Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsi připravený na Jehovův den?

Jsi připravený na Jehovův den?

 Jsi připravený na Jehovův den?

„Jehovův velký den je blízko. Je blízko a velice spěchá.“ (SEFANJÁŠ 1:14)

1–3. (a) Co se o Jehovově dnu dozvídáme z Bible? (b) Jaký „Jehovův den“ je před námi?

JEHOVŮV velký den netrvá pouhých 24 hodin. Je to delší období, během kterého Bůh vykoná rozsudek nad ničemnými lidmi. Lidé, kteří Bohu neslouží, by se tohoto dne tmy, rozlícení, hořícího hněvu, tísně a zpustošení měli bát. (Izajáš 13:9; Amos 5:18–20; Sefanjáš 1:15) Joelovo proroctví říká: „Běda pro ten den; protože Jehovův den je blízko a přijde jako plenění od Všemohoucího!“ (Joel 1:15) Ty, kdo jsou „přímí v srdci“, však Bůh v tento velký den zachrání. (Žalm 7:10)

2 Výraz „Jehovův den“ se vztahuje na vykonání Božího rozsudku v různých obdobích. Takový den například přišel v roce 607 př. n. l., kdy Jehova prostřednictvím Babylóňanů potrestal obyvatele Jeruzaléma. (Sefanjáš 1:4–7) Podobně Bůh použil Římany, aby v roce 70 n. l. vykonali jeho rozsudek nad židovským národem, který zavrhl jeho Syna. (Daniel 9:24–27; Jan 19:15) Bible předpovídá, že přijde ještě další „Jehovův den“ — den, ve kterém Bůh bude ‚válčit proti všem národům‘. (Zecharjáš 14:1–3) Pod inspirací apoštol Pavel spojil tento den s Kristovou přítomností, která začala v roce 1914, kdy byl Ježíš v nebi dosazen na trůn jako Král. (2. Tesaloničanům 2:1, 2) Vzhledem k tomu, že Jehovův den se rychle blíží, byl roční text svědků Jehovových pro rok 2007 velmi vhodně vybrán ze Sefanjáše 1:14, kde se píše: „Jehovův velký den je blízko.“

3 Jelikož Boží velký den je blízko, musíme na něj být připraveni už nyní. Jak se na tento den můžeš přichystat? Potřebuješ ještě na něčem pracovat, abys byl na Jehovův den opravdu připravený?

Prokaž se jako připravený

4. Před jakou velkou zkouškou Ježíš stál?

4 Ježíš Kristus v proroctví o závěru systému věcí řekl svým učedníkům: „Prokažte [se] jako připravení.“ (Matouš 24:44) Když Ježíš pronesl tato slova, on sám stál před těžkou zkouškou — měl dát svůj život jako výkupní oběť. (Matouš 20:28) Ježíš byl na tuto zkoušku dobře připravený. Co se od něj v tomto ohledu můžeme naučit?

5, 6. (a) Jak nám láska k Bohu a k lidem pomáhá být připravení na Jehovův den? (b) Co se ohledně lásky k bližním můžeme naučit od Ježíše?

5 Ježíš z celého srdce miloval Jehovu a jeho spravedlivá měřítka. V dopise Hebrejcům 1:9 se o něm říká: „Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi nezákonnost. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem jásání víc než tvé společníky.“ Díky tomu, že Ježíš svého nebeského Otce miloval, byl mu věrně oddaný. Budeme-li podobně jako Ježíš Boha milovat a žít v souladu s jeho požadavky, bude nás Bůh chránit. (Žalm 31:23) Láska k Bohu a poslušnost nám tedy pomohou být připraveni na Jehovův velký den.

6 Význačným rysem Ježíšovy osobnosti byla také láska k lidem. „Bylo mu jich líto, protože byli sedření a byli zmítáni sem a tam jako ovce bez pastýře.“ (Matouš 9:36) Právě  z tohoto důvodu jim kázal dobrou zprávu. I nás láska podněcuje k tomu, abychom s lidmi ve svém okolí mluvili o Království. Láska k Bohu a k bližním nám tedy pomáhá, abychom v křesťanské službě byli aktivní a díky tomu připravení na Jehovův velký den. (Matouš 22:37–39)

