Přejít k článku

Přejít na obsah

Stále prohlubujme svou vděčnost

Stále prohlubujme svou vděčnost

 Stále prohlubujme svou vděčnost

„Jak drahocenné jsou . . . tvé myšlenky! Bože, kolik jen čítá jejich veliká suma!“ (ŽALM 139:17)

1, 2. Proč bychom si měli vážit Božího slova a jak svou vděčnost vyjádřil žalmista?

BYL to neuvěřitelný objev. Při opravách Jehovova chrámu v Jeruzalémě našel velekněz Chilkijáš „knihu Jehovova zákona předanou Mojžíšovou rukou“. Bezpochyby to byl původní spis, který Mojžíš napsal zhruba před 800 lety. Zkuste si představit, jak se asi cítil bohabojný král Josijáš, když měl knihu před sebou. Není pochyb o tom, že ji považoval za velmi cennou. Ihned požádal tajemníka Šafana, aby z ní začal nahlas číst. (2. Paralipomenon 34:14–18)

2 Boží slovo, ať už celé nebo některé jeho části, dnes mohou číst miliardy lidí. Ztratilo snad Písmo kvůli své dostupnosti hodnotu nebo důležitost? Samozřejmě, že ne. Vždyť přece obsahuje myšlenky samotného Všemohoucího Boha, které byly sepsány k našemu užitku. (2. Timoteovi 3:16) Žalmista David vyjádřil svůj vztah k Božímu slovu takto: „Jak drahocenné jsou mi . . . tvé myšlenky! Bože, kolik jen čítá jejich veliká suma!“ (Žalm 139:17)

3. Z čeho je patrné, že David měl hluboký vztah k Bohu?

3 David nikdy nepřestal být Jehovovi vděčný a nikdy si nepřestal vážit jeho Slova a všech opatření pro pravé uctívání. Své pocity vyjádřil v mnoha krásných žalmech, které složil. Například v Žalmu 27:4 napsal: „O jednu věc jsem prosil Jehovu — tu budu hledat, abych bydlel v Jehovově domě po všechny dny svého života, abych pohlížel na Jehovovu příjemnost a s oceněním se díval na jeho chrám.“ V původní hebrejštině slovní spojení ‚s oceněním se dívat‘ znamená přemýšlet, zkoumat, dívat se se zalíbením, potěšením nebo obdivem. Je zřejmé, že David měl hluboký vztah k Jehovovi, velmi si vážil jeho duchovních opatření a s oceněním přemýšlel o všech duchovních pravdách, které Jehova zjevoval. Davidův příklad vděčnosti bychom určitě měli napodobovat. (Žalm 19:7–11)

Važme si toho, že známe biblickou pravdu

4. Proč se Ježíš „rozradostnil ve svatém duchu“?

4 Porozumět Božímu slovu není otázkou intelektu ani světského vzdělání, které mohou vést k pýše. Závisí to naopak na Boží nezasloužené laskavosti. Jehova ji projevuje pokorným a upřímným lidem, kteří si uvědomují své duchovní potřeby. (Matouš 5:3; 1. Jana 5:20) Když Ježíš poukázal na to, že jména některých nedokonalých lidí jsou zapsána v nebesích, velmi se „rozradostnil ve svatém duchu a řekl: ‚Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země, protože jsi pečlivě utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům.‘“ (Lukáš 10:17–21)

5. Proč Ježíšovi učedníci neměli považovat za samozřejmost pravdy o Království, které jim byly zjeveny?

5 Po této vřelé modlitbě se Ježíš obrátil ke svým učedníkům a řekl: „Šťastné jsou oči, které spatřují to, co spatřujete vy. Vždyť vám  říkám: Mnozí proroci a králové toužili vidět, co spatřujete vy, ale neviděli to, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli to.“ Ano, Ježíš vybízel své věrné následovníky, aby drahocenné pravdy o Království, které jim byly zjeveny, nepovažovali za samozřejmost. Tyto pravdy nebyly zjeveny předchozím generacím Božích služebníků a v žádném případě nebyly odhaleny ‚moudrým a intelektuálům‘ v Ježíšově době. (Lukáš 10:23, 24)

6, 7. (a) Proč bychom si měli vážit božských pravd? (b) Co vyplývá ze srovnání pravého a falešného náboženství?

