Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehovova svrchovanost a Boží Království

Jehovova svrchovanost a Boží Království

 Jehovova svrchovanost a Boží Království

„Tvá, Jehovo, je velikost a moc a krása a znamenitost a důstojnost . . . Tvé je království, Jehovo.“ (1. PARALIPOMENON 29:11)

1. Proč je Jehova oprávněný Svrchovaný Panovník vesmíru?

„SÁM Jehova pevně založil svůj trůn až v nebesích; a nade vším si udrželo nadvládu jeho vlastní kralování.“ (Žalm 103:19) Těmito slovy žalmista poukázal na základní pravdu týkající se toho, kdo má právo vládnout. Jehova Bůh, Stvořitel všeho, je oprávněný Svrchovaný Panovník vesmíru.

2. Jak Daniel popsal Jehovovu duchovní říši?

2 K tomu, aby vládce mohl uplatňovat svou autoritu, samozřejmě potřebuje mít poddané. Jehova nejprve vládl nad duchovními tvory, které vytvořil — nad svým jediným zplozeným Synem a potom nad zástupy andělů. (Kolosanům 1:15–17) Jehovovu vládu nad duchovními tvory spatřil mnohem později ve vidění prorok Daniel. Napsal: „Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý na dny se posadil. . . . Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a desettisíckrát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním.“ (Daniel 7:9, 10) Po nespočetné věky Jehova, „Prastarý na dny“, vládl své ohromné a spořádané rodině duchovních synů, kteří jako „služebníci“ konali jeho vůli. (Žalm 103:20, 21)

3. Jak Jehova dále rozšířil své panování?

3 Jehova pak své panování rozšířil tím, že vytvořil rozlehlý a složitý hmotný vesmír včetně naší planety. (Job 38:4, 7) Pro pozorovatele na zemi se nebeská tělesa pohybují tak uspořádaně a s takovou přesností, že to vypadá, jako by je nikdo řídit nemusel. Přesto žalmista napsal: „[Jehova] sám přikázal, a byly stvořeny. A drží je, aby zůstaly stát navždy, na neurčitý čas. Dal předpis, a ten nepomine.“ (Žalm 148:5, 6) Jehova vždy uplatňoval svou svrchovanost neboli nejvyšší autoritu tím, že řídil a měl pod kontrolou vše, co se dělo v duchovní říši i v hmotném vesmíru. (Nehemjáš 9:6)

4. Jak Jehova panuje nad lidmi?

4 Své panování pak Bůh rozšířil ještě dalším způsobem — stvořil první  lidskou dvojici. Nejenže dal lidem všechno, co potřebovali k smysluplnému a uspokojujícímu životu, ale také jim svěřil autoritu nad nižšími tvory na zemi. (1. Mojžíšova 1:26–28; 2:8, 9) Je z toho vidět, že Bůh vládne laskavě a že svým poddaným projevuje úctu a respektuje jejich důstojnost. Dokud se Adam a Eva podřizovali Jehovově autoritě, měli vyhlídku žít navždy v ráji na zemi. (1. Mojžíšova 2:15–17)

5. Co můžeme říci o tom, jak Jehova projevuje svou svrchovanost?

5 Co z toho všeho můžeme vyvodit? Za prvé, Jehova vždy projevoval svrchovanost nad vším, co stvořil. Za druhé, Jehova vládne laskavě a respektuje důstojnost svých poddaných. A za třetí, když se Boží vládě podřizujeme a podporujeme ji, povede to k našemu věčnému požehnání. Není divu, že David, král starověkého Izraele, prohlásil: „Tvá, Jehovo, je velikost a moc a krása a znamenitost a důstojnost; všechno v nebesích a na zemi je totiž tvoje. Tvé je království, Jehovo, Ty, který se také pozvedáš jako hlava nade vším.“ (1. Paralipomenon 29:11)

Proč je zapotřebí Boží Království?

