Přejít k článku

Přejít na obsah

„Děti, poslouchejte své rodiče“

„Děti, poslouchejte své rodiče“

 „Děti, poslouchejte své rodiče“

„Děti, poslouchejte své rodiče ve spojení s Pánem, protože toto je spravedlivé.“ (EFEZANŮM 6:1)

1. Jak nás poslušnost může chránit?

MOŽNÁ nyní žijeme díky tomu, že jsme poslechli, zatímco jiní neposlechli, a proto už nežijí. Co neposlechli? Varování, které nám zprostředkovává například naše ‚podivuhodně udělané‘ tělo. (Žalm 139:14) Vidíme tmavé mraky a zaslechneme hřmění. Potom se zvedne silný vítr. Pro toho, kdo byl poučen o možném nebezpečí, jsou to varovné signály, aby hledal úkryt. Přicházející bouřka s blesky a krupobitím ho totiž může připravit o život.

2. Proč děti potřebují různá varování a proč by měly své rodiče poslouchat?

2 Děti potřebují, aby je někdo varoval před různým nebezpečím, a to dostali za úkol rodiče. Možná si i ty vzpomínáš, že ti říkali: „Nesahej na tu troubu! Pálí to.“ „Nechoď k té vodě tak blízko! Spadneš tam!“ „Rozhlédni se, když budeš přecházet přes silnici!“ Je však smutné, že některé děti neposlechly, a kvůli tomu se zranily, nebo dokonce přišly o život. Poslouchat rodiče „je spravedlivé“ — to znamená, že je to správné. Také je to moudré. (Přísloví 8:33) V jiném biblickém textu se píše, že je to „příjemné“ našemu Pánu, Ježíši Kristu. To, abyste poslouchaly své rodiče, vám přikazuje samotný Bůh. (Kolosanům 3:20; 1. Korinťanům 8:6)

Poslušnost přináší trvalou odměnu

3. Co pro většinu z nás znamená ‚skutečný život‘ a co děti musí dělat, aby ho získaly?

3 Jestliže posloucháš rodiče, chrání tě to v ‚nynějším životě‘. A díky poslušnosti se budeš moci těšit také ze života, „který má přijít“, ze „skutečného života“. (1. Timoteovi 4:8; 6:19) Pro většinu z nás to bude nekonečný život na zemi v novém světě, který Bůh slibuje těm, kdo věrně poslouchají jeho přikázání. Jedno z těch nejdůležitějších je: „‚Cti svého otce a svou matku‘, což je první příkaz se slibem: ‚Aby se ti dobře vedlo a abys vytrval dlouho na zemi.‘“ Pokud tedy posloucháš své rodiče, tvůj život je šťastný. Také se nemusíš bát budoucnosti, protože máš možnost žít věčně v ráji na zemi. (Efezanům 6:2, 3)

4. Jak mohou děti ctít Boha a v čem je to pro ně prospěšné?

4 Když ctíš své rodiče tím, že je posloucháš, ctíš zároveň Boha, protože je to on, kdo ti to přikázal. Navíc je to pro tebe prospěšné. „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu,“ říká Bible. (Izajáš 48:17; 1. Jana 5:3) V čem může být poslušnost prospěšná? Když budeš poslouchat, maminka i tatínek budou šťastní, a díky tomu s tebou určitě budou jednat tak, že budeš šťastnější i ty. (Přísloví 23:22–25) Nejdůležitější ale je, že tak budeš dělat radost svému nebeskému Otci, který tě štědře odmění. Podívejme se, jak Jehova žehnal a poskytoval ochranu Ježíšovi, který řekl: „Vždy dělám to, co se [mému Otci] líbí.“ (Jan 8:29)

 Ježíš byl pracovitý

5. Na základě čeho můžeme říct, že Ježíš byl pracovitý?

5 Ježíš byl prvorozeným synem Marie. Jeho adoptivní otec Josef byl tesařem. Stal se jím také Ježíš, který se toto řemeslo zjevně naučil právě od Josefa. (Matouš 13:55; Marek 6:3; Lukáš 1:26–31) Co myslíš, jakým tesařem Ježíš byl? Předtím než byl zázračně počat v Mariině lůně, žil v nebi. Jakožto zosobněná moudrost tehdy řekl: „Stala [jsem se] vedle [Boha] mistrem v díle a stala jsem se tím, co on měl den co den zvláště rád.“ V nebi Ježíš usilovně pracoval a Jehovovi se to líbilo. Myslíš, že i když žil Ježíš na zemi, tak v době svého mládí byl pracovitý a snažil se být dobrým tesařem? (Přísloví 8:30; Kolosanům 1:15, 16)

6. (a) Proč můžeme říct, že když byl Ježíš malý, pomáhal doma rodičům? (b) V čem děti mohou Ježíše napodobovat?

