Přejít k článku

Přejít na obsah

Rady, které se osvědčily

Rady, které se osvědčily

 Rady, které se osvědčily

ŘADA dnes dostupných příruček pro život obsahuje rady, jež mají pomoci lidem, kteří právě procházejí nějakou krizí. S Biblí je to ale jinak. Ačkoli její rady mohou být prospěšné pro ty, kdo zažívají těžkosti, tato kniha jde dál. Ukazuje totiž, jak se chybám, kterými si člověk život zbytečně komplikuje, vyhnout.

Bible může ‚dát nezkušeným chytrost, mladému muži poznání a schopnost přemýšlet‘. (Přísloví 1:4) Jestliže to, co vám Bible radí, budete uplatňovat, „schopnost přemýšlet bude nad [vámi] držet stráž, rozlišovací schopnost [vás] bude bedlivě střežit, aby [vás] osvobodily od špatné cesty“. (Přísloví 2:11, 12) Uvažujte nyní o několika konkrétních příkladech, jak vám může uplatňování biblických rad pomoci chránit si zdraví, zkvalitnit svůj rodinný život a být lepšími zaměstnanci nebo zaměstnavateli.

Mějte rozumný postoj k alkoholu

Bible umírněné pití alkoholu neodsuzuje. O zdraví prospěšném účinku vína psal apoštol Pavel, když mladému Timoteovi radil: „Používej trochu vína na svůj žaludek a na svá častá onemocnění.“ (1. Timoteovi 5:23) Jiné biblické pasáže ukazují, že Bůh chtěl, aby víno člověku sloužilo nejen jako lék. O vínu je napsáno, že „rozradostňuje srdce smrtelného člověka“. (Žalm 104:15) Bible nás však varuje, abychom nebyli ‚zotročeni množstvím vína‘. (Titovi 2:3) A dále říká: „Neoctni se mezi silnými pijany vína, mezi těmi, kdo jsou nenasytnými jedlíky masa. Opilec a nenasyta totiž zchudnou.“ (Přísloví 23:20, 21) K čemu vede to, když lidé takové vyrovnané rady přehlížejí? Všimněte si, jaké statistiky přicházejí jen z několika následujících zemí.

Světová zdravotnická organizace ve své Celosvětové zprávě o užívání alkoholu za rok 2004 uvádí: „Problémy spojené s nadměrným pitím alkoholu stojí Irsko zhruba 2,4 miliardy eur ročně.“ V tomto obrovském finančním břemenu jsou zahrnuty „výdaje za lékařskou péči (279 milionů eur), škody při dopravních nehodách (315 milionů eur), škody způsobené trestnou činností související s alkoholem (100 milionů eur) a pokles produktivity práce zapříčiněný absencemi v zaměstnání kvůli alkoholu (1 034 milionů eur),“ píše se ve zprávě.

 Zneužívání alkoholu však nevede jen k finančním ztrátám. Ještě závažnější totiž je, že z něj pramení obrovské lidské utrpení. Například v Austrálii bylo v průběhu pouhých dvanácti měsíců více než půl milionu lidí fyzicky týráno právě těmi, kdo byli pod vlivem alkoholu. Ve Francii je nadměrné pití příčinou asi 30 procent všech případů domácího násilí. Když tyto skutečnosti vezmete v úvahu, nezdají se vám snad biblické rady týkající se pití alkoholu rozumné?

Vyhýbejte se škodlivým návykům

Už v roce 1942 — tedy v době, kdy se lidé na kouření stále dívali jako na módní záležitost — upozorňoval tento časopis své čtenáře na to, že užívání tabáku je porušením biblických zásad a je třeba se mu vyhýbat. V jednom článku uveřejněném téhož roku bylo ukázáno, že ti, kdo se chtějí líbit Bohu, se musí řídit biblickým příkazem, aby se ‚očistili od každé poskvrny těla a ducha‘. (2. Korinťanům 7:1) Není snad dnes, po asi 65 letech, zcela zřejmé, že tato biblická rada je praktická?

V roce 2006 označila Světová zdravotnická organizace užívání tabáku za „druhou nejčastější příčinu smrti na světě“. Kvůli tomuto zlozvyku každý rok umírá přibližně pět milionů lidí. Pro srovnání, na HIV/AIDS jich ročně zemře asi tři miliony. Během 20. století kouření zabilo odhadem 100 milionů lidí, tedy téměř tolik, co jich bylo v tomtéž století usmrceno ve válkách. Užívání tabáku je dnes všeobecně považováno za opravdu nemoudré jednání.

