útočištěm a silou, pomocí, která se pohotově najde v tísních.“ (ŽALM 46:1)

1., 2. Jakými problémy je lidstvo sužováno a na co chceme být připravení?

ŽIJEME v těžké době. Lidstvo postihuje jedna katastrofa za druhou — zemětřesení, tsunami, požáry, záplavy, výbuchy sopek, tornáda nebo hurikány. Příčinou strachu a zármutku jsou i rodinné a osobní problémy. Jednoznačně se potvrzuje biblický výrok, že každého postihuje „čas a nepředvídaná událost“. (Kaz. 9:11)

2 Navzdory takovým obtížným situacím Boží lid jako celek dál slouží Jehovovi s radostí. Jistě i ty sám chceš být připravený zvládnout jakékoli problémy, které tě v závěru tohoto systému věcí ještě mohou potkat. Co ti v tom pomůže? A co můžeš udělat pro to, abys v dnešní náročné době neztratil odvahu?

UČ SE OD TĚCH, KDO NESNÁZÍM ČELILI S ODVAHOU

3. Co nám v souladu se slovy v Římanům 15:4 může v náročných situacích přinést útěchu?

3 Přestože dnes tísnivé problémy postihují mnohem víc lidí než v minulosti, nejsou ničím novým. Uvažuj tedy o tom, co se můžeš naučit od některých Božích služebníků ve starověku, kteří úspěšně čelili životním zkouškám. (Řím. 15:4)

4. Čím vším si David prošel a co mu pomáhalo?

4 Vzpomeň si například na to, čím vším si prošel David. Stal se terčem králova hněvu, musel bojovat s nepřáteli, unesli mu manželky, zradili ho jeho blízcí a trápil se kvůli vlastním selháním. (1. Sam. 18:8, 9; 30:1–5; 2. Sam. 17:1–3; 24:15, 17; Žalm 38:4–8) Z biblické zprávy o Davidově životě je naprosto zřejmé, jakou bolest mu takové problémy způsobovaly. Nic z toho ho však duchovně  nezlomilo. S neochvějnou vírou prohlásil: „Jehova je pevnost mého života. Z koho budu mít děs?“ (Žalm 27:1; přečti Žalm 27:5, 10)

5. Co Abrahamovi a Sáře pomáhalo vyrovnat se s náročnými životními okolnostmi?

5 Abraham a Sára strávili většinu života ve stanech v cizí zemi. I oni se potýkali s nejrůznějšími obtížemi, například s hladomorem a nepřátelstvím okolních národů. (1. Mojž. 12:10; 14:14–16) Ačkoli neměli jednoduchý život, dokázali všechny těžkosti statečně snášet. Díky čemu? Boží Slovo uvádí, že Abraham „očekával . . . město, které má skutečné základy a jehož stavitelem a původcem je Bůh“. (Hebr. 11:8–10) Abraham se Sárou se zaměřovali na budoucí požehnání a nenechali se sklíčit tím, co je postihovalo.

6. V čem je pro nás vzorem Job?

6 Velkým utrpením si prošel i Job. Zkus si představit, jak mu asi bylo, když se mu najednou zhroutil celý svět. (Job 3:3, 11) Jeho těžkosti byly znásobeny tím, že plně nechápal, proč se mu to všechno stalo. Přesto se o svou ryzost a víru v Boha nenechal připravit. (Přečti Joba 27:5.) Je pro nás vynikajícím příkladem.

