Přejít k článku

Přejít na obsah

Letití jsou požehnáním pro ty mladší

Letití jsou požehnáním pro ty mladší

 Letití jsou požehnáním pro ty mladší

„Dokonce až do stáří a do šedin mě, Bože, neopouštěj, dokud nepovím o tvé paži té generaci, všem, kdo mají přijít, o tvé moci.“ (ŽALM 71:18)

1, 2. Čeho by si letití Boží služebníci měli být vědomi a o čem budeme nyní uvažovat?

KDYŽ jeden sborový starší v západní Africe navštívil letitého pomazaného bratra, zeptal se ho: „Jak se ti daří?“ Bratr odpověděl: „Můžu chodit, běhat, skákat,“ a zároveň mu to předváděl. „Nemůžu ale létat,“ dodal. Tím chtěl vlastně říci: ‚To, co mohu dělat, dělám rád, ale to, co dělat nemohu, zkrátka nedělám.‘ Staršímu, který tohoto pomazaného bratra tehdy navštívil, je nyní přes osmdesát let a s láskou vzpomíná na jeho věrnost a smysl pro humor.

2 Bohulibé vlastnosti letitých křesťanů mohou trvale ovlivnit druhé. Avšak k moudrosti a ke křesťanským vlastnostem nevede stáří samo o sobě. (Kazatel 4:13) Bible říká: „Šediny jsou korunou krásy, když se nalézají na cestě spravedlnosti.“ (Přísloví 16:31) Pokud jste v pokročilém věku, uvědomujete si, že vaše slova a skutky mohou mít na druhé pozitivní vliv? Uvažujme o některých biblických příkladech, které ukazují, v čem mohou být letití křesťané skutečným požehnáním pro ty mladší.

Víra, která měla dalekosáhlý dopad

3. Proč můžeme říci, že z Noemovy věrnosti mají užitek všichni lidé, kteří dnes žijí?

3 Víra a neochvějná vytrvalost, které projevoval Noe, přinesly lidem užitek, jenž je patrný  až do dnešní doby. Noemovi bylo skoro 600 let, když postavil archu, shromáždil zvířata a kázal svým současníkům. (1. Mojžíšova 7:6; 2. Petra 2:5) Díky zbožné bázni přežil potopu on i jeho rodina, a stal se tak předkem všech lidí, kteří jsou dnes na zemi. Je pravda, že lidé tehdy žili všeobecně déle, Noe však i ve značně pokročilém věku zůstal věrný, a to vedlo k velkému požehnání. V jakém smyslu?

4. Jaký užitek z Noemovy neochvějné vytrvalosti mají dnes Boží služebníci?

4 Když Noemovi bylo skoro 800 let, Nimrod začal stavět babylónskou věž, což bylo v rozporu s Jehovovým příkazem, aby lidé ‚naplnili zemi‘. (1. Mojžíšova 9:1; 11:1–9) Noe se na této vzpouře nepodílel, a proto je pravděpodobné, že při zmatení jazyků, které postihlo buřiče, se jeho řeč nezměnila. Noemova víra a neochvějná vytrvalost, které projevoval nejen ve stáří, ale po celý svůj dlouhý život, jsou nádherným příkladem pro všechny Boží služebníky, bez ohledu na jejich věk. (Hebrejcům 11:7)

Vliv na rodinu

5, 6. (a) Co měl na Jehovův pokyn udělat 75letý Abraham? (b) Jak Abraham reagoval na Boží příkaz?

5 To, jaký vliv mohou mít letití lidé na víru členů své rodiny, je patrné ze života patriarchů, kteří patřili k dalším generacím po Noemovi. Abrahamovi bylo asi 75 let, když mu Bůh řekl: „Vyjdi ze své země a od svých příbuzných a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním z tebe velký národ a požehnám ti.“ (1. Mojžíšova 12:1, 2)

6 Jen si představte, že by vám někdo řekl, abyste opustili svůj domov, přátele, rodnou zemi i zázemí poskytované příbuznými a odešli do země, kterou neznáte. Přesně to bylo řečeno Abrahamovi. Tento muž „šel, právě jak k němu Jehova mluvil,“ a zbytek svého života strávil v zemi Kanaán a bydlel ve stanech jako cizí usedlík a kočovník. (1. Mojžíšova 12:4; Hebrejcům 11:8, 9) Jehova mu sice řekl, že z něj bude „velký národ“, ale Abraham zemřel dlouho před tím, než se jeho potomci stali početnými. Manželka Sára mu porodila jediného syna Izáka, a to až po 25 letech pobývání v Zaslíbené zemi. (1. Mojžíšova 21:2, 5) Abrahamovi však čekání nepřipadalo únavné a nevrátil se zpět do města, ze kterého vyšel. Je krásným příkladem víry a vytrvalosti.