6. Jaká je souvislost mezi Boží svrchovaností a Božím Královstvím?

6 Svrchovaný Panovník Jehova vždy projevoval svou moc a sílu. Proč je tedy zapotřebí Boží Království? Vládce obvykle uplatňuje svou autoritu nad poddanými prostřednictvím instituce, kterou ustanovil. Prostřednictvím svého Království Bůh projevuje svrchovanost nad svými tvory; je to instituce neboli prostředek, který používá k vykonávání své vlády.

7. Proč Jehova projevil svou svrchovanost novým způsobem?

7 V průběhu doby tedy Jehova uplatňoval svou svrchovanost různými způsoby, a tak když nastala nová situace, zareagoval na ni tím, že svou nejvyšší autoritu projevil novým způsobem. Došlo k tomu tehdy, když Satan, odpadlý duchovní Boží syn, svedl Adama a Evu k tomu, aby se proti Jehovově vládě postavili. Tato vzpoura byla útokem na Boží svrchovanost. V jakém ohledu? Satan řekl Evě, že ‚určitě nezemře‘, když sní zakázané ovoce, a tím vlastně naznačil, že Bůh nemluvil pravdu a nedá se mu tedy věřit. Satan dále Evě řekl: „Bůh . . . ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ Satan nepřímo řekl, že Adamovi a Evě by se dařilo lépe, kdyby se Božím příkazem neřídili a šli svou vlastní nezávislou cestou. (1. Mojžíšova 3:1–6) To byl přímý útok na Jehovovo právo vládnout. Jak to Jehova řešil?

8, 9. (a) Jak by postupoval světský panovník, kdyby v jeho říši došlo ke vzpouře? (b) Jak Jehova reagoval na vzpouru v Edenu?

8 Co bychom od vládce očekávali, kdyby v jeho říši došlo k otevřené vzpouře? Ti, kdo znají dějiny, si na takové případy jistě vzpomenou. Ani shovívavý panovník by takovou situaci neignoroval, ale vzbouřence by označil za zrádce a vynesl by nad nimi rozsudek. Pak by někoho pověřil, aby povstalecká vojska porazil a tak obnovil pokoj. Stejně jednal i Jehova. Okamžitě zasáhl a vynesl nad vzbouřenci rozsudek, čímž ukázal, že má vše pod kontrolou. Oznámil, že Adam s Evou si dar věčného života nezaslouží, a vyhnal je ze zahrady Eden. (1. Mojžíšova 3:16–19, 22–24)

 9 Když Jehova vynášel rozsudek nad Satanem, ukázal, že svou svrchovanost projeví novým způsobem — použije prostředek, kterým bude v jeho říši obnoven pokoj a pořádek. Satanovi Bůh řekl: „Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“ (1. Mojžíšova 3:15) Jehova tak odhalil, že jeho záměrem je dát autoritu ‚semeni‘, aby rozdrtilo Satana a jeho přívržence a dokázalo, že Jehova je právoplatný Panovník. (Žalm 2:7–9; 110:1, 2)

10. (a) Kdo je ‚semenem‘? (b) Co Pavel napsal o splňování prvního proroctví?

10 Ukázalo se, že tímto ‚semenem‘ je Ježíš Kristus a skupina jeho spoluvládců, kteří společně tvoří Boží mesiášské Království. (Daniel 7:13, 14, 27; Matouš 19:28; Lukáš 12:32; 22:28–30) To všechno ale nebylo zjeveno okamžitě. Splňování prvního proroctví zůstalo ‚posvátným tajemstvím, které bylo po dlouhotrvající časy uchováváno v mlčení‘. (Římanům 16:25) Věrní lidé po staletí vyhlíželi dobu, kdy bude ‚posvátné tajemství‘ odhaleno a kdy se splní první proroctví, a tak bude Jehovova svrchovanost ospravedlněna. (Římanům 8:19–21)