6 Z Bible vyplývá, že ve starověku si děti hrávaly, a tak není pochyb o tom, že když byl Ježíš malý, i on si občas hrál. (Zecharjáš 8:5; Matouš 11:16, 17) Kromě toho, že se u Josefa učil řemeslo tesaře, však jako nejstarší dítě ve velké a chudé rodině měl určitě různé povinnosti i doma. Později Ježíš začal kázat a této službě se věnoval natolik, že se dokonce vzdal svého osobního pohodlí. (Lukáš 9:58; Jan 5:17) Napadá tě, jak můžeš Ježíše napodobovat? Říkají ti rodiče, že si máš uklidit pokoj nebo jim s něčím pomoci? Povzbuzují tě k tomu, že máš uctívat Boha, to znamená chodit na shromáždění a mluvit s druhými o tom, čemu věříš? Co myslíš, jak by Ježíš reagoval, kdyby ho o podobné věci žádali jeho rodiče?

Hloubavý badatel Písma a učitel

7. (a) S kým Ježíš možná cestoval na svátek Pasach? (b) Kde byl Ježíš, když se ostatní vraceli domů, a proč tam zůstal?

7 Pro všechny izraelské muže a chlapce platil příkaz, aby během tří židovských svátků přišli do chrámu uctívat Jehovu. (5. Mojžíšova 16:16) Když bylo Ježíšovi 12 let, na svátek Pasach cestovala do Jeruzaléma celá jeho rodina, pravděpodobně i jeho nevlastní bratři a sestry. Možná s nimi šel také Zebedeus a jeho manželka Salome, což byla zřejmě Mariina sestra, a jejich synové Jakub a Jan, kteří se později stali apoštoly. * (Matouš 4:20, 21; 13:54–56; 27:56; Marek 15:40; Jan 19:25) Během zpáteční cesty se Josef a Marie asi domnívali, že Ježíš  jde společně s příbuznými, a zpočátku ho tedy nepostrádali. Po třech dnech Ježíše nakonec našli v chrámu, „jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich“. (Lukáš 2:44–46)

8. Co Ježíš dělal v chrámu a proč byli lidé ohromeni?

8 Co to znamená, že se Ježíš učitelů ‚vyptával‘? Cílem jeho vyptávání zřejmě nebylo jen to, aby uspokojil svou zvědavost nebo získal nějaké informace. Použité řecké slovo může poukazovat na dotazy kladené při soudním vyšetřování a může tedy zahrnovat i zkoumavé otázky. Ano, už jako malý chlapec byl Ježíš takovým badatelem Písma, že se nad tím podivovali i vzdělaní náboženští učitelé. „Všichni ti, kdo mu naslouchali, zůstávali ohromeni jeho porozuměním a jeho odpověďmi,“ říká Bible. (Lukáš 2:47)

9. V čem můžeš napodobovat Ježíšův postoj ke studiu Bible?

9 Co myslíš, díky čemu tehdy mohl Ježíš svými znalostmi z Bible ohromit dokonce i zkušené učitele? Bylo to díky tomu, že měl zbožné rodiče, kteří ho už odmalička poučovali o tom, co si Bůh přeje. (2. Mojžíšova 12:24–27; 5. Mojžíšova 6:6–9; Matouš 1:18–20) Josef jistě bral Ježíše do synagogy, kde se předčítalo a vysvětlovalo Písmo. Máš i ty rodiče, kteří s tebou studují Bibli a berou tě na křesťanská shromáždění? Vážíš si toho, stejně jako si Ježíš vážil snahy svých rodičů? A mluvíš s druhými o tom, co se dozvídáš, podobně jako to dělal Ježíš?

Ježíš se svým rodičům podřizoval

10. (a) Díky čemu mohli Marie a Josef vědět, kde Ježíše najdou? (b) V čem dal Ježíš dětem znamenitý příklad?

