Přejít k článku

Přejít na obsah

Nyní probíhá ‚první vzkříšení‘

Nyní probíhá ‚první vzkříšení‘

 Nyní probíhá ‚první vzkříšení‘

„Ti, kdo jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve.“ (1. TESALONIČANŮM 4:16)

1, 2. (a) Jakou naději mají ti, kdo zemřeli? (b) Na základě čeho věříte ve vzkříšení? (Viz poznámku pod čarou.)

„ŽIVÍ si . . . uvědomují, že zemřou.“ Tato slova platí od doby, kdy Adam zhřešil. Každý, kdo se v průběhu celých dějin narodil, si uvědomoval, že nakonec zemře. Mnozí se zamýšleli nad otázkami: ‚A co bude potom? Co se s člověkem stane, když zemře?‘ Bible na to odpovídá: „Pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ (Kazatel 9:5)

2 Znamená to snad, že mrtví už před sebou nemají žádnou další vyhlídku? Mají. Musí ji mít, protože jedině tak se splní Boží původní záměr s lidstvem. Během staletí věrní Jehovovi služebníci projevovali víru v jeho slib, že přijde Semeno, které zničí Satana a napraví všechny škody, jež on způsobil. (1. Mojžíšova 3:15) Většina Božích služebníků zemřela. Pokud však mají zažít splnění nejen tohoto slibu, ale i mnoha dalších, které Jehova dal, pak musí být vzbuzeni z mrtvých. (Hebrejcům 11:13) Je něco takového možné? Ano, je. Apoštol Pavel řekl: „Bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ (Skutky 24:15) Sám Pavel jednou vzkřísil  mladého Eutycha, který vypadl z okna ve třetím poschodí. Je to poslední z devíti případů vzkříšení zaznamenaných v Bibli. (Skutky 20:7–12) *

3. Jakou útěchu vy osobně nacházíte v Ježíšových slovech zapsaných v Janovi 5:28, 29 a proč?

3 Těch devět případů vzkříšení je základem pro víru v pravdivost Pavlova výroku. Současně posilují naši důvěru v Ježíšovo ujištění: „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší [můj] hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29) To jsou nesmírně povzbuzující slova. Jsou velkou útěchou pro miliony lidí, jejichž blízcí usnuli ve smrti.

4, 5. O jakých druzích vzkříšení se v Bibli píše a o kterém vzkříšení budeme mluvit v tomto článku?

4 Většina vzkříšených se vrátí k životu na zemi, která již bude pokojným místem pod vládou Božího Království. (Žalm 37:10, 11, 29; Izajáš 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23) Předtím však mělo dojít k jiným druhům vzkříšení. Nejprve musel být vzkříšen Ježíš Kristus, aby v náš prospěch předložil Bohu hodnotu své oběti. Ježíš zemřel a byl vzkříšen roku 33 n. l.

5 Dalším krokem je, že pomazaní členové ‚Božího Izraele‘ se musí připojit k Pánu Ježíši Kristu v nebeské slávě, kde budou „vždy s Pánem“. (Galaťanům 6:16; 1. Tesaloničanům 4:17) Tato událost je označována jako ‚dřívější vzkříšení‘ nebo ‚první vzkříšení‘. (Filipanům 3:10, 11; Zjevení 20:6) Až bude toto vzkříšení dovršeno, nastane čas, aby miliony lidí byly vzkříšeny k životu na zemi s vyhlídkou, že budou moci žít věčně v ráji. Ať už tedy máme naději na věčný život v nebi, či na zemi, ‚první vzkříšení‘ je událost, která nás velmi zajímá. O jaké vzkříšení se vlastně jedná? A kdy k němu dochází?

 „S jakým druhem těla?“

6, 7. (a) Co se musí s pomazanými křesťany stát, aby mohli jít do nebe? (b) S jakým druhem těla budou vzkříšeni?

