Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova si váží naší poslušnosti

Jehova si váží naší poslušnosti

 Jehova si váží naší poslušnosti

„Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce.“ (PŘÍSLOVÍ 27:11)

1. Jaký duch dnes prostupuje celou lidskou společností?

DNEŠNÍM světem prostupuje duch nezávislosti a neposlušnosti. Důvod vysvětlil apoštol Pavel ve svém dopise efezským křesťanům. Napsal: „Kdysi [jste] chodili podle systému věcí tohoto světa, podle panovníka autority vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.“ (Efezanům 2:1, 2) Ten, kdo tedy nakazil celý svět duchem neposlušnosti, je ‚panovník autority vzduchu‘, Satan Ďábel. Svým zhoubným vlivem působil již v prvním století a s ještě větší intenzitou v tom pokračuje od první světové války, kdy byl svržen z nebe. (Zjevení 12:9)

2, 3. Proč máme poslouchat Jehovu?

2 Jelikož jsme křesťané, víme, že naši bezvýhradnou poslušnost si zaslouží pouze Jehova Bůh. Je totiž náš Stvořitel, Dárce života, láskyplný Svrchovaný Panovník a Vysvoboditel. (Žalm 148:5, 6; Skutky 4:24; Kolosanům 1:13; Zjevení 4:11) Izraelité v Mojžíšově době věděli, že Jehova je jejich Dárcem života a Zachráncem. Mojžíš jim proto řekl: „Budete dbát, abyste činili, právě jak vám přikázal Jehova, váš Bůh.“ (5. Mojžíšova 5:32) Jehova si jejich poslušnost skutečně zasluhoval. Netrvalo však dlouho a Izraelité svého Svrchovaného Panovníka poslouchat přestali.

3 Jak důležité je, abychom Stvořitele vesmíru poslouchali? Bůh kdysi podnítil proroka Samuela, aby králi Saulovi řekl: „Poslouchat je lepší než oběť.“ (1. Samuelova 15:22, 23) Proč to tak je?

Co to znamená, že poslušnost „je lepší než oběť“?

4. Co můžeme Jehovovi dát?

4 Jehova je Stvořitelem, a proto mu patří všechno, co v hmotném ohledu máme. Existuje tedy něco, co bychom mu mohli dát? Ano, a je to něco velmi cenného. Co to je? Odpověď můžeme najít v této vybídce: „Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce,  abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.“ (Přísloví 27:11) Bohu můžeme dát svou poslušnost. Každý z nás má sice jiné životní okolnosti a vyšel z jiného prostředí, ale přesto může svým jednáním odpovědět na zlomyslné tvrzení Satana Ďábla, že když se lidé dostanou do obtížné situace, nezůstanou Bohu věrní. To, že se můžeme postavit na Boží stranu, je pro nás velká výsada.

5. Jak na Stvořitele působí, když ho lidé neposlouchají? Znázorněte to.

5 Bohu není lhostejné, jak se rozhodujeme. Pokud jsme neposlušní a jednáme nemoudře, působí mu to bolest. (Žalm 78:40, 41) Představme si, že by diabetik přestal dodržovat dietu, která mu byla předepsána k jeho dobru, a začal by jíst to, co mu škodí. Jak by se asi cítil jeho starostlivý lékař? Můžeme si tedy být jisti, že Jehovovi působí bolest, když ho lidé neposlouchají. Ví totiž, jaké následky to pro ně bude mít.

6. Co nám pomůže, abychom Boha poslouchali?

6 Co nám pomůže, abychom byli poslušní? Každý z nás by měl podobně jako král Šalomoun prosit Boha o „poslušné srdce“. Prosil o takové srdce proto, aby dokázal ‚rozlišovat mezi dobrým a špatným‘ a mohl na základě toho soudit ostatní Izraelity. (1. Královská 3:9) My potřebujeme „poslušné srdce“ k tomu, abychom ve světě, který je prostoupen duchem neposlušnosti, dokázali rozlišovat mezi dobrým a špatným. „Poslušné srdce“ můžeme získat a rozvíjet díky tomu, že nám Bůh poskytuje své Slovo, biblické studijní pomůcky, křesťanská shromáždění a starostlivé sborové starší. Využíváme tato láskyplná opatření dobře?