„Prchejte před smilstvem“

Řada lidí však již méně ochotně přijímá měřítka, která Bible dává k otázkám sexuality. Navzdory tomu, co se mnozí z nich učili v náboženství, Bible prudérně neodsuzuje veškerou sexuální touhu jako hříšnou. Obsahuje však vyrovnané rady, jak by měl člověk své sexuální potřeby uspokojovat vhodně. V Bibli je uvedeno, že pohlavní styky smějí mít pouze muž a žena, kteří spolu žijí v manželství. (1. Mojžíšova 2:24; Matouš 19:4–6; Hebrejcům 13:4) Sex je jedním ze způsobů, jak si manželé mohou vzájemně projevovat lásku a něžnou náklonnost. (1. Korinťanům 7:1–5) Dětem narozeným z manželského svazku přináší velký užitek to, že mají oba rodiče, kteří jeden o druhého pečují. (Kolosanům 3:18–21)

V souvislosti s promiskuitou Bible jasně říká: „Prchejte před smilstvem.“ (1. Korinťanům 6:18) Co je jedním z důvodů, proč bychom to měli dělat? Tentýž verš pokračuje: „Každý jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, je mimo jeho tělo, ale kdo smilní, hřeší proti svému vlastnímu tělu.“ A jaké jsou důsledky toho, když lidé biblické rady ohledně sexuality přehlížejí?

 Podívejme se, jaká je situace ve Spojených státech. Tato země má nyní mezi průmyslově vyspělými státy nejvyšší počet těhotenství mladistvých — přibližně 850 000 ročně. Mnoho dětí, které uniknou potratu, se rodí svobodným matkám. Řada těchto mladých matek nepochybně dělá maximum pro to, aby své děti vychovaly s láskou a v kázni, a některým se to i podaří. Ale realita je taková, že synové dospívajících matek s větší pravděpodobností skončí ve vězení a že jejich dcery se samy stanou matkami už v dospívání. Výzkumný pracovník Robert Lerman studoval statistiky z několika posledních desetiletí a pak napsal: „Nárůst počtu neúplných rodin může přispívat k prohlubování dalších sociálních problémů, například ke zvyšujícímu se počtu dospívajících, kteří nedokončí školu, častějšímu zneužívání alkoholu a drog, množícím se případům těhotenství a porodů u mladistvých matek a také vyšší kriminalitě mládeže.“

Lidé, kteří vedou promiskuitní způsob života, se také vystavují velkým zdravotním rizikům — ohrožují totiž své zdraví fyzické i duševní. Například v časopise Pediatrics se píše: „Údaje naznačují, že u sexuálně aktivních mladistvých je velká pravděpodobnost, že budou trpět depresemi nebo spáchají sebevraždu.“ Ohledně dalších zdravotních rizik American Social Health Association uvádí: „Více než polovina všech lidí [ve Spojených státech] bude v určitém období svého života trpět pohlavně přenášenou nemocí.“ Představte si, kolik zármutku a utrpení by si člověk mohl ušetřit, kdyby se v otázkách sexuality řídil praktickými radami z Bible.

Vytvářejte si pevná rodinná pouta

Bible však obsahuje víc než jen varování před škodlivými zvyky. Zamysleme se nyní nad osvědčenými radami, které dává k rodinnému životu.

V Božím slově je uvedeno: „Manželé [by měli] milovat své manželky jako svá vlastní těla.“ (Efezanům 5:28) Manželé by neměli své manželky považovat za samozřejmost, ale místo toho jsou vybízeni, aby s nimi bydleli „podle poznání a [prokazovali] jim čest jako slabší, totiž ženské nádobě“. (1. Petra 3:7) Kdyby snad v rodině vyvstaly spory, Bible manželům radí: „Neustále milujte své manželky a nebuďte na ně hořce rozhněvaní.“ (Kolosanům 3:19) A nesouhlasíte snad s tím, že manžel, který takové rady uplatňuje, si získá manželčinu lásku a úctu?

Manželkám Bible dává tyto pokyny: „Ať se manželky podřizují svým manželům jako Pánu, protože manžel je hlavou své manželky, jako i Kristus je hlavou sboru . . . Manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“ (Efezanům 5:22, 23, 33) Nemyslíte, že manželka, která se při rozhovoru se svým manželem — nebo když o něm s někým mluví — touto radou řídí, jím bude tím spíše milována?

