Přejít k článku

Přejít na obsah

Učme se trpělivosti od Jehovy a Ježíše

Učme se trpělivosti od Jehovy a Ježíše

„Považujte trpělivost našeho Pána za záchranu.“ (2. PETRA 3:15)

1. Jakou otázku si pokládají někteří křesťané?

JEDNA pokorná sestra, která už několik desetiletí Jehovovi věrně slouží navzdory mnoha zkouškám, se zeptala: „Dožiju se konce tohoto systému?“ A stejnou otázku si pokládají i jiní letití křesťané. Každý z nás se těší na dobu, kdy Jehova učiní všechny věci nové a zbaví nás současných problémů. (Zjev. 21:5) Ačkoli máme nespočet důvodů věřit, že konec Satanova systému je velmi blízko, může být náročné na tento den trpělivě čekat.

2. O jakých otázkách budeme uvažovat?

2 Bible ukazuje, že se bez trpělivosti neobejdeme. Podobně jako věrní Boží služebníci v minulosti, i my zažijeme splnění prorockých slibů pouze tehdy, když budeme mít pevnou víru a budeme trpělivě čekat na dobu, kterou Bůh určil. (Přečti Hebrejcům 6:11, 12.) Trpělivost projevuje i on sám. Zlo a utrpení mohl ukončit už dávno, ale čeká, až pro to nastane ten vhodný okamžik. (Řím. 9:20–24) Proč je tak trpělivý? Jak trpělivost projevuje Ježíš? A k čemu dobrému to povede, když budeme jejich trpělivost napodobovat? Odpovědi na tyto otázky nám pomohou, abychom se naučili být trpěliví a vybudovali si pevnou víru, i kdyby se nám zdálo, že se příchod Jehovova dne zpožďuje.

PROČ JE JEHOVA TRPĚLIVÝ?

3., 4. (a) Proč je Jehova při uskutečňování svého záměru trpělivý? (b) Jak Jehova reagoval na vzpouru v Edenu?

3 Jehovu vedou k projevování trpělivosti dobré důvody. Má sice neomezenou autoritu nade vším, co stvořil, ale je trpělivý, protože při vzpouře v Edenu  vyvstaly nesmírně důležité otázky, k jejichž jednoznačnému zodpovězení je zapotřebí čas. Jehova velmi dobře ví, jak jednají a smýšlejí všichni tvorové v nebi i na zemi, a tak si můžeme být jistí, že jedná v našem nejlepším zájmu. (Hebr. 4:13)

4 Jehova si přál, aby potomci Adama a Evy naplnili zemi. Když Satan podvedl Evu a Adam neuposlechl, Bůh se svého záměru nevzdal. Nezmocnila se ho panika, nereagoval ukvapeně ani přehnaně a nad lidskou rodinou nezlomil hůl. Ihned věděl, co je zapotřebí, aby svůj záměr s lidmi a se zemí splnil a ospravedlnil své právo vládnout. (Iz. 55:11) Musí však projevovat velké sebeovládání a trpělivost, a dokonce je ochotný čekat několik tisíc let, aby se některé části jeho záměru splnily tím nejlepším způsobem.

5. K čemu dobrému Jehovova trpělivost vede?

5 Jehova trpělivě čeká také proto, že si přeje, aby věčný život získalo co nejvíc lidí. V současnosti připravuje vše potřebné, aby mohl být zachráněn „velký zástup“. (Zjev. 7:9, 14; 14:6) Prostřednictvím naší kazatelské činnosti lidem umožňuje, aby se dozvěděli o jeho království a jeho spravedlivých měřítkách. Zpráva o Božím království je ta nejcennější informace, jakou lidé mohou získat. Je to skutečně „dobrá zpráva“. (Mat. 24:14) Každý člověk, kterého k sobě Jehova přitáhne, se stává součástí celosvětové organizace. Může v ní najít opravdové přátele, kteří se drží toho, co je správné. (Jan 6:44–47) Náš láskyplný Bůh těmto lidem pomáhá, aby získali jeho schválení. Z lidstva také vybírá budoucí členy nebeské vlády. Až získají královské postavení, povedou poslušné lidi k dokonalosti a k věčnému životu. Je tedy vidět, že Jehova sice trpělivě čeká, ale přitom pracuje na uskutečnění svého záměru, a to k našemu užitku.