10 Napadlo tě, jak se asi Marie a Josef cítili, když nakonec po třech dnech našli Ježíše v chrámu? Určitě se jim velmi ulevilo. Ježíš ale dal najevo překvapení nad tím, že jeho rodiče netušili, kde je. Oba totiž věděli, že jeho narození bylo zázračné. Navíc, i když neznali všechny podrobnosti, byli seznámeni s jeho budoucí rolí Zachránce a Vládce Božího Království. (Matouš 1:21; Lukáš 1:32–35; 2:11) Ježíš se jich proto zeptal: „Proč jste mě museli jít hledat? Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“ Přesto však Ježíš se svými rodiči poslušně odešel domů do Nazaretu. Biblická zpráva pokračuje: „Dále jim byl podřízen. Jeho matka také pečlivě uchovávala všechna ta slova v srdci.“ (Lukáš 2:48–51)

11. Co se od Ježíše můžeš naučit o poslušnosti?

11 Je pro tebe snadné napodobovat Ježíše a vždycky své rodiče poslechnout? Nebo ti často připadá, že jsou staromódní a že jsi chytřejší než oni? Je pravda, že o některých věcech toho víš možná víc — umíš líp zacházet s mobilním telefonem, počítačem nebo jinými moderními vynálezy. Ale přemýšlej o Ježíšovi — zkušení učitelé byli „ohromeni jeho porozuměním a jeho odpověďmi“. Asi budeš souhlasit s tím, že ve srovnání s Ježíšem víš velmi málo. Ale on své rodiče přesto poslouchal. To nutně neznamená, že s každým jejich rozhodnutím souhlasil, ale i tak „jim byl [dále] podřízen“, a to během celého svého dospívání. Co se z Ježíšova příkladu můžeš naučit? (5. Mojžíšova 5:16, 29)

Poslouchat není vždy snadné

12. Z čeho je vidět, že poslušnost ti může zachránit život?

12 Někdy je těžké být poslušný, jak je to vidět ze situace, která se odehrála před  několika lety. Dvě dívky chtěly přeběhnout šestiproudovou dálnici, místo aby šly přes můstek, který vedl nad ní. „No tak, Johne!“, volaly na svého kamaráda, který šel směrem k můstku. „Jdeš s námi, ne?“ Když váhal, jedna z dívek se mu posmívala: „Zbabělče!“ John ale nebyl zbabělý, řekl: „Musím poslouchat mamku.“ O chvíli později, když přecházel nad dálnicí, uslyšel skřípění brzd. Podíval se dolů zrovna ve chvíli, kdy do dívek narazilo auto. Jedna z nich zemřela a druhá měla tak těžké zranění, že jí lékaři museli amputovat nohu. Jejich matka, která je vždy nabádala, aby chodily přes můstek, později Johnově mamince řekla: „Kéž by tehdy byly tak poslušné jako váš syn.“ (Efezanům 6:1)

13. (a) Proč máš poslouchat rodiče? (b) Kdy je správné, aby dítě neudělalo to, co rodiče chtějí?

13 Proč Bůh řekl „děti, poslouchejte své rodiče“? Když posloucháš rodiče, tak vlastně posloucháš Boha. Kromě toho, tvoji rodiče mají více zkušeností než ty. Například jen pět let před nehodou, o které jsme mluvili, se stalo jiné neštěstí. Johnova maminka měla přítelkyni, jejíž syn přišel o život při přecházení stejné dálnice! Je pravda, že poslechnout rodiče nemusí být vždy snadné, ale Bůh si přeje, aby to děti dělaly. Naproti tomu, pokud by tě rodiče či jiní lidé naváděli ke lhaní, krádeži nebo k čemukoli, co se Bohu nelíbí, musíš „poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi“. Potom, co Bible říká „poslouchejte své rodiče“, totiž dodává „ve spojení s Pánem“. To znamená, že máš rodiče poslouchat ve všem, co neodporuje Božím zákonům. (Skutky 5:29)

14. Proč by pro někoho dokonalého bylo snadnější poslouchat, ale z čeho je vidět, že něco o poslušnosti by se musel naučit i takový člověk?

14 Myslíš si, že kdybys byl dokonalý — tedy „neposkvrněný, oddělený od hříšníků“ jako Ježíš —, bylo by pro tebe vždycky snadné rodiče poslechnout? (Hebrejcům 7:26) Je pravda, že kdybys byl dokonalý, neměl bys sklon dělat špatné věci, jako máš teď. (1. Mojžíšova 8:21; Žalm 51:5) Ale i dokonalý Ježíš se musel o poslušnosti něco naučit. Bible říká: „Ačkoli byl Syn, naučil se poslušnosti z toho, co vytrpěl.“ (Hebrejcům 5:8) Jak mohlo utrpení Ježíšovi pomoci, aby se o poslušnosti naučil něco, co se v nebi naučit nemohl?