7. Proč Jehova zdůraznil, že poslušnost je důležitější než oběti?

7 Připomeňme si také, že v minulosti Jehova svému starověkému lidu sdělil, že poslušnost je důležitější než zvířecí oběti. (Přísloví 21:3, 27; Ozeáš 6:6; Matouš 12:7) Proč jim to řekl, když sám předtím přikázal, aby se takové oběti předkládaly? Z jaké pohnutky mají lidé oběti přinášet? Proto, aby Bohu udělali radost, nebo proto, aby pouze dodrželi určitý rituál? Pokud si skutečně přejí dělat Bohu radost, budou dbát na to, aby poslouchali všechna jeho přikázání. Bůh nepotřebuje zvířecí oběti. To, čeho si skutečně váží a co mu můžeme dát, je naše poslušnost.

Varovný příklad

8. Proč Bůh zavrhl Saula jako krále?

8 Důležitost poslušnosti je jasně vidět z biblické zprávy o králi Saulovi. Saul byl zpočátku pokorným a skromným vládcem — „byl ve svých vlastních očích maličký“. Po čase však jeho rozhodnutí začala být ovlivňována pýchou a špatným smýšlením. (1. Samuelova 10:21, 22; 15:17) Při jedné příležitosti se měl střetnout v bitvě s Filištíny. Samuel řekl Saulovi, že přijde, předloží Jehovovi oběti a předá králi další pokyny. Saul měl mezitím čekat. Samuel se však nevrátil do doby, kdy jej Saul očekával, a lid se začal rozcházet. Saul na to reagoval tím, že „obětoval zápalnou oběť“. To se Jehovovi nelíbilo. Když Samuel nakonec přišel, král se vymlouval. Svou neposlušnost zdůvodňoval tím, že Samuel dorazil pozdě, a proto se on sám ‚přinutil a obětoval zápalnou oběť, aby obměkčil Jehovův obličej‘. Pro krále Saula bylo důležitější přinést oběť než uposlechnout pokyn a počkat na Samuela, aby to udělal on. Samuel mu řekl: „Jednal jsi pošetile. Nedodržel jsi přikázání Jehovy, svého Boha, které ti přikázal.“ Saul přestal Jehovu poslouchat a on ho zavrhl jako krále. (1. Samuelova 10:8; 13:5–13)

9. Co ukázalo, že v Saulově srdci neposlušnost zakořenila?

9 Poučil se Saul z této události? Ne. Později mu Jehova přikázal, aby zničil národ  Amalekitů, kteří předtím bezdůvodně zaútočili na Izrael. Neměl ušetřit ani jejich hospodářská zvířata. Saul uposlechl v tom, že „srážel Amaleka od Chavily až po Šur“. Když přišel Samuel, byl Saul nadšený vítězstvím a prohlásil: „Jsi požehnaný od Jehovy. Provedl jsem Jehovovo slovo.“ Avšak v rozporu s jasnými pokyny, které dostal, Saul a jeho lid nechali naživu krále Agaga a také ‚nejlepší z bravu a dobytka a tučné kusy a berany a všechno, co bylo dobré‘. Svou neposlušnost král Saul ospravedlňoval tím, že Samuelovi řekl: „Lid měl soucit s nejlepším z bravu a z dobytka, aby to obětoval Jehovovi, tvému Bohu.“ (1. Samuelova 15:1–15)

10. Jakou zásadu Saul nevzal v úvahu?

10 Samuel na to Saulovi řekl: „Má Jehova tolik potěšení v zápalných obětních darech a obětech jako v poslušnosti Jehovova hlasu? Pohleď, poslouchat je lepší než oběť, věnovat pozornost je lepší než tuk beranů.“ (1. Samuelova 15:22) Jehova rozhodl, že zvířata měla být pobita, a proto nebylo přijatelné, aby byla předložena jako oběť.

