Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova miluje právo

Jehova miluje právo

 Jehova miluje právo

„Já, Jehova, miluji právo.“ (IZAJÁŠ 61:8)

1, 2. (a) Co znamenají výrazy „smysl pro právo“ a „bezpráví“? (b) Co Bible říká o Jehovovi a o jeho smyslu pro právo?

SMYSL pro právo lze definovat jako vlastnost, která se vyznačuje nestranností, čestností a morálně bezúhonným a ušlechtilým jednáním. Pro bezpráví je naproti tomu charakteristická nečestnost, zaujatost, ničemnost a bezdůvodné ubližování druhým.

2 Před téměř 3 500 lety Mojžíš napsal o Svrchovaném Panovníku Jehovovi: „Všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví.“ (5. Mojžíšova 32:4) O více než sedm set let později Bůh inspiroval Izajáše k zaznamenání těchto slov: „Já, Jehova, miluji právo.“ (Izajáš 61:8) V prvním století apoštol Pavel zvolal: „Je snad u Boha bezpráví? Kéž k tomu nikdy nedojde!“ (Římanům 9:14) A ve stejném období Petr prohlásil: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35) Je to skutečně tak, že „Jehova . . . miluje právo“. (Žalm 37:28; Malachiáš 3:6)

Bezpráví převládá

3. Jak se na zemi objevilo bezpráví?

3 Právo a spravedlnost dnes rozhodně nejsou běžné. Bezpráví můžeme zažívat v nejrůznějších sférách lidské společnosti — například na pracovišti, ve škole, na úřadech, a dokonce i v rodinném kruhu. Bezpráví pochopitelně není ničím novým. Objevilo se v lidské společnosti, když se naši prarodiče vzbouřili a přestali respektovat Boží zákon. Podnítil je k tomu vzpurný duchovní tvor, který se stal Satanem Ďáblem. To, že Adam, Eva a Satan zneužili nádherný dar svobodné vůle, kterou jim Jehova dal, bylo nepochybně určitou formou bezpráví. Jejich nesprávné jednání přineslo celé lidské rodině obrovské utrpení a smrt. (1. Mojžíšova 3:1–6; Římanům 5:12; Hebrejcům 2:14)

4. Jak dlouho je bezpráví součástí lidských dějin?

4 Od vzpoury v Edenu uplynulo už 6 000 let a bezpráví je po celou tu dobu součástí lidské společnosti. Není se čemu divit, protože Satan je bohem tohoto světa. (2. Korinťanům 4:4) Je lhář a otec lži, pomlouvač a odpůrce Jehovy. (Jan 8:44) Vždy se dopouštěl hrubého bezpráví. Například před potopou v Noemových dnech Satanův ničemný vliv přispěl k tomu, že ‚špatnost člověka na zemi byla hojná a že každý sklon myšlenek jeho srdce byl po celou dobu jenom špatný‘. (1. Mojžíšova 6:5) Z jednoho Ježíšova výroku vyplývá, že stejné to bylo i v jeho době. Prohlásil: „Každý den má dost své vlastní špatnosti.“ (Matouš 6:34) Myslel tím, že každý den přináší skličující problémy, mezi jiným i bezpráví. Bible výstižně říká: „Všechno tvorstvo nadále spolu sténá a je spolu v bolesti až dosud.“ (Římanům 8:22)

5. Proč je v dnešní době více bezpráví než kdykoli dříve?

5 Ke špatným věcem, jejichž výsledkem je neomluvitelné bezpráví, tedy dochází po celou dobu lidských dějin. Nyní je však situace ještě horší než kdykoli předtím. Proč? Protože tento bezbožný systém věcí je již mnoho desetiletí ve svých „posledních dnech“ a s blížícím se koncem prochází ‚kritickými  časy, s nimiž je těžké se vyrovnat‘. Bible předpověděla, že během tohoto období lidé budou „milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, . . . nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou“. (2. Timoteovi 3:1–5) Takové špatné vlastnosti vedou k bezpráví všeho druhu.

6, 7. Jaké formy nesmírného bezpráví v nové době doléhají na lidstvo?

6 V průběhu minulého století se bezpráví dělo v nevídaném rozsahu. Jedním z důvodů je to, že probíhalo nejvíc válek. Někteří historikové odhadují, že jenom ve druhé světové válce dosáhl počet mrtvých přibližně 50 až 60 milionů, a většinou se jednalo o civilisty — nevinné muže, ženy a děti. Od konce této války byly v různých konfliktech zabity miliony dalších lidí, přičemž se opět jednalo převážně o civilisty. Takové bezpráví podporuje Satan. Zuří, protože si je vědom toho, že již brzy bude Jehovou zcela poražen. Bible to popisuje následovně: „Sestoupil [k vám] Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12)

7 Celosvětové výdaje na zbrojení ročně dosahují částky jednoho bilionu dolarů, a přitom stamiliony lidí dnes nemají věci nezbytné k životu. Představte si, kolik užitku by tyto peníze mohly přinést, kdyby byly použity na mírové účely. Asi jedna miliarda lidí nemá dostatek jídla, kdežto jiní mají nadbytek. Jak uvádí jeden zdroj OSN, na důsledky hladu každoročně umírá asi pět milionů dětí. Není to snad obrovská nespravedlnost? Dále je mnoho nevinných životů zmařeno potratem. Odhaduje se, že na celém světě je to ročně 40 až 60 milionů. Opravdu hrozné bezpráví!