7. Co ve službě Bohu zažil Pavel a co mu dodávalo odvahu, aby vytrval?

7 Zamysli se také nad životem apoštola Pavla. Byl „v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině [i] v nebezpečích na moři“. Často byl „o hladu a žízni“ a „v chladu a nahotě“. Noc a den strávil na hlubině, což se zřejmě stalo při jednom ze ztroskotání, která zažil. (2. Kor. 11:23–27) Všimni si ale, jaký postoj vyjádřil po jednom ze zážitků, kdy málem přišel o život. Napsal: „Bylo to proto, abychom neměli důvěru v sebe, ale v Boha, který budí mrtvé. Z tak veliké věci jako smrt nás opravdu vyprostil a vyprostí.“ (2. Kor. 1:8–10) Málokdo toho zakusil tolik jako Pavel. Přesto se mnozí dokážeme ztotožnit s jeho pocity a být povzbuzeni jeho odvahou.

TÍŽIVÝMI PROBLÉMY SE NENECH PŘEMOCI

8. Jaký dopad na nás mohou mít problémy? Uveď příklad.

8 Kvůli přibývajícím katastrofám, problémům a tlakům jsou mnozí lidé na pokraji zhroucení. To platí i o některých z nás. Příkladem je Lani, * která se společně s manželem věnovala průkopnické službě v Austrálii. Vypráví, že když jí lékaři řekli, že má rakovinu prsu, byla to pro ni naprosto nečekaná a zničující zpráva. Říká: „Kvůli léčbě mi bylo hrozně zle a ztratila jsem všechnu sebeúctu.“ Lani se navíc v té době musela starat o manžela, který byl po operaci páteře. Co dělat, když se člověk dostane do takové situace?

9., 10. (a) Co nesmíme Satanovi dovolit? (b) Co nám pomůže vyrovnat se s realitou zapsanou ve Skutcích 14:22?

9 Když tě postihne nějaké neštěstí, pamatuj na to, že Satan se snaží oslabit tvoji víru a připravit tě o radost. Nesmíš dovolit, aby se mu to podařilo. Přísloví 24:10 říkají: „Ztratil jsi odvahu v den tísně? Tvé síly bude poskrovnu.“ Jestliže přemýšlíš o příkladu věrných Božích služebníků ze starověku, jako byli ti, o nichž jsme se v tomto článku už zmínili, může ti to pomoci, abys těžkostem čelil s odvahou.

10 Pravdou je, že problémům se úplně vyhnout nemůžeš. Spíš bys s nimi  měl počítat. (2. Tim. 3:12) Ve Skutcích 14:22 čteme: „Do Božího království musíme vstoupit mnoha souženími.“ Těžkostmi a pronásledováním se nenech sklíčit. Považuj je naopak za příležitost projevit odvahu, která je založena na víře v to, že Bůh je schopen ti pomoci.

11. Co nám pomůže, abychom se dokázali vyrovnat s problémy, které na nás doléhají?

11 Zaměřuj se na pozitivní věci. Boží Slovo říká: „Radostné srdce dobře působí na vzezření, ale kvůli bolesti srdce je zkrušený duch.“ (Přísl. 15:13) Lékaři už dlouho vědí, jak prospěšný vliv má na stav pacienta pozitivní smýšlení. Mnozí lidé, kteří dostali placebo, se cítili lépe, protože si mysleli, že dostávají účinný lék. Prokázala se i platnost opačného jevu, kterému se říká nocebo efekt. Zdraví pacientů se zhoršilo, když jim bylo řečeno, že lék bude mít negativní vedlejší účinky. Kdybychom se v mysli stále zabývali věcmi, které nemůžeme změnit, bralo by nám to sílu. Jehova nám navíc nedává placebo, ale poskytuje nám skutečnou pomoc. I v těch nejnáročnějších situacích nás povzbuzuje svým Slovem, podporuje nás prostřednictvím bratrů a sester a posiluje nás svatým duchem. Jestliže na to pamatujeme, dodává nám to odvahu. Místo aby ses zabýval negativními myšlenkami, udělej, co můžeš, aby ses s daným problémem dokázal vyrovnat, a zaměřuj se na pozitivní stránky života. (Přísl. 17:22)

12., 13. (a) Co pomáhá Božím služebníkům, když je postihne přírodní katastrofa? Uveď příklad. (b) Jak se při přírodní katastrofě ukáže, co člověk považuje za nejdůležitější?

