Přejít k článku

Přejít na obsah

Zakotveni díky nadčasovým hodnotám

Zakotveni díky nadčasovým hodnotám

 Zakotveni díky nadčasovým hodnotám

V KAŽDÉ lidské společnosti platí nějaký soubor etických norem. Jistě budete souhlasit s tím, že takových vlastností, jako je poctivost, laskavost, soucit a obětavost, si váží lidé po celém světě, a že jsou přitažlivé pro většinu z nás.

Čí hodnoty to jsou?

V prvním století našeho letopočtu žil vzdělaný muž jménem Saul. V té době vedle sebe existovaly tři vlivné kultury — židovská, řecká a římská. Každá měla svůj soubor morálních  hodnot a propracovaný systém zvyků a zákonů. Saul si uvědomoval, že také lidé obecně se řídí určitým vrozeným smyslem pro to, co je v morálním ohledu správné — svým svědomím. Potom, co Saul přijal křesťanství a stal se apoštolem Pavlem, napsal: „Kdykoli . . . lidé z národů, kteří nemají zákon, činí přirozeně [„přirozeným instinktem“, The New Testament in Modern Speech] věci zákona, tito lidé, ačkoli nemají zákon, jsou zákonem sami sobě. Právě ti projevují, že mají záležitost zákona napsanou ve svém srdci, zatímco s nimi jejich svědomí vydává svědectví.“ (Římanům 2:14, 15)

Stačí však, abychom při rozhodování o tom, co je správné a co nesprávné, spoléhali na ‚přirozený instinkt‘? Asi jste si všimli, že lidské dějiny jsou sbírkou příkladů toho, jak jednotlivci i skupiny naprosto selhali. Mnohé lidi to přesvědčuje o tom, že soubor nejvyšších hodnot pro život musí pocházet z nějakého nadlidského zdroje. Mnozí uznávají, že nejlepším zdrojem takových nadčasových měřítek je Stvořitel lidstva. Doktor Carl Jung v knize Gegenwart und Zukunft (Přítomnost a budoucnost) uvádí: „Jedinec, který není zakotven v Bohu, nemůže na základě svého osobního přesvědčení odolávat fyzické a morální moci světa.“

Tento závěr je v souladu s tím, co napsal jeden starověký prorok: „Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Náš Stvořitel říká: „Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.“ (Izajáš 48:17, Ekumenický překlad)

Spolehlivý zdroj skutečných hodnot

Tato slova pocházejí z nejrozšířenějšího zdroje morálních hodnot — ze Svatého Písma. Vedení a moudrost v něm hledají miliony lidí po celém světě, dokonce i ti, kdo se nehlásí ke křesťanství nebo kdo nejsou věřící. Německý básník Johann Wolfgang von Goethe napsal: „Já sám jsem [Bibli] měl rád a vážil si jí, neboť téměř jen jí samotné jsem vděčil za svou mravní výchovu.“ Indický vůdce Móhandás Gándhí údajně řekl: „Rozhodně zhluboka pijte z pramenů, které jsou vám dány v Kázání na hoře [což je část Ježíšova učení zaznamenaného v Bibli] . . . Myšlenky z Kázání byly totiž určeny pro každého z nás.“

Apoštol Pavel, kterého jsme již citovali, zdůraznil, jak důležitou úlohu hraje Svaté Písmo v poskytování neměnných morálních hodnot. Napsal: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování.“ (2. Timoteovi 3:16) Je to opravdu tak?

Máte možnost se o tom přesvědčit sami. Prozkoumejte zásady uvedené v rámečku na následujících stranách. Všimněte si, jakých vynikajících hodnot se zastávají. Přemýšlejte o tom, jak by tyto zásady mohly obohatit váš život a přispět k lepším vztahům s druhými.

Přinesou užitek i vám?

To jsou jen některé z praktických rad, jež jsou zapsány ve Svatém Písmu. Kromě nich je tam také řada varování před škodlivými myšlenkami, slovy a činy, které mohou mít na život člověka zhoubný vliv. (Přísloví 6:16–19)

Ano, myšlenky obsažené v Bibli jsou tím, co lidská společnost naléhavě potřebuje — jsou to rady, které lidem mohou pomoci, aby se drželi těch nejlepších morálních měřítek. Ti, kdo takové rady přijímají a řídí se jimi, zásadně mění svůj způsob myšlení k lepšímu. (Efezanům 4:23, 24) Zlepšují se také  jejich pohnutky. Mnoha lidem už tyto hodnoty pomohly, aby ze svého srdce vykořenili rasismus, předsudky a nenávist. (Hebrejcům 4:12) Bible a její hodnoty podnítily lidi k tomu, aby přestali jednat násilně, skoncovali s mnoha neřestmi a stali se z nich lepší lidé.