6 Dnes máme daleko více důvodů, proč si vážit božských pravd. Jehova totiž prostřednictvím ‚věrného a rozvážného otroka‘ pomáhá svému lidu, aby ještě lépe rozuměl jeho Slovu. (Matouš 24:45; Daniel 12:10) Prorok Daniel napsal o času konce: „Mnozí se budou toulat, a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4) Jistě budete souhlasit s tím, že poznání o Bohu se dnes ‚rozhojnilo‘ a že Jehovovi služebníci jsou v duchovním ohledu dobře syceni.

7 Je vidět propastný rozdíl mezi duchovním blahobytem Božího lidu a náboženským zmatkem Velkého Babylóna. Mnozí z těch, kdo jsou rozčarováni nebo znechuceni falešným náboženstvím, se proto obracejí k pravému uctívání. Jsou to mírní a pokorní lidé, kteří se ‚nechtějí podílet na hříších Velkého Babylóna‘ a nechtějí „obdržet část z jeho ran“. Jehova a jeho služebníci je všechny zvou do pravého křesťanského sboru. (Zjevení 18:2–4; 22:17)

Vděční lidé se shromažďují k Bohu

8, 9. Jak se dnes splňuje Ageus 2:7?

8 O svém duchovním chrámu Jehova předpověděl: „Budu kymácet všemi národy, a žádoucí věci všech národů vejdou; a naplním tento dům slávou.“ (Ageus 2:7) Toto úžasné proroctví se nejprve splnilo v době Agea, kdy obnovený ostatek Božího lidu znovu vystavěl chrám v Jeruzalémě. Dnes se Ageova slova splňují na Jehovově velkém duchovním chrámu.

9 Do tohoto obrazného chrámu se již shromáždily miliony lidí, aby tam uctívali Boha „duchem a pravdou“. (Jan 4:23, 24) Každý rok proudí do duchovního chrámu statisíce ‚žádoucích věcí všech národů‘. Například z celosvětové zprávy za služební rok 2006 je patrné, že bylo pokřtěno 248 327 lidí, kteří tak dali najevo, že se zasvětili Jehovovi. To znamená průměrně 680 pokřtěných každý den. Jejich láska k pravdě a touha sloužit Jehovovi jako hlasatelé Království, jsou důkazem toho, že je opravdu přitáhl Bůh. (Jan 6:44, 65)

10, 11. Z jaké zkušenosti je patrné, že stále ještě jsou lidé, kteří si začínají vážit biblické pravdy?

10 Mnohé z těchto upřímných lidí zaujalo na pravdě to, že viděli „rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil“. (Malachiáš 3:18) Příkladem mohou být manželé Wayne a Virginia. Patřili k jedné protestantské církvi, ale měli mnoho nezodpovězených otázek.  Neschvalovali války, a tak byli zmateni a znepokojeni tím, když viděli, že duchovní žehnají vojákům a zbraním. Jak stárli, měli pocit, že ostatní členové církve se o ně nezajímají, přestože Virginia předtím mnoho let učila v nedělní škole. Vzpomínají: „Nikdo se za námi nepřišel podívat a nikoho nezajímalo, jak se nám v duchovním ohledu daří. Církev se zajímala jen o naše peníze. Cítili jsme se opuštění.“ Pocit rozčarování se ještě prohloubil, když jejich církev zaujala povolný postoj k otázce homosexuality.

11 Mezitím se jejich vnučka a potom i dcera staly svědky Jehovovými. Waynovi a Virginii se to zpočátku nelíbilo, ale potom změnili názor a přijali biblické studium. Wayne říká: „Za pouhé tři měsíce jsme se o Bibli dozvěděli víc než za předchozích sedmdesát let. Nikdy jsme neslyšeli, že Boží jméno je Jehova, a nic jsme nevěděli o Království ani o rajské zemi.“ Netrvalo dlouho a tito upřímní manželé začali chodit na křesťanská shromáždění a do kazatelské služby. Virginia vzpomíná: „Každému jsme chtěli vyprávět o pravdě.“ Oba byli pokřtěni v roce 2005, kdy jim bylo přes 80 let. Nyní říkají: „Našli jsme skutečný křesťanský domov.“