8. Jakým jediným způsobem může být na zemi nastolena pravá spravedlnost?

 8 Svět dnes postihuje velké množství problémů, na které vlády nenalézají žádné řešení. A ani výhledově se lidským úsilím situace nezlepší. O naší době Boží slovo předpovědělo, že „ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu a budou zavádět na scestí a budou na scestí zaváděni“. (2. Timoteovi 3:13) Nespravedlnost se stala součástí každodenního života do té míry, že ji lidé nedokáží odstranit. Udělat to může jen Bůh práva. Pouze on je schopen odstranit Satana, démony a ničemné lidi. (Jeremjáš 10:23, 24)

Pochopitelné zneklidnění

9, 10. Proč byl Asaf sklíčený?

9 Otázku, proč do lidských záležitostí Bůh již nezasáhl a nenastolil skutečné právo a spravedlnost, si v minulosti kladli dokonce i někteří pisatelé Bible. Podívejme se, jak to bylo v případě jednoho muže. V nadpisu k 73. žalmu se objevuje jméno Asaf. Jednalo se buď o význačného levitského hudebníka v době vlády krále Davida, nebo o hudebníky rodu, jehož hlavou tento muž byl. Asaf a jeho potomci napsali mnoho hudebních skladeb, které se používaly při veřejném uctívání Jehovy. V určitém období svého života však pisatel tohoto žalmu ztratil duchovní náhled a propadl sklíčenosti. Pozoroval hmotný blahobyt ničemných lidí a zdálo se mu, že žijí spokojeně a žádné nepříjemné důsledky jejich jednání na ně nedoléhají.

10 V žalmu čteme: „Začal jsem . . . závidět vychloubačům, když jsem vídal ten pokoj ničemných lidí. Nemají totiž žádné smrtelné bolestivé křeče a jejich břich je tučný. Nemají  dokonce ani těžkosti smrtelného člověka a nejsou stíháni ranami stejně jako jiní lidé.“ (Žalm 73:2–8) Časem si tento pisatel Bible uvědomil, že takový negativní náhled není správný. (Žalm 73:15, 16) Snažil se své smýšlení změnit, ale nedokázal plně pochopit, proč ničemným jejich jednání zdánlivě prochází, kdežto lidé, kteří tíhnou ke spravedlnosti, často trpí.

11. Co si žalmista Asaf nakonec uvědomil?

11 Potom si však tento věrný muž ve starověku uvědomil, co ničemné lidi čeká — že Jehova nakonec dá všechny věci do pořádku. (Žalm 73:17–19) David napsal: „Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty, a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi. Až budou odříznuti ničemní, uvidíš to.“ (Žalm 37:9, 11, 34)

12. (a) Co je Jehovovým záměrem vzhledem k ničemnosti a bezpráví? (b) Jak se na toto řešení díváte vy?

12 Můžeme si být jisti, že Jehova ve svůj čas odstraní ze země ničemnost a s ní související bezpráví — je to jeho záměrem. Tuto skutečnost by si měli pravidelně připomínat i věrní křesťané. Jehova hodlá zničit ty, kdo se zpěčují jeho vůli, a odměnit ty, kdo žijí v souladu s ní. „Jeho vlastní oči hledí, jeho vlastní zářící oči zkoumají lidské syny. Sám Jehova zkoumá spravedlivého stejně jako ničemného, a každého, kdo miluje násilí, jeho duše jistě nenávidí. Na ničemné bude dštít pasti, oheň a síru a sežehující vítr . . . Jehova je totiž spravedlivý; opravdu miluje spravedlivé skutky.“ (Žalm 11:4–7)

Nový svět, v němž bude vládnout právo

13, 14. Díky čemu zavládne v novém světě spravedlnost a právo?

13 Dnešní nespravedlivý systém věcí, který je ovládaný Satanem, Jehova zničí. Potom nastolí nádherný nový svět, nad kterým bude panovat Boží nebeské Království. O toto Království se podle Ježíšových slov mají modlit jeho následovníci. Místo ničemnosti a bezpráví zavládne právo a spravedlnost. V té době se zcela splní Ježíšova modlitba: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10)

14 Bible popisuje, jaký způsob vlády můžeme očekávat. Je to vláda, která zajistí to, po čem dnes upřímní lidé touží. Pak se v plné míře splní Žalm 145:16: „[Jehovo Bože,] otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ Navíc u Izajáše 32:1 se říká: „Pohleďte, král [Kristus Ježíš v nebesích] bude vládnout pro spravedlnost; a knížata [Kristovi pozemští zástupci], ta budou panovat jako knížata pro právo.“ Ohledně Krále Ježíše Krista je u Izajáše 9:7 předpověděno: „Hojnosti knížecího panství a pokoje nebude konec na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby bylo pevně založeno a podpíráno právem a spravedlností od nynějška a na neurčitý čas. Právě horlivost Jehovy vojsk to učiní.“ Vidíte sami sebe, jak žijete pod touto spravedlivou vládou?

