Přejít k článku

Přejít na obsah

Biblické vzdělání posiluje víru

Biblické vzdělání posiluje víru

 Biblické vzdělání posiluje víru

„BYLO pro nás neocenitelnou výsadou, že jsme mohli uplynulých pět měsíců věnovat pozornost myšlenkám našeho Stvořitele a učit se vidět věci tak, jak je vidí on!“ řekl v den graduace jeden z absolventů 122. třídy biblické školy Strážné věže Gilead. Pro 56 studentů této třídy, kteří se chystali odjet do svých misionářských působišť ve 26 zemích, byl 10. březen 2007 dnem, na který budou dlouho vzpomínat.

Potom, co Theodore Jaracz, člen vedoucího sboru, vřele přivítal 6 205 posluchačů, řekl: „Věříme, že tento program graduace vás duchovně posílí a upevní vaši víru.“ Postupně uvedl čtyři řečníky, kteří studenty povzbudili praktickými radami z Bible, jež jim pomohou úspěšně vykonávat misionářskou službu.

Povzbuzení pro absolventy, aby budovali víru v druhých

Leon Weaver, člen výboru odbočky ve Spojených státech, mluvil na námět „Dále konejte to, co je znamenité“. Připomněl studentům, že v průměru strávili 13 let v celodobé službě a pomáhali druhým získat biblické vzdělání, které buduje víru. Řekl: „Je to znamenitá práce, protože zachraňuje lidské životy, ale co je ještě důležitější, vyvyšuje našeho nebeského Otce Jehovu.“ Bratr Weaver potom studenty povzbudil, aby i nadále ‚rozsévali s ohledem na ducha‘ a ‚nevzdávali se konání toho, co je znamenité‘. (Galaťanům 6:8, 9)

David Splane, člen vedoucího sboru, dal studentům praktické rady, když rozvíjel námět „Dobře vykročte“. Povzbudil nové misionáře k tomu, aby v zemích, kam jedou, dobře začali. Řekl: „Uchovejte si pozitivní postoj. Nedělejte ukvapené závěry. Buďte přátelští. Nebuďte kritičtí. Mějte úctu k místním bratrům a buďte pokorní.“ Poté dodal: „Až budete vystupovat z letadla, dobře vykročte. Kéž Jehova požehná vašim půvabným nohám, až budou lidem přinášet ‚dobrou zprávu o něčem lepším‘.“ (Izajáš 52:7)

 „Dědictví, které je nade vší pochybnost jisté“ — to byl název proslovu Lawrence Bowena, jednoho z instruktorů školy Gilead. Připomněl studentům, že založení školy Gilead během druhé světové války se opíralo o naprostou důvěru ve splnění Jehovova prorockého slova. (Hebrejcům 11:1; Zjevení 17:8) Od té doby poskytuje Gilead studentům příležitost posílit jejich víru. Silná víra je pohání k tomu, aby horlivě ohlašovali pravdu.

Mark Noumair, další instruktor Gileadu, promluvil na poutavý námět „Někoho mi připomínáte“. Pozornost posluchačů zaměřil  na proroka Elišu, který byl příkladem víry a odvahy. Při rozboru 1. Královské 19:21 řekl: „Eliša byl ochotný udělat v životě změny, dal své osobní zájmy stranou a prosazoval Jehovův záměr.“ Řečník pochválil absolventy za to, že mají stejného ducha, a povzbudil je, aby si ho udrželi i tam, kde budou sloužit.

Víra vede k volnosti řeči

Ve všedních dnech budoucí misionáři posilovali svou víru při vyučování a víkendy využívali k tomu, aby kázali dobrou zprávu. Měli pěkné zkušenosti, které byly zahrnuty do programu bratra Wallace Liverance, dalšího instruktora Gileadu. Jeho proslov měl název „Projevujeme víru, a proto mluvíme“ a byl založen na slovech apoštola Pavla ze 2. Korinťanům 4:13.

