Přejít k článku

Přejít na obsah

Napodobujme největšího Misionáře

Napodobujme největšího Misionáře

 Napodobujme největšího Misionáře

„Staňte se mými napodobiteli, jako i já jsem Kristův.“ (1. KOR. 11:1)

1. Proč bychom měli napodobovat Ježíše Krista?

APOŠTOL Pavel napodoboval největšího Misionáře Ježíše Krista. Pavel také vybídl spolukřesťany: „Staňte se mými napodobiteli, jako i já jsem Kristův.“ (1. Kor. 11:1) Ježíš dal svým apoštolům názorný příklad pokory tím, že se ponížil a umyl jim nohy. Potom jim řekl: „Dal jsem vám . . . vzor, abyste také vy činili, právě jak jsem já učinil vám.“ (Jan 13:12–15) Jsme křesťané, a proto máme i dnes povinnost napodobovat Ježíše Krista svými slovy i skutky a také v tom, jaké vlastnosti projevujeme. (1. Petra 2:21)

2. Jaký postoj můžeš mít, i když jsi od vedoucího sboru nedostal misionářské pověření?

2 Předcházející článek poukázal na to, že misionář je ten, kdo je vyslán jako evangelista — ten, kdo přináší druhým dobrou zprávu. V této souvislosti položil apoštol Pavel několik zajímavých otázek. (Přečti Římanům 10:11–15.) Povšimněme si jedné z nich: „Jak . . . uslyší, nebude-li někdo kázat?“ Potom citoval slova z Izajášova proroctví: „Jak půvabné jsou nohy těch, kdo oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech!“ (Iz. 52:7) I když jsi možná nebyl jmenován misionářem a nebyl jsi poslán do cizí země, můžeš být horlivým evangelistou a napodobovat Ježíše jako nadšený hlasatel dobré zprávy. Minulý rok ‚konalo dílo evangelisty‘ 6 957 852 zvěstovatelů Království v 236 zemích. (2. Tim. 4:5)

„Všechno jsme opustili a následovali tě“

3, 4. Co Ježíš opustil, aby mohl přijít na zem, a co musíme udělat my, abychom byli jeho následovníky?

3 Aby splnil úkol, kvůli kterému byl poslán na zem, Ježíš opustil nebeský život a nebeskou  slávu, ‚zřekl se sám sebe a přijal podobu otroka‘. (Fil. 2:7) Ať se snažíme napodobovat Krista sebevíc, žádný náš skutek se nemůže vyrovnat tomu, co vykonal Ježíš tím, že přišel na zem. Ale můžeme zůstat jeho neochvějnými následovníky, jestliže se nebudeme toužebně ohlížet po tom, co jsme měli v Satanově světě. (1. Jana 5:19)

4 Apoštol Petr Ježíšovi jednou řekl: „Pohleď, všechno jsme opustili a následovali tě.“ (Mat. 19:27) Když Ježíš vyzval Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana, aby ho následovali, tito muži ihned odešli od svých sítí. Zanechali svou rybářskou živnost, a jejich povoláním se stala kazatelská služba. Podle zprávy v Lukášově evangeliu Petr řekl: „Pohleď, opustili jsme své vlastní věci a následovali tě.“ (Luk. 18:28) Když jsme se rozhodli následovat Ježíše, většina z nás nemusela opustit všechny „své vlastní věci“. Ale proto, abychom se stali následovníky Krista a abychom celým srdcem sloužili Jehovovi, museli jsme ‚zapřít sami sebe‘. (Mat. 16:24) Takový způsob života přináší bohaté požehnání. (Přečti Matouše 19:29.) Jsme-li horlivými evangelisty, podobně jako byl Kristus, prožíváme hlubokou radost. To platí zejména tehdy, když vidíme, že jsme alespoň do jisté míry někomu pomohli přiblížit se k Bohu a k jeho milovanému Synu.

5. Vyprávějte nějakou zkušenost, ze které je patrné, k čemu se může rozhodnout přistěhovalec, když pozná biblickou pravdu.