Važme si toho, že jsme ‚vyzbrojeni pro každé dobré dílo‘

12. Co Jehova vždy poskytuje svým služebníkům a co musíme dělat, abychom z toho měli užitek?

12 Jehova svým služebníkům vždy pomáhal, aby mohli konat jeho vůli. Příkladem je Noe. Dostal jasné konkrétní pokyny, jak postavit archu. Byl to projekt, který Noe musel zvládnout přesně podle těchto pokynů a hned napoprvé. A to se mu opravdu podařilo. Díky čemu? „Učinil podle všeho, co mu Bůh přikázal. Učinil to právě tak.“ (1. Mojžíšova 6:14–22) I dnes Jehova své služebníky vyzbrojuje, aby mohli dělat to, co je v jeho očích správné. Naším hlavním úkolem je kázat dobrou zprávu o Božím ustanoveném Království a pomáhat těm, kdo si to zaslouží, aby se stali učedníky Ježíše Krista. Tak jako v případě Noema, i náš úspěch závisí na poslušnosti. Musíme se poslušně držet pokynů, které nám Jehova dává prostřednictvím svého Slova a své organizace. (Matouš 24:14; 28:19, 20)

13. Prostřednictvím čeho nás Jehova školí?

13 Máme-li tento úkol dokončit, musíme se naučit ‚správně zacházet‘ s naším hlavním nástrojem, Božím slovem, které je „prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo“. (2. Timoteovi 2:15; 3:16, 17) Stejně jako v prvním století, i dnes nám Jehova poskytuje hodnotné školení prostřednictvím křesťanského sboru. V 99 770 sborech po celém světě každý týden probíhá teokratická škola a služební shromáždění, které nás vyzbrojují do služby. Účastníte se těchto důležitých shromáždění pravidelně, uplatňujete to, co se tam učíte, a dokazujete tak, že si jich vážíte? (Hebrejcům 10:24, 25)

14. Jak Jehovovi služebníci dávají najevo vděčnost za výsadu, že mu mohou sloužit? (Vyjádřete se i k tabulce na stranách 27 až 30.)

14 Miliony Božích služebníků po celém světě dávají najevo svou vděčnost za takové školení tím, že se namáhají v kazatelské službě. Například během služebního roku 2006 věnovalo 6 741 444 hlasatelů Království celkem 1 333 966 199 hodin všem odvětvím služby. V tom je zahrnut i čas strávený vedením 6 286 618 domácích biblických studií. To je jen několik málo údajů z celosvětové zprávy. Když ji prozkoumáte blíže, jistě vás povzbudí. Není pochyb o tom, že i na naše bratry, kteří žili v prvním století, podobně zapůsobily zprávy o rozmachu kazatelského díla v tehdejší době. (Skutky 1:15; 2:5–11, 41, 47; 4:4; 6:7)

15. Proč bychom neměli být sklíčení, když ve službě Jehovovi můžeme dělat jen tolik, co je v našich silách?

 15 Rok co rok vystupuje k Bohu zvučné provolávání chvály. Jehovovi služebníci tak projevují hlubokou vděčnost za to, že Jehovu znají a že o něm mohou vydávat svědectví. (Izajáš 43:10) Je pravda, že oběť chvály, kterou předkládají někteří naši letití nebo nemocní bratři a sestry, se možná podobá dvěma malým mincím chudé vdovy. Pamatujme však na to, že Jehova a jeho Syn si velmi váží každého, kdo slouží celou duší a dělá vše, co je v jeho silách. (Lukáš 21:1–4; Galaťanům 6:4)

16. Jaké pomůcky k vyučování nám během posledních desetiletí Bůh poskytl?

16 Kromě toho, že nás Jehova školí pro službu, poskytuje nám prostřednictvím své organizace také vynikající pomůcky k vyučování. Během posledních několika desetiletí k nim patřily knihy Pravda, která vede k věčnému životu, Můžeš žít navždy v pozemském ráji Poznání, které vede k věčnému životu. V současnosti je to kniha Co Bible doopravdy říká? Všichni, kdo si takových publikací váží, se snaží co nejlépe je využívat v kazatelské službě.

Dobře využívejme knihu Co Bible říká

17, 18. (a) Na co v knize Co Bible říká rádi poukazujete ve službě? (b) Jak se jeden krajský dozorce o této knize vyjádřil?

17 Kniha Co Bible doopravdy říká? je napsána jasným a jednoduchým jazykem, má 19 kapitol a obsahuje i Dodatek s podrobnějšími informacemi. Zkušenosti ukazují, že je to vynikající nástroj v kazatelské službě. Například 12. kapitola rozebírá námět „Žijme tak, abychom Bohu dělali radost“. Je tam vysvětleno, jak se člověk může stát Božím přítelem. To je myšlenka, o které mnozí nikdy neuvažovali nebo si říkali, že něco takového není možné. (Jakub 2:23) Jak vlastně na tuto biblickou studijní pomůcku lidé reagují ve službě?