7. Z čeho můžeme mít radost, zatímco čekáme na Jehovův den?

7 Ježíš konal Jehovovu vůli s potěšením. (Žalm 40:8) Pokud budeme mít stejný postoj, i nám bude posvátná služba Bohu přinášet radost. Podobně jako Ježíš totiž budeme štědře dávat, a díky tomu zažijeme opravdové štěstí. (Skutky 20:35) Ano, „Jehovova radost je [naše] pevnost“. Být na Boží velký den lépe připraveni nám tedy pomůže také radost ze služby Bohu. (Nehemjáš 8:10)

8. Proč bychom se k Jehovovi měli přibližovat v modlitbě?

8 Ježíš byl na zkoušky víry připravený také díky tomu, že se k Bohu úpěnlivě modlil. Modlil se při svém křtu a také celou noc před tím, než vybral apoštoly. (Lukáš 6:12–16) A je velmi dojemné číst v Bibli o tom, jak se Ježíš modlil během poslední noci svého života na zemi. (Marek 14:32–42; Jan 17:1–26) Je modlitba neoddělitelnou součástí i tvého života? Obracej se na Jehovu často a při modlitbě nespěchej. Pros o to, aby tě Jehova vedl svým svatým duchem, a jeho vedení pak ochotně přijímej. V této kritické době, kdy se Boží velký den rychle blíží, je životně důležité, abychom s naším nebeským Otcem měli pevný vztah. Rozhodně tedy modlitbu využívej k tomu, aby ses k Jehovovi stále více přibližoval. (Jakub 4:8)

9. Proč je důležité, aby nám záleželo na posvěcení Božího jména?

9 Ježíšovi pomáhalo být připravený na budoucí zkoušky rovněž to, že mu záleželo na posvěcení Jehovova svatého jména. Své následovníky učil, aby do svých modliteb k Bohu zahrnuli i prosbu: „Ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9) Pokud si i my ze srdce přejeme, aby Jehovovo jméno bylo posvěceno, neboli bylo považováno za svaté, neuděláme nic, čím bychom na něj vrhli špatné světlo. A tak budeme na Jehovův velký den lépe připraveni.

Potřebuješ ještě na něčem pracovat?

10. Proč by se měl každý z nás zamyslet nad svým životem?

10 Kdyby přišel Jehovův den zítra, budeš na něj opravdu připraven? Každý z nás by se měl zamyslet nad tím, zda není potřeba, aby udělal nějaké změny nebo upravil své postoje. Vzhledem k tomu, že je lidský život tak krátký a nestálý, všichni musíme denně dělat něco pro to, abychom svůj vztah k Jehovovi udržovali a posilovali. (Kazatel 9:11, 12; Jakub  4:13–15) Uvažujme teď o několika oblastech v našem životě, kterým bychom měli věnovat pozornost.

11. Jaký máš cíl, pokud jde o čtení Bible?

11 Jedna důležitá oblast souvisí s vybídkou ‚věrného otroka‘, abychom denně četli Bibli. (Matouš 24:45) Můžeš si třeba dát za cíl přečíst ji celou každý rok a vyhradit si přitom čas na rozjímání. Všech 1 189 kapitol se ti podaří přečíst za rok tehdy, když si budeš číst každý den asi čtyři kapitoly. „Po všechny dny svého života“ si měli Jehovův Zákon číst například izraelští králové. A zjevně to dělal i Jozue. (5. Mojžíšova 17:14–20; Jozue 1:7, 8) Je také velmi důležité, aby Boží slovo denně četli sboroví starší, protože jim to pomůže předávat „zdravé učení“. (Titovi 2:1)

12. K čemu by nás mělo podněcovat to, že Jehovův den je blízko?

12 Skutečnost, že je Jehovův den již blízko, by nás měla podněcovat k tomu, abychom pravidelně chodili na shromáždění a co nejaktivněji se na nich podíleli. (Hebrejcům 10:24, 25) Díky tomu můžeme v kazatelské službě účinněji pátrat po těch, kdo jsou příznivě nakloněni věčnému životu, a pomáhat jim. (Skutky 13:48) Možná se můžeš víc zapojit i do jiných činností ve sboru, například pomáhat letitým a povzbuzovat mladé. Uvidíš, že ti to bude přinášet velké uspokojení!