6 Ve svém prvním dopise Korinťanům Pavel nadhodil otázky týkající se prvního vzkříšení: „Jak mají být mrtví vzbuzeni? Ano, s jakým druhem těla přicházejí?“ Sám pak na to odpovídá: „Co zaséváš, není oživeno, dokud to nejdříve nezemře; . . . ale Bůh mu dává tělo, právě jak se mu zalíbilo . . . Sláva nebeských těl je jednoho druhu a sláva pozemských těl je jiného druhu.“ (1. Korinťanům 15:35–40)

7 Z Pavlových slov je patrné, že křesťané pomazaní svatým duchem musí nejprve zemřít, aby mohli získat nebeskou odměnu. Při smrti se jejich pozemské tělo vrací do prachu. (1. Mojžíšova 3:19) V Božím ustanoveném čase jsou pak vzkříšeni s takovým druhem těla, jaké se hodí pro život v nebi. (1. Jana 3:2) Bůh jim současně dává nesmrtelnost. To není něco, co by měli již od narození, jako by do nich byla vdechnuta takzvaná nesmrtelná duše. Pavel říká: „Co je smrtelné, musí obléci nesmrtelnost.“ Nesmrtelnost je tedy dar od Boha. ‚Obléknou‘ si ji ti, kdo mají podíl na prvním vzkříšení. (1. Korinťanům 15:50, 53; 1. Mojžíšova 2:7; 2. Korinťanům 5:1, 2, 8)

8. Jak víme, že Bůh nevybírá 144 000 z členů různých náboženství?

8 Na prvním vzkříšení bude mít podíl pouze 144 000 osob. Jehova je začal vybírat o Letnicích roku 33 n. l., krátce po Ježíšově vzkříšení. Všichni „mají na svém čele napsáno [Ježíšovo] jméno a jméno jeho Otce“. (Zjevení 14:1, 3) Nejsou tedy vybráni z mnoha různých náboženství. Všichni jsou Kristovými následovníky a hrdě nosí jméno jeho Otce, Jehovy. Když jsou vzkříšeni, dostávají v nebi úkol, na kterém budou pracovat. Vyhlídku, že budou moci takto přímo sloužit Bohu, považují za něco úžasného.

Probíhá již nyní?

9. Jak nám verše ze Zjevení 12:7 a 17:14 pomáhají určit dobu, kdy začíná první vzkříšení?

9 Kdy k prvnímu vzkříšení dochází? Existují pádné důkazy, že probíhá již nyní. Srovnejme například dvě kapitoly knihy Zjevení. Nejprve se podívejme do 12. kapitoly. Tam čteme, že Ježíš Kristus, který byl právě dosazen na trůn, vede spolu se svými svatými anděly válku proti Satanovi a jeho démonům. (Zjevení 12:7–9) Jak tento časopis opakovaně vysvětloval, tato bitva začala v roce 1914. * Všimněme si však, že tu není zmínka o tom, že by se spolu s Kristem účastnil této nebeské války někdo z jeho pomazaných následovníků. Nyní se podívejme do 17. kapitoly Zjevení. Píše se tam, že po zničení ‚Velkého Babylóna‘ Beránek zvítězí nad národy. A je tam dále uvedeno: „Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:5, 14) Pokud se „ti povolaní a vyvolení a věrní“ mají s Ježíšem podílet na konečné porážce Satanova světa, pak již museli být předtím vzkříšeni. Je tedy logické, že pomazaní, kteří umírají do doby armagedonské bitvy, jsou vzkříšeni někdy mezi rokem 1914 a Armagedonem.

10, 11. (a) Koho představuje 24 starších a co jeden z nich zjevuje Janovi? (b) Co z toho můžeme vyvodit?

10 Můžeme dobu, kdy první vzkříšení začalo, určit přesněji? Zajímavé vodítko je ve Zjevení 7:9–15. Apoštol Jan tam popisuje vidění ‚velkého zástupu, který žádný člověk nemohl sečíst‘. Totožnost velkého zástupu odhalil Janovi jeden ze 24 starších, kteří představují 144 000 Kristových spoludědiců  v jejich nebeské slávě. * (Lukáš 22:28–30; Zjevení 4:4) Sám Jan měl nebeskou naději, ale jelikož byl stále na zemi, když k němu představitel pomazaných mluvil, pak musí ve vidění představovat pomazané křesťany na zemi, kteří svou nebeskou odměnu ještě neobdrželi.