15, 16. Z čeho se poslušnosti naučil Ježíš?

15 V době, kdy byl Ježíš malý, Marie a Josef  ho podle pokynů od Jehovy chránili, aby se mu nestalo nic zlého. (Matouš 2:7–23) Přišla ale doba, kdy Bůh přestal Ježíše nadpřirozeným způsobem ochraňovat. Po duševní i tělesné stránce Ježíš tolik trpěl, že „předkládal úpěnlivé prosby a také prosebné žádosti se silnými výkřiky a slzami“. (Hebrejcům 5:7) O jakou situaci šlo?

16 Zvláště to platilo o posledních hodinách Ježíšova života na zemi, kdy se Satan všemožně snažil zlomit Ježíšův ryzí postoj. Ježíš věděl, že bude neprávem odsouzen jako zločinec. Pomyšlení na to, jakou pohanu jeho smrt vrhne na jméno jeho Otce, ho tak trýznilo, že když se v zahradě Getsemane modlil, „jeho pot se stal jakoby kapkami krve, které padaly na zem“. O několik hodin později Ježíš zažíval velkou bolest a utrpení, když na mučednickém kůlu umíral „se silnými výkřiky a slzami“. (Lukáš 22:42–44; Marek 15:34) Tak se „naučil . . . poslušnosti z toho, co vytrpěl“, a udělal tím radost svému Otci. Nyní je Ježíš v nebi a velmi dobře ví, co prožíváme, když je pro nás těžké poslechnout. (Přísloví 27:11; Hebrejcům 2:18; 4:15)

Proč se učit poslouchat

17. Jak bychom se měli dívat na ukázňování?

17 Když tě tatínek a maminka ukázňují, dávají tak najevo, že pro tebe chtějí to nejlepší a že tě mají rádi. „Kterého syna otec neukázňuje?“ ptá se Bible. Kdyby si rodiče neudělali čas a nesnažili se tě usměrňovat, znamenalo by to, že tě nemají rádi, a to by přece bylo smutné. I Jehova tě usměrňuje proto, že tě má rád. „Žádné ukázňování se ovšem v přítomnosti nezdá radostné, ale zarmucující; a přece těm, kdo jím byli cvičeni, dává potom pokojné ovoce, totiž spravedlnost.“ (Hebrejcům 12:7–11)

18. (a) Čeho je láskyplné ukázňování důkazem? (b) K jakým dobrým výsledkům takové ukázňování vede? Uveďte příklady ze svého okolí.

18 Jeden král starověkého Izraele, na jehož nesmírnou moudrost poukázal i Ježíš, mluvil o tom, že rodiče musí děti s láskou usměrňovat. „Kdo zadržuje svůj prut, nenávidí svého syna,“ napsal Šalomoun, „ale kdo ho miluje, ten ho opravdu vyhledává s ukázňováním.“ Šalomoun dokonce řekl, že člověk, který přijímá láskyplné usměrňování, osvobodí svou duši od smrti. (Přísloví 13:24; 23:13, 14; Matouš 12:42) Jedna křesťanka vzpomíná, že když jako malá zlobila na křesťanských shromážděních, táta jí vždy řekl, že se k tomu doma společně vrátí. Teď na tatínka s vděčností vzpomíná, protože se díky jeho láskyplnému ukázňování vydala v životě dobrou cestou.

19. Co je tím hlavním důvodem, proč máš poslouchat rodiče?

19 Pokud máš rodiče, kteří tě mají natolik rádi, že ti věnují svůj čas a s láskou tě ukázňují, velmi si toho važ. Poslouchej je, podobně jako náš Pán, Ježíš Kristus, poslouchal své rodiče, Josefa a Marii. Ale poslouchej je hlavně proto, že ti to říká tvůj nebeský Otec, Jehova Bůh. Bude to pro tebe prospěšné, ‚dobře se ti povede a vytrváš dlouho na zemi‘. (Efezanům 6:2, 3)

[Poznámka pod čarou]

^ 7. odst. Viz Hlubší pochopení Písma, svazek 2, strana 596. Vydali svědkové Jehovovi.

Jak bys odpověděl?

• Jaký užitek mají děti z toho, že poslouchají rodiče?

• Jak dal malý Ježíš příklad v poslušnosti rodičů?

• Z čeho se Ježíš naučil poslušnosti?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 24]

Dvanáctiletý Ježíš dobře znal Písmo

[Obrázek na straně 26]

V jakém smyslu se Ježíš naučil poslušnosti z toho, co vytrpěl?