Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Sklizeň oficiálně začínala v době, kdy byli všichni izraelští muži na Svátku nekvašených chlebů. Kdo tedy sklidil první ovoce ječmene, které bylo přineseno do svatyně?

Mojžíšský Zákon Izraelitům přikazoval: „Třikrát v roce by se měl každý muž z vás objevit před Jehovou, svým Bohem, na místě, které vyvolí: o svátku nekvašených chlebů a o svátku týdnů a o svátku chýší.“ (5. Mojžíšova 16:16) Od doby krále Šalomouna byl místem, které Bůh vyvolil, chrám v Jeruzalémě.

První ze tří svátků se konal počátkem jara. Byl to Svátek nekvašených chlebů, který začínal 15. nisanu, den po Pasachu, a trval sedm dní až do 21. nisanu. Druhý den svátku, 16. nisanu, začínala podle náboženského kalendáře první sklizeň v roce. Ten den velekněz vzal „snop z prvního ovoce“ ječmene a ve svatyni jím pohupoval „sem a tam před Jehovou“. (3. Mojžíšova 23:5–12) Svátku nekvašených chlebů se měli účastnit všichni muži. Kdo tedy sklidil ječmen pro tuto oběť?

Příkaz, aby Izraelité obětovali Jehovovi první ovoce ze sklizně během Svátku nekvašených chlebů, byl dán celému národu. Nebylo vyžadováno, aby všichni v ten den zahájili sklizeň a přinesli za sebe první ovoce do svatyně. Za celý národ to měli udělat jednotlivci. Ječmen na jeden snop, který pak byl přinesen na Svátek nekvašených chlebů, mohlo na blízkém poli posekat několik vyslaných mužů. Encyclopaedia Judaica k tomu uvádí: „Pokud byl ječmen zralý v blízkosti Jeruzaléma, posekali jej tam; pokud nebyl, přinesli jej z jiné části Izraele. Ječmen byl posekán třemi muži. Každý z nich měl svou kosu a koš.“ Snop ječmene byl potom přinesen veleknězi, který jej obětoval Jehovovi.

Izraelité měli obětovat první ovoce sklizně, což byla vynikající příležitost vyjádřit Bohu vděčnost za to, že žehná půdě a úrodě. (5. Mojžíšova 8:6–10) Ještě důležitější však je, že oběť byla ‚stínem budoucích dobrých věcí‘. (Hebrejcům 10:1) Dne 16. nisanu 33 n. l., kdy se obětovalo první ovoce sklizně Jehovovi, byl totiž vzkříšen Ježíš Kristus. Apoštol Pavel o něm napsal: „Kristus . . . byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kdo usnuli ve smrti. . . . Ale každý ve svém vlastním pořadí: Kristus, první ovoce, potom ti, kdo patří Kristu, během jeho přítomnosti.“ (1. Korinťanům 15:20–23) Snop prvního ovoce, kterým velekněz pohupoval sem a tam před Jehovou, představoval vzkříšeného Ježíše Krista. Ten byl první, koho Jehova vzkřísil ze smrti k věčnému životu. Ježíš tak otevřel cestu k osvobození lidstva z hříchu a smrti.

[Podpisek obrázku na straně 26]

© 2003 BiblePlaces.com