 18 Jeden krajský dozorce z Austrálie napsal, že kniha Co Bible říká „rychle vtáhne osloveného do rozhovoru“. Dodal, že s knihou je tak snadné pracovat, že to „mnoha zvěstovatelům Království dodalo sebedůvěru a vrátilo jim to radost ze služby. Není divu, že někteří knihu přezdívají ‚zlatý valoun‘.“

19–21. Uveďte nějakou zkušenost, která ukazuje, jakou hodnotu má kniha Co Bible říká.

19 „Vás musel poslat Bůh!“ řekla jedna žena v Guyaně průkopníkovi, který přišel k jejím dveřím. Té ženě se krátce předtím stalo, že ji opustil druh, a ona zůstala se dvěma malými dětmi sama. Průkopník otevřel 1. kapitolu knihy Co Bible říká a přečetl nahlas 11. odstavec pod mezititulkem „Jak se Bůh dívá na dnešní bezpráví?“. Průkopník vypráví: „Ty myšlenky na ni tak hluboce zapůsobily, že se rozplakala a musela odejít do zadní místnosti svého obchodu.“ Jedna místní sestra s ní pak začala studovat Bibli a ta žena dělá pěkné pokroky.

20 José žije ve Španělsku. Při dopravní nehodě mu zahynula manželka. Zármutek se snažil zmírnit drogami a obrátil se i na psychology. Ti však nedokázali odpovědět na otázku, která ho trápila nejvíce: „Proč Bůh dovolil, aby moje manželka zemřela?“ Jednoho dne José potkal Francesca, který pracoval ve stejné firmě. Navrhl Josému, že by mohli společně probrat 11. kapitolu knihy Co Bible říká, která se jmenuje „Proč Bůh připouští utrpení?“. Biblické vysvětlení a také znázornění s učitelem a žákem na Josého hluboce zapůsobily. Začal se zájmem studovat, přišel na krajský sjezd a nyní chodí na shromáždění do sálu Království.

21 Roman, čtyřicetiletý podnikatel z Polska, měl vždy úctu k Božímu slovu. Jeho práce mu však zabírala tolik času, že při studiu Bible nedělal velké pokroky. Přesto přišel na oblastní sjezd a dostal tam knihu Co Bible říká. Pak se jeho postoj k pravdě výrazně zlepšil. Řekl: „Díky této knize mi všechny základní biblické nauky zapadají do sebe jako skládačka a tvoří úplný obraz.“ Roman nyní studuje Bibli pravidelně a dělá pěkné pokroky.

Ať se naše vděčnost stále prohlubuje

22, 23. Jak můžeme dále projevovat vděčnost za vyhlídku, kterou nám Bůh dává?

22 Jak bylo vysvětleno na burcujících oblastních sjezdech „Vysvobození je na dosah!“, praví křesťané touží po ‚věčném osvobození‘, které slíbil Bůh a kterého je možné dosáhnout díky prolité krvi Ježíše Krista. Ten nejlepší způsob, jak můžeme dávat najevo opravdovou vděčnost za tuto nádhernou vyhlídku, je dále se nechat očišťovat „od mrtvých skutků, abychom prokazovali posvátnou službu živému Bohu“. (Hebrejcům 9:12, 14)

23 Více než šest milionů hlasatelů Království věrně vytrvává ve službě Bohu. Je to skutečně zázrak, když vezmeme v úvahu, že dnes mnohem více než kdykoli dříve působí na lidi tlak, aby se zajímali jen sami o sebe. Naše věrná vytrvalost je také důkazem velké vděčnosti za to, že můžeme Jehovovi sloužit s vědomím, že naše „práce ve spojitosti s Pánem není marná“. Kéž stále prohlubujeme svou vděčnost. (1. Korinťanům 15:58; Žalm 110:3)

Jak byste odpověděli?

• Z čeho je patrné, že žalmista byl vděčný Bohu a vážil si jeho duchovních opatření, a co se z toho učíme?

• Jak se dnes splňují slova z Agea 2:7?

• Jak dnes Jehova vyzbrojuje své služebníky, aby mu mohli účinně sloužit?

• Jak můžeme projevovat vděčnost za Jehovovu dobrotu?

[Studijní otázky]

 [Tabulka na straně 27 až 30]

CELOSVĚTOVÁ ZPRÁVA SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ZA SLUŽEBNÍ ROK 2006

 (Viz vázaný ročník)

[Obrázky na straně 25]

Jehova nás plně vyzbrojuje, abychom mohli konat jeho vůli