6. (a) Jak Jehova projevil trpělivost v Noemově době? (b) Jak Jehova projevuje trpělivost dnes?

6 Jehova dokáže projevovat trpělivost i tehdy, když ho někdo hrubě uráží. Je to vidět z toho, jak reagoval na zkaženost v době před potopou, kdy byla země naplněna nemravností a násilím. Kvůli hroznému stavu, do kterého se lidstvo dostalo, Jehova pociťoval bolest v srdci. (1. Mojž. 6:2–8) Nechtěl zkaženost tolerovat donekonečna, a proto rozhodl, že neposlušní lidé při potopě zahynou. Bible uvádí, že „Boží trpělivost čekala v Noemových dnech“. Jehova tedy čekal, ale současně připravoval vše potřebné k tomu, aby Noe a jeho rodina mohli být zachráněni. (1. Petra 3:20) Noema o svém rozhodnutí v patřičném čase informoval a pověřil ho stavbou archy. (1. Mojž. 6:14–22) Dal mu také za úkol, aby blížící se zničení oznamoval druhým. Bible proto Noema označuje za „kazatele spravedlnosti“. (2. Petra 2:5) Ježíš řekl, že naše doba se té Noemově bude podobat. Jehova ustanovil čas, kdy tento zkažený systém věcí skončí. Žádný člověk neví, ve kterém „dni a hodině“ se to stane. (Mat. 24:36) V současnosti máme od Boha úkol lidi varovat a říkat jim, co mají dělat, aby byli zachráněni.

7. Otálí Jehova se splněním svých slibů? Vysvětli to.

7 To, že je Jehova trpělivý, tedy neznamená, že jen nečinně čeká. Jeho trpělivost bychom proto nikdy neměli zaměňovat za lhostejnost nebo nezájem. Může být ale náročné mít to  na mysli, když stárneme nebo v tomto ničemném systému nějak strádáme. Možná nás přepadne sklíčenost nebo si začneme myslet, že Jehova se splněním svých slibů otálí. (Hebr. 10:36) Nikdy proto nezapomínejme na to, že ho k trpělivosti vedou dobré důvody a že zbývající čas využívá v nejlepším zájmu svých věrných služebníků. (2. Petra 2:3; 3:9) Ukažme si nyní, jak jeho trpělivost napodoboval Ježíš.

V ČEM JE DOBRÝM PŘÍKLADEM TRPĚLIVOSTI JEŽÍŠ?

8. V jakých situacích Ježíš projevoval trpělivost?

8 Ježíš ochotně koná Jehovovu vůli už po celá tisíciletí. Když se Satan vzbouřil, Jehova rozhodl, že jeho jediný zplozený Syn přijde na zem jako Mesiáš. Přemýšlej, co to pro Ježíše znamenalo — na ten okamžik musel trpělivě čekat tisíce let. (Přečti Galaťanům 4:4.) Nečekal ale nečinně. Plně se věnoval úkolům, které od svého Otce dostal. Když konečně přišel na zem, z proroctví věděl, že ho Satan připraví o život. (1. Mojž. 3:15; Mat. 16:21) Trpělivě se však podřizoval Boží vůli, ačkoli kvůli tomu musel podstoupit bolestivou smrt. Je dokonalým příkladem oddanosti Bohu. Nezaměřoval se na sebe a na své postavení a my z toho máme užitek. (Hebr. 5:8, 9)

9., 10. (a) Jak Ježíš využívá dobu, než mu Jehova dá pokyn, aby jednal? (b) Jak můžeme Ježíše napodobovat?