‚Posvátné tajemství‘ je postupně odhalováno

11. Co Jehova zjevil Abrahamovi?

11 V průběhu času Jehova postupně odhaloval podrobnosti týkající se ‚posvátného tajemství Božího království‘. (Marek 4:11) K lidem, jimž Jehova tyto věci zjevoval, patřil Abraham, který byl nazván „Jehovovým přítelem“. (Jakub 2:23) Jehova mu slíbil, že z něj udělá „velký národ“. Později mu oznámil, že z něj „vyjdou . . . králové“ a že „prostřednictvím [jeho] semene si budou určitě žehnat všechny národy země“. (1. Mojžíšova 12:2, 3; 17:6; 22:17, 18)

12. Jak se po potopě ukázalo, kdo je Satanovým semenem?

12 Ještě předtím než žil Abraham, se lidé snažili vládnout nad druhými. Například o Nimrodovi, který byl Noemovým pravnukem, Bible říká: „Ten udělal začátek v tom, že se stal mocným na zemi. Předváděl se jako mocný lovec v odporu proti Jehovovi.“ (1. Mojžíšova 10:8, 9) Je zřejmé, že Nimrod i další samozvaní vládci byli loutkami v Satanových rukou. Oni i jejich podporovatelé se stali součástí Satanova semene. (1. Jana 5:19)

13. Co Jehova zjevil prostřednictvím Jákoba?

13 Navzdory Satanovým snahám dosazovat lidské vládce Jehova dál jednal tak, aby se jeho záměr splnil. Prostřednictvím Abrahamova vnuka Jákoba Jehova zjevil: „Žezlo se od Judy neodvrátí ani velitelská  hůl z místa mezi jeho nohama, dokud nepřijde Šilo; a jemu bude patřit poslušnost národů.“ (1. Mojžíšova 49:10) Šilo znamená „ten, jehož to je; ten, komu to patří“. Tato prorocká slova poukazovala na to, že přijde někdo, kdo bude mít zákonné právo dostat „žezlo“ neboli svrchovanost a ‚velitelskou hůl‘ neboli moc nad ‚národy‘, tedy nad lidstvem. Kdo měl tímto Šilem být?

„Dokud nepřijde Šilo“

14. Co bylo obsahem smlouvy, kterou Jehova uzavřel s Davidem?

14 Prvním potomkem Judy, který byl Jehovou vybrán, aby se stal králem nad jeho lidem, byl pastýř David, syn Jišaie. * (1. Samuelova 16:1–13) I když se David dopustil hříchů a chyb, neztratil Jehovovu přízeň, protože ho uznával jako Svrchovaného Panovníka. Jehova uzavřel s Davidem smlouvu, která více objasnila proroctví vyřčené v zahradě Eden. Slíbil mu: „Jistě po tobě vzbudím tvé semeno, které vyjde z tvého nitra; a vskutku pevně založím jeho království.“ Tato slova se nevztahovala jen na Šalomouna, Davidova syna a následníka, protože smlouva dále uváděla: „Jistě založím trůn jeho království pevně na neurčitý čas.“ Z této smlouvy s Davidem vyplynulo, že slíbené „semeno“, které bude vládnout v Království, se časem objeví v Davidově rodové linii. (2. Samuelova 7:12, 13)

15. Proč je možné považovat judské království za předobraz Božího Království?

15 David byl prvním z dynastie králů, které velekněz pomazal svatým olejem. Mohli být proto označeni jako pomazaní neboli mesiášové. (1. Samuelova 16:13; 2. Samuelova 2:4; 5:3; 1. Královská 1:39) Bylo o nich řečeno, že sedí na Jehovově trůnu a vládnou v Jeruzalémě jako králové pro Jehovu. (2. Paralipomenon 9:8) V tomto smyslu judské království představovalo Boží Království a bylo projevem Jehovovy svrchovanosti.