5 Brazilec Valmir žil ve vnitrozemí Surinamu a těžil zlato. Opíjel se a vedl nemravný život. Když byl jednou ve městě, svědkové Jehovovi s ním začali studovat Bibli. Studoval každý den, udělal ve svém životě velké změny a zanedlouho byl pokřtěn. Když si uvědomil, že při jeho práci bude obtížné žít v souladu s vírou, kterou přijal, rozhodl se prodat svou výnosnou živnost a vrátit se do Brazílie, aby pomohl své rodině najít duchovní poklady. Mnozí přistěhovalci, kteří poznali biblickou pravdu, se ochotně vzdávají práce v bohatých zemích a vracejí se do své vlasti, aby svým příbuzným a jiným lidem poskytovali duchovní pomoc. Takoví zvěstovatelé Království dávají najevo, že jsou horlivými evangelisty.

6. Co můžeme dělat, jestliže nám situace nedovoluje přestěhovat se tam, kde je více zapotřebí kazatelů Království?

 6 Mnozí svědkové se přestěhovali do míst, kde je více zapotřebí kazatelů Království. Někdo dokonce slouží v cizině. Ne každý může udělat takový krok, ale všichni můžeme napodobovat Ježíše tím, že stále vykonáváme svou službu co nejlépe.

Jehova poskytuje potřebné školení

7. Které školy jsou k dispozici pro ty, kdo chtějí zlepšit své schopnosti jako hlasatelé Království?

7 Podobně jako Ježíš dostal školení od svého Otce, my můžeme využívat vzdělávání, které Jehova poskytuje v dnešní době. Ježíš sám řekl: „V Prorocích je napsáno: ‚A všichni budou vyučováni Jehovou.‘“ (Jan 6:45; Iz. 54:13) Dnes existují školy, které jsou určeny výlučně k tomu, aby nás připravily ke kázání o Království. Všichni bezpochyby máme v nějakém směru užitek z teokratické školy pořádané v místním sboru. Průkopníci mají výsadu zúčastnit se školy průkopnické služby. Mnozí zkušení průkopníci s radostí přijali pozvání do této školy i podruhé. Starší a služební pomocníci absolvovali školu služby Království, která jim pomáhá zlepšit vyučovací schopnosti i službu, kterou prokazují spoluvěřícím. Ve škole služebního vzdělávání byli mnozí svobodní starší a služební pomocníci vyzbrojeni k tomu, aby mohli pomáhat druhým v kazatelské službě. A mnoho bratrů a sester, kteří byli jmenováni do misionářské služby v cizích zemích, bylo vyškoleno v biblické škole Strážné věže Gilead.

8. Co jsou někteří bratři ochotni obětovat, aby mohli využít školení, které Jehova poskytuje?

8 Mnozí svědkové Jehovovi udělali ve svém životě různé změny, aby mohli tyto školy absolvovat. Yugu měl možnost účastnit se školy služebního vzdělávání v Kanadě, a protože mu zaměstnavatel nechtěl dát mimořádnou dovolenou, dal výpověď z práce. „Nelituji toho,“ řekl Yugu. „Kdyby mi vyhověli a mimořádnou dovolenou mi dali, mohli by očekávat, že budu firmě věrný a že v ní zůstanu natrvalo. Ale teď mi nic nebrání přijmout jakýkoli úkol, který ještě od Jehovy dostanu.“ Aby mohli využít školení, které Bůh poskytuje, mnozí Boží služebníci ochotně obětovali to, co dříve považovali za velmi cenné. (Luk. 5:28)

9. Uveďte nějaký příklad, ze kterého je patrné, jaké to přináší výsledky, když se biblickému vzdělávání věnujeme s vážným úsilím.

9 Jestliže biblické vzdělávání bereme vážně a vynakládáme potřebné úsilí, přináší to dobré výsledky. (2. Tim. 3:16, 17) Podívejme se, co prožil Saulo z Guatemaly. Narodil se s lehkým mentálním postižením a jedna z učitelek jeho matce řekla, že by chlapce neměla nutit ke čtení, protože by ho to jedině skličovalo. Když Saulo vyšel ze školy, neuměl číst. Ale jeden svědek Jehovův Saula číst naučil, a to podle brožury Apply Yourself to Reading and Writing (Věnuj se čtení a psaní). Časem Saulo udělal takový pokrok, že měl proslovy v teokratické škole. Saulova matka se později v kazatelské službě setkala s onou učitelkou. Když učitelka slyšela, že se Saulo naučil číst, požádala ji, aby ho příští týden přivedla s sebou. Následující týden se učitelka Saula zeptala: „Tak co mě budeš učit?“ Saulo začal číst odstavec z knihy Co Bible doopravdy říká? „Ty mě teď opravdu učíš,“ řekla učitelka. „To je neuvěřitelné!“ Nemohla zadržet slzy a Saula objala.