Buďme poslušní ve všem

11, 12. (a) Jak se Jehova dívá na to, když se ze všech sil snažíme ho uctívat? (b) Jak by někdo mohl klamat sám sebe?

11 Jehova má velkou radost, když jeho věrní služebníci zůstávají stálí navzdory pronásledování, když dále mluví o Království, přestože se setkávají s lhostejností, a když se účastní křesťanských shromáždění, ačkoli jsou vystaveni ekonomickým tlakům. To, že jsme v těchto důležitých oblastech života poslušní, rozradostňuje jeho srdce. Jehova si velmi váží toho, když mu usilovně sloužíme z lásky. Lidé si naší námahy možná nevšimnou, ale Bůh nikdy nepřehlédne to, co pro něj z celého srdce děláme, a stále na to pamatuje. (Matouš 6:4)

12 Máme-li se však Bohu plně líbit, musíme být poslušní ve všech oblastech svého života. Nikdy nesmíme klamat sami sebe a myslet si, že některé Boží požadavky nemusíme brát tak vážně, pokud dodržujeme ty ostatní. Někdo by například mohl sám sebe přesvědčit, že když formálně dodržuje některé požadavky pravého uctívání, může se dopouštět nemravnosti nebo jiného závažného hříchu. To by byl tragický omyl! (Galaťanům 6:7, 8)

13. Jak může být naše poslušnost Jehovovi zkoušena v soukromí?

13 Můžeme se tedy zeptat sami sebe: ‚Poslouchám  Jehovu ve všech oblastech života, a to i v těch, které se zdánlivě týkají jen mě samotného?‘ Ježíš řekl: „Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i v mnohém, a kdo je nespravedlivý v nejmenším, je nespravedlivý i v mnohém.“ (Lukáš 16:10) Chodíme „v ryzosti svého srdce“ i „uvnitř svého domu“, kde nás druzí nevidí? (Žalm 101:2) Naše ryzost opravdu může být zkoušena i doma. V mnoha zemích, kde k běžnému vybavení domácnosti patří také počítač, je prostřednictvím internetu doslova na dosah ruky pornografie. Jen před pár lety nebylo možné se k takovým materiálům dostat, pokud se člověk nevydal do míst, kde se provozovala nemravnost. Ježíš řekl: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ Je tedy důležité, abychom odmítali už jen pohled na nemravnost. (Matouš 5:28; Job 31:1, 9, 10; Žalm 119:37; Přísloví 6:24, 25; Efezanům 5:3–5) Bereme si tato slova poslušně k srdci? A co televizní programy s násilným obsahem? Ztotožňujeme se s Bohem, který ‚nenávidí každého, kdo miluje násilí‘? (Žalm 11:5) Nebo jaký máme názor na nadměrné pití alkoholu v soukromí? Bible nejen odsuzuje opilství, ale také křesťany varuje, aby se neoddávali ‚množství vína‘. (Titovi 2:3; Lukáš 21:34, 35; 1. Timoteovi 3:3, poznámka pod čarou)

14. Například jakými způsoby můžeme dávat najevo, že Boha posloucháme ve finančních záležitostech?

14 Jinou oblastí, kde je zapotřebí, abychom byli ostražití, jsou finanční záležitosti. Zapojili bychom se například do nějaké činnosti, díky které bychom mohli získat hodně peněz, ale která by hraničila s podvodem? Jsme v pokušení obejít zákon, abychom nemuseli platit daně? Nebo naopak svědomitě posloucháme příkaz dávat „všem, co jim patří: daň tomu, kdo vyžaduje daň“? (Římanům 13:7)