11 Co tedy můžeme vyvodit ze skutečnosti, že jeden ze 24 starších říká Janovi, kdo tvoří velký zástup? Vyplývá z toho, že vzkříšení členové skupiny 24 starších se dnes možná podílejí na předávání pravd od Boha. Jak to souvisí s prvním vzkříšením? Skutečná totožnost velkého zástupu byla Božím pomazaným služebníkům na zemi zjevena v roce 1935. Pokud k předání této důležité pravdy byl použit jeden ze 24 starších, pak musel být vzkříšen k nebeskému životu nejpozději do roku 1935. To by ukazovalo, že první vzkříšení začalo někdy v době mezi rokem 1914 a 1935. Mohli bychom to určit ještě přesněji?

12. Vysvětlete, proč je možné se domnívat, že první vzkříšení začalo na jaře 1918?

12 Může být užitečné zamyslet se nad událostmi, které mohou být považovány za biblickou paralelu. Ježíš Kristus byl za budoucího Krále Božího Království pomazán na podzim roku 29 n. l. O tři a půl roku později, na jaře 33 n. l., byl vzkříšen jako mocná duchovní osoba. Zajímavou možností tedy je, že když byl Ježíš dosazen na trůn na podzim roku 1914, vzkříšení jeho věrných pomazaných začalo o tři a půl roku později, tedy na jaře 1918. Nemůžeme to sice přímo potvrdit z Bible, ale nebylo by to v rozporu s jinými biblickými verši, které ukazují, že první vzkříšení bylo zahájeno krátce po začátku Kristovy přítomnosti.

13. Jak můžeme z 1. Tesaloničanům 4:15–17 usoudit, že první vzkříšení bylo zahájeno krátce po začátku Kristovy přítomnosti?

13 Například Pavel napsal: „My žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti [nikoli do konce jeho přítomnosti], nijak nepředejdeme ty, kdo usnuli ve smrti, protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kdo jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve. Potom my žijící, kteří přežijeme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem.“ (1. Tesaloničanům 4:15–17) Pomazaní křesťané, kteří zemřeli před Kristovou přítomností, byli tedy vzbuzeni k nebeskému životu dříve, než ti, kdo jsou během Kristovy přítomnosti ještě naživu. To znamená, že první vzkříšení muselo být zahájeno krátce po začátku Kristovy přítomnosti a také pokračuje „během jeho přítomnosti“. (1. Korinťanům 15:23) První vzkříšení tedy neproběhlo tak, že by všichni pomazaní byli vzati k nebeskému životu najednou, ale dochází k němu postupně v průběhu určitého období.

„Každému z nich bylo dáno bílé roucho“

14. (a) Kdy se splňují vidění zapsaná v 6. kapitole Zjevení? (b) Co je znázorněno ve Zjevení 6:9?

14 Uvažujme také nad důkazy v 6. kapitole knihy Zjevení. Píše se tam o Ježíšovi, jak jede na koni jako vítězící Král. (Zjevení 6:2) Národy jsou zapojeny do válek děsivého rozsahu. (Zjevení 6:4) Na mnoha místech panuje hlad. (Zjevení 6:5, 6) Lidstvo sužují smrtící nemoci. (Zjevení 6:8) Všechna tato proroctví přesně odpovídají světovým poměrům od roku 1914. Děje se však ještě něco jiného. Vidění obrací naši pozornost k obětnímu oltáři. U něj jsou „duše těch, kdo byli pobiti kvůli Božímu slovu a kvůli svědeckému dílu,  jež mívali“. (Zjevení 6:9) Jelikož „duše [neboli život] těla je . . . v krvi“, pak to, co je znázorněno u spodku oltáře, je ve skutečnosti krev věrných Ježíšových služebníků, kteří byli zabiti, protože směle a horlivě vydávali svědectví. (3. Mojžíšova 17:11)

15, 16. Vysvětlete, proč se slova ve Zjevení 6:10, 11 týkají prvního vzkříšení.