16. K čemu vedla vláda judských králů?

16 Když se král a lid podřizovali Jehovovi jako Svrchovanému Panovníkovi, měli jeho ochranu a požehnání. Zvláště Šalomounova vláda byla obdobím nesrovnatelného pokoje a blahobytu. Stala se tak prorockým předobrazem vlády Božího Království, kdy bude Satanův vliv úplně odstraněn a Jehovova svrchovanost bude ospravedlněna. (1. Královská 4:20, 25) Je smutné, že většina králů z Davidovy linie se Jehovových měřítek nedržela a lid se oddával modlářství a nemravnosti. Nakonec Jehova dovolil, aby v roce 607 př. n. l. Babylóňané toto království zničili. Zdálo se, že Satanův pokus zpochybnit Jehovovo právo vládnout má úspěch.

17. Co ukazuje, že Jehova měl vše pod kontrolou, i když bylo davidovské království svrženo?

17 Svržení davidovského království, podobně jako předchozí pád severního izraelského království, však nebylo důkazem toho, že Jehova nedokázal správně vládnout, ale naopak důkazem žalostných následků Satanova vlivu a lidské nezávislosti na Bohu. (Přísloví 16:25; Jeremjáš 10:23) Prostřednictvím proroka Ezekiela Jehova ukázal, že stále má nejvyšší autoritu, když řekl: „Odstraň turban a sejmi korunu. . . . Zkázu, zkázu, zkázu z toho udělám. Pokud jde také o tohle, to jistě nebude patřit nikomu, dokud  nepřijde ten, kdo má zákonné právo, a jemu to dám.“ (Ezekiel 21:26, 27) Tato slova ukazují, že slíbené „semeno“ neboli „ten, kdo má zákonné právo“, měl teprve přijít.

18. Co anděl Gabriel oznámil Marii?

18 Přenesme se nyní do roku 2 př. n. l. K Marii, panně z galilejského města Nazaret v severní Palestině, byl poslán anděl Gabriel a řekl jí: „Pohleď, počneš ve svém lůně a porodíš syna a máš mu dát jméno Ježíš. Ten bude velký a bude nazýván Syn Nejvyššího; a Jehova Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, a bude kralovat nad Jákobovým domem navždy a jeho království nebude mít konec.“ (Lukáš 1:31–33)

19. Pro co přišel čas, když se Ježíš narodil?

19 Čas k odhalení ‚posvátného tajemství‘ konečně přišel. Brzy se měla objevit hlavní část ‚semene‘. (Galaťanům 4:4; 1. Timoteovi 3:16) Satan mu zhmoždí patu, ale „semeno“ potom rozdrtí Satanovi hlavu a tak ho společně s jeho přívrženci odstraní. „Semeno“ bude také vydávat svědectví o tom, že prostřednictvím Božího Království budou odstraněny všechny škody spáchané Satanem a bude ospravedlněna Jehovova svrchovanost. (Hebrejcům 2:14; 1. Jana 3:8) Jak toho Ježíš dosáhne? Jaký příklad k následování nám dal? Odpovědi na tyto otázky najdeme v dalším článku.

[Poznámka pod čarou]

^ 14. odst. Saul, který byl Bohem vybrán, aby jako první vládl na Izraelem, pocházel z kmene Benjamín. (1. Samuelova 9:15, 16; 10:1)

Umíte to vysvětlit?

• Proč je Jehova oprávněný Svrchovaný Panovník vesmíru?

• Proč se Jehova rozhodl zřídit Království?

• Jak Jehova postupně odhaloval ‚posvátné tajemství‘?

• Z čeho je patrné, že Jehova měl vše pod kontrolou, i když bylo davidovské království svrženo?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 23]

Na co Jehova poukázal prostřednictvím Abrahama?

[Obrázek na straně 25]

Proč svržení davidovského království není důkazem toho, že Jehova nedokázal správně vládnout?