Poslušnost založená na lásce

15. Proč vy osobně posloucháte Boží přikázání?

15 Poslušnost Božích zákonů vede k mnoha požehnáním. Například díky tomu, že nekouříme, žijeme mravně a máme úctu ke svatosti krve, se nestaneme obětí řady nemocí. Když jednáme v souladu s biblickou pravdou i v ostatních oblastech života, může nám to přinést prospěch v hmotném ohledu, budeme mít hezké vztahy s druhými a šťastnou rodinu. (Izajáš 48:17) Všechna tato požehnání mohou být právem považována za důkaz toho, jak praktické jsou Boží zákony. Přesto tím hlavním důvodem, proč Jehovu posloucháme, je to, že ho milujeme. Nesloužíme Bohu ze sobeckých důvodů. (Job 1:9–11; 2:4, 5) Bůh nám dal svobodnou vůli, abychom si mohli vybrat, koho budeme poslouchat. A my jsme se rozhodli, že budeme poslouchat Jehovu. Důvodem je, že mu chceme dělat radost a jednat správně. (Římanům 6:16, 17; 1. Jana 5:3)

16, 17. (a) Jak dal Ježíš najevo, že poslouchal Boha z hluboké lásky? (b) Jak můžeme Ježíše napodobovat?

16 Dokonalým příkladem poslušnosti, která vycházela z hluboké lásky k Jehovovi, byl Ježíš. (Jan 8:28, 29) Když žil na zemi, „naučil se poslušnosti z toho, co vytrpěl“. (Hebrejcům 5:8, 9) V jakém smyslu? „Pokořil se a stal se poslušným až do smrti, ano, smrti na mučednickém kůlu.“ (Filipanům 2:7, 8) Byl sice poslušný už v nebi, ale jeho poslušnost byla vyzkoušena zde na zemi. Můžeme si být jisti, že Ježíš je v každém ohledu plně způsobilý sloužit jako Velekněz ve prospěch svých duchovních bratrů i dalších lidí, kteří v něj projevují víru. (Hebrejcům 4:15; 1. Jana 2:1, 2)

 17 A jak je to s námi? Podle Ježíšova příkladu by nejdůležitější věcí v našem životě mělo být to, že posloucháme Boha. (1. Petra 2:21) Když z lásky k Bohu jednáme podle jeho přikázání, a to i ve chvílích, kdy jsme pod tlakem nebo v pokušení jednat jinak, přináší nám to uspokojení. (Římanům 7:18–20) Jednat podle Božích přikázání také znamená ochotně poslouchat ty, kdo v křesťanském sboru poskytují vedení, přestože jsou nedokonalí. (Hebrejcům 13:17) Když přikázání Jehovy posloucháme i v soukromí, je to v jeho očích něco drahocenného.

18, 19. K čemu vede to, když Boha posloucháme z lásky?

18 To, že posloucháme Jehovu, se dnes může projevovat i tím, že vytrváváme a zůstáváme věrní navzdory pronásledování. (Skutky 5:29) Vytrvat až do konce současného systému věcí musíme také v tom, že posloucháme Jehovův příkaz kázat a vyučovat. (Matouš 24:13, 14; 28:19, 20) Vytrvalost potřebujeme i k tomu, abychom se shromažďovali se spoluvěřícími, i když se cítíme pod tlakem ze strany světa. Náš láskyplný Bůh dobře ví, jak velmi se namáháme, abychom v takových věcech zůstali poslušní. Máme-li však být poslušní ve všem, musíme bojovat proti svým hříšným sklonům, odvracet se od špatného a stále více lnout k tomu, co je dobré. (Římanům 12:9)

19 Když sloužíme Jehovovi z lásky a z vděčnosti, tedy když ho s opravdovostí hledáme, „stává [se pro nás] dárcem odměny“. (Hebrejcům 11:6) Správné oběti jsou nezbytné a jsou žádoucí, ale to, co našemu Bohu dělá největší radost, je úplná poslušnost z celého srdce. (Přísloví 3:1, 2)

Jak byste odpověděli?

• Existuje něco, co můžeme Jehovovi dát?

• Jaké chyby udělal Saul?

• Jak můžete dávat najevo své přesvědčení, že poslušnost je lepší než oběť?

• Co vás osobně podněcuje, abyste poslouchali Jehovu?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 26]

Jak by se starostlivý lékař díval na pacienta, který by nedbal na jeho doporučení?

[Obrázek na straně 28]

Čím si král Saul přivodil Jehovovu nelibost?

[Obrázky na straně 30]

Posloucháš Boží příkazy i v soukromí svého domova?