Vyučování, které působí na srdce

10. Jakou vynikající pomůcku máme k dispozici, když pomáháme lidem poznat biblickou pravdu?

10 Ježíš založil své vyučování na tom, co ho naučil sám Jehova, a na pokynech z Božího psaného Slova. (Luk. 4:16–21; Jan 8:28) Ježíše napodobujeme tím, že uplatňujeme jeho rady a držíme se Písma. Všichni tedy mluvíme a uvažujeme souhlasně, což přispívá k naší  jednotě. (1. Kor. 1:10) Jsme velmi vděční za to, že nám „věrný a rozvážný otrok“ poskytuje biblické publikace, které nám pomáhají vyučovat jednotně a dovršit naši evangelizační činnost. (Mat. 24:45; 28:19, 20) Jednou z těchto publikací je kniha Co Bible říká, která je nyní dostupná v 179 jazycích.

11. Jak jedna sestra v Etiopii překonala odpor pomocí knihy Co Bible říká?

11 Díky studiu Písma podle knihy Co Bible říká se může změnit i srdce odpůrců. Lula, průkopnice v Etiopii, právě vedla biblické studium, když náhle vpadla do místnosti jistá příbuzná té zájemkyně a řekla, že žádné takové studium nepotřebují. Lula s ní mírně rozmlouvala a použila při tom znázornění o padělaných penězích, které je uvedeno v 15. kapitole knihy Co Bible říká. Žena se uklidnila a dovolila, aby ve studiu pokračovaly. Na příští studium přišla znovu a požádala sestru, aby studovala i s ní samotnou. Dokonce nabídla, že za studium zaplatí. Zanedlouho studovala třikrát týdně a dělala znamenité duchovní pokroky.

12. Ukažte na nějakém příkladu, jak mohou mladí lidé působivě vyučovat biblickým pravdám.

12 Pomáhat druhým a používat při tom knihu Co Bible říká mohou i mladí lidé. Když si jedenáctiletý Keanu, který žije na Havaji, četl tuto knihu, jeden z jeho spolužáků se ho zeptal: „Proč neslavíte svátky?“ Keanu mu odpověděl tak, že mu z Dodatku přečetl námět „Měli bychom slavit svátky?“. Potom mu ukázal obsah a zeptal se, který námět by ho nejvíc zajímal. Bylo zahájeno biblické studium. Minulý služební rok svědkové Jehovovi vedli 6 561 426 biblických studií a při mnoha z nich používali knihu Co Bible říká. Používáte i vy tuto pomůcku při vedení biblických studií?

13. Jak silný vliv může mít studium Bible?

13 Ty, kdo touží konat Boží vůli, může studium Písma podle knihy Co Bible říká silně ovlivnit. Jedni manželé, kteří jsou zvláštními průkopníky v Norsku, zahájili biblické studium s rodinou pocházející ze Zambie. Zambijští manželé měli tři dcery a už nechtěli mít další dítě. Když žena otěhotněla, rozhodli se tedy pro potrat. Několik dnů před poradou s lékařem studovali kapitolu „Dívejme se na život stejně jako Bůh“. Obrázek nenarozeného dítěte, který je v této kapitole, na manžele zapůsobil tak hluboce, že od potratu ustoupili. Dále dělali výborné duchovní pokroky a svého novorozeného syna pojmenovali podle bratra, který s nimi vedl studium.