Vztahy s druhými

13. Jaké otázky ohledně nové osobnosti si můžeme položit?

13 Vzhledem k tomu, že Jehovův den se nezadržitelně blíží, neměl by se každý z nás ještě více snažit „obléci novou osobnost, jež byla stvořena podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti“? (Efezanům 4:20–24) Když se snažíš projevovat bohulibé vlastnosti, druzí pravděpodobně uvidí, že se necháváš vést Božím duchem a přinášíš jeho ovoce. (Galaťanům 5:16, 22–25) Můžeš poukázat na něco konkrétního, z čeho je vidět, že ty i tvá rodina si oblékáte novou osobnost? (Kolosanům 3:9, 10) Jste například známí svou laskavostí ke spolukřesťanům i k jiným lidem? (Galaťanům 6:10) Tyto vlastnosti, díky kterým budeme připraveni na Jehovův den, nám pomůže rozvíjet pravidelné studium Bible.

14. Proč by se měl ten, kdo pracuje na sebeovládání, modlit o svatého ducha?

14 Co když máš prudkou povahu a uvědomuješ si, že se musíš víc ovládat? Sebeovládání patří k ovoci Božího svatého ducha, a proto se ti ho podaří projevovat jen díky jeho působení. O svatého ducha se tedy modli. Budeš tak jednat v souladu s Ježíšovými slovy: „Neustále proste, a bude vám dáno; neustále hledejte, a naleznete; neustále klepejte, a bude vám otevřeno. . . . Jestliže vy, ačkoli jste ničemní, umíte dávat dobré dary svým dětem, oč více dá Otec v nebi svatého ducha těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:9–13)

15. Co bys měl udělat, když máš s některým spoluvěřícím napjatý vztah?

15 Dejme tomu, že máš s některým spoluvěřícím napjatý vztah. V takovém případě udělej všechno, co je v tvých silách, abys to napravil, protože tím podpoříš pokoj a jednotu ve sboru. (Žalm 133:1–3) Uplatni Ježíšovy rady zaznamenané v Matoušovi 5:23, 24 nebo v Matoušovi 18:15–17. Pokud máš ve zvyku nechávat nad svou podrážděnou náladou zapadnout slunce, nauč se tyto situace řešit co nejdřív. Často stačí jen ochota odpustit. Pavel napsal: „Staňte se jeden k druhému laskavými, něžně soucitnými, velkoryse jeden druhému odpouštějte, právě jako vám Bůh také velkoryse odpustil skrze Krista.“ (Efezanům 4:25, 26, 32)

16. Proč si manželé musí projevovat něžný soucit?

16 Něžný soucit a někdy také ochota odpustit jsou zapotřebí i v manželství. Pokud si uvědomuješ, že se ti nedaří dostatečně svému manželskému partnerovi projevovat lásku a pochopení, snaž se na tom pracovat  a využívej přitom pomoc od Boha a z jeho Slova. Můžeš udělat více pro to, abyste se v manželství řídili radou z 1. Korinťanům 7:1–5 a upevnili tak svůj vztah a předešli nevěře? Zvláště v této oblasti je zapotřebí, aby si manžel a manželka projevovali ‚něžný soucit‘.

17. Jaké kroky by měl podniknout ten, kdo se dopustil závažného hříchu?

17 Co když ses dopustil nějakého závažného hříchu? Co nejdříve podnikni kroky k nápravě. V každém případě popros o pomoc křesťanské starší. Jejich modlitby a rady ti pomohou se duchovně uzdravit. (Jakub 5:13–16) S kajícným postojem se modli k Jehovovi. Pokud to neuděláš, budeš stále pociťovat vinu a budeš mít špatné svědomí. Do této situace se dostal například David. Jakou úlevu mu však přineslo, když se Jehovovi ze svých hříchů vyznal! David napsal: „Šťastný je ten, jehož vzbouření je prominuto, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, jemuž Jehova nepřičítá provinění, a v jehož duchu není klam.“ (Žalm 32:1–5) Těm, kdo zhřešili, ale upřímně činí pokání, Jehova odpustí. (Žalm 103:8–14; Přísloví 28:13)

Zůstaň oddělen od světa

18. Jaký postoj bys měl mít k tomuto světu?

18 Nepochybně se již velmi těšíš na nádherný nový svět, který slíbil náš nebeský Otec. Jak se ale díváš na zkaženou lidskou společnost, která je Bohu odcizena? Nad Ježíšem Kristem neměl Satan, „panovník tohoto světa“, žádnou moc. (Jan 12:31; 14:30) Pokud si přeješ, aby Ďábel a jeho svět neměli moc ani nad tebou, řiď se radou apoštola Jana: „Nemilujte svět ani věci ve světě.“ Takový postoj je moudrý, protože „svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy“. (1. Jana 2:15–17)