7. Jak zapůsobila Abrahamova vytrvalost na jeho syna Izáka a co to přineslo lidstvu?

7 Abrahamova vytrvalost měla velký vliv na jeho syna Izáka, který jako cizí usedlík pobýval v zemi Kanaán po celý svůj život, tedy 180 let. Základem Izákovy vytrvalosti byla jeho víra v Boží sliby. Tuto víru mu vštípili jeho letití rodiče a později byla posílena tím, co jemu osobně řekl sám Jehova. (1. Mojžíšova 26:2–5) Neochvějná vytrvalost Izáka sehrála klíčovou úlohu při splnění Jehovova slibu o tom, že ‚semeno‘, skrze které si bude žehnat celé lidstvo, bude z Abrahamovy rodiny. O staletí později Ježíš Kristus, prvotní část ‚semene‘, otevřel cestu k tomu, aby všichni, kdo v něj projevují víru, dosáhli smíření s Bohem a mohli žít věčně. (Galaťanům 3:16, Jan 3:16)

8. Jak projevil pevnou víru Jákob a k čemu to vedlo?

8 Izák zase pomohl svému synu Jákobovi, aby získal pevnou víru, kterou si pak zachoval až do stáří. Když bylo Jákobovi 97 let, zápasil celou noc s andělem, aby dostal požehnání. (1. Mojžíšova 32:24–28) Těsně předtím než ve věku 147 let zemřel, sebral zbytky sil a každému ze svých 12 synů dal požehnání. (1. Mojžíšova 47:28) Prorocká slova, která tehdy pronesl a která jsou zaznamenána v 1. Mojžíšově 49:1–28, se prokázala  jako pravdivá a stále ještě dochází k jejich splňování.

9. Jaký vliv mohou mít duchovně zralí letití na členy své rodiny?

9 Z uvedených příkladů je jasné, že letití křesťané, kteří věrně slouží Bohu, mohou mít na členy své rodiny dobrý vliv. Poučováním z Písma, mnohaletými zkušenostmi a vlastním příkladem vytrvalosti mohou mladým skutečně pomoci, aby se rozhodli vytvořit si pevnou víru. (Přísloví 22:6) Ti, kdo jsou věkem starší, mají tedy velký potenciál pozitivně působit na členy své rodiny, a tuto skutečnost by nikdy neměli podceňovat.

Vliv na spoluvěřící

10. Jaký „příkaz ohledně svých kostí“ dal Josef a jaký to mělo účinek?

10 Starší lidé mohou mít dobrý vliv také na své spoluvěřící. Josef, Jákobův syn, dal ve stáří najevo svou víru prostým prohlášením, jež mělo zásadní dopad na miliony pravých ctitelů, kteří žili později. Když bylo Josefovi 110 let, „dal příkaz ohledně svých kostí“. Řekl, že až Izraelité nakonec opustí Egypt, mají jeho kosti vzít s sebou. (Hebrejcům 11:22; 1. Mojžíšova 50:25) Pro Izraelity, kteří po Josefově smrti byli dlouhá léta v těžkém otroctví, byl tento příkaz dalším paprskem naděje a ujištěním, že vysvobození skutečně přijde.

11. Jaký vliv pravděpodobně měl letitý Mojžíš na Jozua?

11 K těm, koho tento projev Josefovy víry posiloval, patřil i Mojžíš. Když mu bylo 80 let, měl výsadu odnést Josefovy kosti z egyptské země. (2. Mojžíšova 13:19) V té době poznal Jozua, který byl výrazně mladší. Následujících 40 let byl Jozue Mojžíšovým osobním pomocníkem. (4. Mojžíšova 11:28) Doprovázel ho na horu Sinaj, kde čekal, až Mojžíš obdrží tabulky Svědectví, a pak společně sestoupili z hory. (2. Mojžíšova 24:12–18; 32:15–17) Letitý Mojžíš jistě musel být pro Jozua obrovským zdrojem zralých a moudrých rad.