14. Na příkladu ukažte, jaké výsledky to přináší, když žijeme v souladu s tím, co učíme.

14 Důležitou stránkou Ježíšova způsobu  vyučování bylo to, že on sám žil v souladu s tím, co učil. Svědkové Jehovovi v tomto ohledu Ježíše napodobují, a mnozí lidé si váží jejich znamenitého chování. Jednomu obchodníkovi na Novém Zélandu se někdo vloupal do auta a ukradl mu aktovku. Když to obchodník přišel ohlásit, policista mu řekl: „Svoje věci byste mohl dostat zpět jen v případě, že by je našel někdo ze svědků Jehovových.“ Aktovku našla jedna sestra, která roznášela noviny. Když byl majitel o nálezu informován, přišel za sestrou domů. Velmi se mu ulevilo, když v aktovce našel dokument, který měl pro něj nesmírnou cenu. Sestra mu řekla: „Je jedině správné, že vám ty věci vracím, zvlášť proto, že jsem svědkem Jehovovým.“ Obchodník si s úžasem vzpomněl na slova policisty, se kterým mluvil ráno. Praví křesťané skutečně žijí v souladu s biblickým učením a napodobují Ježíše. (Hebr. 13:18)

Napodobujme Ježíšův postoj k lidem

15, 16. Co můžeme dělat pro to, aby poselství, které kážeme, bylo pro lidi přitažlivé?

15 Lidé vycítili, jaký k nim má Ježíš postoj, a to je přitahovalo k jeho poselství. Na prosté lidi působila například Ježíšova láska a pokora. Těm, kteří k němu přicházeli, projevoval soucit, těšil je laskavými slovy a mnohé z nich tělesně uzdravil. (Přečti Marka 2:1–5.) My zázraky vykonávat nemůžeme, ale můžeme projevovat lásku, pokoru a soucit — vlastnosti, které přispívají k tomu, že pravda je pro lidi přitažlivá.

16 Soucit sehrál svou roli v následujícím příběhu. Zvláštní průkopnice Tariua mluvila ve službě se starším mužem, který se jmenuje Beere a žije na jednom z odlehlých ostrovů Kiribati v jižním Tichomoří. Muž sice dal najevo, že nemá o rozhovor zájem, ale Tariua si povšimla, že je částečně ochrnutý, a pocítila k němu soucit. Zeptala se ho: „Slyšel jste, co Bůh slibuje lidem, kteří už jsou starší a nemocní?“ Potom mu přečetla úryvek z Izajášova proroctví. (Přečti Izajáše 35:5, 6.) Velmi ho to zaujalo a řekl: „Bibli čtu už mnoho roků a celá léta ke mě chodil misionář z naší církve, ale tohle jsem v Bibli nikdy neviděl.“ S Beerem bylo zahájeno biblické studium a dělal vynikající duchovní pokroky. I když měl vážné zdravotní problémy, dnes je pokřtěný, má na starosti jednu odlehlou skupinu a je schopen procházet celý ostrov a kázat dobrou zprávu.

Dále napodobujme Krista

17, 18. (a) Jak se můžeš stát úspěšným evangelistou? (b) Co čeká křesťany, kteří berou svou kazatelskou službu vážně?

17 Radostné zážitky z kazatelské služby nám znovu a znovu ukazují, že můžeme být úspěšnými evangelisty, jestliže rozvíjíme a projevujeme vlastnosti, které měl Ježíš. Je tedy jedině správné, abychom napodobovali Krista svou horlivostí v kazatelské službě.

18 Když se v prvním století někteří lidé stali Ježíšovými učedníky, Petr se zeptal: „Co nás skutečně čeká?“ Ježíš odpověděl: „Každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pozemky kvůli mému jménu, dostane mnohonásobně víc a zdědí věčný život.“ (Mat. 19:27–29) Totéž bude platit i v našem případě, jestliže budeme dále napodobovat největšího Misionáře, Ježíše Krista.

Jak byste odpověděli?

• Jak nás Jehova školí k evangelizační činnosti?

• Proč je kniha Co Bible říká účinnou pomůckou v kazatelské službě?

• Jak můžeme napodobovat Ježíšův postoj k lidem?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 17]

Když Ježíš vyzval Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana, aby ho následovali, bez otálení za ním šli

[Obrázek na straně 19]

Kniha „Co Bible říká“ a podobné publikace nám pomáhají vyučovat jednotně