V další části programu bratři Daniel Barnes a Charles Woody, členové rodiny betel, vedli interview se současnými a bývalými misionáři. Z jejich zkušeností bylo jasně vidět, že se Jehova stará o ty, kdo mu věrně slouží, a že jim žehná. (Přísloví 10:22; 1. Petra 5:7) Jeden misionář se vyjádřil takto: „Vzdělání, které jsme s manželkou získali v Gileadu, bylo skutečně projevem Jehovovy péče. Velmi to posílilo naši víru. Víra je důležitá, protože všichni Boží služebníci, včetně misionářů, procházejí zkouškami, problémy a pociťují úzkost.“

Nadále poskytujte biblické vzdělání, které buduje víru

Vhodným vyvrcholením programu graduace byl proslov s názvem „Nadále posilujte své bratry“, který přednesl Samuel Herd, člen vedoucího sboru. Co bylo cílem vzdělání, které studenti dostali? Řečník vysvětlil: „Jeho účelem bylo naučit vás, jak používat jazyk ke chvále Jehovy, k vyučování jeho pravdám ve vašich nových působištích a také k vzájemnému posilování víry.“ (Přísloví 18:21; Jakub 3:8–10) Studenty upozornil, že jazyk má moc vykonat i to, co nebuduje. Povzbudil studenty, aby ve způsobu, jak mluví, napodobovali Ježíše. Při jedné příležitosti, poté, co učedníci naslouchali Ježíšovi, zareagovali slovy: „Nehořelo snad naše srdce, . . . jak nám plně otevíral Písma?“ (Lukáš 24:32) Bratr Herd řekl: „Pokud budou vaše slova povzbudivá, zapůsobí na srdce vašich bratrů a sester tam, kde budete sloužit.“

Potom absolventi obdrželi diplomy a jeden z nich přečetl děkovný dopis od celé třídy. Bylo v něm uvedeno: „Cítíme velkou odpovědnost využít získané vědomosti k tomu, abychom věrně vykonávali své misionářské pověření. Jsme rozhodnuti jít do všech končin země a modlíme se, aby naše úsilí vedlo k hlasité chvále našeho Vznešeného Učitele, Jehovy Boha.“ Posluchači reagovali bouřlivým potleskem. Program graduace tak posílil víru všech přítomných.

[Praporek na straně 17]

„Pokud budou vaše slova povzbudivá, zapůsobí na srdce vašich bratrů a sester tam, kde budete sloužit“

[Rámeček na straně 15]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 9

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 26

Počet studentů: 56

Průměrný věk: 33,4

Průměrný počet let v pravdě: 16,8

Průměrný počet let v celodobé službě: 13

[Obrázek na straně 16]

Absolventi 122. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) R. Howittová; P. Smithová; A. Martinezová; S. Pozzobonová; J. Kitamuraová; C. Laudová (2) I. Fiedlerová; K. Beasleyová; C. Matkovichová; D. Bellová; W. Lippincottová (3) W. Sitesová; A. Andersenová; L. Toevsová; G. Fusanoová; C. Rodríguezová; J. Yooová (4) M. Sobomehinová; L. Thomasová; S. Gassonová; V. Daubaová; A. Bertaudová; C. Winnová; M. Dobrowolski (5) J. Yoo; J. Dauba; H. Mixerová; M. Newtonová; F. Rodríguez; N. Mixer (6) M. Laud; K. Lippincott; R. Martinez; A. Haubová; R. Schampová; L. Pozzobon; S. Toevs (7) S. Howitt; U. Kitamura; D. Newton; J. Haub; J. Sites; D. Thomas (8) L. Sobomehin; J. Matkovich; B. Fusano; J. Winn; J. Schamp; D. Andersen; J. Dobrowolski (9) P. Fiedler; E. Bell; B. Beasley; B. Smith; P. Bertaud; M. Gasson