Ohledně výchovy dětí Bible rodiče vybízí, aby si s nimi povídali, a to ‚když budou sedět ve svém domě, když půjdou po cestě, když budou uléhat a když budou vstávat‘. (5. Mojžíšova 6:7) Poskytovat dětem morální vedení a s láskou je ukázňovat by měli zejména otcové. Boží slovo říká: „Otcové, nedrážděte své děti, ale dál je vychovávejte v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování.“ (Efezanům 6:4) A dětem je zase řečeno: „Poslouchejte své rodiče“ a ‚ctěte svého otce a svou matku‘. * (Efezanům 6:1, 2)

Myslíte si, že uplatňování takových rad by rodinám mohlo prospět? Možná si řeknete: ‚Ano, to je sice hezká teorie, ale opravdu to funguje v praxi?‘ Zveme vás, abyste navštívili místní sál Království svědků Jehovových. Tam se setkáte s rodinami, které se snaží moudrými biblickými radami řídit. Popovídejte si s nimi. Všímejte si, jak se k sobě jejich jednotliví členové chovají. Na vlastní oči uvidíte, že  když rodiny podle biblických zásad žijí, vede to k jejich štěstí.

Buďte pracovitými zaměstnanci a poctivými zaměstnavateli

Jsou v Bibli nějaké rady i pro ty, kdo svádí každodenní boj, aby si udrželi zaměstnání? Bible říká, že člověka, který svou práci dělá dobře, si zaměstnavatel bude pravděpodobně vážit a také ho řádně odmění. „Spatřil jsi muže, který je zručný ve své práci?“ zeptal se moudrý král Šalomoun. „Před krále se postaví.“ (Přísloví 22:29) Na druhé straně „lenoch“ je pro svého zaměstnavatele jako dráždivý „dým pro oči“. (Přísloví 10:26) Bible zaměstnance vybízí, aby byli poctiví a pracovití. „Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo.“ (Efezanům 4:28) Tato rada platí i tehdy, když nás zaměstnavatel nevidí. „Poslouchejte ve všem ty, kdo jsou v tělesném smyslu vašimi pány, ne službou naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímností srdce, s bázní před Jehovou.“ (Kolosanům 3:22) Pokud jste zaměstnavateli, cožpak byste si pracovníka, který se takovými radami řídí, necenili?

Pro ty, kdo zaměstnávají druhé, má Bible tuto připomínku: „Dělník je hoden své mzdy.“ (1. Timoteovi 5:18) Boží Zákon Izraelitům přikazoval, aby zaměstnavatelé svým pracovníkům vypláceli mzdu včas a v přiměřené výši. Mojžíš napsal: „Nebudeš šidit svého bližního a nebudeš okrádat. Mzda námezdného dělníka by neměla zůstat u tebe celou noc až do rána.“ (3. Mojžíšova 19:13) Nepracovali byste snad rádi pro zaměstnavatele, který by se řídil těmito biblickými pokyny a platil vám včas a tolik, kolik má?

Vyšší zdroj moudrosti

Překvapuje vás, že tak stará kniha, jako je Bible, obsahuje rady, které jsou praktické i v naší době? Na rozdíl od mnoha jiných knih, jež časem ztratily svou hodnotu, má Bible lidem stále co říct proto, že to není lidské slovo, ale ‚slovo Boží‘. (1. Tesaloničanům 2:13)

Věnujte tedy čas tomu, abyste se s Božím slovem lépe seznámili. Když to uděláte, začnete k Autorovi Bible, Jehovovi Bohu, pociťovat náklonnost. Uplatňujte jeho rady a všímejte si, jak se vám díky nim daří vyhýbat se chybám a vést uspokojivější život. V tom případě se ‚přiblížíte k Bohu a on se přiblíží k vám‘. (Jakub 4:8) Získat takový důvěrný vztah ke Stvořiteli vám nemůže pomoci žádná jiná kniha.

[Poznámka pod čarou]

^ 20. odst. Podrobný rozbor biblických zásad, které mohou být pro vaši rodinu užitečné, najdete v knize Tajemství rodinného štěstí. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 4]

Myslíte si, že biblické rady k pití alkoholu jsou praktické?

[Obrázek na straně 5]

Souhlasíte s biblickou radou, abychom se vyhýbali užívání tabáku?

[Obrázky na straně 7]

Uplatňování biblických rad zlepšuje rodinný život

[Podpisek obrázku na straně 5]

Zeměkoule: podkladem je fotografie od NASA