12. Proč můžeme říci, že během svého života měl Jozue na izraelský národ dobrý vliv?

12 Jozue pak po celý svůj život povzbuzoval Izraelity, aby se drželi pravého uctívání. V Soudcích 2:7 čteme: „Lid dále sloužil Jehovovi po všechny Jozuovy dny a po všechny dny starších mužů, kteří po Jozuovi prodloužili své dny a kteří viděli celé Jehovovo velké dílo, jež činil pro Izrael.“ Smrtí Jozua a ostatních starších mužů však začalo období 300 let, kdy Izraelité kolísali mezi pravým a falešným uctíváním, a toto období trvalo až do dnů proroka Samuela.

Samuel ‚docílil spravedlnosti‘

13. Jak Samuel ‚docílil spravedlnosti‘?

13 Bible neříká, kolik let bylo Samuelovi, když zemřel, avšak události v První knize Samuelově pokrývají období 102 let a tento  prorok zažil většinu z nich. V Hebrejcům 11:32, 33 čteme, že spravedliví soudci a proroci „docílili spravedlnosti“. A Samuel některé ze svých současníků skutečně podnítil k tomu, aby se vyhýbali špatnému jednání nebo aby s ním přestali. (1. Samuelova 7:2–4) Jak toho dosáhl? Po celý svůj život byl Jehovovi věrný. (1. Samuelova 12:2–5) Nebál se přísně pokárat dokonce i krále. (1. Samuelova 15:16–29) A navíc v době, kdy Samuel „zestárl a zešedivěl“, dal dobrý příklad v modlitbách za druhé. Prohlásil, že ‚je nemyslitelné, aby zhřešil proti Jehovovi tím, že se přestane modlit‘ ve prospěch ostatních Izraelitů. (1. Samuelova 12:2, 23)

14, 15. Jak dnes mohou letití křesťané ve svých modlitbách napodobovat Samuela?

14 To, co bylo řečeno, ukazuje na jeden ze základních způsobů, jak mohou být letití prospěšní svým spoluvěřícím. I přes různá omezení v důsledku špatného zdraví nebo jiných okolností se mohou za ostatní modlit. Vy, kdo jste v pokročilém věku, uvědomujete si, že vaše modlitby mohou sboru přinést velký užitek? Díky své víře v Kristovu prolitou krev totiž máte schválené postavení před Jehovou a díky vytrvalosti, kterou celá léta projevujete, je ‚jakost vaší víry vyzkoušená‘. (Jakub 1:3; 1. Petra 1:7) Nikdy nezapomeňte, že „úpěnlivá prosba spravedlivého, když působí, má mnoho síly“. (Jakub 5:16)

15 Vaše modlitby ve prospěch kazatelského díla a sboru jsou velmi potřebné. Někteří bratři jsou kvůli křesťanské neutralitě ve vězení. Jiné postihují přírodní katastrofy, války nebo občanské nepokoje. A další, přímo ve vašem sboru, se potýkají s různými pokušeními nebo odporem. (Matouš 10:35, 36) Vaše pravidelné modlitby potřebují také ti, kteří poskytují vedení v kazatelské činnosti a dohlížejí na sbory. (Efezanům 6:18, 19; Kolosanům 4:2, 3) Je pěkné, že podobně jako Epafras pamatujete v modlitbách na své spoluvěřící. (Kolosanům 4:12)

Poučování dalších generací

16, 17. Co bylo předpověděno v Žalmu 71:18 a jak se to plní?

16 Díky společenství s věrnými z ‚malého stáda‘, tedy těmi, kdo mají nebeskou naději, získávají křesťané, kteří patří k ‚jiným ovcím‘ a těší se na věčný život zde na zemi, nezbytné školení. (Lukáš 12:32; Jan 10:16) Tato situace byla předpověděna v Žalmu 71:18, kde se píše: „Dokonce až do stáří a do šedin mě, Bože, neopouštěj, dokud nepovím o tvé paži té generaci, všem, kdo mají přijít, o tvé moci.“ Než duchem pomazaní odejdou do nebe, kde budou spolu s Ježíšem Kristem oslaveni, intenzivně připravují křesťany z jiných ovcí na to, aby převzali další povinnosti.