Ano, hodnoty, které předkládá Bible, již pomohly milionům lidí po celém světě. Díky nim dokázali překonat hluboko zakořeněné zvyky, které zničily život mnoha jiným lidem. (1. Korinťanům 6:9–11) Díky biblickým zásadám však tito lidé mění nejen své zvyky, ale i své srdce. Získávají také naději  do budoucna a zlepšuje se i jejich rodinný život. Bez ohledu na morální úpadek světa se jednotlivci po celé zemi mění k lepšímu. Je to proces, který bude i nadále pokračovat. „Zelená tráva uschla, květ zvadl; ale pokud jde o slovo našeho Boha, to potrvá na neurčitý čas.“ (Izajáš 40:8)

Budete mít ze ‚slov našeho Boha‘ užitek i vy? Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou, abyste biblické hodnoty přijali za své a měli z nich užitek. Když v souladu s nimi budete žít, získáte už nyní Boží schválení a v budoucnu věčný život v podmínkách, kde budou vládnout Boží nadčasové zásady.

[Rámeček a obrázky na straně 6 a 7]

NADČASOVÉ ZÁSADY

Zlaté pravidlo: „Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim; to je vlastně význam Zákona a Proroků.“ (Matouš 7:12)

Miluj svého bližního: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39) „Láska nepůsobí bližnímu zlo; proto je láska naplněním zákona.“ (Římanům 13:10)

Projevuj druhým úctu: „V bratrské lásce mějte k sobě navzájem něžnou náklonnost. Poskytujte vedení v projevování vzájemné úcty.“ (Římanům 12:10)

Usiluj o pokojné vztahy: „Udržujte mezi sebou pokoj.“ (Marek 9:50) „Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:18) „Usilujme o věci, které působí k pokoji.“ (Římanům 14:19)

Odpouštěj: „Odpusť nám naše dluhy, jako i my jsme odpustili svým dlužníkům.“ (Matouš 6:12) „Staňte se jeden k druhému laskavými, něžně soucitnými, velkoryse jeden druhému odpouštějte.“ (Efezanům 4:32)

Buď věrný: „Buď věrný své manželce a tvá láska ať patří jen jí. . . . Buď šťastný se svou manželkou a nacházej radost s dívkou, kterou sis vzal . . . Ať tě její půvaby stále obšťastňují; ať tě zahrnuje svou láskou. . . . Proč bys měl dávat svou lásku jiné ženě? Proč bys měl dávat přednost půvabům manželky jiného muže?“ (Přísloví 5:15–20, Today’s English Version) „Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i v mnohém.“ (Lukáš 16:10) „Od správců [se] . . . očekává, aby člověk byl shledán věrným.“ (1. Korinťanům 4:2)

Buď poctivý: „Mohu být mravně čistý s ničemnými vahami a s váčkem podvodných kamenných závaží?“ (Micheáš 6:11) „Důvěřujeme, že máme poctivé svědomí, protože si přejeme chovat se ve všem poctivě.“ (Hebrejcům 13:18)

Mluv pravdu: „Nenáviďte, co je špatné, a milujte, co je dobré, a dejte právu místo v bráně.“ (Amos 5:15) „Mluvte pravdivě jeden s druhým. S pravdou a soudem pokoje suďte ve svých branách.“ (Zecharjáš 8:16) „Nyní, když jste odložili faleš, mluvte každý z vás pravdu se svým bližním.“ (Efezanům 4:25)

Buď pilný a pracovitý: „Spatřil jsi muže, který je zručný ve své práci? Před krále se postaví.“ (Přísloví 22:29) „Neloudejte se při tom, co děláte.“ (Římanům 12:11) „Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší jako pro Jehovu, a ne pro lidi.“ (Kolosanům 3:23)

Buď mírný, soucitný a laskavý: „Oblékněte [si] něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost.“ (Kolosanům 3:12)

Přemáhej zlo dobrem: „Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Matouš 5:44) „Nedej se přemoci zlem, ale neustále přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12:21)

Dávej Bohu to nejlepší: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.“ (Matouš 22:37, 38)

[Obrázky]

Díky biblickým hodnotám se můžeme radovat ze šťastného manželství, z pěkných vztahů v rodině a z pevných přátelství