12 V nedávné době byla řada zemí postižena tragickými přírodními katastrofami. Mnozí místní bratři a sestry však projevili pozoruhodnou nezlomnost. To samozřejmě neznamená, že to pro ně bylo snadné. Například v únoru 2010 silné zemětřesení a tsunami zničily v Chile mnoho domů našich spoluvěřících, připravily je o majetek a v některých případech i o prostředky k obživě. Navzdory tomu se bratři a sestry dál věnovali duchovním činnostem. Samuel, jehož dům byl úplně zničen, řekl: „Ani v tak extrémní situaci jsme s manželkou nepřestali chodit na shromáždění a do služby. Myslím, že právě to nám pomohlo, abychom nepropadli zoufalství.“ Podobně jako mnozí další svědkové se i oni zkrátka smířili s tím, co se stalo, a dál se věnovali službě pro Jehovu.

13 V září 2009 přívalové deště způsobily, že se 80 procent Manily na Filipínách ocitlo pod vodou. Jeden bohatý člověk, který přišel o velkou část majetku, řekl: „Záplavy do značné míry setřely rozdíl mezi bohatými a chudými, protože všem způsobily škodu a bolest.“ To nám připomíná, jak moudrá je Ježíšova rada: „Střádejte [si] poklady v nebi, kde nestravuje ani mol, ani rez a kde se zloději nevloupávají a nekradou.“ (Mat. 6:20) Když se člověk v životě zaměřuje na hmotné věci, které mohou tak rychle zmizet, vede to často k zoufalství. Oč moudřejší je zaměřovat se na vztah k Jehovovi, který nemůže být poškozen ničím, co se děje kolem nás. (Přečti Hebrejcům 13:5, 6.)

PROČ MŮŽEŠ BÝT ODVÁŽNÝ

14. Proč můžeme být odvážní?

14 Ježíš upozornil, že v čase jeho přítomnosti bude lidstvo sužováno mnoha problémy, ale svým učedníkům řekl, aby se neděsili. (Luk. 21:9) Na naší  straně je král Ježíš Kristus a také Stvořitel celého vesmíru, takže nemáme důvod se bát. Pavel povzbuzoval Timotea slovy: „Bůh nám nedal ducha zbabělosti, ale ducha síly a lásky a zdravé mysli.“ (2. Tim. 1:7)

15. Co někteří Boží služebníci řekli o Jehovovi a jak můžeme získat podobnou odvahu, jakou měli oni?

15 Všimni si několika výroků, v nichž Boží služebníci dali najevo pevnou důvěru ve Stvořitele. David prohlásil: „Jehova je má síla a můj štít. V něho důvěřovalo mé srdce, a obdržel jsem pomoc, takže mé srdce jásá.“ (Žalm 28:7) Pavel napsal: „Z toho všeho . . . vycházíme naprosto vítězně prostřednictvím toho, kdo nás miloval.“ (Řím. 8:37) Také Ježíš, když se blížila jeho smrt, nenechal nikoho na pochybách o svém silném vztahu k Bohu. Řekl: „Nejsem sám, protože je se mnou Otec.“ (Jan 16:32) Co je z těchto výroků zřejmé? Nezlomná důvěra v Jehovu. Takovou důvěru si můžeš vytvořit i ty. Díky ní budeš mít odvahu obstát v jakékoli zkoušce, která by tě mohla postihnout. (Přečti Žalm 46:1–3.)