17 Slova ze Žalmu 71:18 o poučování těch, „kdo mají přijít“, je možné uplatnit také na křesťany z jiných ovcí, kteří získali poučení od Božích pomazaných. Letitým křesťanům Jehova svěřil výsadu vyprávět o něm těm, kdo se nyní připojují k pravému uctívání. (Joel 1:2, 3) Ti, kdo patří k jiným ovcím, si velmi váží toho, co se od pomazaných dozvěděli, a touží předávat biblické poznání dalším lidem, kteří chtějí sloužit Jehovovi. (Zjevení 7:9, 10)

18, 19. (a) Jaké cenné informace nám mohou předat mnozí věkem pokročilí Jehovovi služebníci? (b) Čím si mohou být letití křesťané jisti?

 18 Věkem pokročilí služebníci Jehovy, ať už patří k pomazaným nebo jiným ovcím, byli svědky důležitých historických událostí. Dosud ještě žije několik z těch, kdo se zúčastnili promítání „Fotodramatu Stvoření“. Někteří křesťané osobně poznali bratry z vedení Společnosti, kteří byli uvězněni v roce 1918. Jiní se zase podíleli na vysílání WBBR, rozhlasové stanice společnosti Watchtower. Mnozí zažili dobu, kdy se u nejvyšších soudů řešily případy náboženské svobody svědků Jehovových. Další se pevně zastávali pravého uctívání v zemích, kde byl totalitní režim. Starší křesťané také mohou vyprávět, jak poznání pravdy rostlo. Bible nás povzbuzuje, abychom z jejich bohatých zkušeností čerpali poučení. (5. Mojžíšova 32:7)

19 Letití křesťané jsou vybízeni, aby byli pro ty mladší dobrým příkladem. (Titovi 2:2–4) Možná zatím nevidíte, jaký vliv na druhé má vaše vytrvalost, modlitby a rady. Ale ani Noe, Abraham, Josef, Mojžíš a mnozí další nemohli v plné míře vidět, jaký dopad měla jejich věrnost na další generace. Nicméně jejich příklad víry a ryzosti měl a má velký význam — a totéž platí i ve vašem případě.

20. Jaké požehnání zažijí ti, kdo si uchovají pevnou naději až do konce?

20 Ať už do nového světa projdete přes „velké soužení“ nebo budete vzkříšeni, určitě se pak budete těšit ze „skutečného života“. (Matouš 24:21; 1. Timoteovi 6:19) Představte si dobu, kdy během Kristova tisíciletého panování Jehova způsobí, že každý negativní vliv stárnutí bude odstraněn. Místo toho, aby člověk pozoroval, jak jeho tělo neúprosně chátrá, bude se každý den probouzet s tím, že jeho tělesné zdraví se zlepšuje — bude mít více energie, lepší zrak i sluch a bude den ode dne krásnější. (Job 33:25; Izajáš 35:5, 6) Lidé v Božím novém světě budou ve srovnání s věčností, která bude před nimi, stále mladí. (Izajáš 65:22) Ze všech sil si proto uchovávejme pevnou naději až do konce a celou duší pokračujme ve službě Jehovovi. Můžeme mít naprostou důvěru, že Jehova nejen splní všechno, co slíbil, ale že to, co udělá, daleko předčí naše očekávání. (Žalm 37:4; 145:16)

Jak byste odpověděli?

• Jaké požehnání celému lidstvu přinesla neochvějná vytrvalost letitého Noema?

• Jaký vliv měla víra patriarchů na jejich potomky?

• Jak Josef, Mojžíš, Jozue a Samuel i v pokročilém věku posilovali své spoluvěřící?

• Jaké duchovní dědictví nám mohou letití křesťané předat?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 26]

Na Izáka měla silný vliv Abrahamova vytrvalost

[Obrázek na straně 28]

Jozue čerpal povzbuzení z Mojžíšových moudrých rad

[Obrázek na straně 29]

Vaše modlitby za druhé mohou přinést mnoho dobrého

[Obrázek na straně 30]

Mladí lidé mají užitek z toho, že naslouchají věrným letitým křesťanům