19. Jaké cíle by si měli dávat mladí křesťané?

19 Rodiče, pomáháte svým dětem, aby se ‚zachovávaly bez poskvrny od světa‘? (Jakub 1:27) Satan by si je rád přitáhl, podobně jako si rybář navijákem přitahuje rybu. Využívá k tomu různé zájmové kroužky nebo organizace, které působí tak, aby mladí lidé do jeho světa dobře zapadli. Ale Jehovovi služebníci již patří do té organizace, která jako jediná přežije konec tohoto ničemného systému věcí. Mladé křesťany tedy povzbuzujme, aby měli „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Korinťanům 15:58) Křesťanští rodiče by svým dětem měli pomáhat, aby si dávaly cíle, díky nimž budou žít šťastně a smysluplně. Takovým způsobem života budou ctít Boha a dobře se připraví na Jehovův den.

Zaměřuj se na to, co přijde potom

20. Proč bychom se měli zaměřovat na věčný život?

20 Budeš-li se zaměřovat na věčný život, můžeš Jehovův den očekávat bez jakýchkoli obav. (Juda 20, 21) Můžeš se těšit na nekonečný život v ráji a mít naději, že znovu získáš takovou sílu a energii jako v mládí. Budeš mít také dostatek času na to, aby ses věnoval užitečným zájmům a dozvídal se víc o Jehovovi. Ve skutečnosti se o Bohu budeš moci učit po celou věčnost, protože dnes známe pouze „okraje jeho cest“. (Job 26:14) Není to snad nádherná vyhlídka?

21, 22. Co se možná dozvíš od vzkříšených a co je budeš moci učit ty?

21 Lidé, kteří budou v ráji vzkříšeni, nám pomohou zaplnit některé mezery v poznání  minulosti. Setkáme se tam například s Enochem, který nám vysvětlí, co mu dodávalo odvahu oznamovat Jehovovo poselství bezbožným lidem. (Juda 14, 15) Noe nám určitě bude vyprávět o stavbě archy. Abraham a Sára se s námi podělí o to, jak se cítili, když měli opustit pohodlný život v Uru a bydlet ve stanech. Ester nám vylíčí podrobnosti o tom, jak se postavila za svůj lid a překazila Hamanův úkladný plán. (Ester 7:1–6) Jonáš nám popíše, jaké to bylo, strávit tři dny v břiše velké ryby, a Jan Křtitel nám zase řekne, jaké pocity měl, když křtil Ježíše. (Lukáš 3:21, 22; 7:28) Jistě se dozvíme nesmírně zajímavé detaily!

22 Během Kristova Tisíciletého panování pravděpodobně budeš mít příležitost pomáhat vzkříšeným lidem ‚poznat Boha‘. (Přísloví 2:1–6) Když jsme dnes svědky toho, jak lidé získávají poznání o Jehovovi Bohu a v souladu s tím jednají, máme z toho velkou radost. A představ si, oč větší radost budeme mít, až budeme s Jehovovou pomocí vyučovat lidi z minulých dob a uvidíme, jak na to s vděčností reagují!

23. Co bychom měli být rozhodnuti dělat?

23 To, že jsme Jehovovi služebníci, nám už dnes přináší takový užitek, že si to ve své nedokonalosti nedokážeme ani plně uvědomit, ani to docenit. (Žalm 40:5) Zvlášť jsme vděční za to, jak se o nás Bůh stará po duchovní stránce. (Izajáš 48:17, 18) Zatímco tedy očekáváme Jehovův velký den, bez ohledu na své okolnosti vykonávejme svou posvátnou službu z celého srdce.

Jak bys odpověděl?

• Co je „Jehovův den“?

• Co můžeš udělat pro to, abys byl na Jehovův den připravený?

• Vzhledem k tomu, že je Boží velký den tak blízko, na čem možná ještě musíme pracovat?

• Proč se těšíš na dobu, která přijde po Jehovově dni?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 12]

Ježíš byl na zkoušky dobře připravený

[Obrázek na straně 15]

Učit vzkříšené o Jehovovi nám bude přinášet velkou radost