9 Po vzkříšení Ježíš dostal veškerou autoritu v nebi i na zemi. (Mat. 28:18) Používá ji k tomu, aby v souladu s Božím časovým plánem uskutečňoval Boží záměr. Trpělivě čekal po Jehovově pravici až do roku 1914, kdy mu byli jeho nepřátelé položeni k nohám. (Žalm 110:1, 2; Hebr. 10:12, 13) A brzy podnikne kroky, aby ukončil Satanův systém. Mezitím lidem trpělivě pomáhá a vede je k vodám života. (Zjev. 7:17)

10 Jak můžeme Ježíše napodobovat? Ježíš věděl, že Jehova postupuje podle svého časového plánu. Velmi si přál udělat vše, co mu jeho Otec řekne, ale byl ochotný čekat, dokud nepřijde stanovený čas. I my musíme být při čekání na konec Satanova zkaženého systému trpěliví. Nikdy bychom neměli předbíhat Boží pokyny ani bychom neměli podlehnout sklíčenosti, a následkem toho se vzdát. Co nám pomůže, abychom byli trpěliví jako Ježíš?

CO POMŮŽE K TRPĚLIVOSTI TOBĚ?

11. (a) Jak s trpělivostí souvisí víra? (b) Proč máme pro svou víru pevný základ?

11 Předtím než Ježíš přišel na zem, dali vynikající příklad trpělivosti proroci a jiní věrní Boží služebníci. Ukázali, že ve zkouškách mohou vytrvat i nedokonalí lidé. Jejich trpělivost úzce souvisela s jejich vírou. (Přečti Jakuba 5:10, 11.) Pokud by pevně nevěřili tomu, co jim Jehova řekl, nedokázali by na splnění jeho slibů trpělivě čekat. Znovu a znovu se dostávali do náročných a nebezpečných situací, které jejich víru prověřily. Důvěřovali však, že to, co Bůh slíbil, také splní. (Hebr. 11:13, 35–40) My máme pro svou víru ještě pevnější základ, protože Ježíš nyní slouží jako její Zdokonalovatel. (Hebr. 12:2) Splnil mnohá proroctví a odhalil Boží záměr tak, že mu můžeme dobře rozumět.

12. Jak můžeme posilovat svou víru?

12 Co konkrétně můžeš udělat pro to, abys posílil svou víru a díky tomu dokázal  být trpělivější? Je nezbytné, abys uplatňoval biblické rady. Zamysli se například nad tím, proč máme dávat Boží království na první místo ve svém životě. Můžeš se radou zapsanou u Matouše 6:33 řídit ještě víc? Třeba bys mohl trávit víc času ve službě nebo nějak upravit svůj životní styl. Připomínej si, jak ti Jehova až doteď žehnal. Možná jsi s jeho pomocí zahájil nové biblické studium nebo ti dal pocítit „pokoj, který převyšuje všechno myšlení“. (Přečti Filipanům 4:7.) Pokud se budeš zaměřovat na to, jaký užitek tobě osobně uplatňování Jehovových rad přináší, budeš lépe chápat, proč je trpělivost tak důležitá. (Žalm 34:8)

13. Jak nám víra pomůže, abychom byli trpělivější? Znázorni to.

13 Podobný proces můžeme pozorovat v přírodě — jde o cyklus setí, pěstování a sklízení. Když zemědělec sklidí bohatou úrodu, příští rok oseje pole s ještě větší důvěrou, a možná dokonce oseje větší plochu. Udělá to, i když ví, že bude muset na sklizeň trpělivě čekat. Plně totiž důvěřuje, že bude sklízet. A podobné je to v našem případě. Když do svého srdce zaséváme Jehovovy rady, uplatňujeme je a pak sklízíme požehnání, naše víra a důvěra v Jehovu rostou. Díky tomu je pro nás snazší čekat na dobré věci, které nám slíbil. (Přečti Jakuba 5:7, 8.)

Když budeš napodobovat Jehovovu trpělivost, pomůže ti to zaměřovat se na zájmy Království a získat mnoho požehnání

14., 15. Jak se máme dívat na lidské utrpení?