15. Co pro lidstvo Jehova udělá v novém světě?

15 V Božím novém světě již nikdo nebude mít důvod říci to, co je zapsáno u Kazatele 4:1: „Vrátil jsem se, abych viděl všechny skutky útlaku, které se dějí pod sluncem, a pohleďme, slzy těch, kdo byli utlačováni, ale neměli žádného utěšitele; a na straně  jejich utlačovatelů byla moc, takže neměli žádného utěšitele.“ Je pravda, že ve své nedokonalé mysli si jen těžko dovedeme představit, jak úžasný tento nový svět spravedlnosti bude. Žádná ničemnost nebude existovat a každý den přinese jen samé dobré věci. Vše špatné Jehova napraví a udělá to způsobem, který daleko předčí naše očekávání. Velmi přiléhavá jsou v tomto směru slova, která pod Boží inspirací napsal apoštol Petr: „Jsou . . . nová nebesa a nová země, které očekáváme podle jeho slibu, a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13)

16. Jak byla zřízena „nová nebesa“, a v jakém smyslu je dnes připravována „nová země“?

16 „Nová nebesa“ neboli Boží nebeská vláda v rukou Krista již byla zřízena. Ti, kdo budou tvořit základ ‚nové země‘ neboli nové pozemské společnosti lidí, kteří tíhnou ke spravedlnosti, jsou shromažďováni nyní, v těchto posledních dnech. Takových lidí je již téměř sedm milionů, žijí přibližně ve 235 zemích a jsou shromážděni zhruba ve 100 000 sborech. Poznávají Jehovovy spravedlivé cesty a díky tomu se v celosvětovém měřítku těší jednotě, jejímž stmelujícím prvkem je křesťanská láska. Taková nápadná a trvalá jednota je v dějinách světa něčím mimořádným a daleko převyšuje vše, co kdy mohli zažít lidé pod Satanovou nadvládou. Křesťanská láska a jednota jsou jen malou ukázkou toho, jak nádherná doba nastane v novém světě, kde bude vládnout spravedlnost a právo. (Izajáš 2:2–4; Jan 13:34, 35; Kolosanům 3:14)

Satanův útok skončí nezdarem

17. Proč je jisté, že Satanův závěrečný útok na Jehovův lid skončí nezdarem?

17 Satan a jeho následovníci se již záhy postaví proti Jehovovým ctitelům a budou je chtít zničit. (Ezekiel 38:14–23) Tento útok bude součástí toho, co Ježíš označil jako „velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane“. (Matouš 24:21) Bude Satanův útok úspěšný? Ne, Boží slovo nás totiž ujišťuje: „Jehova . . . miluje právo a neopustí své věrně oddané. Na neurčitý čas jistě budou střeženi, ale pokud jde o potomstvo ničemných, to bude vskutku odříznuto. Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:28, 29)

18. (a) Jak na blížící se Satanův útok proti Božímu lidu Jehova zareaguje? (b) V čem pro vás bylo prospěšné, že jsme si připomněli tyto biblické informace o vítězství práva?

18 Útok Satana a jeho hord na Jehovovy služebníky bude tou poslední kapkou. Prostřednictvím Zecharjáše Jehova předpověděl: „Ten, kdo se dotýká vás, dotýká se mé oční bulvy.“ (Zecharjáš 2:8) Bude to, jako by někdo Jehovovi vrazil prst do oka. Okamžitě zareaguje a útočníky zneškodní. Vzhledem k tomu, že mezi všemi lidmi Jehovovi služebníci vynikají svou láskou, jednotou, pokojem a poslušností zákonů, bude útok na ně zcela bezdůvodný a nespravedlivý. Jehova, který tolik „miluje právo“, nic takového nestrpí. To, že zakročí ve prospěch svých služebníků, povede k věčnému zničení nepřátel Božího lidu, k vítězství práva a k záchraně pravých Božích ctitelů. Bezprostředně před námi jsou opravdu úžasné a vzrušující události. (Přísloví 2:21, 22)

Jak byste odpověděli?

• Proč je bezpráví tak rozšířené?

• Jak Jehova vyřeší problém bezpráví na zemi?

• Co na vás zapůsobilo v tomto studijním článku, který pojednával o vítězství práva?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 23]

V době před potopou byla špatnost velmi rozšířená, a stejné je to i v těchto „posledních dnech“

[Obrázek na straně 24 a 25]

Místo ničemnosti bude v Božím novém světě panovat právo a spravedlnost