15 Krev těchto křesťanských mučedníků, podobně jako krev spravedlivého Abela, volá po spravedlnosti. (1. Mojžíšova 4:10) „Volali silným hlasem a říkali: ‚Až dokdy, Svrchovaný Pane, svatý a pravý, se budeš zdržovat a nebudeš soudit a mstít naši krev na těch, kdo bydlí na zemi?‘“ Co se dělo dál? „Každému z nich bylo dáno bílé roucho; a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku odpočívali, dokud se nenaplní také počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabiti, jako byli i oni.“ (Zjevení 6:10, 11)

16 Byla snad tato bílá roucha podána kalužím krve u spodku oltáře? Samozřejmě, že ne. Byla dána osobám, jejichž krev byla obrazně řečeno u oltáře vylita. Obětovali svůj život v Ježíšově jménu a nyní byli vzkříšeni jako duchovní osoby. Jak to víme? V knize Zjevení je napsáno: „Ten, kdo zvítězí, bude tedy oděn bílými svrchními oděvy; a rozhodně nevymažu jeho jméno z knihy života.“ Vzpomeňme si také, že těch 24 starších bylo ‚oblečeno do bílých svrchních oděvů a na jejich hlavách byly zlaté koruny‘. (Zjevení 3:5; 4:4) Takže po tom, co země začala být pustošena válkami, hladem a nemocemi, byli členové 144 000, kteří byli mrtví a jsou znázorněni krví u spodku oltáře, vzkříšeni k nebeskému životu a dostali symbolická bílá roucha.

17. Co znamená, že ti, kdo obdrží bílá roucha, musí ‚odpočívat‘?

17 Tito vzkříšení musí ‚odpočívat‘. Musí trpělivě čekat na Boží den pomsty. Jejich ‚spoluotroci‘, pomazaní křesťané, kteří jsou dosud na zemi, musí ještě prokázat svou ryzost ve zkouškách. Až přijde čas pro vykonání Božího rozsudku, ‚odpočinek‘ skončí. (Zjevení 7:3) Potom se vzkříšení pomazaní budou s Pánem Ježíšem Kristem podílet na odstranění ničemných lidí, včetně těch, kdo prolévali krev nevinných křesťanů. (2. Tesaloničanům 1:7–10)

 Co to znamená pro nás?

18, 19. (a) Na základě čeho můžeme dospět k závěru, že první vzkříšení již probíhá? (b) Jak na vás působí to, co víte o prvním vzkříšení?

18 Boží slovo neodhaluje přesné datum, kdy začalo první vzkříšení, ale ukazuje, že k němu dochází v průběhu Kristovy přítomnosti. Prvními vzkříšenými jsou pomazaní křesťané, kteří zemřeli, než začala Kristova přítomnost. V jejím průběhu jsou pomazaní křesťané, kteří ve věrnosti dokončili svůj život na zemi, přeměněni „v okamžiku“ v mocné duchovní tvory. (1. Korinťanům 15:52) Obdrží všichni pomazaní křesťané svou nebeskou odměnu, než začne armagedonská válka? To nevíme. Víme však, že v Božím patřičném čase bude všech 144 000 stát na nebeské hoře Sion.

19 Víme také, že většina ze 144 000 je již spojena s Kristem v nebi. Na zemi jich už zůstává relativně málo. To je jasné znamení, že čas pro vykonání Božího soudu se rychle přibližuje. Celý Satanův systém věcí bude brzy zničen. Sám Satan bude uvržen do propasti. Potom může začít vzkříšení ostatních zemřelých. Na základě Ježíšovy výkupní oběti pak věrní lidé budou mít příležitost dosáhnout dokonalosti, jakou měl Adam, než o ni přišel. Tak se velkolepým způsobem splní Jehovovo proroctví zapsané v 1. Mojžíšově 3:15. Je to úžasná výsada, že můžeme žít v této době!

[Poznámky pod čarou]

^ 9. odst. Biblické důkazy, že Kristova přítomnost začala v roce 1914, najdete v knize Co Bible doopravdy říká? na stranách 215–218. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

^ 10. odst. Informace o tom, jak víme, že 24 starších představuje pomazané křesťany v jejich nebeském postavení, najdete v knize Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo! na straně 77. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

Umíte to vysvětlit?

Jak nám následující verše pomáhají určit, kdy probíhá ‚první vzkříšení‘?

Zjevení 12:7; 17:14

Zjevení 7:13, 14

1. Korinťanům 15:23; 1. Tesaloničanům 4:15–17

Zjevení 6:2, 9–11

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 26]

K jakému vzkříšení dochází před tím, než jsou vzkříšeni ostatní zemřelí?

[Obrázek na straně 29]

Co to znamená, že některým z těch, kdo spali ve smrti, bylo dáno bílé roucho?