14 Uvažuj o dalším způsobu, jak se můžeš naučit být trpělivější. Dívej se na svět a na své okolnosti Jehovovýma očima. Přemýšlej například o tom, jak Jehova vnímá lidské utrpení. Už dlouhou dobu mu působí bolest, když lidé strádají, ale nenechal se tím přemoci  a nepřestal konat dobro. Poslal svého jediného zplozeného Syna, „aby rozbil Ďáblova díla“ a napravil veškeré škody, které Satan lidstvu způsobil. (1. Jana 3:8) Uvědom si, že utrpení je pouze dočasné, ale to, co chystá Bůh, je věčné. Snaž se tedy Jehovu napodobovat. Nenech se přemoci zkažeností současného Satanova systému a neztrácej trpělivost kvůli tomu, že konec ještě nepřišel. Vkládej naopak důvěru v to, co není vidět a bude trvat věčně. Jehova stanovil, kdy zlo odstraní, a v určený čas skutečně zasáhne. (Iz. 46:13; Nah. 1:9)

15 V posledních dnech tohoto systému věcí se možná dostáváme do náročných situací, kdy je naše víra obzvlášť zkoušena. Jestliže jsme obětí násilí nebo naši blízcí trpí, nereagujme hněvem, ale buďme rozhodnuti bezmezně důvěřovat Jehovovi. Jsme nedokonalí, a tak to není snadné. Připomínejme si však, co v náročné situaci udělal Ježíš. (Přečti Matouše 26:39.)

16. Čeho bychom se ve zbývajícím čase měli vyvarovat?

16 Určité postoje nám však mohou v projevování trpělivosti bránit. Například člověk, který není přesvědčen o tom, že konec je blízko, by si mohl nechávat otevřená zadní vrátka pro případ, že by se věci nevyvinuly tak, jak Jehova předpověděl. V podstatě by říkal: „Počkám a uvidím, jestli Jehova své sliby opravdu splní.“ Místo aby pro něj tím nejdůležitějším byly zájmy Království, snažil by se proslavit ve světě, finačně se zabezpečit nebo si prostřednictvím vyššího vzdělání zajistit pohodlný život už nyní. Nedával by tím ale vlastně najevo, že mu chybí víra? Pavel nás vybízí, abychom napodobovali ty, kdo na základě „víry a trpělivosti“ obdrželi Jehovovy sliby. (Hebr. 6:12) Jehova nedovolí, aby tento ničemný systém existoval déle, než je to k uskutečnění jeho záměru nezbytně nutné. (Hab. 2:3) Než se tak stane, neměli bychom Jehovovi sloužit jen symbolicky. Musíme zůstat bdělí a horlivě kázat dobrou zprávu, což přináší nesrovnatelnou radost už v současnosti. (Luk. 21:36)

K ČEMU DOBRÉMU TRPĚLIVOST VEDE?

17., 18. (a) Jakou příležitost teď máme? (b) K čemu dobrému to povede, když budeme trpěliví?

17 Ať už Jehovovi sloužíme několik měsíců, nebo desetiletí, chceme v tom pokračovat celou věčnost. Trpělivost nám pomůže vytrvávat a čekat na záchranu bez ohledu na to, kolik času tomuto systému zbývá. Jehova nám teď dává příležitost ukázat, že jeho rozhodnutím bezmezně důvěřujeme, a pokud to bude nutné, jsme ochotní trpět pro jeho jméno. (1. Petra 4:13, 14) Podle Petrových slov nás také školí, abychom projevovali trpělivost, která je k záchraně nezbytná. (1. Petra 5:10)

18 Ježíš má veškerou autoritu v nebi i na zemi a nikdy nás nepřestane chránit, pokud budeme Jehovovi dál věrně sloužit. (Jan 10:28, 29) Není proto zapotřebí obávat se budoucnosti, a dokonce ani smrti. Ti, kdo budou trpěliví a vytrvají až do konce, budou zachráněni. Nesmíme se tedy nechat podvést světem a přestat Jehovovi důvěřovat. Musíme být rozhodnutí posilovat svou víru a moudře využívat dobu, kdy Jehova projevuje trpělivost. (Mat. 24:13; přečti 2. Petra 3:17, 18)