CO TI POMŮŽE BÝT ODVÁŽNÝ

16. Proč je studium Božího Slova tak důležité?

16 Být odvážný neznamená spoléhat se sám na sebe. Křesťanská odvaha je výsledkem toho, že poznáváme Boha a spoléháme se na něj. K tomu je nezbytné, abychom studovali jeho psané Slovo, Bibli. Jedna sestra trpící depresí říká, co jí pomáhá: „Biblické verše, ze kterých čerpám útěchu, čtu znovu a znovu.“ Řídíš se pokynem, aby ses pravidelně věnoval rodinnému uctívání? Jestliže studuješ Boží Slovo, pomůže ti to mít stejný postoj jako žalmista, který napsal: „Jak já miluji tvůj zákon! Po celý den se jím zabývám.“ (Žalm 119:97)

17. (a) Jakým dalším způsobem nám Jehova dodává odvahu? (b) Který životní příběh z našich publikací pomohl tobě?

17 Naši důvěru v Jehovu posilují také biblické publikace. Mnozí bratři a sestry zvlášť oceňují životní příběhy z našich časopisů. Jednu sestru, která žije v Asii a trpí bipolární poruchou, velmi povzbudil životní příběh bývalého misionáře, který se se stejným onemocněním dokázal úspěšně vyrovnat. Sestra napsala: „Pomohlo mi to, abych lépe porozuměla svému problému, a dalo mi to naději.“

Když se dostaneš do náročné životní situace, využívej pomoc od Jehovy

18. Proč bychom se měli modlit co nejčastěji?

18 Jehova nám dodává odvahu i prostřednictvím modlitby. Tento dar nám může pomoci v jakékoli situaci. Jeho  hodnotu vyzdvihl apoštol Pavel slovy: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním, a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Fil. 4:6, 7) Když se dostaneš do náročné životní situace, modlíš se co nejčastěji, aby ti Jehova pomohl obstát? Alex, bratr z Británie, který už léta trpí depresí, řekl: „Mluvím s Jehovou v modlitbě a naslouchám mu tím, že čtu jeho Slovo. Bez toho bych nedokázal přežít.“

19. Jaký postoj bychom měli mít k našim shromážděním?

19 Jehova nám pomáhá také prostřednictvím shromáždění, kde jsme ve společnosti bratrů a sester. Žalmista napsal: „Má duše prahla a také tesknila po Jehovových nádvořích.“ (Žalm 84:2) Cítíš to stejně? Lani, o které jsme se v tomto článku už zmínili, vysvětluje, jaký postoj ke shromážděním zaujala ona: „Účast na shromážděních jsem nepovažovala za dobrovolnou. Věděla jsem, že jestli chci, aby mi Jehova pomáhal, prostě tam musím chodit.“

20. Jak nám pomáhá kazatelská služba?

20 Odvahu můžeme získávat i tím, že chodíme do kazatelské služby. (1. Tim. 4:16) Jedna sestra z Austrálie, která se potýkala s mnoha problémy, říká: „Do služby se mi vůbec nechtělo, ale jeden starší se se mnou domluvil, a tak jsem šla. Jehova mi rozhodně pomáhal. Pokaždé jsem měla ze služby velkou radost.“ (Přísl. 16:20) Mnozí bratři a sestry zjistili, že když pomáhají druhým, aby si vytvořili víru v Jehovu, posilují tím i svou vlastní víru. Už se tolik nezabývají svými problémy, ale zaměřují se na důležitější věci. (Fil. 1:10, 11)

21. Na co se můžeš spolehnout?

21 Jehova nám mnoha způsoby pomáhá, abychom náročné životní situace dokázali zvládat s odvahou. Využívej jeho pomoc, uvažuj o odvážných Božích služebnících z minulosti a napodobuj jejich příklad. Pak se budeš moci spolehnout na to, že tě problémy nepřipraví o radost. I když v závěru tohoto systému věcí možná bude negativních událostí přibývat, můžeš mít stejný postoj jako Pavel, který sice byl srážen, ale nevzdal se. (2. Kor. 4:9, 16) S Jehovovou pomocí neztratíš v dnešní náročné době odvahu ani ty. (Přečti 2. Korinťanům 4:17, 18.)

^ 8. odst. Některá jména byla změněna.