Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Kolik čistých zvířat vzal Noe do archy? Bylo jich sedm z každého druhu, nebo sedm párů z každého druhu?

Když Noe dostavěl archu, Jehova mu řekl: „Vejdi ty a tvá celá domácnost do archy, protože jsi to ty, jehož jsem viděl, že je přede mnou spravedlivý v této generaci. Od každého čistého zvířete si vezmeš po sedmi, samce a jeho samici; a od každého zvířete, které není čisté, jen dva, samce a jeho samici.“ (1. Mojžíšova 7:1, 2) Některé překlady, například Ekumenický překlad Jeruzalémská bible, však uvádějí „po sedmi párech“.

V původní hebrejštině výraz „po sedmi“ doslova znamená „sedm sedm“. (1. Mojžíšova 7:2, poznámka pod čarou) Opakování číslovky však v hebrejštině nutně neznamená, že by se oba počty měly sečíst. Například v 2. Samuelově 21:20 je popisován „muž mimořádné velikosti se šesti prsty na každé ruce a šesti prsty na každé noze“. V hebrejštině je číslo ‚šest‘ na obou místech uvedeno dvakrát. To však neznamená, že tento obr měl na každé ruce a na každé noze šest párů prstů, ale že na každé ruce a noze měl šest prstů.

Jaký závěr o opakování číslovek vyplývá z mluvnických pravidel hebrejštiny? Publikace Introductory Hebrew Method and Manual od Williama R. Harpera říká k 1. Mojžíšově 7:2, 9 toto: „Slova jsou často opakována proto, aby se vyjádřila podílnost.“ Geseniovo dílo Hebrew Grammar (druhé anglické vydání) uvádí: „Číslovky podílné jsou vyjadřovány . . . zopakováním číslovky základní.“ Jako příklad Gesenius uvádí 1. Mojžíšovu 7:9, 15 a 2. Samuelovu 21:20, kde jsou zopakovány číslovky „dva“ a ‚šest‘.

„Sedm sedm“ v 1. Mojžíšově 7:2 proto neznamená sedm párů neboli čtrnáct zvířat, stejně jako zopakování číslovky „dva“ v 1. Mojžíšově 7:9, 15 neznamená dva páry neboli čtyři zvířata. Zopakování číslovky v těchto verších označuje podílnost, nikoli součet. Jinými slovy, čistá zvířata byla do archy vzata „po sedmi“ a nečistá zvířata „po dvou“ neboli ‚jen dvě‘.

Proč je tedy v 1. Mojžíšově 7:2 hned za slovy „po sedmi“ uvedeno „samce a jeho samici“? Právě tato slova vedla některé překladatele k závěru, že Noe měl vzít do archy sedm párů z každého druhu čistých zvířat. Čistá zvířata však nebyla vzata do archy jen proto, aby přežila a mohla se rozmnožovat. První Mojžíšova 8:20 totiž uvádí, že když Noe po potopě vyšel z archy, „začal stavět Jehovovi oltář a brát některé ze všech čistých zvířat a ze všech čistých létajících tvorů a obětovat na oltáři zápalné oběti“. Díky tomu, že Noe měl k dispozici sedmé zvíře z každého čistého druhu, mohl obětovat zvířecí oběť a přitom zůstaly tři páry, aby se daný druh mohl na zemi rozmnožovat.